Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Gallai pecynnu cynaliadwy ohirio effeithiau cynhyrchu gwastraff Ewrop 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae rheoli gwastraff ledled y byd wedi dod yn fwy cymhleth i'w drin dros y degawd diwethaf. Rydym yn cynhyrchu llawer mwy o wastraff nag yr ydym yn ei ailgylchu, sy'n effeithio ar ein hiechyd a'n hamgylchedd. Yn ôl Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd, 4.8 tunnell o falurion yn cael ei gynhyrchu fesul dinesydd Ewropeaidd, a dim ond tua hanner y gwastraff dinesig sy'n cael ei ailgylchu. 

Yn ddiddorol, mae rhan sylweddol o gyfanswm y gwastraff yn cynnwys deunydd pacio, yn enwedig plastigau, ac yna deunyddiau o'r diwydiannau adeiladu, adeiladu a modurol. Mae arbenigwyr yn amcangyfrif y gallai'r rhan fwyaf o wastraff plastig fod wedi cael ei ddefnyddio at ddibenion ychwanegol, gan arwain at golledion ariannol sylweddol i fusnesau.

Yn anffodus, mae'r holl wastraff hwnnw'n beryglus i'r amgylchedd, yn enwedig gan fod safleoedd tirlenwi yn llygru'r aer, dŵr a phridd. Ar yr un pryd, mae llosgi gwastraff yn cynhyrchu mwy o allyriadau yn yr aer. Felly, un ffordd o frwydro yn erbyn y mater hwn fyddai mabwysiadu deunydd pacio cynaliadwy nad yw'n mynd i safleoedd tirlenwi neu sy'n fioddiraddadwy. 

Dewis deunyddiau ailgylchadwy

Un o'r penderfyniadau pwysicaf y gall cwmni ei wneud yw dewis deunyddiau ailgylchadwy yn lle rhai arferol. Mae gan y detholiad hwn y pŵer i ddylanwadu ar ddefnyddwyr i newid eu dewisiadau a dewis pecynnu wedi'i wneud o ddeunyddiau ailgylchadwy. Er enghraifft, Loungefly ar gyfer y DU ac Ewrop yn sicrhau bod ei gynhyrchion yn dod mewn bagiau papur a blychau, wrapiau crebachu, a phaledi, y gellir eu hailgylchu'n hawdd ym mhobman gan y cwsmer. 

Mae prif fantais defnyddio'r math hwn o becynnu yn cynnwys ehangu'r sylfaen cwsmeriaid a chynyddu teyrngarwch brand trwy apelio at ymddygiadau pobl o ran dewisiadau siopa. Ar yr un pryd, gall cwmnïau hefyd ostwng eu costau cludo trwy becynnau llai a lapio cynnyrch ymhell. 

Nesáu at becynnu sy'n seiliedig ar blanhigion 

Eto i gyd, y broblem gyda phecynnu ailgylchadwy yw ei fod yn rhoi'r cyfrifoldeb ar y defnyddiwr. Ers y gyfradd ailgylchu deunydd pacio plastig yn Ewrop yn arnofio o gwmpas 35%, a gwastraff plastig yn dod yn fwy anodd i allforio, hyd yn oed plastig ailgylchadwy yn dod yn broblem. 

hysbyseb

Felly, syniad gwell ar gyfer pecynnu fyddai un o darddiad planhigion, fel corn neu siwgr cansen, a all fod â ffurf debyg i blastigau. Mae'r syniad hwn yn caniatáu i ddeunydd pacio dorri i lawr yn elfennau naturiol a lleihau'r ôl troed carbon. Strategaeth wych arall yw defnyddio pecynnau compostadwy, fel bagasse neu seliwlos. 

Gwella strategaethau pecynnu 

Yn ogystal â defnyddio deunyddiau datblygedig ar gyfer pecynnu, mae'r ffordd y caiff cynhyrchion eu lapio a'u hanfon hefyd yn hanfodol wrth frwydro yn erbyn materion cynaliadwyedd. Er enghraifft, dechreuodd rhai cwmnïau longio mewn swmp er mwyn helpu'r blaned. O ran cludo, mae rhai wedi dechrau defnyddio dulliau carbon-niwtral i wrthbwyso allyriadau, yn bennaf wrth allforio cynhyrchion ledled y byd. 

Fodd bynnag, un o'r syniadau mwyaf yw lleihau maint y pecynnau oherwydd mae yna nifer o achosion pan ddaw cynhyrchion llai i mewn blychau anferth, sy'n wastraff adnoddau a gofod. Weithiau, mae cwmnïau'n gwneud hyn yn bwrpasol ac yn trosoledd seicoleg i wneud i'r cwsmer gredu po fwyaf yw'r pecyn, y mwyaf y caiff ei werthfawrogi. 

Partneriaeth gyda'r cwmnïau cywir 

Mae dod yn fusnes cynaliadwy yn ymddangos yn hawdd ar y dechrau, ond mae'r cyfan yn dibynnu ar greu'r partneriaethau cywir. Mae cydweithio â chwmnïau gwyrdd yn bwysig iawn o ran cymryd safiad o ran cynaliadwyedd oherwydd mae gweithio gyda chynhyrchwyr a chyflenwyr sy'n mabwysiadu arferion gwyrdd yn golygu llawer. 

Mae angen ymchwil fel arfer i ddod o hyd i'r partneriaethau gorau, a gall cwmnïau ddefnyddio'r system asesu cylch bywyd (LCA) i werthuso effaith amgylcheddol eu cynhyrchion. Mae'r dull hwn yn sicrhau bod busnesau a gweithgynhyrchwyr neu gyflenwyr ar yr un dudalen o ran eu nodau cynaliadwyedd. 

Cydymffurfio â chanllawiau newydd yr UE ar gynaliadwyedd 

Er mai cwmnïau ddylai fod y cyntaf i newid eu strategaethau pecynnu a gwyrdd, dylai llywodraethau hefyd ddarparu gwell rheoleiddio i sicrhau bod gwledydd yr un mor ymladd tuag at ddyfodol gwell. Er enghraifft, nod Senedd Ewrop yw defnyddio system economi gylchol erbyn 2050, sy'n cynnwys cyfres o fethodolegau newydd. 

Er enghraifft, bydd yn rhaid i gwmnïau barchu targedau lleihau pecynnu newydd, felly erbyn 2040, dylai pecynnu fod yn llai na 15%. Ar yr un pryd, bydd rhai mathau o ddeunydd pacio yn diflannu'n raddol, megis plastig ar gyfer ffrwythau ffres neu fagiau siopa plastig ysgafn. Ar ben hynny, bydd busnesau’n annog cwsmeriaid i ailddefnyddio deunydd pacio neu ailddefnyddio cynhyrchion fel y byddant yn gallu dod â’u cynwysyddion eu hunain wrth brynu diodydd neu fwyd gan gwmnïau tecawê. 

Mae gan becynnu gwyrdd lawer mwy o fanteision nag yr ydych chi'n meddwl 

Nid yw diwydiannau wedi addasu eto i becynnu, strategaethau a chynhyrchion cynaliadwyedd. Eto i gyd, mae'n broses flaengar a fydd yn y pen draw yn arwain at ganlyniadau gwych. Mae dod yn wyrdd-gyfeiriad â llawer o fanteision i gwmnïau a chwsmeriaid. 

Er enghraifft, mae pecynnu cynaliadwy yn helpu i leihau ôl troed carbon rhywun gan fod angen llai o adnoddau ar gyfer gweithgynhyrchu. Ar yr un pryd, mae'r cam datblygu yn gwneud pecynnu yn hyblyg ac yn hyblyg oherwydd gellir ei ailddefnyddio a'i ail-bwrpasu. 

At hynny, gall y cwsmer gael gwared ar ddeunydd pacio cynaliadwy yn hawdd gan nad yw eitemau y gellir eu compostio neu eu hailgylchu yn effeithio ar yr amgylchedd. Mae hyn yn arbennig o wir pan fo'r pecyn yn fioddiraddadwy ac yn gallu dychwelyd i natur heb ei gyfaddawdu. 

Ar ochr y cwmni, mae defnyddio cynhyrchion pecynnu gwyrdd yn gwella delwedd y brand, gan fod cwsmeriaid yn synhwyro pryder am faterion amgylcheddol a thueddiadau newidiol cwsmeriaid. Yn ddiddorol, mae rhai o'r cwmnïau gwyrddaf yn y byd yn gweithredu mewn rheoli gwastraff, gweithgynhyrchu peiriannau, a gweithgynhyrchu dodrefn, gan ddangos y gall hyd yn oed y diwydiannau hyn ffynnu wrth drosglwyddo i ddulliau gwyrddach. 

Mae hynny oherwydd bod pecynnu cynaliadwy yn helpu i arbed arian yn y tymor hir, yn lleihau costau cludo, ac yn ehangu'r sylfaen cwsmeriaid. Felly, nid yw dod dros yr hyn yr ydym wedi'i adnabod ers cyhyd yn ymddangos mor anodd pan fydd canlyniadau'n gwella a chanlyniadau busnes yn cynyddu mewn gwerth. Felly, dylai mwy o gwmnïau annog methodoleg cynaliadwyedd i sicrhau addasu cyflym i gymdeithas sy'n newid yn gyflym. 

Ydych chi erioed wedi meddwl am effaith pecynnu? 

Roedd pecynnu cynnyrch yn ymddangos yn ddiniwed am gyfnod, ond erbyn hyn mae arbenigwyr yn dangos bod y rhan fwyaf o wastraff y byd yn dod o becynnau plastig a chardbord na ellir neu nad ydynt wedi'u hailgylchu'n iawn. Mae'r deunyddiau hyn yn mynd i safleoedd tirlenwi yn y pen draw, gan effeithio ar yr amgylchedd a'n hiechyd. Felly, mae newid yn dod wrth i gwmnïau gyflwyno pecynnau gwyrdd yn araf. Bioplastigion, pecynnu compostadwy, a phapur wedi'i ailgylchu yw rhai o'r opsiynau gorau ar gyfer lleihau gwastraff a chreu gwell ecosystem busnes. 

 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd