Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Mae'r cynhyrchydd petrocemegol SIBUR yn cymryd gwastraff bwyd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn ôl y Rhaglen Amgylchedd y Cenhedloedd Unedigi mi, mae dros 1 biliwn o dunelli o fwyd yn cael ei wastraffu'n flynyddol ledled y byd, sy'n cynrychioli 19% o'r bwyd a gynhyrchir yn fyd-eang. Mae hwn yn ffigwr anferth, ac nid yw hyd yn oed yn cynnwys y colledion sy'n digwydd wrth gynhyrchu a chludo bwyd (13% ychwanegol). Yn ôl y Banc y Byd, gwastraff bwyd sydd yn gyntaf ymhlith gwastraff dinesig solet.

Mae bwyd sy'n cael ei daflu gan gartrefi, sefydliadau gwasanaeth bwyd, a masnach manwerthu yn dadelfennu ac yn cyfrif am hyd at 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr yn fyd-eang. Mae hyn bum gwaith yn fwy o allyriadau o drafnidiaeth hedfan. Nod y Cenhedloedd Unedig yw sicrhau gostyngiad o 50% mewn gwastraff bwyd byd-eang erbyn 2030, a ddylai wneud cyfraniad sylweddol at y frwydr yn erbyn cynhesu byd-eang.

Nid yw'n syndod bod Sibur yn honni bod pecynnu Polymer yn un ffordd o leihau gwastraff bwyd. Mae'r math hwn o becynnu yn cadw bwyd, ac felly'n ymestyn ei oes silff. Mae ei briodweddau rhwystr - atal dŵr ac aer rhag mynd trwodd - pwysau ysgafn, hyblygrwydd, a chost isel yn ei wahaniaethu oddi wrth fathau eraill o becynnu. Mae pecynnu polymer yn anhepgor ar gyfer llawer o gymwysiadau, megis storio cynhyrchion wedi'u rhewi a bwyd parod i'w fwyta mewn pecynnau dogn, sy'n helpu i leihau gwastraff bwyd.

Yn ôl Amcangyfrifon y Cenhedloedd Unedig, Mae gan Rwsia, lle defnyddir tua 3 miliwn o dunelli o bolymerau bob blwyddyn ar gyfer cynhyrchu pecynnu, un o'r lefelau isaf o wastraff bwyd yn Ewrop: llai na 60 kg y pen y flwyddyn.

Gellid dadlau bod pecynnu polymer ei hun yn ffynhonnell llygredd. Fodd bynnag, yn gyntaf, mae cyfanswm y gwastraff plastig yn draean o'r gwastraff bwyd. Yn ail, mae problem gwastraff plastig yn cael sylw'n raddol wrth i gwmnïau gasglu ac ailgylchu pecynnau polymer a ddefnyddir a'i ymgorffori wrth gynhyrchu cynhyrchion newydd.

Mae pryderon cynaliadwyedd y cyhoedd yn gwthio cynhyrchwyr polymer i fuddsoddi mewn prosiectau sy'n casglu ac yn ailgylchu poteli plastig a phecynnau polymer wedi'u defnyddio. Mae Sibur, er enghraifft, yn adeiladu rhwydwaith o gwmnïau partner a'u gwaith yw casglu a malu'r gwastraff a gasglwyd yn naddion bach, y mae SIBUR wedyn yn ei gymysgu â deunyddiau crai polymer cynradd ar gyfer cynhyrchu.

hysbyseb

Mae'r cwmni wedi datblygu ystod gyfan o bolymerau at wahanol ddibenion o dan frand Vivilen, sy'n cynnwys hyd at 70% o blastig wedi'i ailgylchu - er enghraifft, gronynnau rPET ar gyfer cynhyrchu poteli plastig ecogyfeillgar gyda 30% o gynnwys wedi'i ailgylchu. Er mwyn cynhyrchu'r gronynnau hyn, mae SIBUR yn defnyddio hyd at 34,000 tunnell o blastig wedi'i ailgylchu bob blwyddyn, sy'n helpu i osgoi gwaredu hyd at 1.7 biliwn o boteli plastig bob blwyddyn.

Mae pecynnu amlhaenog a phecynnu halogedig yn anoddach i'w hailgylchu. I oresgyn yr anhawster hwn, mae SIBUR yn gweld addewid mewn ailgylchu cemegol (thermolysis) - technoleg sy'n defnyddio tymheredd uchel a phwysau i drosi gwastraff pecynnu yn ddeunyddiau crai hylifol ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion polymer newydd. Mae'r cwmni'n bwriadu gwneud penderfyniad buddsoddi ar brosiect peilot thermolysis eleni.

Ond mae'r cyfan yn helpu bod mentrau cwmnïau preifat hefyd yn cael eu hannog neu hyd yn oed eu rheoleiddio gan bolisïau'r llywodraeth. Yn 2022, cymeradwyodd Rwsia ei rhaglen Economi Gylchol, sy'n anelu at sicrhau bod 100% o wastraff trefol solet yn cael ei ddidoli erbyn 2030 a bod 50% o'r gwastraff hwnnw'n cael ei ailgylchu i ddeunyddiau crai eilaidd y gellir eu defnyddio wedyn i gynhyrchu cynhyrchion newydd. .

Mae'r byd cyfan yn symud tuag at ailgylchu gwastraff polymer. Yn ôl Inger Andersen, Cyfarwyddwr Gweithredol Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig, gall cytundeb plastig byd-eang sydd ar ddod wahardd “cynhyrchion plastig untro a byrhoedlog diangen” sy'n aml yn cael eu claddu, eu llosgi neu eu dympio.

Ar yr un pryd, nid yw’r Cenhedloedd Unedig yn bwriadu rhoi’r gorau i bolymerau yn llwyr, gan fod ganddyn nhw “lawer o gymwysiadau sy’n helpu’r byd”. Mae'n bwysig i bolymerau ddod yn rhan o gylchred cynhyrchu dolen gaeedig i'r un graddau â dur ac alwminiwm. Daw tua 30% o gynhyrchiant blynyddol y metelau hyn o ailgylchu eu sgrap. Mae canlyniad tebyg yn gyraeddadwy gyda pholymerau.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd