Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Mabwysiadwyd Deddf Diwydiant Net-Zero

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu mabwysiadu terfynol y Ddeddf Diwydiant Net-Zero (NZIA), sy'n rhoi'r UE ar y trywydd iawn i gryfhau ei allu gweithgynhyrchu domestig o dechnolegau glân allweddol. Drwy greu amgylchedd busnes unedig a rhagweladwy ar gyfer y sector gweithgynhyrchu technoleg lân, bydd NZIA yn cynyddu cystadleurwydd a gwydnwch sylfaen ddiwydiannol yr UE ac yn cefnogi creu swyddi o ansawdd a gweithlu medrus..

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, gyda’r Ddeddf Diwydiant Net-Zero, “mae gan yr UE bellach amgylchedd rheoleiddio sy’n ein galluogi i ehangu gweithgynhyrchu technolegau glân yn gyflym. Mae'r Ddeddf yn creu'r amodau gorau ar gyfer y sectorau hynny sy'n hanfodol i ni gyrraedd sero-net erbyn 2050. Mae'r galw yn cynyddu yn Ewrop ac yn fyd-eang, ac rydym bellach yn barod i fodloni mwy o'r galw hwn gyda chyflenwad Ewropeaidd”.

Trwy hybu cynhyrchiad domestig yr UE o dechnolegau sero net, bydd NZIA yn lleihau'r risg y byddwn yn disodli dibyniaethau tanwydd ffosil gan ddibyniaethau technoleg ar actorion allanol. Bydd hyn yn ei dro yn helpu i wneud ein system ynni yn lanach ac yn fwy diogel, gyda ffynonellau ynni glân fforddiadwy sy'n cael eu cynhyrchu gartref yn disodli mewnforion tanwydd ffosil anweddol.

Er mwyn i'r UE ddod yn arweinydd yn y sector technoleg lân, mae NZIA yn gosod meincnod ar gyfer gallu gweithgynhyrchu technolegau sero-net strategol i ddiwallu o leiaf 40% o anghenion defnydd blynyddol yr UE erbyn 2030. Mae'r meincnod yn darparu rhagweladwyedd, sicrwydd a hir -arwyddion tymor i weithgynhyrchwyr a buddsoddwyr ac yn caniatáu olrhain cynnydd. Er mwyn cefnogi prosiectau dal a storio carbon a chynyddu argaeledd safleoedd storio CO2 yn Ewrop, mae NZIA hefyd yn gosod targed o 50 miliwn tunnell o gapasiti chwistrellu blynyddol yn safleoedd storio CO2 daearegol yr UE erbyn 2030.

“Y Fargen Werdd Ewropeaidd yw ein strategaeth twf ac mae angen diwydiannau Ewropeaidd cystadleuol i ffynnu ym marchnadoedd technoleg lân y dyfodol”, meddai Maroš Šefčovič, Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn ar gyfer Bargen Werdd Ewropeaidd. “Bydd y Ddeddf Diwydiant Sero Net yn gwarantu cefnogaeth Ewropeaidd i ystod eang o sectorau strategol a hanfodol, gan eu helpu i ddatblygu eu marchnadoedd, hyfforddi a recriwtio gweithwyr Ewropeaidd, a chystadlu ar yr un sefyllfa â chystadleuwyr rhyngwladol. Mae negodi a mabwysiadu’r cynnig hwn gan y Comisiwn yn gyflym yn dangos bod Ewrop yn barod i ymateb i heriau byd-eang a chefnogi ei diwydiant a’i gweithwyr i gyflawni’r Fargen Werdd Ewropeaidd gyda’i gilydd”.

Yn ogystal â gosod amcanion, mae'r rheoliad newydd yn gwella'r amodau ar gyfer buddsoddi mewn technolegau sero-net trwy symleiddio a chyflymu gweithdrefnau caniatáu, lleihau'r baich gweinyddol a hwyluso mynediad i farchnadoedd. Bydd yn rhaid i awdurdodau cyhoeddus ystyried cynaliadwyedd, gwytnwch, seiberddiogelwch a meini prawf ansoddol eraill mewn gweithdrefnau caffael ar gyfer technolegau glân ac arwerthiannau ar gyfer defnyddio ynni adnewyddadwy.

hysbyseb

Bydd Aelod-wladwriaethau’n gallu cefnogi set o dechnolegau sero-net megis ffotofoltäig solar, gwynt, pympiau gwres, technolegau niwclear, technolegau hydrogen, batris a thechnolegau grid drwy sefydlu ‘prosiectau strategol’ a fyddai’n elwa o statws blaenoriaeth ar lefel genedlaethol, llinellau amser caniatáu byrrach a gweithdrefnau symlach.

“Fe ddysgodd yr argyfwng ynni wers allweddol i ni: rhaid i ni osgoi unrhyw ddibyniaeth ar un cyflenwr, meddai’r Comisiynydd Ynni Kadri Simson. “Gyda’r Ddeddf Diwydiant Sero Net, bydd gan Ewrop sylfaen ddiwydiannol gryfach i gyflawni’r trawsnewidiad ynni glân. Trwy ganiatáu haws a chyflymach ar gyfer prosiectau gweithgynhyrchu, cefnogaeth ar gyfer arloesi a sgiliau a mynediad gwell i'r farchnad ar gyfer cynhyrchion technoleg lân o ansawdd uchel, byddwn yn sicrhau bod gweithgynhyrchwyr technoleg lân Ewropeaidd yn gallu cystadlu ar yr un sefyllfa. Bydd hyn yn sicrhau y gallwn gyrraedd ein targedau ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni uchelgeisiol ar gyfer 2030 tra’n cynnal ein cystadleurwydd diwydiannol”.

Diwydiannau ynni-ddwys fel dur, cemegau neu sment sy'n cynhyrchu cGall yr elfennau a ddefnyddir yn y technolegau sero-net hyn ac sy’n buddsoddi mewn datgarboneiddio hefyd gael eu cefnogi drwy’r mesurau yn y Ddeddf. Bydd creu Cymoedd Cyflymu Net-Zero yn hwyluso ymhellach sefydlu clystyrau o weithgarwch diwydiannol sero-net yn yr UE.

Mae NZIA yn cynnwys mesurau ar gyfer buddsoddi mewn addysg, hyfforddiant ac arloesi gyda sefydlu Academïau Diwydiant Net-Zero i hyfforddi 100,000 o weithwyr o fewn tair blynedd a chefnogi cyd-gydnabod cymwysterau proffesiynol. Bydd blychau tywod rheoleiddiol yn cael eu sefydlu ar gyfer profi technolegau net-sero arloesol o dan amodau rheoleiddio hyblyg. Yn olaf, bydd Platfform Net-Zero Europe yn ganolbwynt cydgysylltu canolog, lle gall y Comisiwn a gwledydd yr UE drafod a chyfnewid gwybodaeth yn ogystal â chasglu mewnbwn gan randdeiliaid.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd