Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Mae arweinwyr yr UE yn cydnabod iawndal cynyddol oherwydd newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ochr yn ochr â chymeradwyaeth Ursula von der Leyen am ail dymor posibl fel Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, mabwysiadodd y Cyngor Ewropeaidd set newydd o flaenoriaethau, gan bwysleisio pwysigrwydd parhau â’r trawsnewid gwyrdd. Ar yr un pryd, mae pryderon wedi dod i'r amlwg ynghylch gwrth-lithro ar safonau amgylcheddol, wrth i arweinwyr yr UE geisio lleihau'r baich gweinyddol a rheoleiddiol.

European leaders made crucial decisions about the leadership and strategic direction of the EU for the next five years. They endorsed Ursula von der Leyen for a potential second term as President of the European Commission, pending approval by the European Parliament. Additionally, leaders appointed key positions, including the future President of the European Council and the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, and adopted the European Council’s Strategic Agenda, shaping the EU’s political priorities for the future.

Bodiau i fyny i von der Leyen i barhau gyda'r trawsnewid gwyrdd

Mae ailbenodi von der Leyen fel yr ymgeisydd a ffefrir gan y Cyngor Ewropeaidd ar gyfer Llywyddiaeth y Comisiwn yn rhoi gobaith am Fargen Werdd Ewrop, sef ei menter flaenllaw yn y mandad blaenorol. Ond mae hi nawr yn wynebu’r dasg heriol o sicrhau mwyafrif llwyr yn Senedd Ewrop, sydd angen cefnogaeth o leiaf 361 o ASEau.

Yn dilyn etholiadau’r UE, mae nifer yr ASEau sy’n feirniadol o Fargen Werdd Ewrop wedi cynyddu. Er gwaethaf pryderon parhaus ynghylch Senedd Ewropeaidd fwy gwrth-amgylcheddol, Dadansoddiad WWF o ymrwymiadau pleidiau gwleidyddol yr UE ar gyfer y tymor nesaf yn dangos bod mwyafrif gwleidyddol mawr yn parhau i fod yn gefnogol i weithredu parhaus ar hinsawdd a natur.

Ester Asin, Cyfarwyddwr Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF, meddai, “Dylai Ursula von der Leyen nawr ddangos cysondeb er mwyn dod o hyd i gefnogaeth yn y Senedd. Rhaid iddi roi gwarantau pendant y bydd y Fargen Werdd Ewropeaidd yn parhau i fod yn ganolog i’w hagenda polisi a gwrthsefyll unrhyw alwadau, gan gynnwys y rhai gan ei chynghreiriaid gwleidyddol, i atchweliad ar safonau amgylcheddol, yn enwedig y rhai ar warchod ac adfer byd natur.”

Mae gweithredoedd Von der Leyen yn ystod y misoedd cyn yr etholiadau yn peri amheuon ynghylch ei hymrwymiad i’w hagenda ei hun, wrth iddi ddileu rheolau amgylcheddol i blesio’r diwydiant amaeth a dim ond yn ystod ei hymgyrch fel Ymgeisydd Arweiniol yr EPP y gwnaeth hi amddiffyn y Fargen Werdd.

Mae'r Agenda Strategol yn cydnabod her ddigynsail newid hinsawdd, colli bioamrywiaeth a llygredd

Yn ogystal â'r prif benodiadau swyddi, cytunodd arweinwyr Ewropeaidd ar gynllun strategol ar gyfer y blynyddoedd i ddod i'w weithredu gan sefydliadau'r UE. Mae'r Agenda Strategol yn amlygu natur hanfodol y trawsnewid gwyrdd ar gyfer ffyniant a chystadleurwydd Ewropeaidd.

Ailddatganodd arweinwyr Ewropeaidd eu hymrwymiad i drawsnewid hinsawdd cyfiawn a theg, gan anelu at niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050. Gyda mabwysiadu’r Gyfraith Adfer Natur yn ddiweddar, maent hefyd wedi ymrwymo i barhau i warchod natur a gwrthdroi diraddiad ecosystemau. Mae'r ymrwymiadau hyn yn anfon arwyddion cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd a'i ddarpar Lywydd. Yn benodol, y pwyslais a roddir gan arweinwyr ar cefnforoedd ac gwytnwch dŵrrhaid dilyn i fyny yn awr.

Fodd bynnag, mae'r Agenda Strategol hefyd yn galw am leihau'r baich biwrocrataidd a rheoleiddiol a diwygio gweithdrefnau gweinyddol, gan gynnwys caniatáu.

Ester Asin, Cyfarwyddwr Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF, meddai, “Mae ymdrechion blaenorol i symleiddio deddfwriaeth yn aml wedi gwanhau rheolau a safonau amgylcheddol sydd wedi’u cynllunio i amddiffyn pobl a’r natur rydyn ni i gyd yn dibynnu arno. Yn hytrach na thanseilio cyfreithiau amgylcheddol presennol, rhaid i arweinwyr yr UE a’r Comisiwn ganolbwyntio ar wneud llwyddiant o’r polisïau y maent wedi cytuno arnynt, fel y nodir yn eu cynllun strategol. Yn ystod y degawd diwethaf, mae’r rhan fwyaf o faterion yn ymwneud â deddfwriaeth amgylcheddol wedi deillio o weithrediad cenedlaethol gwael a diffyg ymrwymiad gwleidyddol, yn hytrach na diffygion yng nghyfreithiau’r UE.”

Yn gyffredinol, mae'r Agenda Strategol newydd yn ymddangos yn ehangach ac yn llai manwl na chytundeb 2019, gan gynnwys polisïau hinsawdd ac amgylcheddol. Bydd angen i Lywydd y Comisiwn yn y dyfodol amlinellu mentrau mwy penodol yn awr.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd