Cysylltu â ni

cludo anifeiliaid

Helpwch ffermwyr i ddod â ffermio cawell i ben

cyhoeddwyd

on

“Rydym yn cefnogi'n gryf y Fenter Dinasyddion 'Diwedd Oes y Cage' ar gyfer anifeiliaid fferm. Ynghyd ag 1.4 miliwn o Ewropeaid rydym yn gofyn i’r Comisiwn gynnig y mesurau cywir i roi diwedd ar ffermio cawell, ”meddai Michaela Šojdrová ASE, aelod o Grŵp Amaethyddiaeth Senedd EPP.

“Gellir gwarantu lles anifeiliaid orau pan fydd ffermwyr yn cael y cymhellion cywir ar ei gyfer. Rydym yn cefnogi trosglwyddiad esmwyth o gewyll i systemau amgen o fewn cyfnod pontio digonol a ystyrir ar gyfer pob rhywogaeth yn benodol, ”ychwanegodd Šojdrová.

Gan fod y Comisiwn Ewropeaidd wedi addo cynnig deddfwriaeth newydd ar les anifeiliaid yn 2023, mae Šojdrová yn tanlinellu bod yn rhaid cynnal asesiad effaith o'r blaen, erbyn 2022, gan gynnwys costau'r trawsnewidiad gofynnol yn y tymor byr a'r tymor hir. “Gan fod gwahanol amodau ar wahanol rywogaethau, ieir dodwy neu gwningod, rhaid i’r cynnig gwmpasu’r gwahaniaethau hyn â dull rhywogaeth yn ôl rhywogaeth, erbyn 2027. Mae angen cyfnodau pontio ar ffermwyr ac iawndal am y costau cynhyrchu uwch,” meddai Šojdrová.

“Er mwyn gwarantu lles anifeiliaid ac i beidio â rhoi ein ffermwyr Ewropeaidd dan anfantais, mae angen rheolaeth effeithiol arnom os yw cynhyrchion a fewnforir yn parchu safonau lles anifeiliaid yr UE. Rhaid i gynhyrchion a fewnforir gydymffurfio â safonau lles anifeiliaid Ewropeaidd fel na fydd mewnforion o ansawdd isel yn disodli ein cynhyrchiad o ansawdd uchel, ”pwysleisiodd Šojdrová.

cludo anifeiliaid

Buddugoliaeth lles anifeiliaid: Mae dyfarniad CJEU yn cadarnhau hawl aelod-wladwriaethau i gyflwyno syfrdanol cyn-lladd gorfodol  

cyhoeddwyd

on

Heddiw Mae (17 Rhagfyr) yn ddiwrnod hanesyddol i anifeiliaid, wrth i Lys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd (CJEU) egluro bod aelod-wladwriaethau yn cael gosod syfrdanol cyn-lladd gorfodol. Cododd yr achos o’r gwaharddiad a fabwysiadwyd gan lywodraeth Fflandrys ym mis Gorffennaf 2019 a wnaeth orfodol syfrdanol hefyd ar gyfer cynhyrchu cig trwy gyfrwng Iddewig a Mwslim traddodiadol. defodau.

Dyfarnodd y rheithfarn y gall aelod-wladwriaethau gyflwyno cyfreithlon gwrthdroadwy gorfodol yn fframwaith Celf. 26.2 (c) o Reoliad 1099/2009 y Cyngor (Rheoliad Lladd), gyda'r nod o wella lles anifeiliaid yn ystod y gweithrediadau lladd hynny a wneir yng nghyd-destun defodau crefyddol. Mae'n nodi'n glir nad yw'r Rheoliad Lladd “yn atal aelod-wladwriaethau rhag gosod rhwymedigaeth i syfrdanu anifeiliaid cyn eu lladd sydd hefyd yn berthnasol yn achos lladd a ragnodir gan ddefodau crefyddol”.

Mae'r dyfarniad hwn yn ystyried y datblygiad diweddaraf ar syfrdanol gwrthdroadwy fel dull sy'n cydbwyso'n llwyddiannus werthoedd ymddangosiadol cystadleuol rhyddid crefyddol a lles anifeiliaid, ac mae'n dod i'r casgliad bod “y mesurau sydd wedi'u cynnwys yn yr archddyfarniad (Fflemeg) yn caniatáu i gydbwysedd teg gael ei daro rhwng y pwysigrwydd. ynghlwm â ​​lles anifeiliaid a rhyddid credinwyr Iddewig a Mwslimaidd i amlygu eu crefydd ”.

Mae Eurogroup for Animals wedi dilyn yr achos Llys yn agos ac ym mis Hydref fe ryddhaodd arolwg barn gan ddangos nad yw dinasyddion yr UE eisiau gweld anifeiliaid yn cael eu lladd wrth fod yn gwbl ymwybodol.

“Erbyn hyn mae’n amlwg nad yw ein cymdeithas yn cefnogi anifeiliaid i ddioddef yn ormodol ar adeg fwyaf tyngedfennol eu bywydau. Mae syfrdanol gwrthdroadwy yn ei gwneud hi'n bosibl cydbwyso gwerthoedd rhyddid crefyddol sy'n ymddangos yn gystadleuol, a'r pryder am les anifeiliaid o dan gyfraith gyfredol yr UE. Mae derbyniad cyn-ladd syfrdanol gan gymunedau crefyddol yn cynyddu yng ngwledydd yr UE a gwledydd y tu allan i'r UE. Nawr mae'n bryd i'r UE wneud syfrdanol cyn lladd bob amser yn orfodol bob amser yn yr adolygiad nesaf o'r Rheoliad Lladd, ”meddai Prif Swyddog Gweithredol Eurogroup for Animals, Reineke Hameleers.

Trwy gydol y blynyddoedd, mae arbenigwyr wedi codi pryderon ynghylch goblygiadau difrifol lladd anifeiliaid o ladd heb syfrdanol wedi'u torri ymlaen llaw (FVE, 2002; EFSA, 2004; BVA, 2020), fel y cydnabuwyd gan y Llys ei hun, mewn achos arall (C-497 / 17).

Bydd yr achos nawr yn mynd yn ôl i lys cyfansoddiadol Fflandrys a fydd yn gorfod cadarnhau a gweithredu dyfarniad y CJEU. Ar ben hynny, mae'r adolygiad sydd ar ddod o'r Rheoliad Lladd, fel y cyhoeddwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn fframwaith strategaeth Farm to Fork yr UE, yn rhoi cyfle i egluro'r mater ymhellach trwy wneud cyn-ladd yn syfrdanol bob amser yn orfodol a symud tuag at Ewrop sy'n gofalu. ar gyfer anifeiliaid.

Yn dilyn y Penderfyniad Llys Cyfiawnder Ewrop y bore yma i gynnal y gwaharddiad ar ladd di-stun yn rhanbarthau Gwlad Belg, Fflandrys a WalloniaPrif Rabbi Pinchas Goldschmidt, llywydd y Cynhadledd Rabbis Ewropeaidd (CER), wedi cyhoeddi'r datganiad canlynol:

“Mae’r penderfyniad hwn yn mynd hyd yn oed ymhellach na’r disgwyl ac yn hedfan yn wyneb datganiadau diweddar gan y Sefydliadau Ewropeaidd bod bywyd Iddewig i gael ei drysori a’i barchu. Mae gan y Llys hawl i ddyfarnu y gall aelod-wladwriaethau dderbyn rhanddirymiadau o'r gyfraith, a fu erioed yn y rheoliad, ond mae ceisio diffinio shechita, ein harfer crefyddol, yn hurt.

“Bydd penderfyniad Llys Cyfiawnder Ewrop i orfodi’r gwaharddiad ar ladd di-stun yn rhanbarthau Fflandrys a Wallonia yng Ngwlad Belg yn cael ei deimlo gan gymunedau Iddewig ledled y cyfandir. Mae'r gwaharddiadau eisoes wedi cael effaith ddinistriol ar gymuned Iddewig Gwlad Belg, gan achosi prinder cyflenwad yn ystod y pandemig, ac rydym i gyd yn ymwybodol iawn o'r cynsail y mae hyn yn ei osod sy'n herio ein hawliau i ymarfer ein crefydd.

“Yn hanesyddol, mae gwaharddiadau ar ladd crefyddol bob amser wedi bod yn gysylltiedig â rheolaeth dde eithafol a phoblogaeth, gellir olrhain tuedd sydd wedi'i dogfennu'n glir yn ôl i waharddiadau yn y Swistir yn yr 1800au i atal mewnfudo Iddewig o Rwsia a'r Pogroms, i'r gwaharddiadau yn yr Almaen Natsïaidd ac mor ddiweddar â 2012, hyrwyddwyd ymdrechion i wahardd lladd crefyddol yn yr Iseldiroedd yn gyhoeddus fel dull o atal Islam rhag lledaenu i'r wlad. Rydym nawr yn wynebu sefyllfa lle, heb unrhyw ymgynghoriad â'r gymuned Iddewig leol, mae gwaharddiad wedi'i weithredu a bydd y goblygiadau ar y gymuned Iddewig yn para'n hir.

“Dywedir wrthym gan arweinwyr Ewropeaidd eu bod am i gymunedau Iddewig fyw a bod yn llwyddiannus yn Ewrop, ond nid ydynt yn darparu unrhyw fesurau diogelwch ar gyfer ein ffordd o fyw. Mae angen i Ewrop fyfyrio ar y math o gyfandir y mae am fod. Os yw gwerthoedd fel rhyddid crefydd a gwir amrywiaeth yn rhan annatod, nid yw'r system gyfraith gyfredol yn adlewyrchu hynny ac mae angen ei hadolygu ar frys. 

“Byddwn yn parhau i weithio gyda chynrychiolwyr cymuned Iddewig Gwlad Belg i gynnig ein cefnogaeth mewn unrhyw ffordd y gallwn.”

Pôl barn ar ladd 
Crynodeb o achos Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd (CJEU) C-336/19
Amicus Curiae ar achos CJEU
Eiriolwr Barn gyffredinol

Parhau Darllen

cludo anifeiliaid

Mae ASEau yn pleidleisio dros y Pwyllgor Ymchwilio newydd ar #AnimalTransport

cyhoeddwyd

on

Heddiw (19 Mehefin), Senedd yr UE yn llethol wedi pleidleisio o blaid o sefydlu a Pwyllgor Ymchwilio ar gludo anifeiliaid. Mae tosturi mewn Ffermio’r Byd a PEDWAR PAWS wrth eu bodd â chanlyniad y bleidlais. Ar hyn o bryd, mae aelod-wladwriaethau’r UE yn gorfodi cyfraith yr UE yn wael sydd i fod i amddiffyn y miliynau o anifeiliaid a ffermir sy’n cael eu cludo filoedd o filltiroedd i’w lladd, eu bridio neu eu pesgi ymhellach bob blwyddyn.

Mae angen i'r UE ddatrys nifer o broblemau parhaus hir sy'n gysylltiedig â gweithredu cyfraith yr UE ar gludo anifeiliaid, gan gynnwys gorlenwi, methu â darparu'r arosfannau gorffwys gofynnol, bwyd a dŵr, cludo mewn gwres eithafol, cludo anifeiliaid anaddas a dillad gwely annigonol. .

Mae’r penderfyniad gan Senedd yr UE yn dilyn ton o gamau gan gymdeithas sifil a sefydliadau’r UE, gan godi baneri coch ar y mater. Comisiwn diweddar yr UE Strategaeth 'Farm To Fork' yn nodi'n glir bod Comisiwn yr UE yn bwriadu adolygu'r ddeddfwriaeth ar gludo anifeiliaid. Ym mis Rhagfyr y llynedd, amlygodd Cyngor yr UE fod 'diffygion ac anghysondebau clir yn parhau' o ran heriau trafnidiaeth pellter hir yn ei casgliadau ar les anifeiliaid.

Dywedodd Pennaeth Tosturi UE Ffermio’r Byd, Olga Kikou: “Mae pleidlais y Senedd i roi erchyllterau cludo anifeiliaid o dan y golwg yn dod â gobaith. Bob blwyddyn mae miliynau o anifeiliaid fferm yn cael eu cludo yn fyw ar deithiau hir a erchyll, yn aml mewn amodau budr, yn gyfyng, ac yn aml yn sathru ar ei gilydd. Yn yr haf, cânt eu cludo mewn tymereddau deifiol o uchel, eu dadhydradu a'u disbyddu. Mae rhai ohonyn nhw'n diflannu. I lawer, dyma'r oriau arteithiol olaf cyn iddynt gyrraedd y lladd-dy. Dylai cyfraith yr UE amddiffyn anifeiliaid rhag dioddefaint o'r fath, ac eto nid yw'r rhan fwyaf o wledydd yr UE yn cydymffurfio â'r gofynion cyfreithiol ynghylch trafnidiaeth ac yn caniatáu i greulondeb o'r fath barhau. Rhaid i hyn ddod i ben. O'r diwedd, mae'n rhaid i'r UE leihau nifer a hyd cyffredinol cludo a rhoi diwedd ar allforion anifeiliaid y tu allan i ffiniau'r UE. "

PEDWAR PAWS Dywedodd Cyfarwyddwr Swyddfa Polisi Ewropeaidd, Pierre Sultana: “Mae penderfyniad heddiw yn garreg filltir ar gyfer lles anifeiliaid. Mae'r Senedd wedi bachu ar y cyfle i fynd i'r afael â dioddefaint anifeiliaid wrth eu cludo. Mae troseddau systematig yn ystod cludo anifeiliaid wedi cael eu beirniadu ers blynyddoedd. Bydd y Pwyllgor Ymchwilio yn ymchwilio i droseddau a chamweinyddu Rheoliad Cludiant Anifeiliaid gan y Comisiwn Ewropeaidd ac aelod-wladwriaethau'r UE. Felly mae'r Senedd, fel cynrychiolaeth etholedig dinasyddion Ewrop, yn cyflawni ei thasg bwysicaf, sef arfer goruchwyliaeth a rheolaeth ddemocrataidd. Mae hyn yn arwydd clir i aelod-wladwriaethau a’r Comisiwn Ewropeaidd wneud mwy i osgoi dioddefaint anifeiliaid a gorfodi rheoleiddio’r UE. ”

  1. Daeth  cynnig ei gyflwyno gan Gynhadledd Llywyddion Senedd Ewrop ar 11 Mehefin. Yn ystod y tymor deddfwriaethol blaenorol, mabwysiadodd Senedd Ewrop Adroddiad Gweithredu ar drafnidiaeth fyw a daeth i'r casgliad bod gwir angen Pwyllgor Ymchwilio ar fyw (2018/2110 (INI), Pwynt 22). Yn ôl trosolwg y Comisiwn Ewropeaidd mae adroddiadau archwilio o gludiant anifeiliaid gan tir a thrwy môr, mae awdurdodau Aelod-wladwriaethau yn methu â chydymffurfio'n eang a methiant rheolaidd i orfodi'r gyfraith hon. Daeth Llys Archwilwyr Ewrop i'r casgliad hefyd yn ei adrodd ar weithredu deddfwriaeth lles anifeiliaid bod 'gwendidau'n parhau mewn rhai meysydd sy'n gysylltiedig â materion lles' yn ystod trafnidiaeth.
  2. Mae'r Pwyllgor Ymchwilio yn offeryn ymchwilio y gall Senedd yr UE benderfynu ei sefydlu er mwyn mynd i'r afael â materion cymdeithasol dybryd. Yn nhermau deddfwriaethol y gorffennol, er enghraifft, sefydlodd Senedd yr UE bwyllgorau arbennig yn dilyn sgandalau LuxLeaks a chlefyd gwartheg gwallgof.
  3. Tosturi mewn Ffermio'r Byd wedi ymgyrchu dros les anifeiliaid fferm a bwyd a ffermio cynaliadwy ers dros 50 mlynedd. Mae gennym dros filiwn o gefnogwyr a sylwadau mewn un ar ddeg o wledydd Ewropeaidd, yr UD, China a De Affrica. Mae ein Swyddfa UE yn ymgyrchu i roi diwedd ar ddefnyddio systemau cewyll creulon, lleihau ein defnydd o gynhyrchion anifeiliaid, rhoi diwedd ar gludiant anifeiliaid byw pellter hir ac allforio anifeiliaid byw y tu allan i'r UE, a safonau lles anifeiliaid uwch, gan gynnwys ar gyfer pysgod. .
  4. PEDWAR PAWS yw'r sefydliad lles anifeiliaid byd-eang ar gyfer anifeiliaid sydd o dan ddylanwad dynol, sy'n datgelu dioddefaint, yn achub anifeiliaid mewn angen ac yn eu hamddiffyn. Wedi'i sefydlu gan Heli Dungler yn Fienna ym 1988, mae PEDWAR PAWS yn canolbwyntio ar anifeiliaid anwes gan gynnwys cŵn a chathod crwydr, anifeiliaid fferm ac anifeiliaid gwyllt a gedwir mewn amodau amhriodol, yn ogystal ag mewn parthau trychinebau a gwrthdaro. Gydag ymgyrchoedd a phrosiectau cynaliadwy, mae PEDWAR PAWS yn darparu cymorth cyflym ac amddiffyniad tymor hir i anifeiliaid sy'n dioddef.

Parhau Darllen

cludo anifeiliaid

Datganiad #CrueltyFreeEurope ar foratoriwm ar arbrofi ar anifeiliaid

cyhoeddwyd

on

Yn ei ymateb i deiseb a ddygwyd i Bwyllgor Deisebau Senedd Ewrop gan ofyn am foratoriwm ar arbrofion ar anifeiliaid tra bod eu gwerth yn cael ei asesu, mae'r Comisiwn wedi dweud unwaith eto ei fod wedi ymrwymo'n llwyr i'r nod eithaf o ailosod profion anifeiliaid yn llawn.

Ewrop Ddi-greulondeb - rhwydwaith o sefydliadau amddiffyn anifeiliaid sy'n ymroddedig i ddod â phrofion anifeiliaid i ben yn yr Undeb Ewropeaidd - yn croesawu'r ymrwymiad hwnnw ond yn credu ei bod bellach yn bryd rhoi map ffordd ar waith i droi geiriau yn gynllun gweithredu.

Dywedodd Cyfarwyddwr Gwyddoniaeth Creulondeb Ewrop Ewrop, Dr Katy Taylor: “Nawr yn fwy nag erioed, dylai’r UE ddangos uchelgais i ddatblygu gwell gwyddoniaeth a throi at ymchwil ac arloesedd mwy trugarog a dynol-berthnasol. Mae 95% o'r holl gyffuriau y dangosir eu bod yn ddiogel ac yn effeithiol mewn profion ar anifeiliaid yn methu mewn treialon dynol. Mae cost y methiant hwn yn enfawr yn ariannol ac i anifeiliaid a phobl. Pe bai unrhyw system arall yn methu mor gynhwysfawr, siawns na fyddai wedi cael ei dileu ers amser maith a sicrhau atebion gwell eraill? ”

“Yn ôl yn 1993 - 27 mlynedd yn ôl - ym mhumed rhaglen gweithredu amgylcheddol yr UE tuag at gynaliadwyedd, gosodwyd targed i gyflawni gostyngiad o 2000% yn nifer yr anifeiliaid asgwrn cefn a ddefnyddir at ddibenion arbrofol fel blaenoriaeth erbyn 50. Erbyn 1997, roedd y weithred hon wedi'i gostwng yn dawel ac mae nifer y profion anifeiliaid yn Ewrop yn parhau i fod yn uchel. Felly rydym wedi clywed yr ymrwymiadau o'r blaen. Mae'n hen bryd newid. ”

Mae ymateb y Comisiwn hefyd yn tynnu sylw at ei ymdrechion i annog datblygu dulliau heblaw anifeiliaid i gymryd lle ymchwil i anifeiliaid. Mae Cruelty Free Europe yn cydnabod y gwaith arloesol sydd wedi'i wneud yn Ewrop trwy sefydliadau fel ECVAM, cydweithrediadau fel yr EPAA a chyllid Horizon, ond dywed bod angen gwneud llawer mwy.

Parhaodd Dr Taylor: “Cymerwch raglen ymchwil Horizon lle mae ein cyfrifiadau’n awgrymu bod cyllid ar gyfer prosiectau Horizon 2020 sy’n hawlio buddion sylfaenol ac eilaidd ar gyfer dulliau heblaw anifeiliaid yn dod i ddim ond 0.1% o gyfanswm y rhaglen € 80 biliwn ar gyfer y cyfnod 2014 i 2020. Ystyriwch, er bod 48 o brosiectau Horizon mewn rhyw ffordd yn honni eu bod yn cyfrannu at ddulliau heblaw anifeiliaid, mae oddeutu 300 yn dyfynnu defnyddio 'modelau anifeiliaid' fel rhan o'u methodoleg. Os yw Ewrop o ddifrif ynglŷn â’i nod o ddisodli arbrofion ar anifeiliaid, yna mae angen iddi roi ei harian yn ei geg. ”

Ym mis Tachwedd 2019, cyflwynwyd deiseb i lywyddion y Comisiwn Ewropeaidd a Senedd Ewrop yn galw ar yr UE i gynnal adolygiad systematig o'r holl feysydd ymchwil lle mae anifeiliaid yn cael eu defnyddio. Ym mis Mai eleni, cadarnhaodd Pwyllgor Senedd Ewrop ar Ddeisebau fod y ddeiseb wedi'i derbyn fel un yn dderbyniadwy ac y byddai'n cael ei hystyried yn ffurfiol gan y pwyllgor. Ynghyd â'n partneriaid Ewropeaidd mae Cruelty Free Europe wedi bod yn galw ar y Comisiwn i ymrwymo i gynllun cynhwysfawr gyda thargedau ac amserlenni i ddod â phrofion anifeiliaid i ben yn yr UE.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd