Cysylltu â ni

Lles anifeiliaid

Mae'r defnydd o wrthfiotigau mewn anifeiliaid yn lleihau

cyhoeddwyd

on

Mae'r defnydd o wrthfiotigau wedi lleihau ac mae bellach yn is mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd nag mewn pobl, meddai'r icon PDF adroddiad diweddaraf cyhoeddwyd gan y Bwyd Ewrop Awdurdod Diogelwch (EFSA), Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) a'r Canolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC).

Gan ddefnyddio dull Un Iechyd, mae'r adroddiad gan dair asiantaeth yr UE yn cyflwyno data ar fwyta a datblygu gwrthfiotigau ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR) yn Ewrop ar gyfer 2016-2018.

Mae'r cwymp sylweddol yn y defnydd o wrthfiotigau mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd yn awgrymu bod y mesurau a gymerwyd ar lefel gwlad i leihau defnydd yn profi i fod yn effeithiol. Bu bron i'r defnydd o ddosbarth o wrthfiotigau o'r enw polymyxins, sy'n cynnwys colistin, haneru rhwng 2016 a 2018 mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd. Mae hwn yn ddatblygiad cadarnhaol, gan fod polymyxinau hefyd yn cael eu defnyddio mewn ysbytai i drin cleifion sydd wedi'u heintio â bacteria sy'n gwrthsefyll aml -rug.

Mae'r darlun yn yr UE yn amrywiol - mae'r sefyllfa'n amrywio'n sylweddol yn ôl gwlad a dosbarth gwrthfiotig. Er enghraifft, defnyddir aminopenicillins, cephalosporinau a quinolones o'r 3edd a'r 4edd genhedlaeth (fluoroquinolones a quinolones eraill) yn fwy mewn pobl nag mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd, tra bod polymyxinau (colistin) a tetracyclines yn cael eu defnyddio mwy mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd nag mewn pobl. .

Y cysylltiad rhwng defnyddio gwrthfiotigau ac ymwrthedd bacteriol

Mae'r adroddiad yn dangos bod defnyddio carbapenems, cephalosporinau 3edd a 4edd genhedlaeth a quinolones mewn pobl yn gysylltiedig ag ymwrthedd i'r gwrthfiotigau hyn yn Coli Escherichia heintiau mewn bodau dynol. Cafwyd hyd i gymdeithasau tebyg ar gyfer anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd.

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi cysylltiadau rhwng bwyta gwrthficrobaidd mewn anifeiliaid ac AMR mewn bacteria o anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd, sydd yn ei dro yn gysylltiedig ag AMR mewn bacteria gan bobl. Enghraifft o hyn yw Campylobacter spp. bacteria, sydd i'w cael mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd ac yn achosi heintiau a gludir gan fwyd mewn pobl. Daeth arbenigwyr o hyd i gysylltiad rhwng gwrthiant yn y bacteria hyn mewn anifeiliaid ac ymwrthedd yn yr un bacteria mewn pobl.

Ymladd AMR trwy gydweithrediad

Mae AMR yn broblem iechyd cyhoeddus fyd-eang sylweddol sy'n cynrychioli baich economaidd difrifol. Mae'r dull Un Iechyd a weithredwyd trwy gydweithrediad EFSA, EMA ac ECDC a'r canlyniadau a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yn galw am ymdrechion parhaus i fynd i'r afael ag AMB ar lefel genedlaethol, UE a byd-eang ar draws y sectorau gofal iechyd.

Mwy o wybodaeth

Lles anifeiliaid

'Diwedd Oes y Cage' - Diwrnod hanesyddol ar gyfer lles anifeiliaid

cyhoeddwyd

on

Věra Jourová, Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder

Heddiw (30 Mehefin), cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd ymateb deddfwriaethol i'r Fenter Dinasyddion Ewropeaidd 'Diwedd Oes y Cage' (ECI) gyda chefnogaeth dros filiwn o Ewropeaid o 18 talaith wahanol.

Bydd y Comisiwn yn mabwysiadu cynnig deddfwriaethol erbyn 2023 i wahardd cewyll ar gyfer nifer o anifeiliaid fferm. Bydd y cynnig yn cael gwared yn raddol, ac yn gwahardd o'r diwedd, defnyddio systemau cawell ar gyfer pob anifail a grybwyllir yn y fenter. Bydd yn cynnwys anifeiliaid sydd eisoes dan ddeddfwriaeth: ieir dodwy, hychod a lloi; ac anifeiliaid eraill y soniwyd amdanynt gan gynnwys: cwningod, cywennod, bridwyr haen, bridwyr brwyliaid, soflieir, hwyaid a gwyddau. Ar gyfer yr anifeiliaid hyn, mae'r Comisiwn eisoes wedi gofyn i EFSA (Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop) ategu'r dystiolaeth wyddonol bresennol i bennu'r amodau sydd eu hangen ar gyfer gwahardd cewyll.

Fel rhan o'i Strategaeth Fferm i Fforc, mae'r Comisiwn eisoes wedi ymrwymo i gynnig adolygiad o'r ddeddfwriaeth lles anifeiliaid, gan gynnwys ar drafnidiaeth a magu, sydd ar hyn o bryd yn cael gwiriad ffitrwydd, i'w gwblhau erbyn haf 2022.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Mae heddiw’n ddiwrnod hanesyddol ar gyfer lles anifeiliaid. Mae anifeiliaid yn fodau ymdeimladol ac mae gennym gyfrifoldeb moesol, cymdeithasol i sicrhau bod amodau anifeiliaid ar y fferm ar gyfer anifeiliaid yn adlewyrchu hyn. Rwy’n benderfynol o sicrhau bod yr UE yn parhau i fod ar flaen y gad ym maes lles anifeiliaid ar y llwyfan byd-eang a’n bod yn cyflawni disgwyliadau cymdeithasol. ”

Ochr yn ochr â'r ddeddfwriaeth bydd y Comisiwn yn ceisio mesurau ategol penodol mewn meysydd polisi cysylltiedig allweddol. Yn benodol, bydd y Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd yn darparu cefnogaeth ariannol a chymhellion - fel yr offeryn eco-gynlluniau newydd - i helpu ffermwyr i uwchraddio i gyfleusterau mwy cyfeillgar i anifeiliaid yn unol â'r safonau newydd. Bydd hefyd yn bosibl defnyddio'r Gronfa Just Transition a'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch i gynorthwyo ffermwyr i addasu i systemau heb gawell.

Parhau Darllen

cludo anifeiliaid

Helpwch ffermwyr i ddod â ffermio cawell i ben

cyhoeddwyd

on

“Rydym yn cefnogi'n gryf y Fenter Dinasyddion 'Diwedd Oes y Cage' ar gyfer anifeiliaid fferm. Ynghyd ag 1.4 miliwn o Ewropeaid rydym yn gofyn i’r Comisiwn gynnig y mesurau cywir i roi diwedd ar ffermio cawell, ”meddai Michaela Šojdrová ASE, aelod o Grŵp Amaethyddiaeth Senedd EPP.

“Gellir gwarantu lles anifeiliaid orau pan fydd ffermwyr yn cael y cymhellion cywir ar ei gyfer. Rydym yn cefnogi trosglwyddiad esmwyth o gewyll i systemau amgen o fewn cyfnod pontio digonol a ystyrir ar gyfer pob rhywogaeth yn benodol, ”ychwanegodd Šojdrová.

Gan fod y Comisiwn Ewropeaidd wedi addo cynnig deddfwriaeth newydd ar les anifeiliaid yn 2023, mae Šojdrová yn tanlinellu bod yn rhaid cynnal asesiad effaith o'r blaen, erbyn 2022, gan gynnwys costau'r trawsnewidiad gofynnol yn y tymor byr a'r tymor hir. “Gan fod gwahanol amodau ar wahanol rywogaethau, ieir dodwy neu gwningod, rhaid i’r cynnig gwmpasu’r gwahaniaethau hyn â dull rhywogaeth yn ôl rhywogaeth, erbyn 2027. Mae angen cyfnodau pontio ar ffermwyr ac iawndal am y costau cynhyrchu uwch,” meddai Šojdrová.

“Er mwyn gwarantu lles anifeiliaid ac i beidio â rhoi ein ffermwyr Ewropeaidd dan anfantais, mae angen rheolaeth effeithiol arnom os yw cynhyrchion a fewnforir yn parchu safonau lles anifeiliaid yr UE. Rhaid i gynhyrchion a fewnforir gydymffurfio â safonau lles anifeiliaid Ewropeaidd fel na fydd mewnforion o ansawdd isel yn disodli ein cynhyrchiad o ansawdd uchel, ”pwysleisiodd Šojdrová.

Parhau Darllen

Lles anifeiliaid

Roedd disgwyl i 130.000 o ddefaid o Rwmania farw oherwydd tagfa Suez

cyhoeddwyd

on

Efallai eich bod chi'n meddwl bod argyfwng Suez ar ben, ond nid ar gyfer y cannoedd o filoedd o anifeiliaid byw sy'n dal i fod yn gaeth wrth groesfan Suez, anifeiliaid sydd bellach yn rhedeg allan o fwyd a dŵr. Mae cyfanswm o dros 200.000 o anifeiliaid byw yn dod o Colombia, Sbaen, a mwy na hanner o Rwmania nad ydyn nhw wedi cyrraedd cyrchfan eto. Maent yn debygol iawn o farw gan fod porthiant a dŵr yn prysur redeg allan yn y llongau gorlawn sy'n mynd â nhw i'w lladd - yn ysgrifennu Cristian Gherasim

Efallai fod y blocâd morwrol a gynhyrchwyd gan yr Ever Given wedi mynd heibio ond mae yna lawer iawn o longau yn gofalu am anifeiliaid byw dros filoedd o gilometrau nad ydyn nhw hyd yn oed wedi croesi'r Suez er gwaethaf disgwyliadau y gallen nhw fod wedi cael blaenoriaeth oherwydd y cargo bregus a'r ffaith eu bod ddyddiau ar ei hôl hi.

Esboniodd cyrff anllywodraethol lles anifeiliaid, er bod deddfwriaeth yr UE yn mynnu bod cludwyr yn llwytho 25 y cant yn fwy o fwyd nag a gynlluniwyd ar gyfer eu taith rhag ofn oedi, anaml y bydd hynny'n digwydd.

Dywed cyrff anllywodraethol hawliau anifeiliaid, hyd yn oed gyda'r byffer 25 y cant, byddai'r llongau hyn bellach yn rhedeg allan o borthiant anifeiliaid ymhell cyn iddynt gyrraedd y porthladd.

Er enghraifft, roedd llongau a adawodd Rwmania ar 16 Mawrth i fod i gyrraedd yr Iorddonen ar 23 Mawrth, ond yn lle hynny byddent bellach yn cyrraedd porthladd ar 1 Ebrill ar y cynharaf. Mae hynny'n oedi o naw diwrnod. Hyd yn oed pe bai gan y llong y 25 y cant o borthiant anifeiliaid ychwanegol, dim ond am 1.5 diwrnod y byddai wedi para

Mae rhai o’r 11 llong yn llawn i’r eithaf a adawodd Rwmania yn cludo 130.000 o anifeiliaid byw i daleithiau Gwlff Persia wedi rhedeg allan o fwyd a dŵr hyd yn oed cyn i’r Ever Given gael ei ddadleoli. Dywedodd awdurdodau Rwmania mewn datganiad i’r wasg eu bod wedi cael gwybod y bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i’r llongau hyn ond ni ddigwyddodd dim o’r math hwnnw, meddai cyrff anllywodraethol.

Mae'n debygol iawn na fyddwn byth yn gwybod maint y trychineb lles anifeiliaid morwrol gwaethaf mewn hanes, wrth i gludwyr daflu anifeiliaid marw i'r môr yn rheolaidd i guddio'r dystiolaeth. Yn fwy felly, ni fyddai Rwmania yn rhyddhau'r wybodaeth honno chwaith, oherwydd ni fyddai'n edrych yn dda ac mae awdurdodau'n gwybod y byddai'n arwain at ymchwiliadau.

Mae anifeiliaid byw yn cael eu pobi'n fyw yn araf yn y gwres crasboeth o'r cynwysyddion metel cyfyng hynny.

Ailadroddwyd ymchwiliadau dangosodd anifeiliaid a allforiwyd i wledydd y Gwlff yn marw o'r tymereddau uchel, yn cael eu dadlwytho'n dreisgar oddi ar longau, eu gwasgu i foncyffion ceir, a'u lladd gan gigyddion di-grefft.

Mae Rwmania yn allforio llawer iawn o anifeiliaid byw er gwaethaf yr amodau gwarthus. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi nodi hynny am ei arferion gwael o ran allforion anifeiliaid byw. Dim ond y llynedd boddodd mwy na 14,000 o ddefaid pan aeth llong cargo oddi ar arfordir y Môr Du. Flwyddyn cyn i gomisiynydd yr UE dros ddiogelwch bwyd alw am atal allforion byw oherwydd y gwres. Dyblodd Rwmania wedyn eu hallforion.

Mae allforion anifeiliaid byw nid yn unig yn greulon ond hefyd yn niweidiol i'r economi. Dywed ffermwyr sydd heb gyfleusterau prosesu cig lleol eu bod yn colli arian yn gorfod cludo eu da byw dramor. Mae anifeiliaid byw yn cael eu gwerthu 10 gwaith yn rhatach na phe bai'r cig yn cael ei brosesu yn y wlad ac yna'n cael ei allforio.

Mae allforion anifeiliaid byw o Rwmania yn parhau i fod heb eu lleihau hyd yn oed yn ystod misoedd poeth yr haf er gwaethaf y rhybuddion mynych o Frwsel, er gwaethaf y ffaith bod gwledydd fel Awstralia a New Zeeland wedi rhoi stop ar hynny, ac er bod hyn yn nonsens economaidd. Mae arbenigwyr ac astudiaethau yn dangos y byddai cig wedi'i brosesu a'i oeri yn fwy buddiol, yn dod â manteision economaidd ac enillion uwch

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd