Cysylltu â ni

Lles anifeiliaid

Hela tlws: Gwahardd mewnforio

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Tra bod y tymor twristiaeth ar ei anterth, mae cyrff anllywodraethol lles anifeiliaid ledled y byd yn galw am wahardd mewnforion tlysau hela. Rhoddir sylw arbennig i deithwyr o'r Unol Daleithiau a'r UE, sef prif gleientiaid tacsidermwyr modern.

Mewn maniffesto ar y cyd cymerodd 137 o sefydliadau cadwraeth ac amddiffyn anifeiliaid o bob cwr o'r byd, gan gynnwys 45 o gyrff anllywodraethol o gyfandir Affrica, safiad yn erbyn hela tlws ac anogodd deddfwyr i wahardd mewnforion.

“Mae hela tlws yn sefyll allan ymhlith y mathau gwaethaf o ecsbloetio bywyd gwyllt ac nid yw’n foesegol nac yn gynaliadwy. Yn wyneb yr argyfwng bioamrywiaeth byd-eang o waith dyn, mae’n annerbyniol bod ecsbloetio bywyd gwyllt dim ond er mwyn cael tlws hela yn dal i gael ei ganiatáu ac y gellir mewnforio tlysau yn gyfreithlon o hyd. Mae’n hen bryd i lywodraethau ddod â’r arfer niweidiol hwn i ben” meddai Mona Schweizer, Ph.D., o Pro Wildlife.

Mae'r ystadegau'n tynnu sylw at argyfwng parhaus enfawr ym maes cadwraeth anifeiliaid: rhwng 2014 a 2018 cafodd bron i 125,000 o dlysau o rywogaethau a warchodir o dan CITES - y Confensiwn ar Fasnach Ryngwladol mewn Rhywogaethau Mewn Perygl - eu mewnforio yn fyd-eang, gyda chleientiaid UDA a'r UE yn arwain yn y byd. ffetishiaeth, gan sicrhau llif o gomisiynau i'r tacsidermyddion.

Yn cael ei gwestiynu fwyfwy fel ffordd urddasol a moesegol o adloniant, mae hela tlws yn effeithio'n andwyol ar oroesiad rhywogaethau ac yn tanseilio ymdrechion cadwraeth. Mae helwyr tlws yn aml yn targedu rhywogaethau neu anifeiliaid prin ac anniben sydd â nodweddion corfforol trawiadol ac yn cael gwared ar unigolion sy'n hanfodol ar gyfer atgenhedlu a lles grwpiau o anifeiliaid. Trwy dargedu anifeiliaid mor werthfawr, mae helwyr tlysau, yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol, yn cyfrannu at ostyngiad yn eu poblogaeth, yn amharu ar strwythur cymdeithasol anifeiliaid, ac yn lleihau gwytnwch. Mae'r diwydiant hela tlws yn gyrru'r galw am rannau a chynhyrchion rhywogaethau sydd mewn perygl ac yn cymell ac yn blaenoriaethu eu lladd trwy gynlluniau gwobrwyo a hyrwyddiadau eraill, yn enwedig ar gyfer rhywogaethau prin a gwerthfawr, sy'n gyfystyr â throsedd ecolegol.

Afraid ychwanegu, mae lladd rhywogaethau a warchodir ac sydd mewn perygl yn bennaf yn fraint i helwyr tramor, gweddill yr amseroedd trefedigaethol, tra bod mynediad i fywyd gwyllt a thir yn aml yn gyfyngedig i bobl leol. Gall y dadryddfreinio hwn o gymunedau lleol ynghyd ag effeithiau cymdeithasol hela tlws ysgogi gwrthdaro rhwng pobl ac anifeiliaid yn hytrach na'i liniaru. Gwaethygir yr agwedd benodol hon ymhellach gan fethiant hela tlws i sicrhau buddion economaidd ystyrlon i gymunedau lleol, yn groes i'r hyn a honnir gan y lobi hela pro-tlws. Mewn gwirionedd, gan fod y rhan fwyaf o helfeydd yn cael eu cynnal ar dir preifat a bod y sector hela yn llawn llygredd endemig, mae refeniw hela tlws yn cyfoethogi'r gweithredwyr hela, perchnogion ffermydd preifat ac elites lleol, gan noddi cyhoeddi trwyddedau hela amrywiol.

hysbyseb

“Yn Born Free, rydym wedi ymgyrchu ers tro dros roi diwedd ar hela tlws ar sail moesol a moesegol. Yn y cyfnod hwn o argyfwng bywyd gwyllt a bioamrywiaeth, ni all fod yn iawn i helwyr Ewropeaidd allu talu i ladd anifeiliaid gwyllt dan fygythiad, naill ai o fewn yr UE neu dramor, a chludo’r tlysau adref. Mae hela tlws yn achosi dioddefaint aruthrol i anifeiliaid tra'n gwneud fawr ddim neu ddim byd dros gadwraeth bywyd gwyllt neu gymunedau lleol.

Yn wir, mewn llawer o achosion mae helwyr tlws yn tynnu anifeiliaid unigol allweddol o boblogaethau bregus, gan niweidio eu cyfanrwydd cymdeithasol a genetig. Mae’n bryd i lunwyr polisi’r Undeb Ewropeaidd wrando ar y mwyafrif llethol o’u dinasyddion, a dod â hela tlws o fewn yr UE a mewnforio tlysau i ben yn barhaol wrth chwilio am ffyrdd amgen, mwy effeithiol o ddarparu adnoddau ar gyfer amddiffyn bywyd gwyllt a datblygu cymunedau lleol” meddai Mark Jones, PhD, pennaeth polisi Born Free.

Mae hela tlws nid yn unig yn amharu ar ymdrechion cadwraeth ac yn cynhyrchu cyn lleied o fuddion economaidd, ond mae hefyd yn codi pryderon moesegol a lles anifeiliaid. Mae saethu anifeiliaid am hwyl yn syml i gael tlws fel symbol statws yn foesegol anghyfiawnadwy, yn diystyru eu gwerth cynhenid ​​trwy eu lleihau i nwyddau, ac yn rhoi tag pris ar farwolaeth sy'n adlewyrchu'r swm y mae helwyr tramor yn fodlon talu am y lladd. At hynny, mae helwyr tlws yn aml yn defnyddio ac yn cymell dulliau hela sy'n cynyddu dioddefaint yr anifail, megis defnyddio bwâu a saethau, muzzleloaders, gynnau llaw neu gŵn yn erlid anifeiliaid am oriau i flinder.

Dywedodd Joanna Swabe, PhD, uwch gyfarwyddwr materion cyhoeddus yn Humane Society International/Ewrop: “Nid yw budd economaidd - sy’n fach iawn ar y gorau yn y diwydiant hela tlws - yn esgus i ganiatáu lladd anifeiliaid yn annynol ar gyfer adloniant neu i wneud iawn. ar gyfer yr iawndal biolegol ac ecolegol di-wrthdro yn aml y mae'n ei achosi i rywogaethau a warchodir pan fo ffrydiau refeniw amgen, mwy proffidiol ar gael ar gyfer ymdrechion datblygu a chadwraeth. Fel y mewnforwyr mwyaf o dlysau hela yn y byd, mae gan yr Unol Daleithiau a’r UE rwymedigaeth foesol i roi’r gorau i gyfrannu at y diwydiant niweidiol hwn trwy fewnforion tlws hela ac i sefydlu polisïau sy’n cefnogi mathau moesegol o gymorth tramor, twristiaeth a diwydiant.”

O amgylch y byd mae'r dinasyddion yn amlwg ac yn huawdl yn gwrthwynebu hela tlws a mewnforio rhannau corff anifeiliaid sydd wedi'u lladd a thrwy hynny hela tlysau. Mae arolygon yn yr Undeb Ewropeaidd, y Swistir a'r Unol Daleithiau yn cadarnhau bod rhwng 75% a 96% o'r ymatebwyr yn gwrthwynebu hela tlws fel y cyfryw ac yn deillio o weithgareddau. Mae mwyafrif absoliwt yr Ewropeaid yn sefyll dros waharddiadau mewnforio ar gyfer tlysau.

Yn ôl yr arolygon Yn Ne Affrica, y prif allforiwr Affricanaidd o dlysau hela o rywogaethau gwarchodedig, mae mwyafrif o 64% o ymatebwyr yn anghymeradwyo hela tlws. “Gyda’r arfer anfoesegol o hela tlws yn niweidio cadwraeth rhywogaethau a’r economi ers degawdau, mae newid polisi yn hen bryd. Gyda’n gilydd, gyda llais unedig o 137 o gyrff anllywodraethol o bob rhan o’r byd, rydyn ni’n galw ar lywodraethau i gymryd cyfrifoldeb am warchod rhywogaethau a bioamrywiaeth – ac i wahardd mewnforio tlysau hela.” Daeth Reineke Hameleers, Prif Swyddog Gweithredol Eurogroup for Animals, i ben.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd