Cysylltu â ni

Lles anifeiliaid

Mae bwgan ffliw adar yn golygu bod yn rhaid i iechyd anifeiliaid fod yn flaenoriaeth i Senedd Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Gan Roxane Feller, ysgrifennydd cyffredinol AnimalhealthEurope, cymdeithas iechyd anifeiliaid Ewrop

Mae'r risg gynyddol o glefyd da byw yn croesi - fel y mae'r byd yn ei weld gyda'r lledaeniad ffliw adar i wartheg llaeth – dyna’n union pam mae’r UE wedi bod yn hyrwyddwr ers tro ar gyfer gwell iechyd anifeiliaid o fewn ei systemau bwyd-amaeth. Y cyflymder y mae brechlynnau eu datblygu a'u defnyddio i amddiffyn da byw rhag achosion o firws y tafod glas yn ystod yr wythnosau diwethaf, er enghraifft, yn arddangos natur flaengar sector iechyd anifeiliaid Ewrop.

Ac eto, nid bygythiad clefydau fel ffliw adar yw’r unig her sy’n wynebu cyflenwad bwyd y cyfandir. Mae effeithiau hinsawdd cynyddol, gan gynnwys gwres cynyddol, sychder a llifogydd, hefyd yn gosod beichiau cynyddol ar ffermwyr Ewrop i gynhyrchu bwyd yn fwy cynaliadwy.

Gyda senedd newydd yn cymryd ei sedd ym mis Gorffennaf, rhaid i lunwyr polisi’r UE felly barhau i drosoli’r etifeddiaeth gyfandirol gref hon o gefnogaeth ar gyfer gwell iechyd anifeiliaid.

Bydd gwneud hynny nid yn unig yn grymuso ffermwyr i fwydo’r cyfandir yn fwy cynaliadwy ond bydd hefyd yn meithrin eu gwytnwch yn erbyn heriau hinsawdd a chlefydau cynyddol ledled y byd. Er gwaethaf newidiadau dirfawr i gyfansoddiad Senedd yr UE yn dilyn yr etholiadau diweddar, dylai iechyd anifeiliaid da barhau i fod yn flaenoriaeth drawsbleidiol, o ystyried ei fod yn sylfaen ar gyfer gwell iechyd dynol ac amgylcheddol i ni i gyd.

Er mwyn rhoi iechyd anifeiliaid yn flaenoriaeth, mae hyn yn gyntaf yn golygu bod yn rhaid i lunwyr polisi’r UE gydnabod iechyd anifeiliaid yn ganolog i agenda’r bloc ar gyfer y dyfodol.

Rhaid i'r UE sicrhau bod cefnogaeth i'r sector iechyd anifeiliaid, a'i gyfraniadau at gyflawni agenda'r bloc - o lleihau allyriadau i wella cynaladwyedd y cyfandir cynhyrchu bwyd – yn cael ei flaenoriaethu drwy ddeddfwriaeth a deialogau parhaus.

hysbyseb

Er enghraifft, gall y sector iechyd anifeiliaid chwarae rhan allweddol yng nghanlyniadau’r Deialog Strategol, a lansiwyd gan yr UE i lunio dyfodol ar gyfer amaethyddiaeth y cyfandir sy'n cefnogi ffermwyr a'u hanghenion yn well.

Gall cefnogi gwell ymyriadau iechyd ar gyfer da byw y cyfandir, boed trwy ddarparu technolegau newydd fel brechlynnau neu hyfforddi mwy o filfeddygon, sicrhau llu o fanteision i ffermwyr Ewrop a'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Byddai hyn nid yn unig yn amddiffyn bywoliaeth ffermwyr rhag bygythiadau cynyddol o glefydau ond byddai hefyd yn helpu i sicrhau cynhyrchiant bwyd mwy cynaliadwy a llai o golledion i glefydau. Ni all unrhyw gymorth i ffermwyr Ewrop yn y dyfodol, felly, ddod heb ddarpariaethau ar gyfer gwell iechyd anifeiliaid.

Yn ail, er mwyn gwireddu potensial llawn y sector iechyd anifeiliaid a hybu canlyniadau iechyd a chynaliadwyedd gwell, rhaid cynnal sector meddygaeth filfeddygol Ewropeaidd cystadleuol.

Er mwyn cyflawni hyn, rhaid i reoleiddio a pholisi adlewyrchu realiti’r sector da byw, gan gefnogi dull mwy blaengar o ymdrin ag iechyd anifeiliaid a’i lu o fanteision.

diweddar Ffrainc ymgyrch frechu ar gyfer hwyaid, er enghraifft, roedd yn ymateb effeithiol yn erbyn bygythiad ffliw adar, ond ar yr un pryd yn dangos yr heriau sy'n parhau o amgylchedd polisi a oedd weithiau'n groes i'w gilydd ar gyfer iechyd a lles anifeiliaid yn erbyn masnach.

Er enghraifft, er bod brechu yn ddi-os wedi helpu i achub bywydau ac amddiffyn bywoliaethau ffermwyr Ffrainc, serch hynny ysgogodd y symudiad hwn don o gyfyngiadau mewnforio gan bartneriaid masnachu Ffrainc.

Ac eto, er gwaethaf yr heriau hyn, mae Ewrop yn parhau i fod yn arweinydd byd ym maes iechyd anifeiliaid a rhaid iddi ymgorffori'r etifeddiaeth hon ymhellach.

Gall llunwyr polisi Ewrop wneud hyn trwy barhau i gefnogi sector meddyginiaethau milfeddygol bywiog a chystadleuol i ddarparu cynhyrchion y mae mawr eu hangen i fynd i'r afael â heriau cynyddol clefydau. Mae hyn yn golygu sicrhau bod deddfwriaeth yn cefnogi'r sector iechyd anifeiliaid i chwarae rhan flaenllaw wrth helpu'r cyfandir i gyflawni ei agenda cynaliadwyedd a bwyd-amaeth yn y dyfodol.

Yn olaf, rhaid i lunwyr polisi’r UE gydnabod rôl iechyd anifeiliaid wrth rymuso ffermwyr i gynhyrchu mwy o fwyd, yn fwy cynaliadwy.

Gyda chlefydau anifeiliaid yn achosi colli o leiaf 20% o gynhyrchu da byw yn fyd-eang bob blwyddyn, gall cefnogi ffermwyr gyda mwy o fynediad at wasanaethau milfeddygol a’r cynhyrchion iechyd anifeiliaid diweddaraf eu grymuso i fwydo’r cyfandir yn fwy cynaliadwy, tra’n diogelu eu bywoliaeth.

Yn hollbwysig, mae hyn yn golygu gwrando ar a deall yr heriau sy'n wynebu ffermwyr y cyfandir, tra hefyd yn eu cefnogi gyda mwy o fynediad at wasanaethau milfeddygol a holl gynhyrchion iechyd anifeiliaid - nad yw mynediad iddynt yn unffurf ar draws y cyfandir. Bydd gwneud hynny nid yn unig yn diogelu eu bywoliaeth, ond hefyd yn amddiffyn eu cyfraniad at ddiogelwch bwyd cyfandirol.

O newid yn yr hinsawdd i anfodlonrwydd ymhlith ffermwyr ynghylch cyfeiriad agenda bwyd-amaeth y bloc, bydd rhestr o bethau i'w gwneud senedd nesaf yr UE yn ddi-os yn cael eu pentyrru, gyda sylw'n cael ei ddargyfeirio i lawer o wahanol gyfeiriadau.

Trwy roi iechyd anifeiliaid ar y blaen ac yn ganolog, gall yr UE sicrhau nid yn unig bod y cyfandir yn gwrthsefyll bygythiadau cynyddol i gynhyrchu bwyd ond y gall hefyd gymryd y camau cyntaf sydd eu hangen i greu dyfodol mwy cynaliadwy ac iach i bawb.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd