Cysylltu â ni

Newid yn yr hinsawdd

Newid hinsawdd: Gwell defnyddio coedwigoedd yr UE fel dalfeydd carbon  

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Dysgwch sut mae'r UE am ddefnyddio pŵer coedwigoedd i amsugno CO2 i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd a lleihau ei ôl troed carbon hyd yn oed ymhellach trwy ein ffeithluniau, Cymdeithas.

Mae'r UE wedi lansio sawl un mentrau i leihau allyriadau. Gan fod coedwigoedd yn chwarae rhan hanfodol mewn dal carbon deuocsid o'r atmosffer a fyddai fel arall yn cyfrannu at gynhesu byd-eang, mae'r UE yn gweithio ar reolau i gynyddu ei sinciau carbon.

Pleidleisiodd y Senedd o blaid an diweddaru'r rheolau sy'n llywodraethu defnydd tir, newid defnydd tir a choedwigaeth (LULUCF) ar 8 Mehefin.

Darllenwch ymlaen i ddarganfod ffeithiau a ffigurau allweddol am goedwigoedd yng ngwledydd yr UE a’r hyn y mae’r Senedd yn ei gynnig i gryfhau eu gallu i ddal carbon deuocsid o’r atmosffer.

Pwysigrwydd coedwigoedd yn yr UE: Ffeithiau allweddol

Mae coedwigoedd yr UE yn amsugno'r hyn sy'n cyfateb i 7% o gyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr yr UE bob blwyddyn.

Mae gan yr UE 159 miliwn hectar o goedwig, sy'n gorchuddio 43.5% o'i arwynebedd tir. Gall gorchudd coedwigoedd amrywio’n sylweddol o un wlad yn yr UE i’r llall, o ychydig dros 10% ym Malta i bron i 70% yn y Ffindir.

Yn ogystal â gwasanaethu fel dalfeydd carbon, mae coedwigoedd yn darparu gwasanaethau ecosystem niferus: maent yn helpu i amddiffyn y pridd rhag erydiad, yn ffurfio rhan o'r cylch dŵr, yn amddiffyn bioamrywiaeth trwy ddarparu cynefin ar gyfer nifer o rywogaethau, ac yn rheoli'r hinsawdd leol.

Inffograffeg ar goedwigoedd yn yr UE
Mae coedwigoedd yn meddiannu 43.3% o dir yr UE  

Pa sector y mae’r ddeddfwriaeth hon yn effeithio arno?

Mae’r cynlluniau diwygiedig yn ymwneud â’r sector defnydd tir, newid defnydd tir a choedwigaeth, sy’n cynnwys tir coedwig a thir amaethyddol yn bennaf, yn ogystal â thir y mae ei ddefnydd wedi newid i, neu o, un o’r defnyddiau hyn.

Mae'r sector hwn yn allyrru nwyon tŷ gwydr. Er enghraifft, trwy newidiadau i ddefnydd tir, yn enwedig pan ddefnyddir coedwigoedd am rywbeth arall fel tir âr, pan fydd coed yn cael eu torri, neu oherwydd y da byw ar dir amaethyddol.

Fodd bynnag, dyma hefyd yr unig sector a all dynnu CO2 o'r atmosffer, yn bennaf trwy goedwigoedd.

Beth mae'r Senedd yn ei wthio?

Mae ASEau eisiau cynyddu sinciau carbon naturiol yr UE, er enghraifft trwy adfer gwlyptiroedd a chorsydd, plannu coedwigoedd newydd ac atal datgoedwigo. Byddai hyn yn arwain at ostyngiad hyd yn oed yn fwy yn allyriadau’r UE na’r targed o 55% a osodwyd ar gyfer 2030.

Ni chafodd cynnig y Comisiwn Ewropeaidd i gynnwys allyriadau di-CO2 o amaethyddiaeth i'r sector defnydd tir gefnogaeth gan ASEau sy'n meddwl na ddylai'r gwarediadau gan sinciau carbon - anweddol a bregus eu natur - gael eu defnyddio i wrthbwyso allyriadau eraill. Dylid parhau i roi blaenoriaeth i dorri allyriadau o sectorau eraill yn sylweddol.

Mae’r Senedd am i’r Comisiwn osod targedau penodol i wledydd yr UE ar gyfer amsugno CO2 yn y sector defnydd tir, newid defnydd tir a choedwigaeth am bob pum mlynedd gan ddechrau o 2035.

Mae ASEau hefyd yn cynnig caniatáu mwy o hyblygrwydd i aelod-wladwriaethau gyflawni targedau os yw aflonyddwch naturiol fel tanau coedwig, plâu neu stormydd wedi effeithio arnynt.

Ymdrechion yr UE i leihau allyriadau nwyon ty gwydr

hysbyseb

Mae adolygu rheolau defnydd tir a choedwigaeth yn rhan o’r pecyn Fit for 55 sy’n anelu at gyflawni targed yr UE o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o leiaf 55% erbyn 2030, fel y nodir yn y ddogfen. Cyfraith Hinsawdd.

Mae darnau eraill o ddeddfwriaeth yn y pecyn yn cynnwys cynigion ymhlith eraill ar masnachu allyriadau, rhannu ymdrech rhwng gwledydd yr UE, allyriadau ceir, ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni.

Dysgwch fwy 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd