Cysylltu â ni

Newid yn yr hinsawdd

Gostyngiadau mewn allyriadau nwy fflworin er mwyn hybu brwydr yr UE yn erbyn newid yn yr hinsawdd 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Pwyllgor Amgylchedd y Senedd yn cytuno i ostyngiad uchelgeisiol mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr fflworin, er mwyn cyfrannu ymhellach at nod niwtraliaeth hinsawdd yr UE.

Mabwysiadodd aelodau Pwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd (ENVI) eu safbwynt ar diwygio fframwaith deddfwriaethol yr UE ar allyriadau nwyon fflworin (nwyon-F). gyda 64 o bleidleisiau o blaid, wyth yn erbyn a saith yn ymatal.

Symud yn gyflymach tuag at atebion amgen

Er mwyn cyflymu arloesedd mewn, a datblygiad, atebion sy’n fwy cyfeillgar i’r hinsawdd ac i roi sicrwydd i ddefnyddwyr a buddsoddwyr, mae ASEau am gryfhau gofynion newydd a gynigir gan y Comisiwn sy’n gwahardd gosod cynhyrchion sy’n cynnwys nwyon-Ff ar y farchnad sengl (Atodiad IV). Mae'r testun hefyd yn ychwanegu gwaharddiadau ar y defnydd o nwyon-F ar gyfer sectorau lle mae'n ymarferol yn dechnolegol ac yn economaidd i newid i ddewisiadau eraill nad ydynt yn defnyddio nwyon-Ff, megis rheweiddio, aerdymheru, pympiau gwres ac offer switsio trydanol.

Cyflymu'r newid i niwtraliaeth hinsawdd

Mae'r adroddiad yn cyflwyno llwybr mwy serth o 2039 ymlaen i ostwng yn raddol hydrofflworocarbonau (HFCs) a roddir ar farchnad yr UE, gyda'r nod o darged HFC sero erbyn 2050 (Atodiad VII). Byddai rhoi'r gorau i gynhyrchu a defnyddio HFC yn raddol yn yr UE yn alinio'r rheolau diweddaraf hyn â'r rheolau Nod niwtraliaeth hinsawdd 2050 yr UE.

Yn ôl ASEau, dylai'r Comisiwn fonitro datblygiadau'r farchnad yn agos mewn sectorau allweddol megis pympiau gwres a lled-ddargludyddion. Ar gyfer pympiau gwres, mae angen i'r Comisiwn sicrhau na fyddai dirwyn yr HFC i lawr fesul cam yn peryglu'r RePowerEU targedau gosod pympiau gwres gan fod yn rhaid i'r diwydiant weithio tuag at ddisodli HFCs gyda dewisiadau amgen naturiol.

hysbyseb

Gwella gorfodi i atal masnachu anghyfreithlon

Mae ASEau yn cynnig mwy o weithredu ar fasnach anghyfreithlon yn y nwyon hyn trwy gynnig dirwyon gweinyddol lleiaf am beidio â chydymffurfio. Maent hefyd am i awdurdodau tollau atafaelu ac atafaelu nwyon-F sy'n cael eu mewnforio neu eu hallforio yn groes i'r rheolau, yn unol â'r gyfarwyddeb trosedd amgylcheddol.

rapporteur Bas Eickhout Dywedodd (Greens/EFA, NL): “Nid yw nwyon-Ff yn hysbys iawn, ond mae ganddynt oblygiadau mawr i’n hinsawdd, gan eu bod yn nwyon tŷ gwydr pwerus iawn. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae dewisiadau amgen naturiol ar gael yn rhwydd. Dyna pam y gwnaethom bleidleisio dros sefyllfa uchelgeisiol i ddileu nwyon-F yn llwyr erbyn 2050 ac yn y rhan fwyaf o sectorau eisoes erbyn diwedd y degawd hwn. Rydym yn darparu eglurder i'r farchnad ac yn arwydd i fuddsoddi mewn dewisiadau eraill. Mae llawer o gwmnïau Ewropeaidd eisoes ar flaen y gad yn y datblygiad hwn a byddant yn elwa ohono, oherwydd eu safle yn y farchnad a chyfleoedd allforio.”

Y camau nesaf

Mae'r adroddiad i fod i gael ei fabwysiadu yn ystod eisteddiad llawn 29-30 Mawrth 2023 a bydd yn ffurfio safbwynt negodi'r Senedd gyda llywodraethau'r UE ar ffurf derfynol y ddeddfwriaeth.

Cefndir

Mae nwyon tŷ gwydr fflworinedig, sy'n cynnwys hydrofflworocarbonau (HFCs), perfflworocarbonau (PFCs), sylffwr hecsaflworid a nitrogen trifflworid, yn nwyon tŷ gwydr o waith dyn (GHG) gyda photensial cynhesu byd-eang uchel. Fe'u defnyddir mewn offer cyffredin fel oergelloedd, aerdymheru, pympiau gwres, amddiffyn rhag tân, ewynau ac aerosolau. Maent yn cael eu gorchuddio gan y Cytundeb Paris ynghyd â CO2, methan ac ocsid nitraidd ac yn cyfrif am tua 2,5% o allyriadau nwyon tŷ gwydr yr UE.

Mae angen gostyngiad ychwanegol mewn allyriadau nwyon-F i gyfrannu at Amcanion hinsawdd yr UE a chydymffurfio â'r Gwelliant Kigali i'r Protocol Montreal ar Sylweddau sy'n Disbyddu'r Haen Osôn.

Mwy o wybodaeth 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd