Cysylltu â ni

Newid yn yr hinsawdd

Copernicus: Mae record tymheredd byd-eang yn parhau i fodoli - Ebrill 2024 y poethaf erioed

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Anomaledd tymheredd aer wyneb ar gyfer Ebrill 2024 o'i gymharu â chyfartaledd Ebrill ar gyfer y cyfnod 1991-2020. Ffynhonnell data: ERA5. Credyd: Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus/ECMWWF.

Mae adroddiadau Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus (C3S), a weithredir gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ar ran y Comisiwn Ewropeaidd gyda chyllid gan yr UE, yn cyhoeddi bwletinau hinsawdd misol fel mater o drefn yn adrodd ar y newidiadau a welwyd yn nhymheredd byd-eang yr aer a’r môr, gorchudd iâ môr a newidynnau hydrolegol. Mae’r holl ganfyddiadau a adroddir yn seiliedig ar ddadansoddiadau a gynhyrchwyd gan gyfrifiadur ac yn ôl set ddata ail-ddadansoddi ERA5, gan ddefnyddio biliynau o fesuriadau o loerennau, llongau, awyrennau a gorsafoedd tywydd ledled y byd.

Anomaleddau tymheredd aer wyneb byd-eang (°C) misol o gymharu â 1850–1900 rhwng Ionawr 1940 ac Ebrill 2024, wedi’u plotio fel cyfres amser ar gyfer pob blwyddyn. Dangosir 2024 gyda llinell felen drwchus, 2023 gyda llinell goch drwchus, a phob blwyddyn arall gyda llinellau tenau wedi'u lliwio yn ôl y degawd, o las (1940au) i goch brics (2020au). Ffynhonnell data: ERA5. Credyd: C3S/ECMWWF. 

Ebrill 2024 - Tymheredd aer wyneb a thymheredd arwyneb y môr yn amlygu:

 • Roedd Ebrill 2024 yn gynhesach yn fyd-eang nag unrhyw fis Ebrill blaenorol yn y cofnod data, gyda thymheredd aer arwyneb ERA5 cyfartalog o 15.03°C, 0.67°C yn uwch na chyfartaledd 1991-2020 ar gyfer Ebrill a 0.14°C yn uwch na’r set uchel flaenorol ym mis Ebrill 2016. 
 • Dyma'r unfed mis ar ddeg yn olynol sef y cynhesaf yng nghofnod data ERA5 ar gyfer y mis priodol o'r flwyddyn. Er ei fod yn anarferol, digwyddodd rhediad tebyg o gofnodion tymheredd byd-eang misol yn flaenorol yn 2015/2016. 
 • Roedd y mis yn 1.58°C yn gynhesach nag amcangyfrif o gyfartaledd mis Ebrill 1850-1900, sef y cyfnod cyfeirio cyn-ddiwydiannol dynodedig. 
 • Y tymheredd cyfartalog byd-eang am y 12 mis diwethaf (Mai 2023 – Ebrill 2024) yw’r uchaf a gofnodwyd erioed, sef 0.73°C yn uwch na chyfartaledd 1991-2020 a 1.61°C yn uwch na’r cyfartaledd cyn-ddiwydiannol 1850-1900.  
 • Y tymheredd Ewropeaidd cyfartalog ar gyfer Ebrill 2024 oedd 1.49°C yn uwch na chyfartaledd 1991-2020 ar gyfer mis Ebrill, sy’n golygu mai’r mis yw’r ail fis Ebrill cynhesaf erioed ar gyfer y cyfandir. 
 • Roedd y tymheredd yn uwch na'r cyfartaledd yn rhanbarthau dwyrain Ewrop. Profodd Fennoscandia a Gwlad yr Iâ dymereddau is na'r cyfartaledd. Mae'r tymheredd cymedrig, fodd bynnag, yn cuddio'r cyferbyniad rhwng tymereddau cynhesach ac oerach a gafwyd ar ddechrau ac ar ddiwedd mis Ebrill yng ngorllewin Ewrop.
 • Y tu allan i Ewrop, roedd y tymheredd yn uwch na'r cyfartaledd dros ogledd a gogledd-ddwyrain Gogledd America, yr Ynys Las, dwyrain Asia, gogledd-orllewin y Dwyrain Canol, rhannau o Dde America, a'r rhan fwyaf o Affrica. 
 • Parhaodd yr El Niño yn y Môr Tawel cyhydedd dwyreiniol i wanhau tuag at amodau niwtral, ond arhosodd tymheredd aer morol yn gyffredinol ar lefel anarferol o uchel.  
 • Roedd tymheredd arwyneb y môr byd-eang (SST) ar gyfartaledd ar gyfer Ebrill 2024 dros 60°S–60°N yn 21.04°C, y gwerth uchaf a gofnodwyd ar gyfer y mis, fymryn yn is na’r 21.07°C a gofnodwyd ar gyfer mis Mawrth 2024. 
 • Dyma'r trydydd mis ar ddeg yn olynol i'r SST fod y cynhesaf yng nghofnod data ERA5 ar gyfer y mis priodol o'r flwyddyn.

Roedd tymheredd wyneb y môr dyddiol (°C) ar gyfartaledd dros y cefnfor byd-eang all-begynol (60°S–60°N) ar gyfer 2023 (oren) a 2024 (coch tywyll). Dangosir pob blwyddyn arall rhwng 1979 a 2022 â llinellau llwyd. Dangosir y cyfartaledd dyddiol ar gyfer y cyfnod cyfeirio 1991-2020 gyda llinell lwyd doriad. Ffynhonnell data: ERA5. Credyd: Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus/ECMWWF.

Yn ôl Carlo Buontempo, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus (C3S), “cyrhaeddodd El Niño ei anterth ar ddechrau’r flwyddyn ac mae tymheredd wyneb y môr yn y Môr Tawel trofannol dwyreiniol bellach yn mynd yn ôl tuag at amodau niwtral. Fodd bynnag, tra bod amrywiadau tymheredd cysylltiedig gyda chylchredau naturiol fel El Niño yn mynd a dod, bydd yr egni ychwanegol sy'n cael ei ddal i'r cefnfor a'r atmosffer trwy gynyddu crynodiadau o nwyon tŷ gwydr yn parhau i wthio'r tymheredd byd-eang tuag at gofnodion newydd”.

Anomaleddau ac eithafion yng nghanraddau tymheredd arwyneb y môr ym mis Ebrill 2024. Mae categorïau lliw yn cyfeirio at ganraddau'r dosbarthiadau tymheredd ar gyfer y cyfnod cyfeirio 1991–2020. Mae’r categorïau eithafol (“Coolest” a “Hormest”) yn cyfeirio at y cyfnod 1979–2024. Dim ond ar gyfer y cefnforoedd di-iâ y cyfrifir gwerthoedd. Dangosir ardaloedd sydd wedi'u gorchuddio â rhew môr a silffoedd iâ ym mis Ebrill 2024 mewn llwyd golau. Ffynhonnell data: ERA5. Credyd: Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus/ECMWWF.

hysbyseb

Ebrill 2024 – Uchafbwyntiau hydrolegol:

 • Ym mis Ebrill 2024, roedd yn wlypach na'r cyfartaledd yn bennaf dros y rhan fwyaf o ogledd-orllewin, canol a gogledd-ddwyrain Ewrop. 
 • Roedd y rhan fwyaf o dde Ewrop, gan gynnwys rhannau helaeth o ddwyrain Sbaen, yr Eidal benrhyn, y Balcanau gorllewinol, Türkiye, Wcráin a de Rwsia, yn ogystal â Gwlad yr Iâ, yn sychach na'r cyfartaledd. 
 • Ym mis Ebrill 2024, roedd yr amodau'n wlypach na'r cyfartaledd dros ranbarthau canolbarth, dwyrain a de Gogledd America, ar draws Canolbarth Asia, gwledydd Gwlff Persia, mwyaf dwyreiniol Asia, dwyrain Awstralia, de Brasil; roedd glaw trwm yn aml yn arwain at lifogydd. 
 • Gwelwyd amodau sychach na'r cyffredin mewn rhannau o ogledd Mecsico, o amgylch Môr Caspia a Llwyfandir Tibetaidd. Roedd y rhan fwyaf o Awstralia hefyd yn sychach na'r cyfartaledd.

Ebrill 2024 - Uchafbwyntiau Sea Ice

 • Roedd maint iâ môr yr Arctig tua 2% yn is na'r cyfartaledd, sef anomaledd negyddol cymharol fach o'i gymharu â'r anghysondebau ym mis Ebrill a gofnodwyd dros y 10 mlynedd diwethaf.
 • Fel ym mis Mawrth, cymysgwyd anomaleddau crynodiad iâ môr ar draws Cefnfor yr Arctig. Parhaodd crynodiadau uwch na'r cyfartaledd ym Môr yr Ynys Las, nodwedd gyson ers mis Hydref. 
 • Roedd graddau rhew môr yr Antarctig 9% yn is na’r cyfartaledd, y 10fed maint isaf ar gyfer mis Ebrill yn y cofnod data lloeren, gan barhau â phatrwm o anomaleddau negyddol mawr mynych a welwyd ers 2017. 
 • Fel ym mis Chwefror a mis Mawrth, roedd crynodiadau iâ môr yn is na'r cyfartaledd yng ngogledd Môr Weddell ac yn sector Môr Ross-Amundsen.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd