Cysylltu â ni

allyriadau CO2

Gollyngiadau carbon: Atal cwmnïau rhag osgoi rheolau allyriadau 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae ASEau eisiau ardoll carbon fwy uchelgeisiol ar nwyddau a fewnforir i atal cwmnïau rhag symud y tu allan i'r UE er mwyn osgoi safonau allyriadau, arfer a elwir yn ollyngiadau carbon, Cymdeithas.

Wrth i ddiwydiant Ewropeaidd frwydro i wella ar ôl argyfwng Covid-19 ac effaith y rhyfel yn yr Wcrain, mae'r UE yn ceisio anrhydeddu ei ymrwymiadau hinsawdd, wrth gadw swyddi a chadwyni cynhyrchu gartref.

Daw tua 27% o allyriadau CO2 byd-eang o hylosgi tanwydd o nwyddau a fasnachir yn rhyngwladol ac mae allyriadau o fewnforion yr UE wedi codi, gan danseilio ei hymdrechion hinsawdd.

Darganfyddwch sut mae cynllun adfer yr UE yn blaenoriaethu creu Ewrop gynaliadwy a niwtral o ran hinsawdd.

Ardoll carbon yr UE i atal gollyngiadau carbon

Ymdrechion yr UE i leihau ei ôl troed carbon o dan y Bargen Werdd Ewrop a dod yn gynaliadwy wydn a hinsawdd niwtral erbyn 2050, gallai gael ei danseilio gan wledydd llai uchelgeisiol yn yr hinsawdd. I liniaru hyn, cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd a Mecanwaith Addasu Ffiniau Carbon (CBAM) ym mis Gorffennaf 2021, a fyddai’n gosod ardoll carbon ar fewnforion nwyddau penodol o’r tu allan i’r UE.

Mae'r mecanwaith hwn hefyd yn rhan o gyfres o ddeddfau sy'n cael eu haddasu o dan y Yn addas ar gyfer 55 yn 2030 pecyn cyflawni ar Gyfraith Hinsawdd Ewropeaidd, drwy ostyngiad mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr o 55% o leiaf erbyn 2030 o gymharu â lefelau 1990. Sut byddai ardoll carbon Ewropeaidd yn gweithio?  

  • Os daw cynhyrchion o wledydd sydd â rheolau llai uchelgeisiol na'r UE, cymhwysir yr ardoll, gan sicrhau nad yw mewnforion yn rhatach na'r cynnyrch cyfatebol yn yr UE. 

O ystyried y risg y bydd mwy o sectorau llygrol yn adleoli cynhyrchu i wledydd sydd â chyfyngiadau allyriadau nwyon tŷ gwydr llacach, mae prisio carbon yn cael ei ystyried yn gyflenwad hanfodol i system lwfansau carbon presennol yr UE, system masnachu allyriadau’r UE (ETS). Beth yw gollyngiadau carbon?  

hysbyseb
  • Gollyngiadau carbon yw'r newid mewn diwydiannau allyrru nwyon tŷ gwydr y tu allan i'r UE er mwyn osgoi safonau llymach. Gan fod hyn yn syml yn symud y broblem i rywle arall, mae ASEau am osgoi'r broblem trwy'r offeryn gollwng carbon newydd hwn 

Mesurau prisio carbon presennol yn yr UE

O dan y system masnachu allyriadau gyfredol (ETS), sy'n darparu cymhellion ariannol i dorri allyriadau, mae angen i weithfeydd pŵer a diwydiannau ddal trwydded ar gyfer pob tunnell o CO2 y maent yn ei chynhyrchu. Mae pris y trwyddedau hynny yn cael ei yrru gan alw a chyflenwad. Oherwydd yr argyfwng economaidd diwethaf, mae'r galw am drwyddedau wedi gostwng ac felly mae eu pris, sydd mor isel fel ei fod yn annog cwmnïau i beidio â buddsoddi mewn technolegau gwyrdd. Er mwyn datrys y mater hwn, bydd yr UE yn diwygio ETS - fel y rhagwelwyd o dan y pecyn Fit for 55.

Yr hyn y mae'r Senedd yn gofyn amdano

Mewn adroddiad a fabwysiadwyd gan bwyllgor yr amgylchedd ar 17 Mai, Mae ASEau yn galw am ymestyn y Mecanwaith Addasu Ffiniau Carbon i fwy o gynhyrchion, gan gynnwys alwminiwm, hydrogen a chemegau ac i gwmpasu allyriadau anuniongyrchol fel y'u gelwir o'r trydan a ddefnyddir mewn gweithgynhyrchu. Maent hefyd am i'r mecanwaith gael ei roi ar waith yn gyflymach, o 1 Ionawr 2023, gyda chyfnod trosiannol o ddwy flynedd a'i ymestyn i bob sector o'r ETS erbyn 2030.

Erbyn 2020, dylai'r Mecanwaith Addasu Ffiniau Carbon gwmpasu sectorau diwydiannol pŵer ac ynni-ddwys, sy'n cynrychioli 94% o allyriadau diwydiannol yr UE ac sy'n dal i dderbyn dyraniadau rhad ac am ddim sylweddol, yn ôl ASEau. Rhain dylid dirwyn lwfansau am ddim i ben yn raddol erbyn 2030 pan ddylai'r mecanwaith gwmpasu'r diwydiannau gwarchodedig yn llawn. 

Mae ASEau yn cefnogi cynnig y Comisiwn i ddefnyddio'r refeniw a gynhyrchir trwy werthu tystysgrifau mecanwaith fel adnoddau newydd eu hunain ar gyfer y Cyllideb yr UE.

Yn ogystal, dylai o leiaf yr hyn sy'n cyfateb mewn gwerth ariannol i'r refeniw a gynhyrchir gan y mecanwaith, gael ei sianelu i'r gwledydd lleiaf datblygedig i helpu gyda datgarboneiddio eu diwydiannau gweithgynhyrchu.

Mae’r adroddiad hefyd yn galw am awdurdod UE canolog ar gyfer y Mecanwaith Addasu Ffiniau Carbon, yn hytrach nag un ym mhob un o wledydd yr UE.

Bydd ASEau yn pleidleisio ar yr adroddiad yn ystod y cyfarfod llawn ar 6-9 Mehefin.

Dysgwch fwy am ymatebion yr UE i newid yn yr hinsawdd a'i rôl yn trafodaethau hinsawdd rhyngwladol.

Dysgwch fwy 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd