Cysylltu â ni

Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC)

Mae diwygio Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael cymeradwyaeth derfynol gan ASEau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ddydd Mawrth (23 Tachwedd), rhoddodd y Senedd y golau gwyrdd i Bolisi Fferm newydd yr UE. Nod y fersiwn ddiwygiedig hon yw bod yn wyrddach, yn decach, yn fwy hyblyg a thryloyw. AGRI, sesiwn lawn.

Yn ystod y trafodaethau ar y pecyn diwygio deddfwriaethol, mynnodd ASEau y bydd cryfhau bioamrywiaeth a chadw at gyfreithiau ac ymrwymiadau amgylcheddol a hinsawdd yr UE yn allweddol i weithredu'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP) diwygiedig, gan ddod i rym yn 2023. Tra bydd y Comisiwn yn ewyllysio asesu a yw cynlluniau strategol cenedlaethol CAP yn unol â'r ymrwymiadau hyn, bydd yn rhaid i ffermwyr gydymffurfio ag arferion sy'n gyfeillgar i'r hinsawdd ac sy'n amgylcheddol gyfeillgar. Bydd yn ofynnol i aelod-wladwriaethau sicrhau y bydd o leiaf 35% o'r gyllideb datblygu gwledig ac o leiaf 25% o daliadau uniongyrchol yn cael eu neilltuo i fesurau amgylcheddol a hinsawdd.

Mwy o gefnogaeth i ffermydd bach a ffermwyr ifanc

Sicrhaodd ASEau y bydd o leiaf 10% o daliadau uniongyrchol yn cael eu defnyddio i gefnogi ffermydd bach a chanolig a bydd o leiaf 3% o gyllideb y PAC yn mynd i ffermwyr ifanc. Roeddent hefyd yn mynnu y bydd cronfa argyfwng gyda chyllideb flynyddol o € 450 miliwn (mewn prisiau cyfredol) yn barhaol barod i helpu ffermwyr gyda phris neu ansefydlogrwydd y farchnad.

hysbyseb

Mwy o dryloywder a gwell cydymffurfiad â rheolau llafur

O ganlyniad i bwysau’r Senedd, bydd rheolau llafur yr UE mewn sectorau amaethyddol yn cael eu monitro’n well a chosbi troseddau diolch i’r cydweithrediad rhwng arolygwyr llafur cenedlaethol ac asiantaethau talu CAP.

Bydd gwybodaeth am fuddiolwyr terfynol cefnogaeth yr UE yn fwy tryloyw diolch i offeryn cloddio data UE, y bydd aelod-wladwriaethau yn cael mynediad ato ac sy'n helpu i nodi'r risg o dwyll yn digwydd trwy groeswirio gwybodaeth mewn cronfeydd data cyhoeddus.

hysbyseb

Mabwysiadwyd y “rheoliad cynlluniau strategol” gyda 452 o bleidleisiau o blaid, 178 yn erbyn a 57 yn ymatal, y “Rheoliad Llorweddol” gyda 485 o bleidleisiau o blaid, 142 yn erbyn a 61 yn ymatal a “rheoliad trefniadaeth y farchnad gyffredin” gyda 487 o blaid, 130 yn erbyn a 71 yn ymatal.

Rapporteur ar gyfer y 'Rheoliad cynlluniau strategol' Peter Jahr (EPP, DE) meddai: “Trwy gymeradwyo diwygio’r PAC, rydym yn gwarantu diogelwch cynllunio nid yn unig ar gyfer aelod-wladwriaethau, ond yn anad dim i’n ffermwyr Ewropeaidd. Rydym wedi sicrhau bod y PAC hwn yn fwy cynaliadwy, tryloyw a rhagweladwy. Bydd y model cyflenwi newydd yn lleihau baich biwrocrataidd polisi amaethyddol ar ffermwyr. Mae ein pleidlais heddiw wedi dangos ein bod am amddiffyn a hyrwyddo ffermydd teuluol, y bobl sy'n cynnal ac yn gwarchod ein tirwedd ddiwylliannol. ”

Rapporteur ar gyfer y 'Rheoliad llorweddol' Ulrike Müller (RE, DE) Meddai: “Mae heddiw’n nodi diwrnod hanesyddol i’r PAC newydd, diwrnod pan fyddwn yn symud ymlaen tuag at bolisi amaethyddol sy’n fwy uchelgeisiol yn amgylcheddol, yn gymdeithasol ymwybodol ac yn canolbwyntio ar berfformiad. Bydd y model cyflenwi newydd yn sicrhau y bydd y PAC yn canolbwyntio mwy ar gyflawni ei dargedau ac yn llai ar gydymffurfio â'r rheolau yn unig. Gwnaethom hefyd sicrhau bod taliadau CAP yn fwy tryloyw a bod buddiannau ariannol yr UE yn cael eu diogelu'n well. Bydd y PAC hwn yn llwyddiant mewn gwirionedd. ”

Rapporteur ar gyfer 'Rheoliad trefniadaeth y farchnad gyffredin' Eric Andrieu (S&D, FR) meddai: “Am y tro cyntaf mewn mwy na 30 mlynedd, diolch i ran sefydliad y farchnad gyffredin o ddiwygio’r PAC, bydd y diwygiadau a gymeradwywyd heddiw yn golygu mwy o reoleiddio’r farchnad na dadreoleiddio. Gallwn fod yn falch o ba mor bell yr ydym wedi dod, oherwydd mae'r cynnydd a wnaed yn bwysig i ffermwyr, i'r sector ac i ddefnyddwyr. Mae sefydliad y farchnad gyffredin yn sicr yn gam cyntaf i'r cyfeiriad cywir. ”

Y camau nesaf

Ymestynnwyd rheolau cyfredol y PAC ar ôl 31 Rhagfyr 2020 a'u disodli gan rheolau trosiannol tan ddiwedd 2022. Ar ôl eu cymeradwyo gan y Cyngor, bydd y rheolau newydd yn berthnasol o 1 Ionawr 2023.

Mwy o wybodaeth 

Rhannwch yr erthygl hon:

Amaethyddiaeth

Ystadegau amaethyddiaeth yr UE: Cymorthdaliadau, swyddi, cynhyrchu

cyhoeddwyd

on

Darganfyddwch ffeithiau a ffigurau am ffermio yn yr UE, gan gynnwys cyllid yn ôl gwlad, cyflogaeth a chynhyrchu, Cymdeithas.

Mae amaethyddiaeth yn ddiwydiant pwysig i holl wledydd yr UE ac maen nhw i gyd yn derbyn arian yr UE trwy'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Mae'r cronfeydd hyn yn cefnogi ffermwyr yn uniongyrchol trwy'r Gronfa Gwarant Amaethyddol Ewropeaidd ac ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol trwy Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Dewch i wybod sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cefnogi ffermwyr.

Cymorthdaliadau amaethyddol yr UE yn ôl gwlad

Yn 2019, gwariwyd € 38.2 biliwn ar daliadau uniongyrchol i ffermwyr a € 13.8bn ar ddatblygu gwledig. Cefnogodd € 2.4bn arall y farchnad ar gyfer cynhyrchion amaethyddol.

hysbyseb

Mae'r rheolau sy'n llywodraethu sut mae cronfeydd Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael eu gwario yn cael eu penderfynu gan y Cyllideb hirdymor yr UE. y mae'r rheolau cyfredol yn rhedeg tan fis Rhagfyr 2022, ac ar ôl hynny y diweddaraf diwygio'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn dod i rym ac yn rhedeg tan 2027.

Infograffig gyda map yn dangos faint o gymorthdaliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin fesul gwlad yn yr UE yn 2019. Gellir dod o hyd i ddata allweddol o dan y pennawd cymorthdaliadau amaethyddol yr UE yn ôl gwlad.
Rhaniad y cronfeydd Polisi Amaethyddol Cyffredin rhwng gwledydd yr UE  

Ystadegau cyflogaeth amaeth yr UE

Cefnogodd y diwydiant amaeth 9,476,600 o swyddi yn 2019 a 3,769,850 o swyddi mewn cynhyrchu bwyd (yn 2018) ac roedd yn cyfrif am 1.3% o gynnyrch domestig gros yr UE yn 2020.

Roedd gan Rwmania y nifer fwyaf o bobl a gyflogwyd mewn amaethyddiaeth yn 2019, tra bod gan Ddenmarc y nifer fwyaf o bobl a gyflogir mewn cynhyrchu bwyd yn 2018.

hysbyseb

Am bob ewro sy'n cael ei wario, mae'r sector fferm yn creu € 0.76 ychwanegol ar gyfer economi'r UE. Y gwerth ychwanegol gros o ffermio - y gwahaniaeth rhwng gwerth popeth a gynhyrchodd sector amaethyddol sylfaenol yr UE a chost y gwasanaethau a'r nwyddau a ddefnyddiwyd yn y broses gynhyrchu - oedd € 178.4 biliwn yn 2020.

Infograffig yn dangos y gyflogaeth mewn amaethyddiaeth (yn 2019) a chynhyrchu bwyd (yn 2018) i bob gwlad yn yr UE. Gellir dod o hyd i ddata allweddol o dan y pennawd ystadegau cyflogaeth amaeth yr UE.
Y sectorau bwyd ac amaeth yn yr UE  

Cynhyrchu amaethyddol yn Ewrop

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cynhyrchu amrywiaeth gyfoethog o gynhyrchion bwyd, o rawnfwydydd i laeth. Mae'r UE wedi deddfu i sicrhau bod y bwyd sy'n cael ei gynhyrchu a'i werthu yn yr UE yn ddiogel i'w fwyta. Mae'r Strategaeth fferm i fforc yr UENod a gyhoeddwyd yn 2020, yw sicrhau bod bwyd hefyd yn cael ei gynhyrchu'n fwy cynaliadwy. Mae ASEau am dorri defnydd plaladdwyr yn well amddiffyn peillwyr a bioamrywiaeth, rhoi diwedd ar ddefnyddio cewyll mewn ffermio anifeiliaid a chynyddu defnydd tir ar gyfer ffermio organig gan 2030.

Infograffig yn dangos faint o dunelli o wahanol fwydydd a gynhyrchwyd yn yr UE yn 2019.
Cynhyrchu bwyd yn yr UE  

Polisi Amaethyddol Cyffredin 

Ffynonellau data 

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Senedd Ewrop ar fin pleidleisio ar fargen cymorthdaliadau fferm enfawr

cyhoeddwyd

on

By

Mae aelodau Senedd Ewrop yn mynychu dadl ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP) yn ystod sesiwn lawn yn Senedd Ewrop yn Strasbwrg, Ffrainc, Tachwedd 23, 2021. REUTERS / Christian Hartmann / Pool
Mae'r Comisiynydd Amaeth Ewropeaidd Janusz Wojciechowski yn siarad yn ystod dadl ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP) yn ystod sesiwn lawn yn Senedd Ewrop yn Strasbwrg, Ffrainc, Tachwedd 23, 2021. REUTERS / Christian Hartmann / Pool

Anogodd deddfwyr a helpodd i frocera bargen â llywodraethau ar ddiwygiadau i raglen cymhorthdal ​​ffermio enfawr yr Undeb Ewropeaidd Senedd Ewrop i roi'r golau gwyrdd olaf iddo ddydd Mawrth (23 Tachwedd), yn ysgrifennu Ingrid Melander, Reuters.

Y fargen daeth ym mis Mehefin i ben â brwydr bron i dair blynedd dros ddyfodol Polisi Amaethyddol Cyffredin yr UE, ac mae'n cyfrif am oddeutu traean o gyllideb 2021-2027 y bloc - gan wario tua € 387 biliwn ($ 436bn) ar ffermwyr a chefnogaeth i gefn gwlad datblygu.

Rheolau'r PAC newydd, a fyddai’n berthnasol o 2023, anelu at symud arian o arferion ffermio dwys i amddiffyn natur, a lleihau’r 10% o nwyon tŷ gwydr yr UE a allyrrir gan amaethyddiaeth.

Mae gan y diwygiadau siawns dda o gael eu cymeradwyo gan Senedd Ewrop yn ddiweddarach ddydd Mawrth. Ond dywed grwpiau amgylcheddol a rhai deddfwyr nad ydyn nhw'n alinio ffermio â nodau'r UE i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd a bod llawer o'r mesurau sydd wedi'u cynllunio i annog ffermwyr i symud i ddulliau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd yn wan neu'n wirfoddol.

hysbyseb

"Rwy'n eich annog chi, os gwelwch yn dda, er budd y ffermwyr Ewropeaidd, er budd yr hinsawdd, i bleidleisio o blaid," meddai Peter Jahr, aelod o'r Almaen yn Senedd Ewrop.

Wrth annerch beirniadaeth o’r diwygiadau, dywedodd fod angen cyfaddawdau.

Dywedodd pennaeth amaethyddol gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd, Janusz Wojciechowski, y byddai'r diwygiadau'n "meithrin sector amaethyddol cynaliadwy a chystadleuol a all gefnogi bywoliaeth ffermwyr a darparu bwyd iach a chynaliadwy i'r gymdeithas wrth ddarparu llawer mwy o ran yr amgylchedd a'r hinsawdd."

hysbyseb

Byddai'r diwygiadau'n gofyn bod 20% o'r taliadau i ffermwyr rhwng 2023-2024 yn cael eu gwario ar "eco-gynlluniau", gan godi i 25% o'r taliadau yn 2025-2027. Byddai o leiaf 10% o gronfeydd CAP yn mynd i ffermydd llai a byddai holl daliadau ffermwyr ynghlwm wrth gydymffurfio â rheolau amgylcheddol.

Mae'r cytundeb hefyd yn creu cronfa argyfwng € 450 miliwn rhag ofn y bydd argyfwng fel pandemig yn tarfu ar farchnadoedd amaethyddol.

($ 1 0.8880 = €)

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

hysbyseb

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

hysbyseb

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd