Cysylltu â ni

ddeddfwriaeth wastraff yr UE

Mae Rheoliad Cludo Gwastraff yr UE yn methu â thrwsio argyfwng allforio gwastraff Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r cynnig diwygiedig Rheoliad Cludo Gwastraff [1] a gyflwynwyd heddiw gan y Comisiwn Ewropeaidd yn gam ymlaen i'w groesawu, ond mae angen gwneud mwy i liniaru canlyniadau allforion gwastraff yr UE, yn rhybuddio Swyddfa Amgylcheddol Ewrop (EEB). Nod y testun yw sicrhau bod polisi cludo gwastraff yr UE yn fwy unol â'r hierarchaeth trin gwastraff a rheoli gwastraff amgylcheddol yn gadarn, dwy egwyddor arweiniol polisi gwastraff yr UE. Fodd bynnag, mae rhanddirymiadau a gwahaniaeth annigonol rhwng ailgylchu deunydd a mathau is o adferiad mewn perygl o gael ei ddyfrio i lawr, yn ôl rhwydwaith fwyaf Ewrop o gyrff anllywodraethol amgylcheddol.

Efallai y bydd y testun diwygiedig yn dargyfeirio ychydig yn fwy o wastraff dros dro i wledydd yr OECD yn hytrach na rhai nad ydynt yn rhai OECD, ond ni fydd yn ei gwneud yn anoddach allforio gwastraff, ac ni fydd yn sicrhau bod adnoddau gwerthfawr yn aros yn y system yn yr UE. Mae'r EEB yn eiriol dros waharddiad llym, a fyddai'n haws ei orfodi, a byddai'n creu pwysau ychwanegol i gwtogi ar gynhyrchu gwastraff a defnyddio adnoddau gwyryf yn yr UE.

Dywedodd Cyfarwyddwr Integreiddio Polisi ac Economi Gylchol EEB, Stéphane Arditi: “Mae cludo gwastraff y tu allan i’r UE nid yn unig yn ddirprwyaeth annheg o’n dyletswydd i reoli ein gwastraff ein hunain ac yn rhwystr i atal gwastraff. Mae hefyd yn gyfle a gollwyd i droi gwastraff yn ddeunyddiau crai eilaidd, gan leihau ein dibyniaeth ar adnoddau naturiol a fewnforir ac yn y pen draw gwneud yr UE yn allforiwr deunydd crai eilaidd. ”

Yn yr UE neu'r tu allan iddo, mae allforion ar gyfer gwaredu gwastraff yn cael eu gwahardd yn ddiofyn, ond mae'n ymddangos bod y testun yn colli gwahaniaeth rhwng llwythi i'w ailddefnyddio a'i ailgylchu, a llwythi ar gyfer mathau is o adferiad, fel llosgi [2]. Mae hyn yn ei gwneud mor hawdd i allforio deunyddiau i wlad arall yn yr UE neu OECD i'w llosgi ag ar gyfer eu hailddefnyddio neu eu hailgylchu, sy'n groes i'r hierarchaeth wastraff. At ddibenion gorfodi, mae'r cynnig hefyd yn gwahaniaethu rhwng cludo nwyddau i'w hailddefnyddio a chludo gwastraff, ond mae'n esgeuluso'r ffaith y bydd cynhyrchion sy'n cael eu cludo i'w hailddefnyddio yn cyrraedd diwedd eu hoes ar ryw adeg ac y byddai angen eu rheoli yn y wlad sy'n ei derbyn.

hysbyseb

Ar gyfer eitemau fel electroneg ac o bosibl tecstilau a cheir yn y dyfodol, mae defnyddwyr yn talu ffioedd Cyfrifoldeb Cynhyrchydd Estynedig (EPR) fel y'u gelwir i gefnogi casglu, ailgylchu a gwaredu gwastraff yn gywir. Fodd bynnag, os nad yw'r ffioedd a delir gan ddefnyddwyr yn dilyn y cynhyrchion pan gânt eu cludo i'w hailddefnyddio, byddant yn aros yn ormodol gyda chynhyrchwyr yn y gwledydd sy'n allforio, yn lle helpu gwledydd sy'n derbyn i reoli'r cam trin gwastraff.

Yn 2020, cyrhaeddodd allforion gwastraff yr UE i wledydd y tu allan i'r UE 32.7 miliwn tunnell, cynnydd o dri chwarter (+ 75%) er 2004. Anfonwyd y gyfran fwyaf o'r gwastraff hwn i Dwrci (13.7 miliwn tunnell), ac yna India ( 2.9 miliwn tunnell), y DU (1.8 miliwn tunnell), a'r Swistir (1.6 miliwn tunnell), Norwy (1.5 miliwn tunnell), Indonesia a Phacistan (1.4 miliwn tunnell) [3].

Mae'r EEB, cynghrair Rethink Plastic a Break Free From Plastic wedi annog y Comisiwn dro ar ôl tro i ymyrryd ac atal baich iechyd, amgylcheddol a chymdeithasol sylweddol gwastraff yr UE, ac yn benodol plastigau, ar wledydd sy'n derbyn. [4]. Mae allforion gwastraff peryglus yn aros yn yr UE yn bennaf: yn 2018, cafodd 7.0 miliwn tunnell o'r allforion gwastraff peryglus o Aelod-wladwriaethau'r UE eu cludo i aelod-wladwriaeth arall, sy'n cyfateb i oddeutu 91% o gyfanswm yr allforion. [5].

hysbyseb

Dros y 12 i 18 mis nesaf, bydd y cynnig Rheoliad Cludo Gwastraff yn cael ei drafod gan Bwyllgor yr Amgylchedd Senedd Ewrop yn ogystal â chynrychiolwyr aelod-wladwriaethau o fewn y Cyngor, yn ôl y Weithdrefn Ddeddfwriaethol Arferol. Mae'r EEB yn rhybuddio y gallai'r bylchau presennol arwain at wanhau'r cynnig

[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5918 
[2] Mae'r daflen ffeithiau yn sôn am “sefydlu amodau llymach ar gyfer cludo nwyddau ar gyfer tirlenwi neu losgi, fel mai dim ond mewn achosion cyfyngedig y gellir eu cyfiawnhau y maent yn cael eu hawdurdodi”, ond nid yw'r gwahaniaeth hwnnw yn glir yn y testun.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/870408/Factsheet%20on%20Waste%20shipments.pdf.pdf 
[3] Ffynhonnell: Eurostat
[4] https://meta.eeb.org/2021/09/30/slay-the-plastic-waste-trade-dragon-campaigners-urge-the-eu/

[5] Ffynhonnell: Eurostat

Rhannwch yr erthygl hon:

Yr amgylchedd

Gwastraff plastig ac ailgylchu yn yr UE: Ffeithiau a ffigurau

cyhoeddwyd

on

Mae bron i draean o wastraff plastig yn Ewrop yn cael ei ailgylchu. Darganfyddwch fwy o ffeithiau a ffigurau ar wastraff plastig a'i ailgylchu yn yr UE gyda'r ffeithlun isod, Cymdeithas.

Infograffig am wastraff plastig ac ailgylchu yn Ewrop
Darganfyddwch y ffeithiau am wastraff plastig ac ailgylchu yn yr UE  

Mae cynhyrchu plastig wedi tyfu'n esbonyddol mewn ychydig ddegawdau yn unig - o 1.5 miliwn tunnell ym 1950 i 359 miliwn tunnell yn 2018 ledled y byd - a chyda hynny faint o wastraff plastig. Ar ôl cwymp sydyn yn y cynhyrchiad yn hanner cyntaf 2020 oherwydd pandemig COVID-19, adferodd y cynhyrchiad eto yn ail hanner y flwyddyn.

Mae'r UE eisoes yn cymryd mesurau i leihau faint o wastraff plastig, ond beth sy'n digwydd i'r gwastraff sy'n cael ei gynhyrchu er gwaethaf yr holl ymdrechion? A sut y gellir cynyddu cyfraddau ailgylchu plastig?

Trin gwastraff plastig yn Ewrop

hysbyseb

Yn Ewrop, adfer ynni yw'r ffordd a ddefnyddir fwyaf i gael gwared ar wastraff plastig, ac yna ei ailgylchu. Mae tua 25% o'r holl wastraff plastig a gynhyrchir yn cael ei dirlenwi.

Mae hanner y plastig a gesglir i'w ailgylchu yn cael ei allforio i'w drin mewn gwledydd y tu allan i'r UE. Ymhlith y rhesymau dros allforio mae diffyg gallu, technoleg neu adnoddau ariannol i drin y gwastraff yn lleol.

Yn flaenorol, cafodd cyfran sylweddol o'r gwastraff plastig a allforiwyd ei gludo i Tsieina, ond yn ddiweddar cyfyngiadau ar fewnforio gwastraff plastig yn Tsieina yn debygol o leihau allforion yr UE ymhellach. Mae hyn yn peri’r risg o losgi a thirlenwi gwastraff plastig yn Ewrop. Yn y cyfamser, mae'r UE yn ceisio dod o hyd i ffyrdd crwn a chyfeillgar i'r hinsawdd o reoli ei wastraff plastig.

hysbyseb

Mae'r gyfran isel o ailgylchu plastig yn yr UE yn golygu colledion sylweddol i'r economi yn ogystal ag i'r amgylchedd. Amcangyfrifir bod 95% o werth deunydd pecynnu plastig yn cael ei golli i'r economi ar ôl cylch defnydd cyntaf byr.

Yn fyd-eang, amcangyfrif ymchwilwyr bod cynhyrchu a llosgi plastig yn pwmpio mwy na 850 miliwn tunnell o nwyon tŷ gwydr i'r atmosffer yn 2019. Erbyn 2050, gallai'r allyriadau hynny godi i 2.8 biliwn tunnell, y gellid osgoi rhan ohono trwy ailgylchu'n well.

Darllenwch fwy am rheoli gwastraff yn yr UE.

Problemau gydag ailgylchu plastig

Y prif faterion sy'n cymhlethu ailgylchu plastig yw ansawdd a phris y cynnyrch wedi'i ailgylchu, o'i gymharu â'u cymar heb ei ailgylchu. Mae angen llawer iawn o blastig wedi'i ailgylchu ar broseswyr plastig, wedi'u cynhyrchu i fanylebau a reolir yn llym ac am bris cystadleuol.

Fodd bynnag, gan fod plastigau yn hawdd eu haddasu i anghenion - swyddogaethol neu esthetig - pob gweithgynhyrchydd, mae amrywiaeth y deunydd crai yn cymhlethu'r broses ailgylchu, gan ei wneud yn gostus ac yn effeithio ar ansawdd y cynnyrch terfynol. O ganlyniad, mae'r galw am blastig wedi'i ailgylchu yn tyfu'n gyflym, ond yn 2018 dim ond 6% o'r galw am blastig oedd yn Ewrop.

Darganfyddwch fwy am gynlluniau'r UE i gyrraedd economi gylchol erbyn 2050, gan gynnwys lleihad plastig.

Datrysiadau'r UE i gynyddu cyfraddau ailgylchu

Ym mis Mai 2018, cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig i fynd i’r afael â mater sbwriel morol plastig. Mae'n cynnwys gwaharddiad gan yr UE ar gynhyrchu'r 10 plastig untro gorau sydd i'w cael ar draethau Ewropeaidd o 3 Gorffennaf 2021.

Fel rhan o'r Bargen Werdd, Dylid ailgylchu 55% o wastraff pecynnu plastig erbyn 2030. Byddai hyn yn awgrymu dyluniad gwell ar gyfer ailgylchadwyedd, ond mae ASEau o'r farn bod angen mesurau i ysgogi'r farchnad ar gyfer plastig wedi'i ailgylchu hefyd.

Gallai'r mesurau hyn gynnwys:

  • Creu safonau ansawdd ar gyfer plastigau eilaidd
  • Annog ardystio er mwyn cynyddu ymddiriedaeth diwydiant a defnyddwyr
  • Cyflwyno rheolau gorfodol ar isafswm cynnwys wedi'i ailgylchu mewn rhai cynhyrchion
  • Annog gwledydd yr UE i ystyried lleihau TAW ar gynhyrchion wedi'u hailgylchu


Cefnogodd Senedd Ewrop y cyfyngu bagiau plastig pwysau ysgafn yn yr UE yn 2015.

Yn ogystal, galwodd ASEau ar y Comisiwn i gymryd gweithredu yn erbyn micro-blastigau.

Darllenwch fwy am strategaeth yr UE i leihau gwastraff plastig.

Dysgwch fwy 

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Polisi Cydlyniant yr UE: € 84 miliwn ar gyfer gwaith trin dŵr gwastraff trefol ym Marathon, Gwlad Groeg

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo buddsoddiad o € 84 miliwn gan y Cronfa cydlyniad ar gyfer adeiladu seilwaith newydd ar gyfer casglu a thrin carthffosiaeth ym Marathon, yn rhanbarth Attica yng Ngwlad Groeg. Bydd y system newydd hon yn gwella iechyd y cyhoedd o gael gwared â dŵr gwastraff heb ei drin, neu heb ei drin yn ddigonol. Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira (Yn y llun) Meddai: “Rwy’n falch o gymeradwyo’r prosiect hwn gan y bydd yn cynnig buddion iechyd ac amgylcheddol i bobl leol a thwristiaid fel ei gilydd. Mae hon yn enghraifft glir o gefnogaeth yr UE i seilwaith sy'n cyfrannu at gydymffurfiad caffael amgylcheddol yr UE ac sy'n cyflawni nodau'r Fargen Werdd. ”

Bydd oddeutu 188 km o bibellau carthffosiaeth yn cael eu gosod yng nghyngloddiau Nea Makri a Marathon yn ogystal ag adeiladu 15 gorsaf bwmpio a gwaith trin dŵr gwastraff Marathon sydd â'r gallu i wasanaethu'r hyn sy'n cyfateb i boblogaeth o 110,000. Bydd isadeiledd dosbarthu trydan a system reoli awtomataidd ar gyfer y gwaith hefyd yn cael ei adeiladu. At hynny, bydd y llaid a gynhyrchir yn cael ei drin fel adnodd gwerthfawr a'i ddefnyddio ar gyfer cynhyrchu bio-nwy. Felly bydd y prosiect hefyd yn cyfrannu at liniaru newid yn yr hinsawdd trwy leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr. Mae mwy o fanylion am fuddsoddiadau a ariennir gan yr UE yng Ngwlad Groeg ar gael ar y Llwyfan Data Agored.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Sigaréts

Mae'r Ffrangeg yn arwain trwy esiampl ar ailgylchu #cigarette

cyhoeddwyd

on

Wedi iddo orfodi ei safiad yn y cartref, mae Ffrainc yn arwain y ffordd ar gynigion i atal effeithiau amgylcheddol andwyol y diwydiant tybaco ar draws yr UE, gan roi cynhyrchwyr yng nghanol y ddadl Ewropeaidd.

 

Yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddodd Younous Omarjee, ASE Ffrengig o blaid La France Insoumise (Unbowed France), adroddiad yn cynnwys awgrymiadau 10 gyda'r nod o leihau dylanwad lobi tybaco yn yr UE. Mae'r adroddiad, o'r enw 'Llyfr Du y diwydiant tybaco yn Ewrop'yn dangos y dylanwad y mae tybaco mawr yn ei wneud dros Gomisiwn yr UE ac yn awgrymu bod lobi'r diwydiant wedi ei gwarchod rhag ei ​​gyfrifoldebau fel llygrwr o'r amgylchedd.

 

Mae cynigion Omarjee yn dod i gefn i ddatgan sefyllfa llywodraeth Ffrainc ar y mater yn y cartref - ym mis Ebrill, cyhoeddodd y Prif Weinidog, Edouard Philippe, gynlluniau i orfodi'r diwydiant tybaco i gymryd rhan yn y gwaith o lanhau cigydd sigaréts ledled y wlad. Ond wrth i'r adroddiad ddod i rym, mae pŵer a dylanwad tybaco mawr yng Nghymdeithas yr UE wedi atal rhwystrau cyffredin, mentrau cenedlaethol o'r math hwn rhag gweld golau dydd ar lefel Ewropeaidd ehangach.

 

Gydag etholiadau Senedd Ewrop ar y gorwel a'r mater sy'n ennill pryniant ar lefel genedlaethol, mae'r cynigion sy'n dod allan o Ffrainc yn rhoi ASEau, cymdeithasau gwrth-dybaco megis y Bartneriaeth Ddim-Fwg (SFP) neu'r Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer Atal Ysmygu (ENSP ) yr ysgogiad sydd ei angen i osod llygredd tybaco yng nghanol polisi amgylcheddol yr UE. Byddai gwneud hynny yn rhoi siec ar bŵer lobļau yn y Comisiwn ac yn nodi buddugoliaeth hanfodol dros y ffordd gorfforaethol ar gyfer amgylcheddiaeth Ewropeaidd.

 

Mae ffigurau tybaco yn frawychus: bob blwyddyn, mae dros 6,000 biliwn o sigaréts yn ysmygu ar draws y byd. Ac mae cyfran helaeth o fagiau sigaréts yn cael eu bwrw, mewn un ffasiwn neu'i gilydd, i'r amgylchedd naturiol. Nid llygredd gweledol yw'r llygod yn unig - mae'n llygadu'r pridd ein strydoedd, ein parciau, ein hafonydd, ein coedwigoedd, ein mynyddoedd, a'n traethau. Mae pob cig yn cynnwys bom firaol fach sy'n cynnwys rhai cemegau 4,000 ac yn cymryd tua 12 o flynyddoedd i ddiraddio a diflannu. Gall un butt lygru 500 litr o ddŵr neu 1m3 o eira. Am y rheswm hwn, mae swyddogion cyhoeddus lleol a chenedlaethol wedi ymdrechu yn y degawdau diwethaf i ganfod atebion i'w gwaredu.

 

Un ateb posibl a welir mewn diwydiannau eraill yw'r 'egwyddor sy'n talu llygrwr', sy'n anelu at wneud cwmnïau'n atebol am eu cyfrifoldebau cymdeithasol. Mae'n gwneud hynny trwy eu hannog i ddod o hyd i atebion eraill neu dalu dirwyon am lygru'r amgylchedd y maent yn bodoli ynddi. Ar draws y diwydiannau, mae arian yn aml wedi profi'r pwyslais pwysicaf ac effeithiol ar gyfer annog cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol.

 

Ym mis Mehefin, at y diben hwn, cyfarwyddodd Prif Weinidog Ffrainc, Philippe, Brune Poirson, Ysgrifennydd Gwladol i'r Gweinidog dros Drawsnewid Ecolegol a Chynhwysol, i gychwyn gweithgynhyrchwyr tybaco i drafod eu cyfranogiad wrth ailgylchu cnau cig sigaréts. Roedd Poirson wedi mynegi beirniadaeth gref o'r diwydiant yn flaenorol: "mae'n annioddefol y mae trethdalwyr yn ei dalu i gael gwared ar ein hamgylchedd o'r gwastraff oddi wrth eu cynhyrchion [cynhyrchwyr tybaco]".

Mae'r gwrthgyfrifiad yn un anodd i'w wneud: dylai trethdalwyr Ffrangeg, y mwyafrif ohonynt nad ydynt yn ysmygu, dalu am gasglu, prosesu a chael gwared ar fagiau sigaréts. Ac os yw'r amddiffyniad hwn yn anodd ei wneud yn Ffrainc, mae'r un peth yn wir yn berthnasol i drethdalwyr Almaeneg, Groeg, Swedeg neu Rwmania. I'r graddau bod hyn yn wir, byddai'n rhesymegol i'r Comisiwn Ewropeaidd argymell cynigion fel Philippe i Senedd Ewrop i'w drafod a'u gweithredu ar lefel yr UE. Mae ei fethiant i wneud hynny, yn awgrymu adroddiad Omarjee, yn fwy nag ychydig i'w wneud ag agosrwydd y Comisiwn i'r lobi tybaco.

 

Er gwaethaf tawelwch y Comisiwn, mae'r ASE Rhufeinig Cristian Busoi wedi cynnwys grŵp o gyrff anllywodraethol iechyd y cyhoedd mewn trafodaethau ynghylch diwygio cyffredinol polisi tybaco ar lefel yr UE trwy gynnig cyfarwyddeb newydd ar gyfer cynhyrchion tybaco. Mae'r mater o lygredd o fagiau sigaréts ymhlith saith pwnc canolog y mae angen moderneiddio polisi arnynt.

 

Gyda etholiadau Senedd Ewrop yn dod i ben, gallai ASE, cymdeithasau gwrth-ysmygu a chymdeithasau amgylcheddol wneud yn waeth na chynnig mentrau pellach o'r math hwn yn mynd i mewn i'r cylch etholiad. Yn 2016, bu'r Senedd yn llwyddiannus yn atal adnewyddu Cytundeb Cydweithredu rhwng y Comisiwn a Philip Morris International. Fel enghraifft o gredyd a chyfreithlondeb y senedd, mae'n rhaid manteisio ar y fuddugoliaeth hon - fel cynrychiolydd sofran y seneddau cenedlaethol ar lefel Ewropeaidd, rhaid i'r senedd weithredu fel y prif wiriad a chydbwysedd i bŵer y Comisiwn - ac at ei lobïau.

 

Mae'n dod yn amlwg y bydd y diwydiant tybaco yn fuan yn gorfod ystyried y mater o lygredd o'i gynhyrchion ar lefel genedlaethol. Mae hyn yn arbennig o wir yn Ffrainc, lle bu'r Gymdeithas ar gyfer Polisi Gwrth-Dimbaco yn ddiweddar wedi cynnig "cyfraniad amgylcheddol i fagiau sigaréts ar draul unig gwneuthurwyr tybaco" ar ôl taro mewn prisiau sigaréts a threthi a delir gan werthwyr tybaco. Byddai gofyn i'r cwmnïau tybaco dalu cents 0.15 fesul sigarét neu gant 3 y pecyn a werthir yn dod â € 75 miliwn bob blwyddyn. Mae hwn yn arian y gellid ei wario'n uniongyrchol ar ailgylchu cnau cig sigaréts.

 

Mae'r ddadl wedi arwain at fentrau ategol ar draws y wlad, fel yn ninas Strasbwrg - sedd swyddogol Senedd Ewrop - lle mae ysmygu wedi cael ei wahardd yn ddiweddar mewn parciau dinas am y rheswm hwn. Mae hyd yn oed y sector preifat am gael darn o'r camau gweithredu: MéGo, cwmni a sefydlwyd y llynedd gan gwmni yn Llydaw, yn casglu ac ailgylchu cig sigaréts o fusnesau i fyny ac i lawr y wlad.

 

Ar ôl mabwysiadu deunydd pacio plaen a'r penderfyniad i ddod â phrisiau sigaréts i fyny hyd at € 10 yn 2020 o dan ysgogiad yr Arlywydd Emmanuel Macron, mae Ffrainc yn paratoi i weithredu mesurau difrifol i orfodi cwmnïau tybaco i ysgwyddo'r gost o lanhau'r amgylchedd. Gobeithio y dilynir yr enghraifft ar lefel Ewropeaidd, ac o bosibl y tu hwnt, pe bai'r UE yn cael ei ystyried fel enghraifft yn hyn o beth.

 

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd