Cysylltu â ni

Prifddinas Werdd Ewropeaidd

Mae deddfwyr yn taro bargen ar safon newydd i frwydro yn erbyn gwyngalchu yn y marchnadoedd bondiau 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Fe wnaeth negodwyr yr UE ddydd Mawrth (28 Chwefror) daro bargen gan greu’r safon orau yn y dosbarth cyntaf ar gyfer cyhoeddi bondiau gwyrdd, ECON.

Bydd y “Safon Bondiau Gwyrdd Ewropeaidd” (EUGBS), y gall cwmnïau sy’n cyhoeddi bond ddewis cydymffurfio ag ef, yn bennaf yn galluogi buddsoddwyr i gyfeirio eu buddsoddiadau’n fwy hyderus tuag at dechnolegau a busnesau mwy cynaliadwy. Bydd hefyd yn rhoi mwy o sicrwydd i’r cwmni sy’n cyhoeddi’r bond y bydd eu bond yn addas i fuddsoddwyr sy’n ceisio bondiau gwyrdd yn eu portffolio. Mae'r safon yn cyd-fynd â deddfwriaeth Tacsonomeg fwy llorweddol sy'n diffinio pa weithgareddau economaidd y gellir eu hystyried yn amgylcheddol gynaliadwy.

Cyrhaeddwyd y fargen gan drafodwyr EP, dan arweiniad y rapporteur Paul Tang (S&D, NL), a Llywyddiaeth Sweden ar yr UE. Bydd yn galluogi buddsoddwyr i nodi bondiau a chwmnïau gwyrdd o ansawdd uchel, a thrwy hynny leihau gwyrddni, egluro i'r cyhoeddwyr pa weithgareddau economaidd y gellir eu cyflawni gydag enillion y bond, sefydlu proses adrodd glir ar y defnydd o'r elw o werthu'r bond, a safoni gwaith dilysu adolygwyr allanol a fydd yn gwella ymddiriedaeth yn y broses adolygu.

Tryloywder

Bydd yn ofynnol i bob cwmni sy'n dewis defnyddio'r safon wrth farchnata bond gwyrdd ddatgelu llawer o wybodaeth am sut y bydd enillion y bond yn cael eu defnyddio, ond mae'n ofynnol iddynt hefyd ddangos sut mae'r buddsoddiadau hynny'n bwydo i mewn i gynlluniau pontio'r cwmni cyfan. Mae'r safon felly yn ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau fod yn cymryd rhan mewn cyfnod pontio gwyrdd cyffredinol. Bydd mabwysiadu'r safon hefyd yn gwarantu i fuddsoddwyr bod y bond wedi'i alinio â thacsonomeg.

Bydd y gofynion datgelu, a nodir mewn fformatau templed, hefyd yn agored i'w defnyddio gan gwmnïau sy'n cyhoeddi bondiau na allant fodloni'r holl ofynion i fod yn gymwys ar gyfer yr EUGBS. Byddai'r cwmnïau hyn felly'n ddarostyngedig i ofynion tryloywder uchelgeisiol ac, o ganlyniad, yn elwa ar well ymddiriedaeth ymhlith buddsoddwyr.

Adolygwyr allanol

hysbyseb

Mae'r rheoliad yn sefydlu system gofrestru a fframwaith goruchwylio ar gyfer adolygwyr allanol bondiau gwyrdd Ewropeaidd - yr endidau annibynnol sy'n gyfrifol am asesu a yw bond yn wyrdd. Yr un mor bwysig, mae'r rheoliad yn amodi bod unrhyw wrthdaro buddiannau gwirioneddol neu hyd yn oed bosibl yn cael eu nodi, eu dileu neu eu rheoli'n briodol, a'u datgelu mewn modd tryloyw. Gellir datblygu safonau technegol yn nodi'r meini prawf ar gyfer asesu'r modd y rheolir gwrthdaro buddiannau.

Hyblygrwydd

Hyd nes y bydd y fframwaith tacsonomeg yn gwbl weithredol, cytunodd deddfwyr i ganiatáu i 15% o’r elw o fond gwyrdd gael ei fuddsoddi mewn gweithgareddau economaidd sy’n cydymffurfio â’r gofynion tacsonomeg ond na fyddai unrhyw feini prawf wedi’u sefydlu ar eu cyfer eto i benderfynu a gweithgaredd yn cyfrannu at amcan gwyrdd (meini prawf sgrinio technegol).

Dywedodd Paul Tang, rapporteur: “Gyda €100 triliwn mewn masnachau blynyddol, y farchnad bondiau Ewropeaidd yw’r opsiwn unigol mwyaf poblogaidd i fusnesau a llywodraethau godi arian. Heno mae’r UE wedi cymryd cam mawr i wyrddio’r farchnad enfawr hon drwy fabwysiadu’r rheoliad cyntaf yn y byd ar fondiau gwyrdd. Ond rydym hefyd wedi mynd ymhellach drwy glymu bondiau gwyrdd â thrawsnewidiad gwyrdd cyffredinol y cwmni cyfan.

Mae'r Rheoliad hwn yn creu safon aur y gall bondiau gwyrdd anelu ati. Mae’n sicrhau bod yn rhaid i’r arian a godir fynd at weithgareddau gwyrdd a bod bondiau’n cael eu fetio gan adolygwyr trydydd parti proffesiynol ac annibynnol. Mae hwn yn fyd ar wahân i safonau cyfredol y farchnad.

Llwyddodd y Senedd hefyd i gynnwys fframwaith ar gyfer datgeliadau ar gyfer bondiau gwyrdd sy’n gysylltiedig â chynaliadwyedd sy’n awyddus i ddangos eu bod o ddifrif ynglŷn â’u honiadau gwyrdd ond nad ydynt eto’n gallu cadw at safonau llym y safon aur. Gyda system glir ar gyfer datgeliadau, mae’n debygol y bydd unrhyw fondiau gwyrdd nad ydynt yn defnyddio’r system hon yn cael eu hystyried gydag amheuaeth gynyddol.”

Cefndir

Gall bondiau gwyrdd chwarae rhan hanfodol wrth ariannu’r newid i economi carbon isel, a gallant helpu i ddefnyddio’r cyfalaf sydd ei angen i gyflawni nodau hinsawdd a chynaliadwyedd uchelgeisiol. Mae'r farchnad bondiau gwyrdd wedi gweld twf esbonyddol ers 2007 gyda chyhoeddiad bond gwyrdd blynyddol yn torri trwy farc hanner triliwn USD am y tro cyntaf yn 2021, cynnydd o 75% ar 2020. Ewrop yw'r rhanbarth cyhoeddi mwyaf toreithiog, gyda 51 % o gyfaint byd-eang y bondiau gwyrdd yn cael eu cyhoeddi yn yr UE yn 2020. Fodd bynnag, mae cyhoeddi bondiau gwyrdd yn fach o'i gymharu â chyfanswm y bondiau a gyhoeddir, sy'n cynrychioli tua 3 i 3.5 % o'r bondiau cyffredinol a gyhoeddir.

Mwy o wybodaeth 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd