Cysylltu â ni

Eurocities

Cynghrair y Maer yn arwyddo cyfle hanesyddol i bobl a'r blaned

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Dywed cynghrair newydd o fwy na 30 o feiri Ewropeaidd, wedi'i alinio â'r rheidrwydd i weithredu'r Fargen Werdd Ewropeaidd ar lefel dinas, nawr yw'r amser i Ewrop sefyll yn gadarn ar ei hymrwymiadau hinsawdd.

“Fel meiri ac arweinwyr dinasoedd rydym yn chwarae rôl ddwbl wrth weithredu’r trawsnewid hwn. Ni yw llysgenhadon Bargen Werdd Ewrop yn lleol ac rydym yn cynrychioli pryderon, anghenion a diddordebau pobl i bob lefel o lywodraeth. Mae cyflawni niwtraliaeth hinsawdd a datblygu cynaliadwy er budd pawb, gall yr holl wahanol lefelau hyn, a gallwn ni, fel meiri, fod yn ganolbwynt fel y sefydliadau agosaf at ddinasyddion, ”meddai Dario Nardella, Maer Fflorens.

Nid yw'r adroddiad drafft a ddatgelwyd yn ddiweddar gan y Panel Rhyngwladol ar Newid Hinsawdd wedi gosod y bygythiad planedol o ragori ar y pwynt tipio cynhesu byd-eang mewn termau ansicr. Mae Cynghrair y Maer ar gyfer Bargen Werdd Ewrop yn tynnu sylw bod yn rhaid i becyn FitFor55 yr UE sydd ar ddod, a fydd yn adolygu deddfwriaeth hinsawdd ac ynni gyfredol yr UE i dorri allyriadau nwyon tŷ gwydr o 55% o leiaf erbyn 2030, roi Ewrop yn gadarn ar drywydd niwtraliaeth hinsawdd. erbyn 2050.

hysbyseb

Mae'r meiri yn mynnu gweithredu mewn pum maes allweddol:

  • Sicrhau bod cerbydau tanwydd ffosil yn cael eu diddymu'n gyfan gwbl erbyn 2035; alinio targedau allyriadau cerbydau CO2 ag amcan 2050 yr UE o niwtraliaeth carbon; a chynyddu'r defnydd o danwydd amgen a seilwaith gwefru ar gyfer cerbydau yn unol ag anghenion y ddinas.
  • Creu’r amodau cywir i alluogi adeiladau allyriadau bron yn sero erbyn 2030 ar gyfer adeiladu newydd, a sicrhau bod y gyfradd adnewyddu ar gyfer hen adeiladau yn cynyddu io leiaf 3% y flwyddyn ynghyd â gostyngiad galw o ynni ar gyfartaledd o 75%.
  • Cefnogi grwpiau agored i niwed ac aelwydydd sy'n brin o ynni gyda chymorthdaliadau uniongyrchol a mesurau amgen; a sicrhau bod y rhai mwyaf agored i niwed wedi'u hinswleiddio rhag effeithiau andwyol ar gostau byw.
  • Clustnodi refeniw prisiau carbon yn y dyfodol i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd, amddiffyn bioamrywiaeth a phontio teg yn holl ddinasoedd Ewrop.
  • Ail-alinio targedau ynni adnewyddadwy gyda'r targed newydd ar gyfer lleihau allyriadau 2030 a grymuso dinasoedd a chymunedau lleol i gynhyrchu a defnyddio'n lleol, ynghyd â gwell seilwaith ynni.

Mae'r meiri yn tynnu sylw ymhellach at y ffaith bod dinasoedd yn cymryd camau cryf i leihau'r defnydd o ynni a llygredd aer, hyrwyddo symudedd trefol cynaliadwy a swyddi gwyrdd, a rhoi hwb i'r trawsnewid digidol a'r economi gylchol.

“Gall ein gallu, fel arweinwyr dinasoedd, i weithredu polisïau uchelgeisiol i wneud Bargen Werdd Ewrop yn realiti i bob dinesydd fod yn newidiwr gêm go iawn i Ewrop. Ar yr un pryd gellir gwneud ein swydd yn llawer haws pan allwn weithio gyda llywodraethau cenedlaethol sy'n barod i gynyddu eu huchelgais hinsawdd, ”ychwanegodd Nardella.

hysbyseb

Gyda 37% o’r € 673bn sydd ar gael yng nghynllun adfer yr UE wedi’i dargedu tuag at fuddsoddiadau gwyrdd, mae llawer o feiri wedi tynnu sylw ymhellach at y ffaith nad oedd dinasoedd yn rhan o ddyluniad y cynlluniau adfer cenedlaethol. Er mwyn sicrhau bod yr adferiad yn wyrdd ac yn gyfiawn, mae angen mwy o gydweithrediad rhwng llywodraethau cenedlaethol a lleol. Trwy sicrhau bod gan ddinasoedd rôl ystyrlon i'w chwarae yn yr amser tyngedfennol hwn, a thrwy ddefnyddio eu gwybodaeth a'u harbenigedd, bydd polisi hinsawdd yr UE yn cael ei wneud yn fwy cynaliadwy, cynhwysol a gwydn.

Mae Cynghrair y Maer ar gyfer Bargen Werdd Ewrop yn fenter gan rwydwaith y dinasoedd, Eurocities.

  1. Cynrychiolir Cynghrair y Maer ar gyfer Bargen Werdd Ewrop gan Faer: Athen, Barcelona, ​​Braga, Bratislava, Brno, Budapest, Bonn, Burgas, Cesena, Cluj Napoca, Dortmund, Dulyn, Duesseldorf, Florence, Ghent, Glasgow, Hannover, Lahti, Leipzig, Ljubljana, Logrono, Madrid, Muenster, Nantes, Oulu, Porto, Prague, Riga, Reykjavik, Rotterdam, Stockholm, Tallinn, Terrassa, Toulouse, Turku, Vienna, Warsaw
  1. Gallwch weld y maniffesto ar gyfer y Cynghrair y Maer yma.
  1. Mae Cynghrair y Maer yn fenter gan Eurocities, sy'n ceisio gwneud dinasoedd yn lleoedd lle gall pawb fwynhau ansawdd bywyd da, yn gallu symud o gwmpas yn ddiogel, cyrchu gwasanaethau cyhoeddus cynhwysol o ansawdd ac elwa o amgylchedd iach. Rydym yn gwneud hyn trwy rwydweithio dros 200 o ddinasoedd Ewropeaidd mwy, sydd gyda'i gilydd yn cynrychioli tua 130 miliwn o bobl ar draws 38 gwlad, a thrwy gasglu tystiolaeth o sut mae llunio polisi yn effeithio ar bobl i ysbrydoli dinasoedd eraill a llunwyr penderfyniadau'r UE. 

Cysylltu â ni yma neu trwy ddilyn ein Twitter, Instagram, Facebook a LinkedIn cyfrifon a thrwy #MayorsAlliance 

hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd