Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Deddf Diwydiant Sero Net: Gwneud yr UE yn gartref i weithgynhyrchu technolegau glân a swyddi gwyrdd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar 20 Mawrth, cynigiodd y Comisiwn y Deddf Diwydiant Sero Net cynyddu gweithgynhyrchu technolegau glân yn yr UE a sicrhau bod gan yr Undeb yr adnoddau da ar gyfer y cyfnod pontio ynni glân. Cyhoeddwyd y fenter hon gan yr Arlywydd von der Leyen fel rhan o'r Cynllun Diwydiannol y Fargen Werdd.

Bydd y Ddeddf yn cryfhau gwydnwch a chystadleurwydd gweithgynhyrchu technolegau sero-net yn yr UE, ac yn gwneud ein system ynni yn fwy diogel a chynaliadwy. Bydd yn creu gwell amodau i sefydlu prosiectau sero-net yn Ewrop a denu buddsoddiadau, gyda'r nod bod gallu gweithgynhyrchu technolegau sero-net strategol cyffredinol yr Undeb yn nesáu at neu'n cyrraedd o leiaf 40% o anghenion defnyddio'r Undeb erbyn 2030. Bydd hyn yn cyflymu y cynnydd tuag at dargedau hinsawdd ac ynni 2030 yr UE a’r newid i niwtraliaeth hinsawdd, tra’n hybu cystadleurwydd diwydiant yr UE, creu swyddi o safon, a chefnogi ymdrechion yr UE i ddod yn ynni annibynnol.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Mae angen amgylchedd rheoleiddio arnom sy’n caniatáu inni gynyddu’r trawsnewid ynni glân yn gyflym. Bydd y Ddeddf Diwydiant Sero Net yn gwneud hynny. Bydd yn creu’r amodau gorau ar gyfer y sectorau hynny sy’n hanfodol i ni gyrraedd sero-net erbyn 2050: technolegau fel tyrbinau gwynt, pympiau gwres, paneli solar, hydrogen adnewyddadwy yn ogystal â CO.2 storfa. Mae’r galw yn tyfu yn Ewrop ac yn fyd-eang, ac rydym yn gweithredu nawr i wneud yn siŵr y gallwn gwrdd â mwy o’r galw hwn gyda chyflenwad Ewropeaidd.” 

Ynghyd â'r cynnig am Ddeddf Deunyddiau Crai Critigol Ewropeaidd a'r diwygio cynllun y farchnad drydan, Deddf Diwydiant Sero Net yn gosod fframwaith Ewropeaidd clir i leihau dibyniaeth yr UE ar fewnforion dwys iawn. Trwy dynnu ar y gwersi a ddysgwyd o bandemig Covid-19 a'r argyfwng ynni a ysgogwyd gan ymosodiad Rwsia ar yr Wcrain, bydd yn helpu i gynyddu gwytnwch cadwyni cyflenwi ynni glân Ewrop.

Mae’r ddeddfwriaeth arfaethedig yn mynd i’r afael â thechnolegau a fydd yn gwneud cyfraniad sylweddol at ddatgarboneiddio. Mae’r rhain yn cynnwys: solar ffotofoltäig a solar thermol, gwynt ar y tir ac ynni adnewyddadwy ar y môr, batris a storfa, pympiau gwres ac ynni geothermol, electrolyswyr a chelloedd tanwydd, bio-nwy/biomethan, dal carbon, defnyddio a storio, a thechnolegau grid, technolegau tanwydd amgen cynaliadwy , technolegau uwch i gynhyrchu ynni o brosesau niwclear gydag ychydig iawn o wastraff o'r cylch tanwydd, adweithyddion modiwlaidd bach, a thanwydd gorau-yn-ddosbarth cysylltiedig. Bydd technolegau Sero Net Strategol a nodir yn yr Atodiad i'r Rheoliad yn cael cymorth arbennig ac yn ddarostyngedig i'r meincnod cynhyrchu domestig o 40%.

Camau allweddol i ysgogi buddsoddiadau gweithgynhyrchu technoleg sero net

Mae Deddf y Diwydiant Net-Zero wedi’i seilio ar y pileri canlynol:

  • Gosod amodau galluogi: bydd y Ddeddf yn gwella amodau ar gyfer buddsoddi mewn technolegau sero-net drwy wella gwybodaeth, lleihau y baich gweinyddol i sefydlu prosiectau a symleiddio prosesau rhoi trwyddedau. Yn ogystal, mae’r Ddeddf yn cynnig rhoi blaenoriaeth i Prosiectau Strategol Net-Zero, a ystyrir yn hanfodol ar gyfer atgyfnerthu gwytnwch a chystadleurwydd diwydiant yr UE, gan gynnwys safleoedd i storio CO a ddaliwyd yn ddiogel2 allyriadau. Byddant yn gallu elwa ar linellau amser caniatáu byrrach a gweithdrefnau symlach.
  • Cyflymu CO2 dal: mae'r Ddeddf yn gosod amcan yr UE i gyrraedd capasiti pigiad blynyddol o 50Mt mewn CO strategol2 safleoedd storio yn yr UE erbyn 2030, gyda chyfraniadau cyfrannol gan gynhyrchwyr olew a nwy yr UE. Bydd hyn yn dileu rhwystr mawr i ddatblygu CO2 dal a storio fel ateb hinsawdd sy’n hyfyw yn economaidd, yn enwedig ar gyfer sectorau ynni-ddwys sy’n anodd eu lleihau.
  • Hwyluso mynediad i farchnadoedd:  i hybu arallgyfeirio cyflenwad ar gyfer technolegau sero-net, mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau cyhoeddus ystyried meini prawf cynaliadwyedd a gwydnwch ar gyfer technolegau sero-net mewn caffael cyhoeddus neu arwerthiannau.
  • Gwella sgiliau: mae’r Ddeddf yn cyflwyno mesurau newydd i sicrhau bod gweithlu medrus yn cefnogi cynhyrchu technolegau sero-net yn yr UE, gan gynnwys sefydlu Academïau Diwydiant Net-Zero, gyda chefnogaeth a goruchwyliaeth gan y Platfform Net-Zero Europe. Bydd y rhain yn cyfrannu at swyddi o safon yn y sectorau hanfodol hyn.
  • Meithrin arloesedd: mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn bosibl i Aelod-wladwriaethau sefydlu blychau tywod rheoleiddiol i brofi technolegau net-sero arloesol ac ysgogi arloesedd, o dan amodau rheoleiddio hyblyg.
  • A Llwyfan Net-Zero Europe yn cynorthwyo'r Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau i gydlynu camau gweithredu a chyfnewid gwybodaeth, gan gynnwys ynghylch Partneriaethau Diwydiannol Net-Zero. Bydd y Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau hefyd yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod data ar gael i fonitro cynnydd tuag at amcanion y Ddeddf Diwydiant Sero Net. Bydd Platfform Net-Zero Europe yn cefnogi buddsoddiad drwy nodi anghenion ariannol, tagfeydd ac arferion gorau ar gyfer prosiectau ar draws y UE. Bydd hefyd yn meithrin cysylltiadau ar draws sectorau sero-net Ewrop, gan wneud defnydd arbennig o gynghreiriau diwydiannol presennol.

Er mwyn cefnogi ymhellach y defnydd o hydrogen adnewyddadwy o fewn yr UE yn ogystal â mewnforion gan bartneriaid rhyngwladol, heddiw mae'r Comisiwn hefyd yn cyflwyno ei syniadau ar ddyluniad a swyddogaethau'r Banc Hydrogen Ewrop. Mae hyn yn anfon neges glir mai Ewrop yw'r lle ar gyfer cynhyrchu hydrogen.

hysbyseb

Fel y cyhoeddwyd yn y Cynllun Diwydiannol y Fargen Werdd, bydd yr arwerthiannau peilot cyntaf ar gynhyrchu hydrogen adnewyddadwy yn cael eu lansio o dan y Gronfa Arloesi yn hydref 2023. Bydd prosiectau dethol yn cael cymhorthdal ​​​​ar ffurf premiwm sefydlog fesul kg o hydrogen a gynhyrchir am uchafswm o 10 mlynedd o weithredu. Bydd hyn yn cynyddu bancadwyedd prosiectau ac yn gostwng costau cyfalaf cyffredinol. Gall platfform ocsiwn yr UE hefyd gynnig “arwerthiannau-fel-gwasanaeth” i Aelod-wladwriaethau, a fydd hefyd yn hwyluso cynhyrchu hydrogen yn Ewrop. Mae'r Comisiwn yn archwilio ymhellach sut i ddylunio dimensiwn rhyngwladol Banc Hydrogen Ewrop i gymell mewnforion hydrogen adnewyddadwy. Cyn diwedd y flwyddyn, dylai holl elfennau'r Banc Hydrogen fod yn weithredol.

Camau Nesaf

Mae angen i Senedd Ewrop a Chyngor yr Undeb Ewropeaidd nawr drafod a chytuno ar y Rheoliad arfaethedig cyn ei fabwysiadu a dod i rym.

Cefndir

Mae adroddiadau Bargen Werdd Ewrop, a gyflwynwyd gan y Comisiwn ar 11 Rhagfyr 2019, yn gosod y nod o wneud Ewrop y cyfandir hinsawdd-niwtral cyntaf erbyn 2050. Ymrwymiad yr UE i niwtraliaeth hinsawdd a'r nod canolradd o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr net o leiaf 55% erbyn 2030, cymharol i lefelau 1990, yn cael eu gwneud yn gyfreithiol rwymol gan y Cyfraith Hinsawdd Ewrop.

Mae'r pecyn deddfwriaethol i gyflawni ar y Bargen Werdd Ewrop yn darparu cynllun i roi economi Ewrop yn gadarn ar y trywydd iawn i gyflawni ei huchelgeisiau hinsawdd, gyda'r Cynllun REPowerEU cyflymu'r symudiad oddi wrth danwydd ffosil Rwsia wedi'i fewnforio. Ochr yn ochr â'r Cynllun Gweithredu Economi Cylchlythyr, mae hwn yn gosod y fframwaith ar gyfer trawsnewid diwydiant yr UE ar gyfer yr oes sero-net.

Cyflwynwyd Cynllun Diwydiannol y Fargen Werdd ar 1 Chwefror i hybu diwydiant sero net a sicrhau bod amcanion Bargen Werdd Ewrop yn cael eu cyflawni ar amser. Mae'r cynllun yn nodi sut y bydd yr UE yn miniogi ei fantais gystadleuol trwy fuddsoddi mewn technoleg lân, ac yn parhau i arwain y llwybr tuag at niwtraliaeth hinsawdd. Mae’n ymateb i wahoddiad y Cyngor Ewropeaidd i’r Comisiwn wneud cynigion i roi’r holl offer cenedlaethol ac UE perthnasol ar waith a gwella amodau fframwaith ar gyfer buddsoddi, gyda’r bwriad o ddiogelu gwytnwch a chystadleurwydd yr UE. Nod piler cyntaf y Cynllun yw creu amgylchedd rheoleiddio rhagweladwy a symlach ar gyfer diwydiannau sero-net. I'r perwyl hwn, yn ogystal â'r Ddeddf Diwydiant Sero Net, mae'r Comisiwn yn cyflwyno a Deddf Deunyddiau Crai Critigol Ewropeaidd, i sicrhau cadwyn gwerth deunyddiau crai hollbwysig cynaliadwy a chystadleuol yn Ewrop, ac mae wedi cynnig diwygio cynllun y farchnad drydan a fydd yn galluogi defnyddwyr i elwa ar gostau cynhyrchu isel ynni adnewyddadwy.

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac Atebion

Taflen ffeithiau ar Ddeddf y Diwydiant Sero Net

Taflen ffeithiau ar y Banc Hydrogen Ewropeaidd

Deddf Diwydiant Sero Net

Cynllun Diwydiannol Bargen Werdd ar gyfer yr Oes Net-Sero

Cynllun Diwydiant y Fargen Werdd Datganiad i'r wasg

Bargen Werdd Ewropeaidd

Deddf Deunyddiau Crai Critigol Ewropeaidd

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd