Cysylltu â ni

Bargen Werdd

Bargen Werdd: Allwedd i UE cynaliadwy niwtral a hinsawdd 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Y Fargen Werdd yw ateb yr UE i’r argyfwng hinsawdd parhaus. Darganfod mwy am y map ffordd hwn ar gyfer Ewrop niwtral o ran hinsawdd, Cymdeithas.

Ym mis Tachwedd 2019, y Cyhoeddodd y Senedd argyfwng hinsawdd gofyn i’r Comisiwn Ewropeaidd addasu ei holl gynigion yn unol â tharged 1.5 °C ar gyfer cyfyngu ar gynhesu byd-eang a sicrhau bod allyriadau nwyon tŷ gwydr yn cael eu lleihau’n sylweddol.

Mewn ymateb, dadorchuddiodd y Comisiwn y Bargen Werdd Ewrop, map ffordd ar gyfer Ewrop yn dod yn gyfandir niwtral o'r hinsawdd erbyn 2050.

Mwy am y Ymatebion yr UE i newid yn yr hinsawdd.

Arwyddion a godwyd yn ystod gwrthdystiad yn erbyn newid hinsawdd
 

Cyflawni nodau'r Fargen Werdd

Gwneud niwtraliaeth hinsawdd yn y gyfraith

Mabwysiadodd y Senedd Gyfraith Hinsawdd yr UE ar 24 Mehefin 2021, sy’n gwneud targed sy’n gyfreithiol-rwym o leihau allyriadau 55% erbyn 2030 ac niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050. Mae hyn yn symud yr UE yn nes at ei amcan ar ôl 2050 o allyriadau negyddol ac yn cadarnhau ei arweinyddiaeth yn y frwydr fyd-eang yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Daeth y Senedd a'r Cyngor i gytundeb dros dro i gynyddu targed yr UE ar gyfer lleihau allyriadau yn 2030 o 40% i o leiaf 55%. Mabwysiadodd y Senedd Gyfraith Hinsawdd yr UE ar 24 Mehefin 2021. Targed 2030 a nod 2050 o niwtraliaeth hinsawdd yn gyfreithiol rwymol, gan symud yr UE yn nes at ei amcan ôl-2050 o allyriadau negyddol a chadarnhau ei arweinyddiaeth yn y frwydr fyd-eang yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Dylai ganiatáu i'r targedau gael eu cymhwyso'n haws i ddeddfwriaeth a dylai greu buddion fel aer, dŵr a phridd glanach; bil ynni llai; cartrefi wedi'u hadnewyddu; gwell trafnidiaeth gyhoeddus a mwy o orsafoedd gwefru ar gyfer e-geir; llai o wastraff; bwyd iachach a gwell iechyd i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

hysbyseb

Bydd busnes hefyd yn elwa wrth i gyfleoedd gael eu creu mewn meysydd lle mae Ewrop yn anelu at osod safonau byd-eang. Disgwylir iddo hefyd greu swyddi, er enghraifft mewn ynni adnewyddadwy, adeiladau a phrosesau ynni-effeithlon.

Darganfyddwch fwy am cyfraniadau'r UE i fesurau hinsawdd byd-eang yn ein llinell amser.

Yn ffit ar gyfer 55

Er mwyn i’r UE gyrraedd targed 2030, cynigiodd y Comisiwn becyn o ddeddfwriaeth newydd a diwygiedig o’r enw Yn ffit ar gyfer 55 yn 2021, yn cynnwys 13 o ddeddfau diwygiedig cydgysylltiedig a chwe deddf arfaethedig ar hinsawdd ac ynni.


Ar 22 Mehefin, Mabwysiadodd y Senedd ei safbwynt ar:

  • Mae adolygiad y masnachu allyriadau cynllun (ETS) i gynnwys sectorau sy'n llygru, megis adeiladau a thrafnidiaeth ffyrdd a rhoi'r gorau i lwfansau am ddim yn raddol erbyn 2032;
  • gweithrediad y offeryn gollyngiadau carbon dylai hynny roi pris carbon ar nwyddau a fewnforir i wrthweithio adleoli i wledydd sydd â thargedau hinsawdd llai uchelgeisiol;
  • a gronfa i sicrhau trosglwyddiad ynni teg drwy fynd i'r afael â'r tlodi ynni a symudedd canlyniadol, a ariennir gan arwerthiant lwfansau ETS.


Yn gynharach ym mis Mehefin, mabwysiadodd ASEau eu safbwynt ar:


Bydd ASEau yn penderfynu ar eu safbwynt ar bynciau ynni megis ynni adnewyddadwy, effeithlonrwydd a threthi yn y misoedd nesaf.


Darllenwch fwy am gyfredol Mesurau UE i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr

Mae newid hinsawdd eisoes yn effeithio ar Ewropeaid heddiw 

Hwb i'r economi gylchol

Yn ogystal, cyflwynodd y Comisiwn y Cynllun Gweithredu Economi Gylch yr UE ym mis Mawrth 2020, sy'n cynnwys mesurau ar hyd y cylch bywyd cyfan o gynhyrchion hyrwyddo prosesau economi gylchol, maethu defnydd cynaliadwy a gwarantu llai o wastraff. Bydd yn canolbwyntio ar:


Ym mis Gorffennaf 2022, mae disgwyl i ASEau bleidleisio ar un newydd yr UE strategaeth ddiwydiannol helpu busnesau i oresgyn yr argyfwng sy’n gysylltiedig â Covid a thrawsnewid i economi gylchol, wyrddach. Ym mis Tachwedd 2021, galwodd ASEau am adolygiad mwy cynhwysfawr Strategaeth yr UE ar gyfer deunyddiau crai critigol i wneud Ewrop yn llai dibynnol ar fewnforio deunyddiau crai hanfodol sy'n hanfodol ar gyfer ei diwydiannau strategol.


Cael gwybod mwy am manteision yr economi gylchol
a sut y Senedd yn ymladd llygredd plastig.

Gwenyn
 

Creu system fwyd gynaliadwy

Y sector bwyd yw un o brif ysgogwyr newid yn yr hinsawdd. Er mai amaethyddiaeth yr UE yw'r unig sector fferm mawr ledled y byd i leihau ei allyriadau nwyon tŷ gwydr (20% er 1990), mae'n dal i gyfrif amdano tua 10% o allyriadau (y mae 70% ohonynt oherwydd anifeiliaid).

Mae  Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn ym mis Mai 2020, warantu a system fwyd deg, iach ac ecogyfeillgar, tra'n sicrhau bywoliaeth ffermwyr. Mae'n cwmpasu'r gadwyn gyflenwi bwyd gyfan, o dorri'r defnydd o blaladdwyr a gwerthu gwrthficrobau gan hanner a lleihau'r defnydd o wrteithwyr i gynyddu'r defnydd o ffermio organig.

Senedd croesawu strategaeth yr UE o'r fferm i'r fforc mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ym mis Hydref 2021, ond ychwanegodd argymhellion i’w wneud hyd yn oed yn fwy cynaliadwy. Nododd y Senedd y dylai’r pecyn Fit for 55 gynnwys targedau uchelgeisiol ar gyfer allyriadau o amaethyddiaeth a defnydd tir cysylltiedig.

Diogelu bioamrywiaeth

Ar yr un pryd nod yr UE yw mynd i'r afael â'r colled mewn bioamrywiaeth, gan gynnwys y potensial difodiant miliwn o rywogaethau. Yr UE Strategaeth Bioamrywiaeth ar gyfer 2030, a ddadorchuddiwyd ym mis Mai 2020 gan y Comisiwn, yn anelu at warchod natur, gwrthdroi diraddio ecosystemau ac atal colli bioamrywiaeth.

Mabwysiadodd y Senedd ei safbwynt ar y Strategaeth Fioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030: dod â byd natur yn ôl i'n bywydau ar 8 Mehefin 2020, gan fynnu bod ei weithrediad yn gyson â strategaethau eraill y Fargen Werdd Ewropeaidd.


Mae'r Senedd wedi bod yn eiriol coedwigaeth gynaliadwy gan fod coedwigoedd yn chwarae rhan hanfodol wrth amsugno a gwrthbwyso allyriadau carbon. Mae ASEau hefyd yn cydnabod cyfraniad coedwigaeth at greu swyddi mewn cymunedau gwledig a'r rôl y gallai'r UE ei chwarae wrth amddiffyn ac adfer coedwigoedd y byd.

Dewch i wybod ffeithiau a ffigurau newid hinsawdd

Ariannu'r trawsnewidiad gwyrdd

Ym mis Ionawr 2020, cyflwynodd y Comisiwn y Cynaliadwy Ewrop Cynllun buddsoddi, y strategaeth i ariannu'r Fargen Werdd gan gan ddenu buddsoddiad cyhoeddus a phreifat o leiaf € 1 triliwn dros y degawd nesaf.

Fel rhan o'r cynllun buddsoddi, mae'r Mecanwaith Pontio Dim ond helpu i liniaru effaith economaidd-gymdeithasol y trawsnewid ar weithwyr a chymunedau yr effeithir arnynt fwyaf gan y shifft. Ym mis Mai 2020, cynigiodd y Comisiwn a cyfleuster benthyciad sector cyhoeddus i gefnogi buddsoddiadau gwyrdd mewn rhanbarthau sy'n dibynnu ar danwydd ffosil, a gymeradwywyd gan y Senedd ym mis Mehefin 2021.

Cytunodd y Senedd a'r Cyngor ar gyflwyno ffynonellau refeniw newydd i ariannu cyllideb yr UE a'r Cynllun adferiad economaidd Covid-19. Byddai’r rhain yn cynnwys elw o’r System Masnachu Allyriadau a mecanwaith addasu ffiniau carbon a fyddai’n gosod ardoll ar fewnforion nwyddau penodol.

Er mwyn annog buddsoddiad mewn yn amgylcheddol gynaliadwy gweithgareddau ac atal cwmnïau rhag honni bod eu cynhyrchion ar gam yn gyfeillgar i'r amgylchedd - arfer a elwir yn golchi gwyrdd - mabwysiadwyd y Senedd deddfwriaeth newydd ar fuddsoddiadau cynaliadwy ym mis Mehefin 2020. Ym mis Tachwedd 2020, gofynnodd ASEau hefyd am a symud o system economaidd anghynaliadwy i system economaidd gynaliadwy, yr un mor hanfodol i ddatblygu ymreolaeth strategol hirdymor yr UE ac i gynyddu gwytnwch yr UE.

darganfyddwch sut bydd y Gronfa Pontio Gyfiawn yn helpu rhanbarthau’r UE i bontio i economi wyrddach

Darganfod mwy 

Gwybodaeth Cynnyrch 

Cyf.: 20200618STO81513

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd