Cysylltu â ni

Pysgodfeydd

Mae Oceana yn annog y DU a'r UE i ddod â gorbysgota stociau pysgod hanfodol isel i ben mewn cytundeb newydd

cyhoeddwyd

on

Mae Oceana yn galw am roi diwedd ar orbysgota stociau pysgod sydd wedi’u gor-ddefnyddio’n ddifrifol yn nyfroedd Ewrop wrth i’r trafodaethau rhwng yr UE a’r DU ddechrau heddiw o dan y Pwyllgor Pysgodfeydd Arbenigol. Mae'r pwyllgor newydd hwn yn darparu fforwm ar gyfer trafodaeth a chytundeb ar reoli pysgodfeydd, i baratoi'r ymgynghoriadau blynyddol ar gyfer penderfynu ar gyfleoedd pysgota ar gyfer 2022.

gyda data diweddar a gyhoeddwyd gan y Cyngor Rhyngwladol ar gyfer Archwilio'r Môr (ICES) yn tynnu sylw at statws critigol nifer o stociau pysgod allweddol1, Mae Oceana yn annog partïon trafod i gytuno ar strategaethau rheoli a fydd yn arwain at bob stoc yn gwella ac yn cyrraedd lefelau iach.

Dywedodd Melissa Moor, Pennaeth Polisi’r DU Oceana: “Dim ond 43% o’r stociau pysgod a rennir rhwng y DU a’r UE sy’n cael eu pysgota ar lefelau cynaliadwy2. Mae'n annerbyniol bod gweddill y stociau naill ai'n destun gorbysgota, gyda stociau o rywogaethau pwysig fel penfras, penwaig a gwyno ar lefelau critigol isel, neu fel arall nid yw eu statws yn hysbys. Er mwyn i stociau pysgod adlamu, rhaid i'r partïon drafod gael eu tywys gan y wyddoniaeth. Bydd gwneud fel arall yn gwarantu dinistr pellach i'r amgylchedd morol, yn disbyddu poblogaethau pysgod, ac yn gwanhau gwytnwch i newid yn yr hinsawdd. ”

“Ym mis Mehefin, daeth yr UE a’r DU i’w cytundeb blynyddol cyntaf ar ôl Brexit ynghylch eu poblogaethau pysgod a rennir, o dan yr amodau a sefydlwyd yn y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad,” meddai Cyfarwyddwr Ymgyrch Oceana dros Bysgodfeydd Cynaliadwy yn Ewrop Javier Lopez. 

"Ar adeg dyngedfennol ar gyfer bioamrywiaeth y cefnfor a'r hinsawdd, mae'n ddyletswydd ar yr UE a'r DU i gytuno ar strategaethau rheoli effeithiol sy'n rhoi diwedd ar orbysgota yn eu dyfroedd a sicrhau bod stociau a rennir yn cael eu hecsbloetio'n gynaliadwy."

Wrth i gyfarfod cyntaf y Pwyllgor Pysgodfeydd Arbenigol ddechrau ar 20th Ym mis Gorffennaf, mae Oceana yn tynnu sylw at dri maes blaenoriaeth ar gyfer cytundeb rhwng y DU a'r UE:

· Rhaid cytuno ar strategaethau rheoli aml-flwyddyn ar gyfer stociau pysgod sydd wedi'u gor-ddefnyddio'n ddifrifol, gyda thargedau adfer clir ac amserlenni i'w cyflawni.

· Wrth osod Cyfanswm y Daliadau a Ganiateir (TACs) ar gyfer pysgodfeydd cymysg, lle mae sawl rhywogaeth yn cael eu dal yn yr un ardal ac ar yr un pryd, dylai'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau gytuno i flaenoriaethu ymelwa cynaliadwy ar y stociau pysgod mwyaf agored i niwed.

· Dylid cytuno ar strategaethau aml-flwyddyn ar gyfer cadwraeth a rheoli stociau heblaw cwota. Dylid gwella casglu data ac asesiadau gwyddonol ar gyfer y stociau hyn yn sylweddol er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu pysgota'n gynaliadwy.

1. Mae enghreifftiau o stociau sydd wedi'u gor-ddefnyddio'n ddifrifol o ddata ICES yn cynnwys: Penfras Gorllewin yr AlbanPenfras Môr CeltaiddPenwaig Gorllewin yr Alban a Gorllewin IwerddonChwibanu Môr Iwerddon.

2.       Archwiliad Pysgodfeydd Oceana UK

Cefndir

Bydd y trafodaethau i gytuno ar fesurau rheoli pysgodfeydd ar gyfer 2022 yn cychwyn ar 20th Gorffennaf o dan gwmpas y “Pwyllgor Pysgodfeydd Arbenigol” (SFC). Mae'r SFC yn cynnwys dirprwyaethau'r ddwy ochr ac mae'n darparu fforwm ar gyfer trafod a chydweithredu. Mae cymwyseddau a dyletswyddau'r SFC wedi'u sefydlu yn y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad (TCA - Erthygl PYSGOD 16, tudalen 271).

Bydd trafodaethau a phenderfyniadau o dan y SFC yn darparu argymhellion rheoli a ddylai hwyluso'r cytundeb yn ystod yr ymgynghoriadau blynyddol terfynol, y disgwylir iddynt gael eu cynnal yn yr hydref ac a ddaw i ben erbyn 10th Rhagfyr (gweler Erthyglau PYSGOD 6.2 a 7.1) neu 20th Rhagfyr (gweler Erthygl PYSGOD 7.2). Er enghraifft, mae disgwyl i'r SFC gytuno ar ddatblygu strategaethau rheoli aml-flwyddyn a sut i reoli “stociau arbennig” (ee, 0 stoc TAC, gweler Erthygl PYSGOD 7.4 a 7.5).

O dan y TCA, cytunodd y DU a'r UE yn 2020 ar gytundeb fframwaith ar gyfer rheoli stociau pysgod a rennir. Croesawodd Oceana y TCA, gan y byddai amcanion a darpariaethau rheoli pysgota, pe cânt eu gweithredu'n dda, yn cyfrannu at ecsbloetio'r stociau a rennir yn gynaliadwy. I gael rhagor o wybodaeth am ymateb Oceana i fabwysiadu'r TCA darllenwch y Datganiad i'r wasg.

Daethpwyd i'r cytundeb ôl-Brexit cyntaf rhwng yr UE a'r DU ar fesurau rheoli pysgodfeydd ar gyfer 2021 ym mis Mehefin 2021. Oherwydd bod y trafodaethau'n hir ac yn gymhleth, er mwyn darparu parhad i weithgareddau pysgota, roedd yn rhaid i'r ddwy ochr fabwysiadu mesurau dros dro a oedd yn ddiweddarach. wedi'i ddisodli gan y cytundeb. I gael rhagor o wybodaeth am ymateb Oceana i gytundeb 2021 darllenwch y Datganiad i'r wasg.

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae WTO yn cymryd camau pwysig tuag at reolau masnach fyd-eang ar gyfer pysgota cynaliadwy

cyhoeddwyd

on

Ar 15 Gorffennaf, cynhaliodd Sefydliad Masnach y Byd (WTO) gyfarfod gweinidogol ar gymorthdaliadau pysgodfeydd, a gadarnhaodd yr ymrwymiad i osod y cwrs ar gyfer canlyniad llwyddiannus ar drafodaethau cyn Cynhadledd Weinidogol Sefydliad Masnach y Byd a ddechreuodd ym mis Tachwedd 2021.

Ail-gadarnhaodd y Gweinidogion eu hamcan a rennir i ddod i gytundeb a fydd yn gwneud cyfraniad ystyrlon at atal diraddiad parhaus adnoddau pysgodfeydd y byd a'r gweithgareddau economaidd, a'r bywoliaethau y maent yn eu cefnogi. Er bod rhai gwahaniaethau yn parhau, mae'r testun cyfunol a gynigiwyd gan Gadeirydd y trafodaethau yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer cymal olaf y trafodaethau.

Yn ei sylwadau i'w gymheiriaid ledled y byd, yr Is-lywydd Gweithredol a'r Comisiynydd Masnach Valdis Dombrovskis (llun) Dywedodd: “Mae amddiffyn adnoddau pysgodfeydd byd-eang yn gyfrifoldeb a rennir ac, o’r herwydd, sicrhau canlyniad amlochrog yw’r unig ffordd i fynd i’r afael â mater cymorthdaliadau niweidiol. Rydym yn croesawu ymrwymiad y Cyfarwyddwr Cyffredinol Okonjo-Iweala i ddod i gytundeb cyn y 12fed Gynhadledd Weinidogol ac rydym wedi ymrwymo'n llwyr i'r amcan hwn. Rhaid i'r mandad a nodir yn Nod Datblygu Cynaliadwy 14.6 y Cenhedloedd Unedig barhau i fod yn ganllaw inni yn y trafodaethau hyn. "

Mae'r Undeb Ewropeaidd (UE), yn ei Bolisi Pysgodfeydd Cyffredin, wedi blaenoriaethu dull sy'n sicrhau bod pysgota yn gynaliadwy yn amgylcheddol, yn economaidd ac yn gymdeithasol. Mae hyn wedi bod yn ganlyniad i broses ddiwygio ddwfn, gan gael gwared ar gymorthdaliadau niweidiol yn raddol o blaid cymorthdaliadau cadarnhaol sy'n hyrwyddo pysgota cynaliadwy a chryfhau systemau i reoli gweithgareddau pysgota. Yn seiliedig ar y profiad cadarnhaol hwn, mae'r UE hefyd yn dadlau bod yn rhaid i reolau'r WTO fod yn seiliedig ar gynaliadwyedd. 

Darllenwch y datganiad o Valdis Dombrovskis.

Parhau Darllen

cysylltiadau Ewro-Môr y Canoldir

Mae cyfarfod lefel uchel yn nodi gweledigaeth newydd ar gyfer pysgodfeydd a dyframaethu cynaliadwy ym Môr y Canoldir a'r Môr Du

cyhoeddwyd

on

Cynhaliwyd y cyfarfod lefel uchel ar y strategaeth newydd ar gyfer Môr y Canoldir a’r Môr Du o dan ymbarél Sefydliad Bwyd ac Amaeth Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Môr y Canoldir (GFCM). Mynychodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius y cyfarfod, ynghyd â Chyfarwyddwr Cyffredinol yr FAO Qu Dongyu, yn ogystal â gweinidogion pysgodfeydd partïon contractio GFCM.

Ailddatganodd y cyfranogwyr eu hymrwymiadau gwleidyddol o'r MedFish4Ever a Datganiadau Sofia a chymeradwyo'r newydd Strategaeth GFCM (2021-2030) gyda'r nod o sicrhau cynaliadwyedd pysgodfeydd a dyframaeth ym Môr y Canoldir a'r Môr Du yn y degawd nesaf. Dywedodd y Comisiynydd Sinkevičius: “Gyda chymeradwyaeth y Strategaeth GFCM newydd, heddiw rydym wedi croesi carreg filltir arall ar y llwybr tuag at bysgodfeydd a dyframaeth a reolir yn gynaliadwy ym Môr y Canoldir a’r Moroedd Du. Rydym wedi dod yn bell gyda’r llywodraethu pysgodfeydd newydd a lansiwyd yn 2017, o dan fframwaith Datganiadau MedFish4Ever a Sofia. Ac eto nid ydym ar ddiwedd ein taith, mae llawer mwy i'w wneud o hyd. ”

Tanlinellodd y Comisiynydd yr angen i ddechrau gweithredu’r strategaeth ar unwaith ac anogodd bartneriaid rhanbarthol i gefnogi’r pecyn uchelgeisiol o fesurau y bydd yr Undeb Ewropeaidd yn eu cyflwyno yn sesiwn flynyddol GFCM ym mis Tachwedd pan fydd y strategaeth yn cael ei mabwysiadu’n ffurfiol. Pwysleisiodd y Comisiynydd Sinkevičius bwysigrwydd amddiffyn bioamrywiaeth wrth greu gwytnwch a phroffidioldeb y sector pysgodfeydd. Gyda'i bum prif darged, bydd y strategaeth GFCM newydd yn parhau i adeiladu ar gyflawniadau'r gorffennol. Mae mwy o wybodaeth yn y eitem newyddion.

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Pysgodfeydd cynaliadwy: Mae'r Comisiwn yn ystyried cynnydd yn yr UE ac yn lansio ymgynghoriad ar gyfleoedd pysgota ar gyfer 2022

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu'r Cyfathrebu 'Tuag at bysgota mwy cynaliadwy yn yr UE: cyflwr chwarae a chyfeiriadau ar gyfer 2022'. Yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop amcanion, mae pysgodfeydd yr UE yn symud tuag at fod yn fwy cynaliadwy, yn cefnogi'r trawsnewidiad tuag at system fwyd iach ac ecogyfeillgar yr UE ac yn sail i ffynonellau refeniw cynaliadwy i bysgotwyr yr UE, mae'r cyfathrebu'n dangos. Mae perfformiad economaidd-gymdeithasol y sector yn parhau i fod yn dda, er gwaethaf argyfwng coronafirws, hefyd oherwydd cefnogaeth gyflym y Comisiwn.

Mae'r Cyfathrebu yn galw am ymdrechion pellach i amddiffyn adnoddau morol, trwy gynnal lefelau uchel o uchelgais yn yr UE a thrwy ymdrechu i gyflawni'r un safon uchel yn y gwaith â gwledydd y tu allan i'r UE. Gwahoddir aelod-wladwriaethau, Cynghorau Cynghori, y diwydiant pysgota, sefydliadau anllywodraethol a dinasyddion sydd â diddordeb i gymryd rhan tan 31 Awst mewn a ymgynghoriad cyhoeddus a mynegi eu barn ar y cyfleoedd pysgota ar gyfer 2022.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Mae pysgodfeydd yr UE yn parhau i fod ar y trywydd iawn tuag at ddefnydd mwy cynaliadwy o’r môr o hyd. Ac er i'r pandemig daro ein cymunedau pysgota yn galed, cadarnhawyd mai cynaliadwyedd amgylcheddol yw'r allwedd i wytnwch economaidd. Mae'r sefyllfa mewn rhai basnau môr yn gofyn am ein sylw penodol, ond hefyd ar draws ein holl fasnau môr mae'n rhaid gwneud mwy i gyflawni'r glas yn y Fargen Werdd. Rwy'n cyfrif ar bawb i chwarae eu rhan lawn. "

Mae Cyfathrebiad 2021 yn dangos, yng Ngogledd Ddwyrain yr Iwerydd yn arbennig, bod cynaliadwyedd bron wedi'i gyrraedd ar gyfer y stociau a reolir o dan yr egwyddor o gynnyrch cynaliadwy mwyaf (MSY) - yr uchafswm o bysgod y gall pysgotwyr eu cymryd o'r môr heb gyfaddawdu ar yr adfywio a'r dyfodol cynhyrchiant y stoc.

Cyfrannodd stociau iach ymhellach at berfformiad economaidd-gymdeithasol y sector, a arhosodd felly'n broffidiol er gwaethaf effeithiau pandemig COVID-19. Cafodd gweithgareddau pysgota eu taro’n galed gan yr argyfwng glanweithiol ac amcangyfrifir bod gwerth pysgod wedi glanio wedi gostwng 17% y llynedd o’i gymharu â 2019. Y gefnogaeth gyflym a roddodd y Comisiwn i’r sector, yn benodol trwy sicrhau bod € 136 miliwn o arian ar gael o dan mae Cronfa Forwrol a Physgodfeydd Ewrop, wedi helpu i fynd i'r afael ag effeithiau'r pandemig yn gyflym.

Fodd bynnag, er mwyn sicrhau stociau pysgod iach ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, mae angen ymdrechu. Ym Môr yr Iwerydd a'r Môr Baltig, bydd y Comisiwn yn cynnig ar gyfer y flwyddyn nesaf gynnal neu leihau marwolaethau pysgota ymhellach yn unol â'r cynnyrch cynaliadwy uchaf (MSY) ar gyfer stociau a asesir gan MSY ac i weithredu cynlluniau rheoli sy'n gosod ystodau marwolaeth MSY yn llawn. Ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du, er y bu gwelliant bach, mae cyfraddau ecsbloetio ddwywaith yn uwch na lefelau cynaliadwy. Felly bydd ymdrechion cryf yn anelu at weithredu cynllun aml-flwyddyn Gorllewin y Canoldir a mesurau a fabwysiadwyd gan Gomisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol Môr y Canoldir. Bydd gwelliannau pellach yn yr Adriatig yn cael lle amlwg yng nghyfleoedd pysgota 2022.

Mae angen i aelod-wladwriaethau hefyd gynyddu gorfodi a rheoli cydymffurfiad â'r rhwymedigaeth glanio, yn benodol trwy ddefnyddio offer rheoli modern addas, megis systemau monitro electronig o bell, sef y dulliau mwyaf effeithiol a chost-effeithlon i reoli'r rhwymedigaeth glanio yn môr. Bydd y Comisiwn yn parhau i weithio gyda Senedd a Chyngor Ewrop i ddod i gytundeb ar y system rheoli pysgodfeydd ddiwygiedig, a all hwyluso'r defnydd o'r offer hyn. Ar ben hynny, anogir pysgotwyr i fabwysiadu ymhellach y defnydd o gerau mwy arloesol a dethol. Mae'r Cronfa Forwrol, Pysgodfeydd a Dyframaethu Ewrop (EMFAF) yn gallu helpu i ariannu buddsoddiadau o'r fath.

Yn ei berthynas â thrydydd gwledydd, bydd y Comisiwn yn dilyn lefelau uchel o aliniad ar gyfleoedd pysgota a mesurau cysylltiedig â safonau cynaliadwyedd uchel. Bydd hyn yn allweddol i sicrhau bod adnoddau'n cael eu hecsbloetio'n gynaliadwy ac i sicrhau chwarae teg i ddiwydiant yr UE o ystyried y cydgysylltiadau cryf rhwng fflydoedd yn y dyfroedd dan sylw. O ran stociau a rennir gyda'r DU, mae'r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad (TCA) yn darparu sylfaen gref ar gyfer rheoli stociau pysgod a rennir yn gynaliadwy, mewn ymgynghoriadau blynyddol ar gyfleoedd pysgota a thrwy'r Pwyllgor Arbenigol ar Bysgodfeydd.

Cefndir

Bob blwyddyn, mae'r Comisiwn yn cyhoeddi Cyfathrebiad yn amlinellu cynnydd ar sefyllfa stociau pysgod ac yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus eang ar bennu cyfleoedd pysgota blynyddol ar gyfer y flwyddyn ganlynol. Mae'r Cyfathrebu hwn yn asesu'r cynnydd a wnaed tuag at bysgota cynaliadwy yn yr UE ac yn adolygu'r cydbwysedd rhwng gallu pysgota a chyfleoedd pysgota, perfformiad economaidd-gymdeithasol y sector a gweithredu'r rhwymedigaeth glanio. Mae hefyd yn nodi'r rhesymeg dros y cynnig ar gyfleoedd pysgota ar gyfer y flwyddyn ganlynol.

Y camau nesaf

Ar ôl yr ymgynghoriad, bydd y Comisiwn yn nhabl yr hydref yn ei gynigion ar gyfer Rheoliadau Cyfleoedd Pysgota ar gyfer 2022 ym Môr yr Iwerydd, Moroedd y Gogledd a'r Baltig, yn ogystal â Môr y Canoldir a'r Môr Du. Mae'r cynigion yn ystyried y cynlluniau aml-flwyddyn ac yn seiliedig ar gyngor gwyddonol a ddarperir gan y Cyngor Rhyngwladol ar gyfer Archwilio'r Môr (ICES) a chyrff annibynnol eraill, yn ogystal â'r dadansoddiad economaidd a ddarperir gan y Pwyllgor Gwyddonol, Technegol ac Economaidd. ar gyfer Pysgodfeydd (STECF).

Bydd y cynigion hefyd yn ymgorffori addasiadau sy'n deillio o weithredu'r rhwymedigaeth glanio. Yn olaf, bydd Cyngor Gweinidogion Pysgodfeydd yr Undeb Ewropeaidd yn trafod cynigion y Comisiwn ac yn sefydlu dyraniad cyfleoedd pysgota.

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu 'Tuag at bysgota mwy cynaliadwy yn yr UE: cyflwr chwarae a chyfeiriadau ar gyfer 2022'

Cwestiynau ac Atebion

Polisi pysgodfeydd cyffredin (CFP)

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd