Cysylltu â ni

Oceana

Mae’r UE a’r DU yn troi eu cefnau ar y pysgod mwyaf agored i niwed

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar 20 Rhagfyr, cyrhaeddodd yr UE a'r DU an cytundeb ar derfynau dal 76 ar gyfer eu stociau pysgod a rennir yng Ngogledd-ddwyrain yr Iwerydd a Môr y Gogledd ar gyfer 2023. Arweiniodd y cytundeb at gynnydd yn nifer y terfynau dal (a elwir hefyd yn Cyfanswm y Daliadau a Ganiateir – TACs) a osodwyd yn unol â chyngor gwyddonol o gymharu â’r llynedd blwyddyn. Fodd bynnag, mae Oceana yn gresynu, er gwaethaf ymrwymiadau rhyngwladol i roi terfyn ar orbysgota erbyn 2020, fod yr UE a’r DU yn dal i osod terfynau pysgota ar gyfer nifer sylweddol o stociau pysgod a fydd yn gweld eu gorfanteisio’n barhaus, yn enwedig ar gyfer y rhai sydd wedi’u disbyddu fwyaf, yn peryglu eu hadferiad.

“Er bod y ddwy ochr wedi cadw at y wyddoniaeth ar gyfer rhai stociau, rydym yn gresynu’n fawr eu hanallu i wneud y penderfyniad cywir ar gyfer stociau yn y cyflwr cadwraeth tlotaf,” meddai Vera Coelho, uwch gyfarwyddwr eiriolaeth yn Oceana yn Ewrop. “Nid yn unig y gwnaeth penderfynwyr ddiystyru’r cyngor gwyddonol dim dal ar gyfer y stociau sydd wedi’u disbyddu fwyaf, megis penfras Gorllewin yr Alban, gwyniaid Môr Iwerddon, a phenwaig y Môr Celtaidd, maent hefyd yn parhau i ganiatáu dalfeydd gormodol o’r stociau hyn gan bysgodfeydd eraill. - a fydd yn gwneud eu hadferiad i lefelau cynaliadwy bron yn amhosibl."

“Mae gorbysgota yn dirywio poblogaethau pysgod yn nyfroedd y DU a’r Undeb Ewropeaidd. Mae niferoedd penfras yn y Môr Celtaidd, Môr Iwerddon ac oddi ar orllewin yr Alban wedi plymio dros y blynyddoedd ac mewn perygl o gwympo os na chymerir camau brys. UE yn parhau i dorri eu cyfreithiau pysgodfeydd eu hunain, gan osod cwotâu uwchlaw cyngor gwyddonol a pheryglu hyfywedd hirdymor y diwydiant pysgota, yn ogystal â sbarduno'r argyfwng bioamrywiaeth forol Rhaid cymryd camau brys i ganiatáu i stociau pysgod adennill, adfer ein morol ecosystemau a sicrhau diogelwch bwyd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol," ychwanegodd Hugo Tagholm, cyfarwyddwr gweithredol, Oceana UK.

Cefndir

Bob blwyddyn, mae’r UE a’r DU yn negodi terfynau pysgota ar gyfer nifer fawr o stociau pysgod a reolir ar y cyd. Mae penderfyniadau rheoli gan y ddau barti ar gyfer eu poblogaethau pysgod a rennir yn cael eu harwain gan yr amcanion a'r egwyddorion y cytunwyd arnynt yng nghytundeb masnach a chydweithredu UE-DU 2020 (TCA).

Mae gan yr UE a’r DU ymrwymiad rhwymol i adennill a chynnal stociau pysgod ar lefelau cynaliadwy mewn deddfwriaeth ddomestig a rhyngwladol, fel Polisi Pysgodfeydd Cyffredin yr UE, Deddf Pysgodfeydd y DU a TCA yr UE-DU. Fodd bynnag, yn y blynyddoedd diwethaf nid yw pleidiau wedi parchu'r ymrwymiad hwn wrth osod cwotâu ar gyfer y rhan fwyaf o'u stociau a rennir. Yn wir, yn ôl adroddiad gan Ganolfan Gwyddor yr Amgylchedd, Pysgodfeydd a Dyframaethu (CEFAS) [1], ar gyfer y cyfnod 2020-2022 dim ond 34%-35% o’r TACs a ddilynodd gyngor gwyddonol.

Yn ddiweddar cyhoeddodd Oceana a adrodd gan dynnu sylw at gyflwr enbyd y 25 o stociau pysgod sydd wedi’u disbyddu fwyaf yng Ngogledd-ddwyrain yr Iwerydd, galw ar yr UE a’r DU i fabwysiadu terfynau dalfeydd ar gyfer y rhai y maent yn atebol amdanynt yn unol â chyngor gwyddonol.

hysbyseb

[1] Bell, E., Nash, R., Garnacho, E., De Oliveira, J., O'Brien, C. (2022). Asesu cynaliadwyedd terfynau dal pysgodfeydd a drafodwyd gan y DU ar gyfer 2020 i 2022. CEFAS. 38 tt. 2 Ionawr 2022.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd