Cysylltu â ni

Gwastraff plastig

Gwastraff plastig ac ailgylchu yn yr UE: Ffeithiau a ffigurau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae bron i draean o wastraff plastig yn Ewrop yn cael ei ailgylchu. Darganfyddwch fwy o ffeithiau a ffigurau ar wastraff plastig a'i ailgylchu yn yr UE gyda'r ffeithlun hwn, Cymdeithas.

Infograffig am wastraff plastig ac ailgylchu yn Ewrop
Darganfyddwch y ffeithiau am wastraff plastig ac ailgylchu yn yr UE  

Mae cynhyrchu plastig wedi tyfu'n esbonyddol mewn ychydig ddegawdau yn unig - o 1.5 miliwn tunnell ym 1950 i 359 miliwn tunnell yn 2018 ledled y byd - a chyda hynny faint o wastraff plastig. Ar ôl cwymp sydyn yn y cynhyrchiad yn hanner cyntaf 2020 oherwydd pandemig COVID-19, adferodd y cynhyrchiad eto yn ail hanner y flwyddyn.

Mae'r UE eisoes yn cymryd mesurau i leihau faint o wastraff plastig, ond beth sy'n digwydd i'r gwastraff sy'n cael ei gynhyrchu er gwaethaf yr holl ymdrechion? A sut y gellir cynyddu cyfraddau ailgylchu plastig?

hysbyseb

Trin gwastraff plastig yn Ewrop

Yn Ewrop, adfer ynni yw'r ffordd a ddefnyddir fwyaf i gael gwared ar wastraff plastig, ac yna ei ailgylchu. Mae tua 25% o'r holl wastraff plastig a gynhyrchir yn cael ei dirlenwi.

Mae hanner y plastig a gesglir i'w ailgylchu yn cael ei allforio i'w drin mewn gwledydd y tu allan i'r UE. Ymhlith y rhesymau dros allforio mae diffyg gallu, technoleg neu adnoddau ariannol i drin y gwastraff yn lleol.

hysbyseb

Yn flaenorol, cafodd cyfran sylweddol o'r gwastraff plastig a allforiwyd ei gludo i Tsieina, ond yn ddiweddar cyfyngiadau ar fewnforio gwastraff plastig yn Tsieina yn debygol o leihau allforion yr UE ymhellach. Mae hyn yn peri’r risg o losgi a thirlenwi gwastraff plastig yn Ewrop. Yn y cyfamser, mae'r UE yn ceisio dod o hyd i ffyrdd crwn a chyfeillgar i'r hinsawdd o reoli ei wastraff plastig.

Mae'r gyfran isel o ailgylchu plastig yn yr UE yn golygu colledion sylweddol i'r economi yn ogystal ag i'r amgylchedd. Amcangyfrifir bod 95% o werth deunydd pecynnu plastig yn cael ei golli i'r economi ar ôl cylch defnydd cyntaf byr.

Yn fyd-eang, amcangyfrif ymchwilwyr bod cynhyrchu a llosgi plastig yn pwmpio mwy na 850 miliwn tunnell o nwyon tŷ gwydr i'r atmosffer yn 2019. Erbyn 2050, gallai'r allyriadau hynny godi i 2.8 biliwn tunnell, y gellid osgoi rhan ohono trwy ailgylchu'n well.

Darllenwch fwy am rheoli gwastraff yn yr UE.

Problemau gydag ailgylchu plastig

Y prif faterion sy'n cymhlethu ailgylchu plastig yw ansawdd a phris y cynnyrch wedi'i ailgylchu, o'i gymharu â'u cymar heb ei ailgylchu. Mae angen llawer iawn o blastig wedi'i ailgylchu ar broseswyr plastig, wedi'u cynhyrchu i fanylebau a reolir yn llym ac am bris cystadleuol.

Fodd bynnag, gan fod plastigau yn hawdd eu haddasu i anghenion - swyddogaethol neu esthetig - pob gweithgynhyrchydd, mae amrywiaeth y deunydd crai yn cymhlethu'r broses ailgylchu, gan ei wneud yn gostus ac yn effeithio ar ansawdd y cynnyrch terfynol. O ganlyniad, mae'r galw am blastig wedi'i ailgylchu yn tyfu'n gyflym, ond yn 2018 dim ond 6% o'r galw am blastig oedd yn Ewrop.

Darganfyddwch fwy am gynlluniau'r UE i gyrraedd economi gylchol erbyn 2050, gan gynnwys lleihad plastig.

EDatrysiadau U i gynyddu cyfraddau ailgylchu

Ym mis Mai 2018, cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig i fynd i’r afael â mater sbwriel morol plastig. Mae'n cynnwys gwaharddiad gan yr UE ar gynhyrchu'r 10 plastig untro gorau sydd i'w cael ar draethau Ewropeaidd o 3 Gorffennaf 2021.

Fel rhan o'r Bargen Werdd, Dylid ailgylchu 55% o wastraff pecynnu plastig erbyn 2030. Byddai hyn yn awgrymu dyluniad gwell ar gyfer ailgylchadwyedd, ond mae ASEau o'r farn bod angen mesurau i ysgogi'r farchnad ar gyfer plastig wedi'i ailgylchu hefyd.

Gallai'r mesurau hyn gynnwys:

  • Creu safonau ansawdd ar gyfer plastigau eilaidd;
  • annog ardystiad er mwyn cynyddu ymddiriedaeth diwydiant a defnyddwyr;
  • cyflwyno rheolau gorfodol ar isafswm cynnwys wedi'i ailgylchu mewn rhai cynhyrchion, a;
  • annog gwledydd yr UE i ystyried lleihau TAW ar gynhyrchion wedi'u hailgylchu.


Cefnogodd Senedd Ewrop y cyfyngu bagiau plastig pwysau ysgafn yn yr UE yn 2015.

Yn ogystal, galwodd ASEau ar y Comisiwn i gymryd gweithredu yn erbyn micro-blastigau.

Darllenwch fwy am strategaeth yr UE i leihau gwastraff plastig.

Dysgwch fwy 

Yr amgylchedd

Ymladd yn erbyn llygredd morol: Ymgyrch #EUBeachCleanup 2021

cyhoeddwyd

on

Wedi'i lansio'n swyddogol ar 18 Awst, aeth y Ymgyrch 2021 yr #EUBeachCleanup cyrraedd uchafbwynt ar 18 Medi ar Ddiwrnod Glanhau Arfordirol y Byd. Ers mis Mehefin, mae camau glanhau wedi'u trefnu mewn gwledydd arfordirol a gwledydd daear ledled y byd, a byddant yn parhau tan ddiwedd mis Hydref.

Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell (llun): “Mae ein gweithredoedd yn effeithio ar ein cefnforoedd. Ein dewis ni yw: naill ai rydyn ni'n parhau i lygru ein cefnfor gyda sbwriel morol, neu rydyn ni'n gweithredu ac yn glanhau ein moroedd. Mae #EUBeachCleanup yn weithred unigol a chyfunol wych gan wirfoddolwyr ledled y byd i gadw traethau'n lân ac amddiffyn bywyd morol. Mae ei angen, mae'n fater brys, gall pawb gyfrannu at adfer ein planed. "

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Mae adfer bioamrywiaeth, amddiffyn y cefnfor a grymuso dinasyddion i gyd yn uchel ar agenda’r UE. Gwir bwer #EUBeachCleanup yw ei fod yn dod â'r rhain i gyd at ei gilydd ac yn ennill sylw ledled y byd. Mae'n ymwneud â cherdded y sgwrs a throi'r Fargen Werdd Ewropeaidd yn weithred las fyd-eang. Ymunwch â ni. Gyda'n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth. ”

hysbyseb

Bob blwyddyn, mae miliynau o dunelli o sbwriel yn gorffen yn y môr gydag effaith uniongyrchol a marwol ar fywyd gwyllt. Mae llygredd morol yn cychwyn ar dir ac mae'n un o brif ysgogwyr disbyddu bioamrywiaeth forol. Dyma pam ers 2017 mae'r UE wedi trefnu'r ymgyrch #EUBeachCleanup flynyddol - codi ymwybyddiaeth fyd-eang sy'n gwneud galwad gref i weithredu bob blwyddyn, gan adeiladu momentwm ar gyfer mabwysiadu mesur uchelgeisiol i amddiffyn y cefnfor ar lefel ryngwladol. Daw rhifyn eleni cyn 15fed Cynhadledd y Partïon i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Amrywiaeth Fiolegol (CBD COP15) ym mis Hydref ac ar ôl y Deddfwriaeth yr UE ar blastigau un defnydd daeth i rym ym mis Gorffennaf. Mae mwy o wybodaeth yn hyn eitem newyddion.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd