Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Tuag at gymysgedd polisi ennill-ennill ar gyfer pobl iachach a'r blaned

cyhoeddwyd

on

Llygredd - thema allweddol Wythnos Werdd yr UE 2021 - yw achos amgylcheddol mwyaf afiechydon meddyliol a chorfforol lluosog a marwolaethau cynamserol, yn ysgrifennu Pennaeth Materion Corfforaethol Viatris Europe Victor Mendonca.

Bydd y targedau uchelgeisiol a osodwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yng Nghyfraith Hinsawdd Ewrop - i gynnwys targed lleihau allyriadau 2030 o 55% o leiaf fel cam tuag at nod niwtraliaeth hinsawdd 2050 - yn helpu i greu Ewrop wyrddach a gwella iechyd pobl. Ganol mis Mai, lansiwyd Cynllun Gweithredu Dim Llygredd y Comisiwn Ewropeaidd gyda'r nod o leihau llygredd aer, dŵr a phridd erbyn 2050 i lefelau "nad yw bellach yn cael ei ystyried yn niweidiol i iechyd ac ecosystemau naturiol."

O ran fferyllol, nod y cynllun yw datrys llygredd o fferyllol mewn dŵr a phriddoedd, yn ogystal â tharged yr UE ar leihau ymwrthedd gwrthficrobaidd. Yn ogystal, mae cleifion a chleientiaid yn fwy ymwybodol o'r amgylchedd ac yn mynnu bod cwmnïau'n cymryd sefyllfa ac yn dangos ymrwymiad i'r pwnc hwn.

Ni allai'r cysylltiad rhwng yr effaith ar yr amgylchedd ac iechyd fod yn gryfach na heddiw.

Mae Viatris, math newydd o gwmni gofal iechyd, a ffurfiwyd ym mis Tachwedd 2020, yn canolbwyntio ar sicrhau mynediad cynaliadwy at feddyginiaethau ledled y byd ac yn gwasanaethu cleifion waeth beth fo'u daearyddiaeth neu eu hamgylchiad. Felly sut mae cwmni fferyllol yn sicrhau'r cydbwysedd hwn rhwng ymrwymo i fynd i'r afael ag anghenion iechyd mwyaf dybryd y byd a mynd i'r afael â'r heriau amgylcheddol sydd wrth law?

Yn gyntaf - mae rheoli ein defnydd o ddŵr, allyriadau aer, gwastraff, newid yn yr hinsawdd ac effaith ynni yn gofyn am ddull integredig, cynhwysfawr. Er enghraifft, cynyddodd Viatris y gyfran o ynni adnewyddadwy 485% er 2015. Rydym hefyd yn gweithio ar ddatblygu targed lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn unol â meini prawf y Fenter Targed Seiliedig ar Wyddoniaeth (SBTi). Yn ogystal, trwy ein haelodaeth o'r Fenter Cadwyn Gyflenwi Fferyllol, ein nod yw gwella canlyniadau cymdeithasol, iechyd, diogelwch ac amgylcheddol gynaliadwy yn barhaus ar gyfer ein cadwyni cyflenwi.

Mae cadw dŵr a rheoli dŵr gwastraff yn rhagweithiol yn gydrannau craidd i reoli gweithrediadau cynaliadwy yn ogystal ag wrth hyrwyddo mynediad at feddygaeth ac iechyd da. Er enghraifft, yn 2020, mae Viatris wedi gweithredu mesurau mewn sawl safle yn India i leihau'r defnydd o ddŵr, gwella effeithlonrwydd a sicrhau nad oes unrhyw ddŵr gwastraff heb ei drin yn dod i mewn i'r amgylchedd. Tra gweithredwyd y mentrau hyn yn India, maent yn tystio i ymrwymiad y cwmni i warchod dŵr a rheoli dŵr gwastraff yn rhagweithiol yn fyd-eang.

Yn ail - rhaid i gwmnïau fel Viatris edrych ar rai o'r pynciau allweddol sy'n effeithio ar bobl ac iechyd y blaned mewn ffordd gyfannol. Cymerwch wrthwynebiad gwrthficrobaidd (AMR), bygythiad amlwg i iechyd y cyhoedd sy'n digwydd pan fydd bacteria'n esblygu i wrthsefyll effeithiau gwrthfiotigau, gan ei gwneud hi'n anoddach trin heintiau. Mae mynd i'r afael ag AMR yn gofyn am gydweithrediad aml-randdeiliad. Mae angen i ymateb effeithiol i AMB flaenoriaethu mynediad at wrthficrobaidd, mesurau stiwardiaeth - gan gynnwys defnydd a gwyliadwriaeth briodol - a gweithgynhyrchu cyfrifol. Mae'r mwyafrif o wrthfiotigau yn yr amgylchedd yn ganlyniad ysgarthion dynol ac anifeiliaid tra bod swm sylweddol llai yn deillio o weithgynhyrchu cynhwysion fferyllol gweithredol (API) a'u llunio i mewn i gyffuriau.

Mae Viatris wedi ymrwymo i leihau fferyllol sy'n cael ei ryddhau o'n gweithrediadau gweithgynhyrchu, a gweithio gyda rhanddeiliaid ar draws y diwydiant i frwydro yn erbyn AMR trwy - er enghraifft - fod yn llofnodwr i Ddatganiad Davos ar frwydro yn erbyn AMR ac yn aelod o fwrdd sefydlu Cynghrair Diwydiant AMR. Dylai defnyddio'r Fframwaith Gweithgynhyrchu Gwrthfiotig cyffredin ac ymgysylltu â'r holl gyflenwyr gwrthfiotig fel eu bod yn mabwysiadu'r fframwaith hefyd fod yn flaenoriaeth i bob cwmni fferyllol.

Yn drydydd - ni allwn ei wneud ar ein hochr ni yn unig. Mae angen cydgrynhoi partneriaethau i hyrwyddo polisïau ac arferion sy'n seiliedig ar risg a gwyddoniaeth. Mae Viatris yn eirioli mentrau diwydiant sefydledig ar arferion amgylcheddol da gan gynnwys ar weithgynhyrchu cyfrifol a rheoli elifiant. Dyma'r ffordd orau o raddio cymhwysiad arferion amgylcheddol da i hwyluso effeithiolrwydd ar draws y gadwyn werth, helpu i leihau baich gweinyddol a chynnwys cost - mae pob un ohonynt yn gwasanaethu'r ddau amcan trosfwaol sef mynediad sefydlog ac amserol i feddyginiaeth fforddiadwy o ansawdd uchel ac yn gyfrifol. arwain.

Fel cwmni fferyllol, mae Viatris yn edrych ymlaen at ddeialog agored ac adeiladol gyda rhanddeiliaid ledled Ewrop i ddod o hyd i atebion sy'n gwarantu mynediad at feddyginiaethau ac yn ymateb i'r heriau amgylcheddol ac iechyd. Mae partneriaethau a chydweithrediad yn allweddol i lwyddiant byd heb lygredd.

Yr amgylchedd

Comisiynydd Sinkevičius yn Sweden i drafod coedwigoedd a bioamrywiaeth

cyhoeddwyd

on

Mae’r Comisiynydd Sinkevičius yn ymweld â Sweden heddiw (14 Mehefin) i drafod Strategaeth Goedwig yr UE sydd ar ddod a’r cynigion ar ddatgoedwigo a ddiraddir coedwigoedd a yrrir gan yr UE gyda gweinidogion, aelodau Senedd Sweden, cyrff anllywodraethol a’r byd academaidd, ac actorion eraill. Y Strategaeth Goedwig, fel y cyhoeddwyd yn y Strategaeth Bioamrywiaeth 2030, yn cwmpasu'r cylch coedwig cyfan ac yn hyrwyddo'r defnydd amlswyddogaethol o goedwigoedd, gan anelu at sicrhau coedwigoedd iach a gwydn sy'n cyfrannu'n sylweddol at fioamrywiaeth a nodau hinsawdd, lleihau ac ymateb i drychinebau naturiol, a sicrhau bywoliaethau. Allwedd allweddol y gellir ei chyflawni o dan y Bargen Werdd Ewrop, addawodd y Strategaeth Bioamrywiaeth hefyd blannu 3 biliwn o goed erbyn 2030. Nod y Comisiwn yw sicrhau cytundeb rhyngwladol eleni yn ystod cyfarfod byd-eang COP 15 ar fioamrywiaeth i fynd i’r afael â’r argyfwng natur tebyg i Gytundeb Paris ar yr hinsawdd.

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Copernicus: Mae'r mesuriadau paill awtomataidd cyntaf yn caniatáu rhagolygon croeswirio mewn sawl gwlad Ewropeaidd mewn amser real bron

cyhoeddwyd

on

Mae partneriaeth rhwng Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus a Rhwydwaith Aeroallergen Ewropeaidd wedi cymryd y cam cyntaf wrth wirio rhagolygon paill bron yn amser real trwy raglen paill awtomataidd EUMETNET “Autopollen”.

Daeth Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus (CAMS) wedi cyhoeddi’r cam cyntaf mewn menter ar y cyd â Rhwydwaith Aeroallergen Ewropeaidd (EAN) i fonitro paill awtomataidd mewn sawl gwlad Ewropeaidd. O dan adain Rhwydwaith Gwasanaethau Meteorolegol Cenedlaethol Ewrop (EUMETNET), mae gan nifer o safleoedd monitro paill allu arsylwi awtomataidd fel rhan o'r rhaglen “Autopollen” dan arweiniad Gwasanaeth Meteorolegol y Swistir MeteoSwiss. Ar safleoedd ag arsylwadau paill awtomataidd, gellir gwirio rhagolygon mewn amser sydd bron yn amser real, ond mewn mannau eraill dim ond ar ddiwedd y tymor y gellir eu gwerthuso.

Ar hyn o bryd mae CAMS, a weithredir gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig (ECMWF) ar ran y Comisiwn Ewropeaidd, yn darparu rhagolygon pedwar diwrnod o bum math paill cyffredin; bedw, olewydd, glaswellt, ragweed a gwern gan ddefnyddio modelu cyfrifiadurol soffistigedig. Mae'r system monitro paill awtomataidd yn cael ei threialu ar draws 20 o safleoedd yn y Swistir, Bafaria / yr Almaen, Serbia, Croatia a'r Ffindir, gyda chynlluniau i ehangu i wledydd Ewropeaidd eraill.

Dyma'r arsylwadau paill awtomataidd arferol cyntaf i ddod ar gael i'r cyhoedd sy'n golygu y gall unrhyw un sy'n defnyddio rhagolygon paill CAMS, p'un ai trwy ap neu offeryn, neu'n uniongyrchol ar y wefan, wirio'r diweddariadau rhagolwg dyddiol yn erbyn yr arsylwadau sy'n dod i mewn ac asesu pa mor gywir Mae nhw. Er bod y system yn dal i fod mewn cyfnod cynnar, mae gwyddonwyr yn rhagweld y bydd yn helpu’n sylweddol wrth werthuso i ba raddau y gellir ymddiried yn y rhagolygon. Yn lle gwerthuso rhagolygon ar ddiwedd y tymor, mae safleoedd sydd ag arsylwadau paill awtomataidd ar hyn o bryd yn caniatáu croeswirio mewn amser sydd bron yn amser real. Ymhellach i lawr llinell y prosiect, mae CAMS ac EAN yn gobeithio gwella rhagolygon dyddiol gan ddefnyddio'r arsylwadau trwy'r broses o gymhathu data. Bydd arsylwadau sy'n dod i mewn yn cael eu prosesu ar unwaith i addasu man cychwyn y rhagolygon dyddiol, fel y mae'n cael ei wneud er enghraifft wrth ragfynegi'r tywydd yn rhifiadol. Ar ben hynny, bwriedir cyflwyno fesul cam i gwmpasu Ewrop gyfan yn ddaearyddol gyda chefnogaeth EUMETNET.

Mae CAMS wedi bod yn gweithio gydag EAN ers mis Mehefin 2019 i helpu i wirio ei ragolygon gyda data arsylwadol o fwy na 100 o orsafoedd daear ar draws y cyfandir sydd wedi'u dewis oherwydd eu cynrychiolaeth. Trwy'r bartneriaeth, mae'r rhagolygon wedi gwella'n sylweddol.

Mae alergeddau paill yn effeithio ar filiynau o bobl ledled Ewrop a allai ymateb i rai planhigion ar wahanol adegau o'r flwyddyn. Er enghraifft, mae copaon paill bedw yn cyrraedd uchafbwynt ym mis Ebrill ac yn fwy tebygol o gael eu hosgoi yn ne Ewrop, yn y cyfamser gall mynd i'r gogledd ym mis Gorffennaf olygu trallod i ddioddefwyr gan fod glaswelltau yn eu blodau llawn ar yr adeg hon. Mae'r goeden olewydd yn gyffredin yng ngwledydd Môr y Canoldir ac mae ei baill yn gyffredin iawn rhwng Mai a Mehefin. Yn anffodus i ddioddefwyr, prin bod rhanbarthau 'di-baill' gan fod sborau yn cael eu cludo ar draws pellteroedd enfawr. Dyma pam mae rhagolygon pedwar diwrnod CAMS yn offeryn amhrisiadwy ar gyfer dioddefwyr alergedd sy'n gallu olrhain pryd a ble maen nhw'n debygol o gael eu heffeithio. A gallai'r arsylwadau paill awtomataidd newydd ddod yn newidiwr gemau unwaith y bydd y cynllun yn cael ei gyflwyno ymhellach.

Meddai Vincent-Henri Peuch, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus (CAMS): “Mae'r gallu monitro paill awtomataidd newydd a ddatblygwyd gan EUMETNET a'r EAN o fudd i'r holl ddefnyddwyr sy'n gallu gwirio i ba raddau mae'r rhagolygon yn gywir. Er ei bod yn gyffredin heddiw gwirio rhagolygon ansawdd aer mewn amser real, mae'n wirioneddol arloesol ar gyfer paill. Bydd hyn hefyd yn gwneud datblygiad parhaus ein modelau rhagolwg yn gyflymach ac yn y tymor canolig gellid eu defnyddio wrth brosesu rhagolygon hefyd. Roedd gwybod y gallwch wirio rhagolwg y diwrnod, neu'r ychydig ddyddiau diwethaf, yn gywir yn amhrisiadwy. ”

Dywedodd Dr Bernard Clot, Pennaeth Biometeoroleg MeteoSwiss: “Mae'r rhaglen paill awtomataidd 'Autopollen' o EUMETNET yn ddatblygiad cyffrous i Ewrop a dim ond y cam cyntaf yw hwn. Er bod chwe safle yn y Swistir ar hyn o bryd, wyth ym Mafaria, a chyfanswm o 20 ar draws y cyfandir, rydym yn cydlynu ehangu'r rhwydwaith i gael sylw Ewropeaidd llawn.

Copernicus yw rhaglen arsylwi Ddaear flaenllaw'r Undeb Ewropeaidd sy'n gweithredu trwy chwe gwasanaeth thematig: Atmosffer, Morol, Tir, Newid Hinsawdd, Diogelwch ac Argyfwng. Mae'n darparu data a gwasanaethau gweithredol hygyrch sy'n darparu gwybodaeth ddibynadwy a chyfoes i ddefnyddwyr sy'n gysylltiedig â'n planed a'i hamgylchedd. Mae'r rhaglen yn cael ei chydlynu a'i rheoli gan y Comisiwn Ewropeaidd a'i rhoi ar waith mewn partneriaeth â'r Aelod-wladwriaethau, Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA), y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ecsbloetio Lloerennau Meteorolegol (EUMETSAT), y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ( ECMWF), Asiantaethau'r UE a Mercator Océan International, ymhlith eraill.

Mae ECMWF yn gweithredu dau wasanaeth o raglen arsylwi Copernicus Earth yr UE: Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus (CAMS) a Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus (C3S). Maent hefyd yn cyfrannu at Wasanaeth Rheoli Argyfyngau Copernicus (CEMS). Mae'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig (ECMWF) yn sefydliad rhynglywodraethol annibynnol a gefnogir gan 34 talaith. Mae'n sefydliad ymchwil ac yn wasanaeth gweithredol 24/7, sy'n cynhyrchu ac yn lledaenu rhagfynegiadau tywydd rhifiadol i'w Aelod-wladwriaethau. Mae'r data hwn ar gael yn llawn i'r gwasanaethau meteorolegol cenedlaethol yn yr Aelod-wladwriaethau. Mae'r cyfleuster uwchgyfrifiaduron (a'r archif ddata gysylltiedig) yn ECMWF yn un o'r mwyaf o'i fath yn Ewrop a gall Aelod-wladwriaethau ddefnyddio 25% o'i allu at eu dibenion eu hunain.

Mae ECMWF yn ehangu ei leoliad ar draws ei aelod-wladwriaethau ar gyfer rhai gweithgareddau. Yn ogystal â phencadlys yn y DU a Chanolfan Gyfrifiadura yn yr Eidal, bydd swyddfeydd newydd sy'n canolbwyntio ar weithgareddau a gynhelir mewn partneriaeth â'r UE, fel Copernicus, wedi'u lleoli yn Bonn, yr Almaen o Haf 2021.


Gall gwefan Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus fod gael yma.

Gall gwefan Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus fod gael yma. 

Mwy o wybodaeth am Copernicus. 

Gall gwefan ECMWF fod gael yma.

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Frans Timmermans yn yr EESC: 'Bydd Bargen Werdd Ewrop yn gyfiawn, neu ni fydd yn union'

cyhoeddwyd

on

Mae Frans Timmermans wedi cyhoeddi mesurau i gysgodi’r rhai mwyaf agored i niwed o’r estyniad posibl o’r system masnachu allyriadau i danwydd gwresogi a chludiant, a chlywodd gynigion yr EESC i wella’r broses o wneud penderfyniadau corfforaethol ar y trawsnewid gwyrdd trwy ddeialog gymdeithasol.

Wrth groesawu Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd, Frans Timmermans, i sesiwn lawn EESC ddydd Mercher (9 Mehefin), dywedodd Llywydd EESC, Christa Schweng, fod yr EESC wedi bod yn gynghreiriad pybyr i’r Comisiwn yn ei weithred yn yr hinsawdd. Roedd wedi cefnogi cynigion y Comisiwn ar gyfer toriadau allyriadau mwy grymus erbyn 2030 nag a gynlluniwyd yn wreiddiol. Roedd hefyd wedi bod yn bartner gweithredol iddo yn yr ymdrechion i gefnogi'r economi gylchol newydd yn Ewrop, gyda'r ddau sefydliad yn lansio Platfform Rhanddeiliaid yr Economi Gylchol Ewropeaidd yn 2017 fel adnodd ewch i fusnesau trailblazing ledled Ewrop.

Nawr, wrth i Ewrop fyfyrio ar sut i adeiladu’n ôl yn well ar ôl y pandemig COVID-19, roedd angen bargen gymdeithasol yn fwy nag erioed i sicrhau trosglwyddiad gwyrdd yn unig.

"Mae'r Fargen Werdd yn strategaeth dwf uchelgeisiol i'r UE gyflawni niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050 a darparu ysgogiad economaidd," meddai Schweng, "ond dylid cryfhau'r dimensiynau cymdeithasol, llafur, iechyd a thegwch i sicrhau na fydd unrhyw berson, cymuned, gweithiwr. , sector neu ranbarth yn cael ei adael ar ôl. "

Pwysleisiodd Timmermans mai dimensiwn cymdeithasol y trawsnewidiad gwyrdd oedd prif bryder y Comisiwn, gan fod y pandemig wedi chwythu gwahaniaethau cymdeithasol allan o gymesur, gan roi cymdeithas "ar y blaen". Disgrifiodd brif elfennau'r pecyn Fit for 55 i'w ryddhau ar 14 Gorffennaf.

Tegwch tegwch cymdeithasol yn fesurau hinsawdd

Byddai'r pecyn yn "sicrhau tegwch cymdeithasol yn y cynigion newydd", meddai Timmermans, trwy:

· Rhannu baich gweithredu yn yr hinsawdd yn deg rhwng diwydiannau, llywodraethau ac unigolion, a;

· Cyflwyno mecanwaith cymdeithasol i helpu i ysgafnhau'r effaith ar y mesurau mwyaf agored i niwed megis ymestyn posibl masnachu allyriadau i danwydd gwresogi a chludiant.

"Sicrhewch", meddai Timmermans, "os cymerwn y cam hwn ac os yw aelwydydd yn wynebu costau cynyddol o ganlyniad, byddwn yn sicrhau bod mecanwaith cymdeithasol, cronfa gymdeithasol gweithredu yn yr hinsawdd, ar waith a all wneud iawn am unrhyw effeithiau andwyol posibl . "

"Rhaid i ni amddiffyn cartrefi bregus rhag codiadau posibl mewn prisiau ar gyfer tanwydd a chludiant, yn enwedig mewn rhanbarthau lle nad oes opsiynau glân ar gael yn rhwydd," meddai Timmermans. "Felly pe baem yn cyflwyno masnachu allyriadau ar gyfer y tanwyddau hyn, mae hynny'n golygu bod yn rhaid i ni hefyd gymryd ein hymrwymiad i degwch cymdeithasol gam ymhellach. Rhaid i unrhyw gynnig ar fasnachu allyriadau yn y sectorau newydd hyn ddod gyda chynnig ar gyfer yr effaith gymdeithasol ar yr un pryd. . "

Dod â llais y gweithwyr i'r hafaliad

Fel rhan o'r ddadl, clywodd Timmermans gyfraniad yr EESC at lunio bargen gymdeithasol sy'n rhan annatod o'r Fargen Werdd. Mae'r cynigion, a nodwyd gan y rapporteur Norbert Kluge, yn canolbwyntio ar gyfranogiad cryfach gan weithwyr mewn gwneud penderfyniadau corfforaethol ac ar gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol.

"Mae deialog gymdeithasol o'r pwys mwyaf i warantu cysylltiad agos rhwng y Fargen Werdd a chyfiawnder cymdeithasol," meddai Kluge. "Credwn y gallwn wella ansawdd y penderfyniadau economaidd y mae cwmnïau'n eu gwneud wrth drosglwyddo i fodel gwyrdd trwy ddod â llais y gweithwyr i mewn."

"Mae gwybodaeth gweithwyr, ymgynghori a chyfranogiad ar lefel bwrdd yn tueddu i ffafrio dull mwy hirdymor a gwella ansawdd y broses o wneud penderfyniadau mewn agenda diwygio economaidd." meddai Mr Kluge.

Canfu adroddiad gan Sefydliad Hans Böckler ar sut y gwnaeth busnes yn Ewrop hindreulio argyfwng ariannol 2008-2009 fod cwmnïau â byrddau goruchwylio sy'n cynnwys gweithwyr nid yn unig yn fwy cadarn, ond hefyd yn gwella'n gyflymach o'i ganlyniadau. Fe wnaethant ddiswyddo llai o weithwyr, cynnal lefelau uwch o fuddsoddiadau mewn Ymchwil a Datblygu, cofrestru elw uwch ac arddangos llai o gyfnewidioldeb y farchnad gyfalaf. At ei gilydd, roeddent hefyd yn canolbwyntio mwy ar fuddiannau tymor hir y cwmni.

Fodd bynnag, mae'r EESC yn pwysleisio nad yw bargen gymdeithasol fel rhan hanfodol o fargen werdd yn gysylltiedig â gwaith yn unig. Mae'n ymwneud ag incwm, nawdd cymdeithasol a chymorth cyllidol i bawb sydd ei angen, gan gynnwys y rhai heb fynediad at waith o gwbl.

Mae angen polisïau gweithredol y farchnad lafur, ynghyd â gwasanaethau cyflogaeth cyhoeddus effeithiol, systemau nawdd cymdeithasol wedi'u haddasu i batrymau newidiol marchnadoedd llafur a rhwydi diogelwch priodol o ran isafswm incwm a gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer y grwpiau mwyaf agored i niwed.

Darllenwch destun llawn Araith Timmermans.

Gwyliwch y ddadl gyda Frans Timmermans ar y Cyfrif twitter EESC @EU_EESC

Barn EESC Dim Bargen Werdd heb fargen gymdeithasol cyn bo hir bydd ar gael ar wefan EESC.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd