Cysylltu â ni

Llygredd

Mae llwch y Sahara, ffrwydradau folcanig a thanau gwyllt i gyd yn effeithio ar yr aer rydyn ni'n ei anadlu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae adroddiadau Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus (CAMS) olrhain dangosyddion allweddol o gyfansoddiad yr atmosffer o amgylch y byd yn rheolaidd, gan gynnwys ansawdd aer arwyneb yn Ewrop, allyriadau mwg o danau gwyllt, a chrynodiadau byd-eang o lygryddion atmosfferig a nwyon tŷ gwydr, ymhlith eraill. Yn ystod gwanwyn boreal (Mawrth-Ebrill-Mai) 2024, cafwyd nifer o ddigwyddiadau perthnasol yn ymwneud â chyfansoddiad atmosfferig, a gyflwynir yn y crynodeb tymhorol hwn.

Data CAMS ar Waith – CAMS a'r Gyfarwyddeb Ansawdd Aer Amgylchynol Ewropeaidd newydd

Gyda'r nod o fynd i'r afael ymhellach â'r effeithiau negyddol y mae llygredd aer yn eu cael ar iechyd pobl Ewrop, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi diweddaru Cymhwysedd Awyr Amgylchynol Ewrop Cyfarwyddebau (AAQD) gyda golwg ar sicrhau dyfodol iachach a mwy cynaliadwy. Mae'r Cyfarwyddebau newydd yn gosod nodau mwy uchelgeisiol ar gyfer 2030 a therfynau llymach ar gyfer sawl llygrydd aer. I gyflawni hyn, mae'r Cyfarwyddebau yn rhoi rôl arbennig i wyddoniaeth wrth fonitro ansawdd aer er mwyn darparu gwybodaeth gywir, ddibynadwy a chymaradwy i'r Aelod-wladwriaethau.

Crybwyllir CAMS yn benodol yn yr adolygiad hwn o’r AAQD, fel y mae’r data a gynhyrchir gan CAMS yn arf arbennig o ddefnyddiol, gan alluogi Aelod-wladwriaethau i ymhelaethu ar strategaethau newydd i leihau llygredd aer yn effeithiol, yn ogystal â gwerthuso’r cynnydd a wnaed wrth gyrraedd eu nodau amgylcheddol.

Dywed Laurence Rouil, Cyfarwyddwr CAMS: “Mae hwn yn ymrwymiad pwysig gan yr Undeb Ewropeaidd i sicrhau ansawdd aer da ar gyfer ein cymdeithas. Ac mae hon, hefyd, yn foment bwysig i Wasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus, sy'n dangos ein bod wedi cyrraedd aeddfedrwydd fel gwasanaeth gweithredol. Mae CAMS yn gwbl barod i gefnogi Aelod-wladwriaethau’r UE sy’n gofyn am ein gwasanaethau yn eu gweithgareddau gwerthuso ac asesu ansawdd ar ôl cymhwyso’r AAQD.

Ar ben hynny, mae CAMS wedi datblygu gweithgareddau newydd i hwyluso’r defnydd o gynhyrchion CAMS gan yr Aelod-wladwriaethau: Mae Rhaglenni Cydweithio Cenedlaethol yn cefnogi arbenigwyr cenedlaethol i ddefnyddio ac addasu cynhyrchion ac offer CAMS i gyd-fynd yn well â’u hanghenion eu hunain ac i ddatblygu eu perchnogaeth ymhellach wrth gymhwyso y Cyfarwyddebau.”

hysbyseb

Monitro allyriadau tân – tymor tanau gwyllt yn y trofannau

Roedd yr allyriadau o danau gwyllt a llosgi agored yn Ne-ddwyrain Asia, rhwng Ionawr a Mai, yn llai dwys yn 2024 nag yn y blynyddoedd blaenorol, o ran eu hallyriadau (gan gynnwys carbon, aerosolau a llygryddion aer) a Phŵer Ymbelydredd Tân (FRP). Bu CAMS yn monitro datblygiad tanau yn y rhanbarth hwn drwy gydol y gwanwyn a gwelwyd allyriadau is na’r cyfartaledd ar gyfer tymor 2024 er gwaethaf cynnydd ddiwedd Ebrill a dechrau Mai. Er gwaethaf yr allyriadau is na'r cyfartaledd, cyfrannodd y tanau yn ystod y tymor at ansawdd aer diraddiedig yn ogystal â ffynonellau allyriadau eraill.

Profodd nifer o ranbarthau trofannol De America, yn enwedig Venezuela a gwledydd cyfagos, fwy o weithgarwch tân oherwydd yr amodau sychach ar ddiwedd 2023. Profodd Venezuela, Guyana, Suriname, Bolivia, a thalaith Brasil Roraima werthoedd FRP record ac allyriadau carbon uchel. rhwng 1 Ionawr a 15 Mai. Yn ogystal, ers diwedd mis Mawrth, mae Mecsico a Chanol America wedi wynebu gweithgarwch tanau gwyllt sylweddol, gan arwain at allyriadau carbon uwch na'r cyfartaledd am yr adeg hon o'r flwyddyn.

Another relevant episode monitored by CAMS in recent months was the early start to the wildfire season in Canada. According to CAMS Global Fire Assimilation System (GFAS) data, wildfire emissions during May 2024 in British Columbia were more than double the previous highest level recorded in May 2023, with Canada’s total emissions in May were also one of the highest in the past 22 years. CAMS is continuing to monitor the wildfire situation across North America, Europe and Siberia as the summer progresses.

SO folcanig2 monitro – ffrwydradau llosgfynydd Reykjanes a Ruang

Fe ffrwydrodd Llosgfynydd Mount Ruang, a leolir yn Sulawesi, Indonesia, ar 16 Ebrill am y tro cyntaf ers 2002. Roedd CAMS yn monitro sylffwr deuocsid (SO2) ac erosolau sylffad a allyrrir gan y ffrwydradau yn agos i asesu cludiant pellgyrhaeddol y plu a'r effeithiau ar yr awyrgylch ac ansawdd aer lleol.

Amcangyfrifir bod y pluen ludw a gynhyrchwyd gan y ffrwydrad cychwynnol wedi cyrraedd mwy na 15 km. Yn ogystal, cludwyd y plu SO2 a welwyd o ganlyniad i'r ffrwydrad dros bellteroedd mawr, gan gyrraedd India a hyd yn oed Horn Affrica. Fodd bynnag, roedd y ffrwydrad folcanig yn effeithio ar ansawdd yr aer yn lleol yn unig, gan fod y cludiant hwn wedi digwydd ar uchderau uchel.

CAMS has also been following closely the volcanic activity on Iceland’s Reykjanes Peninsula. On March 16 the volcano erupted, in an episode that lasted until May 9. A couple of weeks later, on May 29, a new episode began resulting in further emissions of SO2.

Os oes gennych ddiddordeb mewn monitro CAMS o SO2 folcanig, gallwch ddarllen ein Holi ac Ateb llosgfynydd.

Mae episodau rheolaidd o lwch y Sahara yn effeithio ar Ewrop

Roedd y gwanwyn yn Ne Ewrop yn cael ei ddominyddu gan ymwthiadau cyson o lwch y Sahara. Rhwng 1 Mawrth a 31 Mai, arsylwodd CAMS sawl episod lle roedd crynodiadau uchel o ddeunydd gronynnol yn croesi Môr y Canoldir. Digwyddodd un o'r episodau mwyaf arwyddocaol rhwng Ebrill 22 ac Ebrill 24 ac effeithiodd ar Wlad Groeg yn benodol. O ganlyniad i'r bennod hon, profwyd awyr goch ac oren mewn sawl rhan o Wlad Groeg, gan gynnwys Athen.

Mae arsylwadau yn dangos cynnydd yn nwyster ac amlder y digwyddiadau hyn ar gyfer rhai rhannau o Ewrop yn y blynyddoedd diwethaf.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd