Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

Lleihau allyriadau ceir: Egluro targedau CO2 newydd ar gyfer ceir a faniau 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Er mwyn lleihau allyriadau ceir, mae ASEau yn cynnig terfynau CO2 llymach ar geir a faniau i gyrraedd dim allyriadau ar ffyrdd erbyn 2035, Cymdeithas.

Mewn ymdrech i gyflawni ei nodau hinsawdd uchelgeisiol, mae'r UE yn adolygu deddfwriaeth mewn sectorau sy'n cael effaith uniongyrchol o dan y Pecyn addas ar gyfer 55. Mae hyn yn cynnwys trafnidiaeth, yr unig sector lle mae allyriadau nwyon tŷ gwydr yn parhau i fod yn uwch nag yn 1990, ar ôl cynyddu mwy na 25%. Mae trafnidiaeth yn cyfrif am un rhan o bump o gyfanswm allyriadau’r UE.

Trafnidiaeth ffyrdd sy'n cyfrif am y ganran fwyaf o allyriadau trafnidiaeth a yn 2021 roedd yn gyfrifol am 72% o holl drafnidiaeth ddomestig a rhyngwladol yr UE allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Pam ceir a faniau?

Mae ceir a faniau teithwyr (cerbydau masnachol ysgafn) yn cynhyrchu tua 15% o gyfanswm allyriadau CO2 yr UE

Byddai mynd i'r afael â safonau allyriadau car yn helpu i gyrraedd y Targedau hinsawdd yr UE ar gyfer 2030.

Sefyllfa bresennol

Roedd allyriadau CO2 cyfartalog o geir newydd yn 122.3 g CO2/km yn 2019, sy’n well na tharged yr UE o 130 g CO2/km ar gyfer y cyfnod 2015-2019, ond ymhell uwchlaw’r targed targed o 95g/km gosod ar gyfer 2021 ymlaen.

Mae nifer y ceir trydan wedi bod yn tyfu’n gyflym, gan gyfrif am 11% o geir teithwyr sydd newydd gofrestru yn 2020.

Dysgwch fwy ffeithiau a ffigurau yn y ffeithluniau hyn.

Targedau newydd

hysbyseb

Ym mis Gorffennaf 2021, y Cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd lleihau'r terfyn ar gyfer allyriadau o geir a faniau 15% pellach o 2025; ac yna gostyngiad o 55% ar gyfer ceir a 50% ar gyfer faniau erbyn 2030 a chyrraedd dim allyriadau erbyn 2035.

Mynegir targedau mewn canrannau oherwydd bydd yn rhaid ailgyfrifo’r safon 95 g/km yn ôl y prawf allyriadau mwy trwyadl newydd sy’n adlewyrchu amodau gyrru gwirioneddol yn well.

Uchelgeisiau hinsawdd ASEau

PCefnogodd pwyllgor amgylchedd arliament nod y Comisiwn o ffyrdd dim allyriadau erbyn 2035 mewn adroddiad a fabwysiadwyd ar 11 Mai. Mae’r pwyllgor yn dweud y dylai’r Comisiwn adrodd ar y cynnydd tuag at ddim allyriadau ffyrdd a’i effaith ar ddefnyddwyr a chyflogaeth erbyn diwedd 2025.

Mae ASEau hefyd am i'r Comisiwn ddatblygu methodoleg i asesu cylch bywyd llawn allyriadau CO2 o geir a faniau, gan gynnwys y tanwydd a'r ynni a ddefnyddir, erbyn 2023.

Mae disgwyl i adroddiad y pwyllgor gael ei fabwysiadu yn ystod sesiwn lawn mis Mehefin yn Strasbwrg, a fyddai’n caniatáu i ASEau ddechrau trafod gyda llywodraethau’r UE.

Darganfod mwy o fesurau'r UE i leihau allyriadau carbon

Dysgwch fwy 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd