Cysylltu â ni

allyriadau CO2

Torri allyriadau o awyrennau a llongau: camau gweithredu’r UE wedi’u hesbonio 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae allyriadau o awyrennau a llongau yn cynyddu, tra bod yr UE am gyrraedd niwtraliaeth carbon erbyn 2050. Darllenwch am fesurau’r UE i leihau eu hallyriadau, Cymdeithas.

Er mai dim ond tua 8% o gyfanswm allyriadau’r UE sy’n cyfrif, mae allyriadau o hedfan a morgludiant yn cynyddu. Mewn ymdrech i dorri cyfanswm allyriadau’r UE 55% erbyn 2030 ac i gyrraedd sero net erbyn 2050, mae gan yr UE gynlluniau uchelgeisiol i wrthweithio newid hinsawdd. Nod y pecyn deddfwriaethol o’r enw Fit for 55 yw cyflawni amcanion Bargen Werdd yr UE, yn cynnwys cynigion i leihau allyriadau o'r ddau sector.

Darllen mwy ar Targedau a mesurau'r UE i dorri allyriadau.

Gwella masnachu allyriadau ar gyfer hedfan

Mae'r UE wedi cymryd camau i lleihau allyriadau hedfan trwy ei System Masnachu Allyriadau'r (ETS). Mae’n cymhwyso’r hyn a elwir yn rheolau capio a masnach ar gyfer y sector hedfanaeth lle mae’n ofynnol i gwmnïau hedfan ildio lwfansau allyriadau i dalu eu hallyriadau. Fodd bynnag, er mwyn osgoi rhoi cwmnïau’r UE dan anfantais, dim ond i deithiau hedfan o fewn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd y mae’r System Masnachu Allyriadau yn berthnasol ar hyn o bryd – sy’n cwmpasu holl wledydd yr UE yn ogystal â Gwlad yr Iâ, Lichtenstein a Norwy – ac mae’r rhan fwyaf o’r lwfansau’n cael eu dosbarthu i’r cwmnïau hedfan. am ddim.

Ar 8 Mehefin 2022, Pleidleisiodd y Senedd o blaid adolygu'r System Masnachu Allyriadau ar gyfer hedfan. Er mwyn alinio gostyngiadau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn y sector hedfanaeth â Chytundeb Paris, mae ASEau yn galw am i'r System Masnachu Allyriadau fod yn berthnasol i bob hediad sy'n gadael yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, gan gynnwys hediadau sy'n glanio y tu allan i'r ardal.

Mae'r Senedd am ddileu'r dyraniadau ar gyfer hedfan yn raddol cyn 2025, ddwy flynedd cyn cynnig y Comisiwn Ewropeaidd. Mae ASEau am ddefnyddio 75% o'r refeniw a gynhyrchir o arwerthu lwfansau ar gyfer hedfan i gefnogi arloesedd a thechnolegau newydd.

Bydd nawr yn dechrau trafodaethau gyda gwledydd yr UE ar ffurf derfynol y rheolau.

Dod o hyd i atebion ar gyfer teithiau awyr y tu allan i Ewrop

hysbyseb

Hyd yn hyn, mae'r System Masnachu Allyriadau wedi'i hatal ar gyfer hediadau sy'n gadael neu'n cyrraedd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd. Y pwrpas yw caniatáu amser ar gyfer datblygu system ryngwladol gymaradwy ac osgoi gwrthdaro â phartneriaid rhyngwladol.

Fodd bynnag, mae'r UE yn gweithio gyda'r Sefydliad Hedfan Sifil Rhyngwladol gweithredu mesur byd-eang sy'n seiliedig ar y farchnad, a elwir yn Corsia, lle gall cwmnïau hedfan wrthbwyso eu hallyriadau trwy fuddsoddi mewn prosiectau gwyrdd, er enghraifft trwy blannu coed.

Lleihau allyriadau o drafnidiaeth forwrol

Ar 16 Medi 2020, pleidleisiodd ASEau o blaid gan gynnwys trafnidiaeth forwrol yn System Masnachu Allyriadau yr UE o 2022 ac o osod gofynion rhwymol i gwmnïau llongau leihau eu hallyriadau CO2 o leiaf 40% erbyn 2030.

Yn ôl ASEau, nid oedd cynnig gwreiddiol y Comisiwn i adolygu rheolau'r UE ar fonitro allyriadau CO2 a defnydd o danwydd o longau mawr er mwyn sicrhau ei fod yn unol â rheolau byd-eang yn ddigon uchelgeisiol o ystyried yr angen dybryd i ddatgarboneiddio pob sector o'r economi.

Ar 27 Ebrill 2021, daeth y Ailadroddodd y Senedd yr angen am doriad sylweddol mewn allyriadau gan y diwydiant llongau a'i gynnwys yn System Masnachu Allyriadau yr UE. Tanlinellodd hefyd bwysigrwydd asesu'r effaith ar gystadleurwydd, swyddi a chododd y risg bosibl o gollyngiadau carbon.

Mae’r Senedd eisiau’r mesurau canlynol i helpu’r sector morol i ddod yn lanach ac yn fwy effeithlon yn y newid i Ewrop sy’n niwtral o ran hinsawdd:

  • Dileu olewau tanwydd trwm yn raddol gydag iawndal trwy eithriadau treth ar danwydd amgen
  • Datgarboneiddio, digideiddio ac awtomeiddio porthladdoedd Ewropeaidd
  • Mynediad rheoledig i borthladdoedd yr UE ar gyfer y llongau sy'n llygru fwyaf
  • Gwelliannau technegol fel optimeiddio cyflymder cychod, arloesi mewn systemau gyriad newydd hydrodynameg

Fel rhan o becyn deddfwriaethol Fit for 55, cynigiodd y Comisiwn ym mis Gorffennaf 2021 y dylid diweddaru’r System Masnachu Allyriadau, gan gynnwys estyniad i gynnwys trafnidiaeth forwrol, yn unol â chais y Senedd. Ar 17 Mai 2022, aelodau pwyllgor yr amgylchedd cefnogi’r cynnig. Ym mis Mehefin, cyfeiriodd y cyfarfod llawn at ddiwygio'r system fasnachu yn ôl i'r pwyllgor gwaith pellach ar y ddeddfwriaeth. Disgwylir i ASEau drafod y cynnig diwygiedig yn ystod y cyfarfod llawn ar 22-23 Mehefin.

Mwy am leihau allyriadau o drafnidiaeth

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd