Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Mae Bwrdd Sgorio Deunyddiau Crai yn tynnu sylw at frys i gryfhau gwytnwch a chynaliadwyedd cyflenwad deunyddiau crai yn yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno'r 3rd Sgorfwrdd Deunyddiau Crai yn Wythnos Deunyddiau Crai 2021. Mae'r Scoreboard yn cyflwyno dadansoddiad manwl o gadwyni cyflenwi deunydd crai Ewrop, eu cystadleurwydd a'u llif masnach. Mae'n darparu mewnbwn i ymdrechion polisi'r UE ar adeg pan fo cadwyni cyflenwi deunydd crai byd-eang yn parhau i gael eu tarfu'n ddifrifol, gan gynnwys o ganlyniad i bandemig COVID-19 a'r ymchwydd diweddar ym mhrisiau ynni ledled y byd.

Dywedodd Is-lywydd Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol a Rhagolwg Maroš Šefčovič: “Nid yw deunyddiau crai bellach yn nwydd syml ond yn alluogwr hanfodol i’r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Mae eu cyflenwad diogel a chynaliadwy yn hanfodol ar gyfer cadw cystadleurwydd byd-eang sectorau mwyaf strategol yr UE, wrth i ni ddatblygu a defnyddio technolegau glân a charbon isel fel batris, ac atebion digidol. Felly mae'n rhaid i ni gyflymu ein hymdrechion i adeiladu cadwyn werth deunyddiau crai mwy gwydn, trwy fuddsoddi nid yn unig mewn echdynnu deunyddiau crai cynradd ond hefyd mewn cyfleusterau mireinio domestig ailgylchu ac Ymchwil a Datblygu i gyd yn hanfodol ar gyfer cyflenwad diogel o ddeunyddiau crai eilaidd. ”

Dywedodd y Comisiynydd Mewnol Thierry Breton: “Er mwyn mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, nid yw diffyg gweithredu yn opsiwn. Fe wnaeth uwchgynhadledd ddiweddar COP26 yn Glasgow ei gwneud yn glir. Tra bod yr uchelgais Ewropeaidd wedi'i gosod, mae'r trawsnewid hwn yn unrhyw beth ond di-dor. Bydd technolegau sydd eu hangen arnom i wneud iddo ddigwydd yn gofyn am fwy o ddeunyddiau crai, arloesedd, datblygiadau technolegol, sgiliau ynghyd â ffynonellau cyflenwi gwydn, dibynadwy ac amrywiol. Mae angen i ni hefyd arfogi ein hunain ag offer i ragweld a lliniaru tensiynau mewn cadwyni cyflenwi a phrinder a manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd a gynigir gan y Farchnad Fewnol. Mae'r gynhadledd heddiw yn arwydd cryf o'n parodrwydd i weithio gyda'n gilydd ac i fuddsoddi ein hamser a'n harian i fynd i'r afael â'r heriau hyn wrth ymdrechu i gael cystadleurwydd byd-eang cynaliadwy ein hecosystemau diwydiannol. ”

Mae'r 3rd Sgorfwrdd Deunyddiau Crai yn canolbwyntio ar bedwar prif grŵp deunydd crai: deunyddiau, metelau, pren a mwynau diwydiannol. Mae'r deunyddiau hyn yn hanfodol i sawl sector allweddol yn economi Ewrop, megis diwydiannau modurol, electroneg neu weithgynhyrchu, sy'n dibynnu ar eu cyflenwad diogel. Ymhlith y canfyddiadau, mae'r adroddiad yn tynnu sylw at y ffaith bod Ewrop ar ei hôl hi a bod ganddi lefelau uchel o ddibyniaeth ar ranbarthau eraill ar gyfer cynhyrchu deunydd crai penodol, tra bod cynhyrchu deunyddiau crai yn y cartref yn sicrhau swyddi a gwerth ychwanegol yn yr UE, a datgarboneiddio gyda defnydd cylchol o ddeunyddiau crai hefyd cynnig cyfleoedd pellach. Mae'r Scoreboard yn fenter gan y Partneriaeth Arloesi Ewropeaidd (EIP) ar Ddeunyddiau Crai. Mae canlyniadau'r Scoreboard hwn yn darparu tystiolaeth a fydd yn bwydo i mewn i weithrediad y Cynllun Gweithredu Deunyddiau Crai 2020. Bydd yn cefnogi gwaith y Cynghrair Deunyddiau Crai Ewrop, sydd wedi cyhoeddi ei argymhellion ar gyfer cadwyn werth gwydn a chynaliadwy UE o magnetau parhaol daear prin.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Yr amgylchedd

Argyfwng amgylcheddol difrifol

cyhoeddwyd

on

Mae Azerbaijan wedi galw ar y gymuned ryngwladol, gan gynnwys yr UE, i roi pwysau ar Armenia i atal llygredd afonydd. Mae wedi rhybuddio y gallai “argyfwng amgylcheddol difrifol” ddigwydd yn rhanbarth Zangilan yn ne orllewin y wlad. Mae pryder cynyddol ynghylch lefelau llygredd yn Afon Okhchuchay, sydd â'i ffynhonnell yn Armenia.

Yn ddiweddar, cynhaliodd arbenigwyr o Weinyddiaeth Ecoleg ac Adnoddau Naturiol Azerbaijan fonitro'r afon 83km o hyd am y tro cyntaf mewn 27 mlynedd.

Datgelodd canlyniadau profion o samplau dŵr a gymerwyd o'r afon gynnwys uchel o fetelau trwm ar yr wyneb, yn enwedig haearn, copr, manganîs, molybdenwm, sinc, cromiwm a nicel. Canfuwyd bod crynodiad y sylweddau peryglus mewn samplau gwaddod yn llawer uwch na'r arfer a lefel llygredd yr afon yn hollbwysig.

Dywedodd Umaira Taghiyeva, o’r Weinyddiaeth, fod ffynhonnell y llygredd “difrifol” yn yr afon yn Armenia ac, yn benodol, gan un cwmni, y Copper Molybdenum Combine.

hysbyseb

Dywedodd fod y sefyllfa'n ddrwg bod y dŵr yn yr afon wedi newid lliw a'i fod bellach yn felyn.

Ychwanegodd, “Rydym wedi gweld diflaniad torfol pysgod yn yr afon a restrir yn Llyfr Coch Azerbaijan ac argyfwng ecolegol yw achos y rhywogaeth hon mewn perygl.”

“Defnyddiwyd yr afon ar gyfer dyfrhau a dŵr yfed ond mae'r hyn a welwn bellach yn effeithio'n andwyol ac yn uniongyrchol ar iechyd pobl. Mae'r llygredd yn achosi clefyd cardiofasgwlaidd, afiechyd y system nerfol a salwch difrifol eraill.”

hysbyseb

Yn ôl data swyddogol, tan 2019, roedd y rhan fwyaf o’r cyfranddaliadau yn Combine yn eiddo i’r cwmni Almaeneg, a gyhoeddodd yn ddiweddarach ei fod yn gwerthu’r cyfranddaliadau hynny. Ond honnir na chymerwyd unrhyw fesurau i frwydro yn erbyn gollwng gwastraff heb ei drin i'r afon yn y cyfnod ers i'w waith ddechrau yn 2004.

Nid oedd unrhyw un o'r cwmni ar gael ar unwaith i roi sylwadau arno.

Mae Azerbaijan, fodd bynnag, bellach wedi galw am roi pwysau ar Armenia i atal llygredd afonydd.

Mae'n tynnu sylw bod confensiwn Helsinki 1992 wedi'i gynllunio i atal trychinebau amgylcheddol o'r fath.  

Nid yw Armenia eto wedi cytuno i Gonfensiwn Helsinki ar Basnau Dŵr Trawsffiniol, mae dogfen ryngwladol yn chwarae rôl mecanwaith ar gyfer rheoli dyfroedd wyneb a daear trawsffiniol yn gadarn yn amgylcheddol a chryfhau cydweithredu rhyngwladol a mesurau cenedlaethol sydd wedi'u hanelu at eu gwarchod.

Dywedodd llefarydd ar ran Gweinyddiaeth Ecoleg a Chyfoeth Naturiol Azerbaijan, “Rydym yn annog Armenia i fabwysiadu mesurau difrifol i roi’r gorau i lygru’r afon hon. Dylid gwahardd gollwng dŵr heb driniaeth ymlaen llaw. ”

Dywedir bod dŵr gwastraff yn cael ei ollwng yn uniongyrchol i'r afon heb unrhyw driniaeth. Mae hyn wedi llygru'r afon ac mae crynodiad metel trwm rhwng 5 a 7 gwaith yn uwch na'r lefelau derbyniol neu ganiataol.

Datgelodd y monitro fod llygredd yn yr afon yn uchel iawn ac ar lefel beryglus ac y gallai hyn arwain at argyfwng ecolegol. Llygryddion cemegol sydd wedi achosi hyn, meddai.

Mae yna ddimensiwn dynol i'r argyfwng hefyd.

Roedd cartref Ilgar Mammadov yn Jahangerbeyli ger glannau’r afon ac mae newydd ddychwelyd yno. Yr afon oedd y brif ffynhonnell ddŵr i'r pentrefwyr, meddai.

Meddai, “Rwy’n cofio tyfu i fyny yma a chwarae ger yr afon. Roeddwn i'n arfer dal pysgod yn yr afon, rhai rhywogaethau prin iawn. Yn fyr, mae'r afon yn golygu bywyd i ni

“Ni allaf gredu y byddai pobl yn gwneud hyn yn fwriadol gan wybod bod pobl yn defnyddio'r afon at ddefnydd hamdden ac ar gyfer yfed.”

Mae'r llygredd yn hynod bwysig, gan ystyried bod yr Okhchuchay yn cwympo i mewn i Afon Araz - yr ail afon fwyaf yn Ne'r Cawcasws.

Bellach gofynnir i'r UE ac eraill chwarae eu rhan i atal dinistrio anadferadwy yr ecosystem unigryw hon o'r rhanbarth.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Polisi hinsawdd Uzbekistan: Gweithredu ac addasu mesurau yn sectorau mwyaf bregus yr economi

cyhoeddwyd

on

Newid yn yr hinsawdd yn fyd-eang yw un o broblemau mwyaf difrifol heddiw, sy'n effeithio ar holl wledydd y byd ac yn troi'n rhwystr sylweddol i ddatblygu cynaliadwy. Mae'r cynhesu a welwyd yn achosi ffenomenau naturiol eithafol ledled y byd, fel sychder, corwyntoedd, gwres gwanychol, tanau, glawogydd cenllif a llifogydd.

Mae Uzbekistan a gwladwriaethau eraill Canol Asia ymhlith y gwledydd sydd fwyaf agored i drychinebau amgylcheddol.

Fel y nododd Arlywydd Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, heddiw mae pob gwlad yn teimlo effeithiau dinistriol canlyniadau newid yn yr hinsawdd, ac mae'r canlyniadau negyddol hyn yn uniongyrchol yn fygythiad i ddatblygiad sefydlog rhanbarth Canol Asia.

Yn ôl arbenigwyr Banc y Byd, os erbyn diwedd y ganrif XXI, wrth gynnal y cyflymder presennol, bydd y tymheredd cyfartalog yn y byd yn cynyddu 4 gradd Celsius, yna yng Nghanol Asia bydd y dangosydd hwn yn 7 gradd. O ganlyniad i newid hinsawdd byd-eang dros y 50-60 mlynedd diwethaf, mae arwynebedd rhewlifoedd yn y rhanbarth wedi gostwng tua 30%. Erbyn 2050, disgwylir i adnoddau dŵr ym masn Syr Darya ostwng hyd at 5%, ym masn Amu Darya - hyd at 15%. Erbyn 2050, gallai'r prinder dŵr ffres yng Nghanol Asia arwain at ostyngiad o 11% mewn CMC yn y rhanbarth.

hysbyseb

Er mwyn gweithredu mesurau i atal newid yn yr hinsawdd a lliniaru ei ganlyniadau negyddol, mae nifer o weithredoedd cyfreithiol rheoliadol wedi'u mabwysiadu yn Uzbekistan.

Yn benodol, yn 2019, mabwysiadwyd y gyfraith "Ar Ddefnyddio ffynonellau Ynni Adnewyddadwy", sy'n diffinio buddion a hoffterau, nodweddion y defnydd o ffynonellau ynni wrth gynhyrchu ynni trydan a thermol, bionwy wrth ddefnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy. . Dynodwyd Gweinidogaeth Ynni'r Weriniaeth yn gorff gwladol awdurdodedig arbennig yn y maes hwn.

Cymeradwyodd archddyfarniad Pennaeth ein gwladwriaeth "Ar fesurau carlam i wella effeithlonrwydd ynni'r sectorau economaidd a chymdeithasol, cyflwyno technolegau arbed ynni a datblygu ffynonellau ynni adnewyddadwy" dyddiedig Awst 22, 2019 y paramedrau Targed ar gyfer y pellach cyflwynodd datblygu ffynonellau ynni adnewyddadwy a'r "Map Ffordd" ar gyfer gwella effeithlonrwydd ynni'r sectorau economaidd a chymdeithasol yn gyson, ynghyd â datblygu ynni yn seiliedig ar ffynonellau adnewyddadwy, y weithdrefn ar gyfer digolledu treuliau.

hysbyseb

Penderfynodd Penderfyniad Arlywydd Uzbekistan "Ar ôl cymeradwyo'r Strategaeth ar gyfer trosglwyddo Gweriniaeth Uzbekistan i'r economi" werdd "am y cyfnod 2019-2030" dyddiedig Hydref 4, 2019, y Strategaeth ar gyfer trosglwyddo'r wlad i'r economi "werdd" am y cyfnod 2019-2030 a chyfansoddiad y Cyngor Rhyngadrannol ar gyfer Hyrwyddo a Gweithredu'r economi "werdd".

Mae mesurau cynhwysfawr yn cael eu gweithredu yn y wlad gyda'r nod o ddyfnhau trawsnewidiadau strwythurol, moderneiddio ac arallgyfeirio sectorau sylfaenol yr economi, a datblygiad economaidd-gymdeithasol cytbwys o diriogaethau.

Mae diwydiannu carlam a thwf poblogaeth yn cynyddu angen yr economi am adnoddau yn sylweddol, yn cynyddu'r effaith anthropogenig negyddol ar yr amgylchedd a thwf allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Er mwyn gwella'r system gweinyddiaeth gyhoeddus ym maes diogelu'r amgylchedd, gwnaed diwygiadau sefydliadol. Ar sail y Weinyddiaeth Amaeth a Rheoli Dŵr, ffurfiwyd dwy weinidogaeth annibynnol - amaethyddiaeth a Rheoli Dŵr, diwygiwyd Pwyllgor y Wladwriaeth ar gyfer Ecoleg a Gwarchod yr Amgylchedd, Canolfan y Gwasanaeth Hydrometeorolegol yn llwyr, a sefydlwyd Pwyllgor Coedwigaeth y Wladwriaeth.

Mae mesurau yn cael eu cymryd yn y wlad i wella effeithlonrwydd ynni'r economi, lleihau'r defnydd o hydrocarbonau, a chynyddu'r gyfran o ffynonellau ynni adnewyddadwy. Felly, erbyn 2030, bwriedir dyblu'r mynegai effeithlonrwydd ynni a lleihau dwyster carbon CMC, gan sicrhau mynediad at gyflenwad ynni modern, rhad a dibynadwy ar gyfer 100% o boblogaeth a sectorau'r economi. Y bwriad yw arbed 3.3 biliwn kW yn economi Uzbekistan yn 2020-2022 oherwydd mesurau effeithlonrwydd ynni.h o drydan, 2.6 biliwn. metr ciwbig o nwy naturiol a 16.5 mil tunnell o gynhyrchion petroliwm.

Ochr yn ochr â hyn, mae mesurau i frwydro yn erbyn disbyddu adnoddau dŵr yn cael eu cryfhau. Fel rhan o weithredu Strategaeth Rheoli Adnoddau Dŵr Uzbekistan ar gyfer 2021-2023, bwriedir cyflwyno technolegau arbed dŵr, gan gynnwys dyfrhau diferu. Felly, bwriedir dod â chyflwyniad technolegau dyfrhau arbed dŵr o 308 mil hectar i 1.1 miliwn hectar, gan gynnwys technolegau dyfrhau diferu - o 121 mil hectar i 822 mil hectar.

Rhoddir sylw arbennig yn Uzbekistan i fesurau i leihau canlyniadau sychu'r Môr Aral. Mae anialwch a dirywiad tir yn ardal Môr Aral i'w gael ar ardal o fwy na 2 filiwn hectar.

Trwy greu lleoedd gwyrdd amddiffynnol ar waelod draenog y Môr Aral (plannwyd 1.5 miliwn hectar), mae Uzbekistan yn cynyddu'r tiriogaethau y mae coedwigoedd a llwyni yn byw ynddynt. Dros y 4 blynedd diwethaf, mae nifer y coedwigoedd sydd wedi'u plannu yn y weriniaeth wedi cynyddu 10-15 gwaith. Pe bai cyfaint flynyddol creu coedwigoedd hyd at 2018 yn yr ystod o 47-52 mil hectar, yn 2019 cynyddodd y dangosydd hwn i 501 mil hectar, yn 2020 - i 728 mil hectar. Cafwyd canlyniadau tebyg, ymhlith pethau eraill, oherwydd ehangu cynhyrchu deunydd plannu.

Mabwysiadwyd Rhaglen y Wladwriaeth ar gyfer datblygu rhanbarth Môr Aral ar gyfer 2017-2021, gyda'r nod o wella amodau ac ansawdd bywyd poblogaeth y rhanbarth. Yn ogystal, cymeradwywyd y Rhaglen o ddatblygiad economaidd-gymdeithasol integredig Karakalpakstan ar gyfer 2020-2023. Yn 2018, sefydlwyd Canolfan Arloesi Rhyngwladol Rhanbarth Môr Aral o dan Arlywydd y Weriniaeth.

Yn erbyn y cefndir hwn, mae Uzbekistan yn sefyll am gydweithrediad ym maes adnoddau dŵr ar sail cydraddoldeb sofran, uniondeb tiriogaethol, budd i'r ddwy ochr a didwyll yn ysbryd cymdogaeth a chydweithrediad da. Mae Tashkent o'r farn bod angen datblygu mecanweithiau ar gyfer cyd-reoli adnoddau dŵr trawsffiniol yn y rhanbarth, gan sicrhau cydbwysedd o fuddiannau gwledydd Canol Asia. Ar yr un pryd, dylid rheoli adnoddau dŵr basnau cyrsiau dŵr trawsffiniol heb ragfarnu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.

Mae Uzbekistan wedi dod yn gyfranogwr gweithredol mewn polisi amgylcheddol byd-eang trwy ymuno a chadarnhau nifer o gonfensiynau rhyngwladol a phrotocolau perthnasol ym maes diogelu'r amgylchedd. Digwyddiad pwysig oedd esgyniad Uzbekistan (2017) i Gytundeb Hinsawdd Paris y Cenhedloedd Unedig, lle gwnaed ymrwymiadau i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr i'r atmosffer 10% erbyn 2030 o'i gymharu â 2010. Er mwyn cyflawni'r nod hwn, strategaeth Genedlaethol ar gyfer Isel mae datblygiad carbon yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd, ac mae'r mater o gyflawni niwtraliaeth carbon Uzbekistan erbyn 2050 yn cael ei ddatrys.

Mae Uzbekistan yn gwneud ymdrechion gweithredol i liniaru canlyniadau trychinebus trychineb ecolegol Môr Aral.

Mae Cronfa Ymddiriedolaeth Aml-Bartner y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Diogelwch Dynol ar gyfer Rhanbarth Môr Aral, a sefydlwyd yn 2018 ar fenter Arlywydd Uzbekistan, yn darparu un platfform ar gyfer cydweithredu ar y lefelau cenedlaethol a rhyngwladol i fynd i’r afael â’r anghenion amgylcheddol ac economaidd-gymdeithasol. o gymunedau sy'n byw yn rhanbarth Môr Aral, yn ogystal â chyflymu ymdrechion i gyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy byd-eang. 

Ar Hydref 24-25, 2019, cynhaliwyd cynhadledd Ryngwladol lefel uchel "Rhanbarth Môr Aral - Parth arloesiadau a thechnolegau ecolegol" yn Nukus o dan adain y Cenhedloedd Unedig. Ar gynnig Llywydd Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, ar Fai 18, 2021, mabwysiadodd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig benderfyniad arbennig yn unfrydol yn datgan bod rhanbarth Môr Aral yn barth o arloesiadau a thechnolegau amgylcheddol.

Cafodd menter pennaeth Uzbekistan dderbyniad cadarnhaol gan gymuned y byd. Daeth rhanbarth Môr Aral y rhanbarth cyntaf y rhoddodd y Cynulliad Cyffredinol statws mor sylweddol iddo.

Yn uwchgynhadledd y SCO yn Bishkek (Mehefin 14, 2019), cynigiodd Shavkat Mirziyoyev fabwysiadu rhaglen Belt Gwyrdd SCO er mwyn cyflwyno technolegau arbed adnoddau a chyfeillgar i'r amgylchedd yng ngwledydd y sefydliad. Yn 14eg Uwchgynhadledd ECO (Mawrth 4, 2021), cymerodd Pennaeth Uzbekistan y fenter i ddatblygu a chymeradwyo strategaeth tymor canolig gyda'r nod o sicrhau cynaliadwyedd ynni ac atyniad eang buddsoddiadau a thechnolegau modern yn y maes hwn.

Yn nhrydydd Cyfarfod Ymgynghorol penaethiaid Gwladwriaethau Canol Asia, a gynhaliwyd ar Awst 6, 2021 yn Turkmenistan, galwodd Arlywydd Uzbekistan am ddatblygu rhaglen ranbarthol "Green Agenda" ar gyfer Canolbarth Asia, a fydd yn cyfrannu at addasu'r gwledydd y rhanbarth i newid yn yr hinsawdd. Efallai mai prif gyfeiriadau’r rhaglen yw datgarboneiddio’r economi’n raddol, defnydd rhesymol o adnoddau dŵr, cyflwyno technolegau ynni-effeithlon i’r economi, a chynnydd yn y gyfran o gynhyrchu ynni adnewyddadwy.

Yn gyffredinol, yn erbyn cefndir gwireddu'r agenda hinsawdd ryngwladol, mae polisi tymor hir Uzbekistan ym maes diogelu'r amgylchedd wedi'i anelu at wella'r sefyllfa amgylcheddol yn rhanbarth Canol Asia ymhellach.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Rheoleiddwyr dŵr yn allweddol i gyflawni nodau datgarboneiddio'r UE

cyhoeddwyd

on

Yn ystod y Fforwm Ewropeaidd ar gyfer Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (EFRWS), galwodd rheoleiddwyr dŵr am reoleiddio mwy cyson o wasanaethau dŵr a dŵr gwastraff yn Ewrop, yn unol ag egwyddorion economi gylchol ac net-sero.

Mae gwledydd ag awdurdodau rheoleiddio dŵr yn dangos eu bod yn cydymffurfio'n well â rheoleiddio'r UE ac mae gan reoleiddwyr hefyd wybodaeth fanwl am y diwydiant dŵr ac anghenion defnyddwyr. Mae gan reoleiddwyr dŵr y mynediad sydd ei angen i gasglu a dadansoddi data i helpu i symud yr UE yn gyflymach tuag at ei uchelgeisiau net-sero yn y sector dŵr.

Yn ystod cynhadledd EFRWS ar 1 Rhagfyr, pwysleisiodd Comisiynydd yr Amgylchedd yr UE Virginijus Sinkevičius bwysigrwydd rheoleiddwyr dŵr wrth weithredu'r trawsnewidiad gwyrdd a digidol yn y sector dŵr. 

Dywedodd Andrea Guerrini, Llywydd WAREG, “Fel rheolyddion dŵr, credwn y dylid rheoleiddio dŵr a dŵr gwastraff mewn ffordd debyg i ynni yn yr UE. Rydym yn cefnogi'r syniad o Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, wedi'i ysbrydoli gan y Gyfarwyddeb Fframwaith Ynni. Byddai hyn yn amddiffyn yr amgylchedd a defnyddwyr fel y byddai'n sicrhau bod buddsoddiadau mewn dŵr yn cael eu gwneud yn ddoeth a bod tariffau'n cael eu defnyddio mewn ffordd sy'n cymell gwelliannau yn seilwaith Ewrop. "

hysbyseb

Agorodd WAREG, Cymdeithas Rheoleiddwyr Dŵr Ewrop, swyddfa ym Mrwsel ym mis Tachwedd 2021 i gysylltu â llunwyr polisi a hyrwyddo ei nod o fwy o gysoni wrth reoleiddio dŵr.

Casgliadau gan y Fforwm Ewropeaidd ar Reoleiddio Gwasanaethau Dŵr (EFRWS).

Araith y Comisiynydd Sinkevičius.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd