Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Cyflenwadau cynaliadwy o ddeunyddiau crai hanfodol sy'n hanfodol i ddiwydiant yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae ASEau eisiau i Ewrop fod yn llai dibynnol ar fewnforio deunyddiau crai hanfodol sy'n hanfodol i'w diwydiannau strategol, Cymdeithas.

I ddod yn niwtral yn yr hinsawdd, ynni-effeithlon a yn fwy cystadleuol yn yr oes ddigidol, bydd angen mwy ar yr UE deunyddiau crai beirniadol fel lithiwm a chobalt i gynhyrchu batris ac injans trydan. Mae'r technolegau hyn yn caniatáu ar gyfer datblygu sectorau strategol: ynni adnewyddadwy, ceir trydan, a thechnolegau digidol.

Mae cadwyni cyflenwi byd-eang a oedd eisoes wedi'u hymestyn wedi cael eu taro ymhellach gan y pandemig COVID-19, gan arwain at brinder deunyddiau crai critigol yn Ewrop a gadael y diwydiant yn wynebu heriau wrth sicrhau mynediad at adnoddau.

Gwrthdroi dibyniaeth yr UE ar fewnforion

Mae'r UE yn wynebu tagfeydd a gwendidau ar hyd y gadwyn gyflenwi oherwydd ei ddibyniaeth fawr ar fewnforion o ffynonellau sengl. Er enghraifft, mae Tsieina yn cyfrif am 98% o gyflenwad yr UE o elfennau daear prin, Twrci 98% o gyflenwadau borate a De Affrica 71% o anghenion platinwm yr UE.

hysbyseb

Mewn ymdrech i wyrdroi'r ddibyniaeth hon, bydd ASEau yn pleidleisio ar a adrodd gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd gyflwyno cynllun cynhwysfawr Strategaeth yr UE ar gyfer deunyddiau crai critigol, yn seiliedig ar ffynonellau cynaliadwy a safonau amgylcheddol, cymdeithasol a hawliau dynol uchel.

Mae ASEau eisiau i'r UE arallgyfeirio ffynonellau cyflenwi deunyddiau crai critigol a lleihau ei ddibyniaeth ar ychydig o wledydd y tu allan i'r UE. Mae'r adroddiad yn cynnig bod yr UE yn cryfhau partneriaethau a chytundebau masnach presennol, wrth archwilio opsiynau gyda gwledydd newydd. Mae'n pwysleisio bod yn rhaid i unrhyw gytundebau ystyried ôl-troed amgylcheddol mewnforion a bod o ffynonellau cyfrifol, gan barchu iechyd a diogelwch gweithwyr, a sicrhau swyddi ac amodau gwaith gweddus.

Ailgylchu deunyddiau crai yn yr UE

hysbyseb

Gellir ailgylchu deunyddiau crai o gynhyrchion hŷn ac fe'u gelwir yn ddeunyddiau crai eilaidd. Mae ASEau am hyrwyddo ailgylchu ac adfer deunyddiau crai hanfodol o fwyngloddio, prosesu a ffrydiau gwastraff masnachol er mwyn sicrhau mynediad dibynadwy, diogel a chynaliadwy iddynt. Maent hefyd eisiau targedau ailgylchu pwrpasol ar gyfer deunyddiau crai critigol, gyda fframwaith monitro cadarn.

Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ar 9 Chwefror 2021, galwodd y Senedd am reolau ailgylchu tynnach a rhwymo targedau 2030 ar gyfer defnyddio a defnyddio deunyddiau mewn ymateb i Gomisiwn y Comisiwn Cynllun Gweithredu Economi Cylchlythyr o Fawrth 2020, sy'n anelu at gwneud y diwydiant yn fwy cynaliadwy erbyn 2050.

Dysgwch fwy am pwysigrwydd a buddion economi gylchol.

Byddai strategaeth fwy cynhwysfawr ar gyfer deunyddiau crai critigol yn helpu i gryfhau ecosystem ddiwydiannol yr UE a chadw swyddi yn y diwydiant gweithgynhyrchu.
Mae'r mae'r sector deunyddiau crai yn darparu tua 350,000 o swyddi yn yr UE a mwy na 30 miliwn o swyddi mewn diwydiannau gweithgynhyrchu i lawr yr afon sy'n dibynnu arno. Gallai symud tuag at economi fwy cylchol greu cynnydd net o 700,000 o swyddi yn yr UE erbyn 2030.

Darllenwch fwy am yr economi gylchol

Dysgwch fwy 

Rhannwch yr erthygl hon:

Ewrofaromedr

Eurobarometer: Mae Ewropeaid yn dangos cefnogaeth i egwyddorion digidol

cyhoeddwyd

on

Yn ôl Eurobaromedr arbennig arolwg a gynhaliwyd ym mis Medi a mis Hydref 2021, mae mwyafrif llethol o ddinasyddion yr UE yn credu y bydd y rhyngrwyd ac offer digidol yn chwarae rhan bwysig yn y dyfodol. At hynny, mae mwyafrif helaeth yn ei chael yn ddefnyddiol i'r Undeb Ewropeaidd ddiffinio a hyrwyddo hawliau ac egwyddorion Ewropeaidd i sicrhau trawsnewidiad digidol llwyddiannus.

  1. Pwysigrwydd digidol ym mywyd beunyddiol

Mae canfyddiadau’r arolwg yn dangos bod mwy nag wyth o bob deg Ewropeaidd (81%) yn teimlo y bydd offer digidol a’r Rhyngrwyd yn bwysig yn eu bywydau erbyn 2030. Mae mwy nag 80% o ddinasyddion yr UE o'r farn y bydd eu defnyddio yn dod ag o leiaf cymaint o fanteision ag anfanteision. Er mai lleiafrif bach yn unig (12%) sy'n disgwyl mwy o anfanteision na manteision o ddefnyddio offer digidol a'r Rhyngrwyd erbyn 2030.

  1. Pryderon ynghylch niwed a risgiau ar-lein

Mynegodd mwy na hanner (56%) y dinasyddion UE a arolygwyd eu pryder ynghylch seiber-ymosodiadau a seiberdroseddu megis dwyn neu gam-drin data personol, meddalwedd faleisus, neu we-rwydo. Yn ogystal, nododd mwy na hanner (53%) ohonynt eu bod yn poeni am ddiogelwch a lles plant ar-lein, ac mae bron i hanner (46%) dinasyddion yr UE yn poeni am y defnydd o ddata a gwybodaeth bersonol gan gwmnïau neu'r cyhoedd gweinyddiaethau. Mae tua thraean (34%) o ddinasyddion yr UE yn poeni am anhawster datgysylltu a dod o hyd i gydbwysedd bywyd da ar-lein / all-lein, ac mae tua un o bob pedwar (26%) yn ymwneud â'r anhawster o ddysgu sgiliau digidol newydd sy'n angenrheidiol i gymryd rhan weithredol. rhan mewn cymdeithas. Yn olaf, mynegodd tua un o bob pump (23%) o ddinasyddion yr UE eu pryder am effaith amgylcheddol cynhyrchion a gwasanaethau digidol.

  1. Angen am fwy o wybodaeth am hawliau ar-lein

Yn ôl canlyniadau’r arolwg, mae mwyafrif dinasyddion yr UE yn credu bod yr UE yn amddiffyn eu hawliau yn yr amgylchedd ar-lein yn dda. Yn dal i fod, nid yw nifer sylweddol (bron i 40%) o ddinasyddion yr UE yn ymwybodol y dylid parchu eu hawliau fel rhyddid mynegiant, preifatrwydd, neu beidio â gwahaniaethu ar-lein, ac mewn chwe Aelod-wladwriaeth o'r UE, mae mwy na thri o bob pedwar o'r farn y ffordd hon. Serch hynny, mae mwyafrif helaeth o ddinasyddion yr UE o'r farn ei bod yn ddefnyddiol gwybod mwy am yr hawliau hyn.

hysbyseb
  1. Cefnogaeth i ddatgan ar egwyddorion digidol

Mae mwyafrif helaeth (82%) o ddinasyddion yr UE yn ei ystyried yn ddefnyddiol i'r Undeb Ewropeaidd ddiffinio a hyrwyddo gweledigaeth Ewropeaidd gyffredin ar hawliau ac egwyddorion digidol. Dylai'r egwyddorion hyn fod â goblygiadau pendant i ddinasyddion, er enghraifft mae naw o bob deg (90%) o blaid cynnwys yr egwyddor y dylai pawb, gan gynnwys pobl ag anableddau neu sydd mewn perygl o gael eu gwahardd, elwa o wasanaethau cyhoeddus digidol digidol sy'n hawdd eu cyrraedd ac sy'n hawdd eu defnyddio. . Mae pobl eisiau cael eu hysbysu'n glir am y telerau ac amodau sy'n berthnasol i'w cysylltiad rhyngrwyd, gallu cyrchu'r rhyngrwyd trwy gysylltiad fforddiadwy a chyflym, a gallu defnyddio hunaniaeth ddigidol ddiogel a dibynadwy i gael mynediad at ystod eang o gwasanaethau ar-lein cyhoeddus a phreifat.

Y camau nesaf

Bydd canlyniad yr arolwg Eurobaromedr cyntaf hwn yn helpu i ddatblygu’r cynnig am ddatganiad Ewropeaidd ar hawliau ac egwyddorion digidol Senedd Ewrop, y Cyngor a’r Comisiwn. Bydd y Datganiad yn hyrwyddo trawsnewidiad digidol sy'n cael ei lunio gan werthoedd a rennir Ewropeaidd a chan weledigaeth ddynol-ganolog o newid technolegol.

hysbyseb

Ar ôl yr arolwg cyntaf hwn, bydd cyfres gylchol o arolygon Eurobarometer yn cael eu cynllunio bob blwyddyn (o 2023 ymlaen) i gasglu data ansoddol, yn seiliedig ar ganfyddiad dinasyddion o sut y gweithredir yr egwyddorion digidol, a oedd unwaith yn rhan o'r Datganiad, yn yr UE. .

Cefndir

Mae'r Eurobarometer arbennig (518) yn ymchwilio i'r canfyddiad ymhlith dinasyddion yr UE o ddyfodol offer digidol a'r rhyngrwyd, a'r effaith ddisgwyliedig y bydd y rhyngrwyd, cynhyrchion digidol, gwasanaethau ac offer yn ei chael ar eu bywydau erbyn 2030. Fe'i cynhaliwyd rhwng 16 Medi a 17 Hydref 2021 trwy gymysgedd o gyfweld ar-lein ac wyneb yn wyneb, lle bo hynny'n bosibl neu'n ymarferol. Cyfwelwyd 26,530 o ymatebwyr o 27 Aelod-wladwriaeth yr UE.

Ar 9 Mawrth 2021, nododd y Comisiwn ei weledigaeth ar gyfer trawsnewid digidol Ewrop erbyn 2030 yn ei Gyfathrebu ar y Cwmpawd Digidol: y ffordd Ewropeaidd ar gyfer y Degawd Digidol, a chynigiodd lunio set o egwyddorion digidol sy'n ymgorffori'r ffordd Ewropeaidd ar gyfer y trawsnewid digidol ac arwain polisi'r UE mewn digidol. Mae hyn yn cynnwys meysydd fel mynediad at wasanaethau rhyngrwyd, i amgylchedd ar-lein diogel y gellir ymddiried ynddo ac i wasanaethau cyhoeddus a gweinyddiaeth ddigidol sy'n canolbwyntio ar bobl, yn ogystal â rhyddid ar-lein. 

Gan adeiladu ar hynny, ym mis Medi 2021, cynigiodd y Comisiwn fframwaith llywodraethu cadarn i gyrraedd y targedau digidol ar ffurf a Llwybr i'r Degawd Digidol.

Cynhaliodd y Comisiwn ymgynghoriad cyhoeddus agored hefyd ar yr Egwyddorion Digidol, a oedd yn rhedeg rhwng 12 Mai a 6 Medi 2021. Mae'r canlyniadau dangosodd yr ymgynghoriad hwn gefnogaeth eang i Egwyddorion Digidol Ewropeaidd gan ymatebwyr. Derbyniodd yr ymgynghoriad 609 o ymatebion, gyda 65% ohonynt gan ddinasyddion, a 10% gan sefydliadau cymdeithas sifil.

Mwy o wybodaeth

Adroddiad Eurobarometer

Cwmpawd Digidol: y ffordd Ewropeaidd ar gyfer y Degawd Digidol

Cyfathrebu ar y Llwybr i'r Degawd Digidol

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Dyddiad

Deddf Data: Busnesau a dinasyddion o blaid economi ddata deg

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r canlyniadau ar gyfer y ymgynghoriad cyhoeddus agored ar y Ddeddf Data, menter flaenllaw'r Strategaeth Data Ewropeaidd. Mae'r rhan fwyaf o'r ymatebwyr o'r farn bod angen gweithredu ar lefel yr UE neu genedlaethol ar rannu data busnes-i-lywodraeth er budd y cyhoedd, yn enwedig ar gyfer argyfyngau a rheoli argyfwng, atal a gwytnwch. Mae'r ymatebion yn dangos, er bod busnesau'n cymryd rhan mewn rhannu data, bod trafodion data yn dal i gael eu dal yn ôl gan nifer o rwystrau o natur dechnegol neu gyfreithiol.

Dywedodd Margrethe Vestager, Is-lywydd Ewrop sy’n addas ar gyfer yr Oes Ddigidol: “Bydd y Ddeddf Data yn fenter newydd o bwys i sicrhau tegwch trwy ddarparu gwell rheolaeth ar gyfer rhannu data i ddinasyddion a busnesau, yn unol â’n gwerthoedd Ewropeaidd. Rydym yn croesawu’r diddordeb eang a’r gefnogaeth tuag at y fenter hon. ”

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Yn gyfangwbl â’r Ddeddf hon, bydd gan ddefnyddwyr fwy o reolaeth dros y data y maent yn ei gynhyrchu trwy eu gwrthrychau craff a busnesau’r UE yn fwy o bosibiliadau i gystadlu ac arloesi a throsglwyddo data yn hawdd rhwng darparwyr gwasanaeth. Fel rhan o'n Degawd Digidol, bydd meithrin mynediad a defnydd diogel o ddata yn cyfrannu at ymddangosiad Marchnad Sengl Ewropeaidd sofran ar gyfer data. ”

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng 3 Mehefin a 3 Medi 2021 a chasglu barn ar fesurau i greu tegwch wrth rannu data, gwerth i ddefnyddwyr a busnesau. Bydd canlyniadau'r ymgynghoriad yn bwydo i'r asesiad effaith sy'n cyd-fynd â'r Ddeddf Data a'r adolygiad o'r Cyfarwyddeb ar ddiogelu cronfeydd data yn gyfreithiol. Bydd y Ddeddf Data yn anelu at egluro ar gyfer defnyddwyr a busnesau'r UE a all ddefnyddio a chyrchu pa ddata at ba ddibenion. Mae'n dilyn i fyny ac yn ategu'r Deddf Llywodraethu Data, sy'n ceisio cynyddu ymddiriedaeth a hwyluso rhannu data ar draws yr UE a rhwng sectorau a bod cytundeb gwleidyddol wedi bod arno wedi cyrraedd yr wythnos diwethaf rhwng Senedd Ewrop ac aelod-wladwriaethau'r UE.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Erlyn Rwmania gan y Comisiwn Ewropeaidd dros lygredd

cyhoeddwyd

on

Methodd gwlad de-ddwyrain Ewrop dro ar ôl tro â dileu afreoleidd-dra ansawdd aer, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan y Comisiwn Ewropeaidd, yn ysgrifennu Cristian Gherasim.

Dau reswm yn ôl penderfyniad y Comisiwn i siwio Rwmania. Nid yw'r wlad wedi cydymffurfio â rheolau'r UE ar frwydro yn erbyn llygredd diwydiannol ac nid yw wedi cyflawni ei rhwymedigaeth i fabwysiadu rhaglen rheoli llygredd aer.

“Yn yr achos cyntaf, ni wnaeth Rwmania sicrhau gweithrediad tri gosodiad diwydiannol gydag awdurdodiad dilys o dan y Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol (Cyfarwyddeb 2010/75 / EU) i atal neu leihau llygredd. Yn ail, ni fabwysiadodd Rwmania ei rhaglen rheoli llygredd aer genedlaethol gyntaf o dan Gyfarwyddeb (UE) 2016/2284 ar leihau allyriadau cenedlaethol rhai llygryddion aer ", meddai cynrychiolwyr y CE.

Nid yw Rwmania wedi cydymffurfio â Chytundeb Gwyrdd Ewrop

hysbyseb

Mae Cytundeb Gwyrdd Ewrop yn canolbwyntio ar leihau llygredd aer, sy'n un o'r prif ffactorau sy'n effeithio ar iechyd pobl. Er mwyn amddiffyn iechyd dinasyddion a'r amgylchedd naturiol, rhaid i wledydd yr UE orfodi'r gyfraith yn llawn, esbonia'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae'r Gyfarwyddeb hon yn gosod rheolau i leihau allyriadau diwydiannol niweidiol aer, dŵr a phridd ac i atal gwastraff rhag cynhyrchu. O dan y gyfarwyddeb, rhaid trwyddedu gosodiadau diwydiannol er mwyn gweithredu. Os yw'r drwydded ar goll, ni ellir gwirio cydymffurfiad â'r gwerthoedd terfyn allyriadau ac ni ellir osgoi'r risgiau i'r amgylchedd ac iechyd pobl.

Nid oes gan dri gosodiad diwydiannol yn Rwmania ganiatâd eto i sicrhau nad yw eu hallyriadau yn fwy na'r gwerthoedd terfyn allyriadau a osodir gan gyfraith yr UE.

"O dan Gyfarwyddeb yr NPP, mae'n ofynnol i Aelod-wladwriaethau ddatblygu, mabwysiadu a gweithredu rhaglenni rheoli llygredd aer cenedlaethol. Dylai'r rhaglenni hynny gynnwys mesurau i gyflawni lefelau ansawdd aer nad ydynt yn achosi effeithiau niweidiol neu risgiau sylweddol i iechyd pobl a'r amgylchedd.

hysbyseb

Mae'r Gyfarwyddeb yn darparu ar gyfer ymrwymiadau i leihau allyriadau pum llygrydd aer (sylffwr deuocsid, ocsidau nitrogen, cyfansoddion organig anweddol nad ydynt yn fethan, amonia a deunydd gronynnol mân - PM2,5). Rhaid i aelod-wladwriaethau gyflwyno adroddiadau blynyddol ar y llygryddion hyn. Dylai Rwmania fod wedi cyflwyno i'r Comisiwn ei raglen rheoli llygredd aer genedlaethol gyntaf erbyn Ebrill 1, 2019, ond nid yw'r rhaglen honno wedi'i mabwysiadu eto.

Felly, mae'r Comisiwn yn siwio Rwmania am y ddau reswm hyn ", dengys y communiqué a anfonwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Mae problem llygredd aer Rwmania yn un hirsefydlog. Mae'r wlad yn parhau i fod yn un o'r rhai mwyaf llygredig yn yr Undeb Ewropeaidd. Gan fod y rhan fwyaf o'r gwastraff yn dod i ben nid mewn canolfannau ailgylchu ond mewn tomenni anghyfreithlon, mae'r sbwriel fel arfer yn cael ei losgi, gan ollwng mwg gwenwynig a deunydd gronynnol mân i'r awyr.

Mae tanau anghyfreithlon o'r fath wedi amgáu prifddinas Rwmania gan ei gwneud yn un o'r rhai mwyaf llygredig yn Ewrop. Mae Bucharest wedi cofnodi achosion o lygredd mater gronynnol fwy na 1,000 y cant yn uwch na'r lefel trothwy a dderbynnir.

Mae Brwsel wedi targedu Rwmania dro ar ôl tro dros lygredd aer a safleoedd tirlenwi anghyfreithlon. Lansiodd gamau cyfreithiol dros lefelau llygredd aer gormodol mewn dinasoedd fel București, Brașov, Iași, Cluj-Napoca a Timișoara. Dedfrydodd Llys Cyfiawnder Ewrop Rwmania y llynedd yn benodol am y lefelau llygredd uchel yn Bucharest.

Y broblem wastraff

Ar wahân i lygredd aer, mae mewnforion gwastraff yn parhau i wneud penawdau. Mae gwastraff anghyfreithlon yn mewnforio troseddau cyfundrefnol tanwydd. Daeth problem wastraff Rwmania a mewnforion anghyfreithlon o dan graffu cyhoeddus ar ôl i'r gweithgareddau hyn godi'n sylweddol dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf, yn enwedig ar ôl i China, prif fewnforiwr gwastraff y byd, roi gwaharddiad plastig ar waith.

Daeth Gweinidog yr Amgylchedd Rwmania allan yn gyhoeddus i ddweud bod y gweithgareddau hyn yn cael eu rhedeg gan sefydliadau troseddol trefnus, a bydd angen i awdurdodau'r wladwriaeth sganio pob llwyth sy'n dod i mewn i'r wlad i weld a yw dogfennau trafnidiaeth yn adlewyrchu'r hyn sydd yn y cargo.

Soniodd Tanczos Barna hefyd nad oes gan Rwmania system drefnus ar gyfer gwaredu detholus a storio gwastraff yn ecolegol, ac nad oes gan fusnesau sy'n delio ag ailgylchu yn baradocsaidd ddigon o wastraff i'w ddefnyddio oherwydd rheolaeth wastraff Rwmania. Mae angen i fusnesau o'r fath droi at fewnforion gwastraff.

Gwylwyr Arfordir Rwmania atafaelwyd dros y misoedd diwethaf sawl un cynwysyddion wedi'u llwytho â gwastraff na ellir ei ddefnyddio sy'n cael ei gludo i borthladd Môr Du Rwmania o amrywiol wledydd yr UE. Sefydlodd erlynwyr fod llwyth o wastraff o Bortiwgal wedi'i ddatgan ar gam i'r awdurdod tollau fel plastig sgrap, ond eu bod yn wastraff na ellir ei ddefnyddio a gwenwynig. Hefyd, gwnaeth 25 tunnell o wastraff rwber ei ffordd o'r DU i'r un Porthladd Rwmania o Constanta a chael ei atafaelu gan yr Heddlu Tollau.

Dynodwyd 70 o gynwysyddion eraill â gwastraff anghyfreithlon, a ddygwyd i Rwmania o Wlad Belg mewn sawl porthladd arall yn Rwmania ar hyd arfordir y Môr Du. Unwaith eto, datganwyd nwyddau ar gam i'r awdurdod tollau fel gwastraff plastig wedi'i ddefnyddio. Dangosodd adroddiad yr heddlu, er gwaethaf y dogfennau a nododd fod y cargo yn cynnwys gwastraff plastig, ei fod mewn gwirionedd yn cynnwys pren, gwastraff metel a deunyddiau peryglus. Roedd y cynwysyddion wedi cael eu llwytho yn yr Almaen, a daeth y nwyddau gan gwmni o Wlad Belg.

Ond dim ond cyfran fach o'r hyn sy'n mynd i mewn i'r wlad sy'n wastraff y gellir ei ddefnyddio, gan amlaf yn ddeunyddiau anadferadwy a gwenwynig, wedi'u mewnforio yn anghyfreithlon. Mae mwy a mwy o gwmnïau yn dod â thonau sbarion o offer electronig, plastigau, gwastraff meddygol, neu sylweddau gwenwynig hyd yn oed i Rwmania, o dan esgus mewnforio cynhyrchion ail-law. Mae'r holl bethau hyn yn y pen draw yn cael eu claddu yn y caeau neu eu llosgi yn syml.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd