Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Gwyntoedd o newid: Sut y gwnaeth Enel ac Iberdrola bweru ar gyfer y trawsnewid ynni

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Gwelodd Enel ac Iberdrola cyfleustodau mwyaf Ewrop y trawsnewidiad ynni glân yn dod ddegawdau yn ôl pan oedd eraill yn baulked ar gost uchel cynhyrchu ynni o'r haul a'r gwynt ac yn hytrach yn sownd â glo ac olew, ysgrifennu Stephen Jewkes a Isla Binnie.

Diolch i benderfyniadau cynnar i brynu gridiau pŵer ac adeiladu planhigion adnewyddadwy, mae'r cyfleustodau a oedd unwaith yn sefyllfa ymhlith llond llaw o fawredd ynni gwyrdd byd-eang sy'n mynd i'r frwydr gydag Big Oil i gyflenwi pŵer carbon isel yn llawn hyder.

Mae cewri olew Ewropeaidd fel BP, Royal Dutch Shell a Total wedi miniogi eu ffocws ar bŵer, gan ei weld fel y sector i adeiladu eu busnesau o gwmpas wrth iddynt ailddyfeisio eu hunain fel cyflenwyr ynni glân.

hysbyseb

Ond bydd angen iddyn nhw ymgodymu â chyfran y farchnad gan ddeiliaid fel Enel ac Iberdrola sydd wedi bod yn lleoli eu hunain ers blynyddoedd i elwa o'r newid i ynni glanach, gan fod betio tranc tanwydd ffosil yn anochel.

“Mae’r trawsnewidiad ynni wedi bod yn rhan o fy mywyd,” meddai Prif Weithredwr Enel, Francesco Starace, wrth Reuters. “Doedd dim eiliad eureka i ni. Fe wnaethon ni ddweud bod hyn yn rhy dwp i gael ei barhau am amser hir. ”

Mae trawsnewid y ddau gwmni yn bwerdai gwyrdd byd-eang wedi helpu i hybu eu helw a rhannu prisiau wrth gynhyrchu arian parod a difidendau er gwaethaf pandemig byd-eang. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae eu cyfranddaliadau wedi sgwrio wrth i fuddsoddwyr symud o stociau olew i brynu i mewn i fusnesau yr oeddent yn teimlo oedd â'r sylfaen ariannol a'r setiau sgiliau i arwain y broses o drosglwyddo ynni yn cyflymu. tmsnrt.rs/3fwgdeJ

hysbyseb

Mae Enel ac Iberdrola wedi adeiladu capasiti ynni glân mewn marchnadoedd allweddol fel yr Unol Daleithiau ac America Ladin ac maent bellach yn anelu at gael 215 gigawat eu gallu adnewyddadwy eu hunain erbyn 2030 - digon i bweru tua 150 miliwn o gartrefi Ewropeaidd, yn seiliedig ar amcangyfrif. gan yr ymgynghoriaeth Wood Mackenzie.

Ymhlith y cyfleustodau gwyrdd blaenllaw eraill sydd hefyd wedi elwa o'r symudiad i ffwrdd o danwydd ffosil mae NextEra Energy, cawr pŵer gwynt a solar yn yr Unol Daleithiau ac Orsted, fferm wynt alltraeth Denmarc. (Graffig: Mae marchnadoedd stoc yn ffafrio cyfleustodau gwyrdd,)

Graffeg Reuters

'KISS THE FROG'

Hyd yn oed cyn ymuno ag Enel ar droad y ganrif, roedd Starace yn gwthio cwmnïau wedi gwirioni ar olew a glo i newid i dyrbinau nwy llai llygrol.

“Nid dyma’r trawsnewidiad ynni cyntaf, cyn bod cylchoedd stêm glo a drawsnewidiodd wedyn i stêm nwy ac ati,” meddai. “Hoffais ochr gynaliadwy ynni adnewyddadwy, y ffaith eich bod yn parhau i ailddefnyddio’r un egni o’r haul.”

Y trobwynt i Enel oedd creu Enel Green Power (EGP) yn 2008, ychydig ar ôl iddo lansio meddiant o 39 biliwn ewro o Endesa Sbaen, bargen a roddodd hwb i'w mynediad i farchnadoedd America Ladin sy'n tyfu'n gyflym. Cafodd Starace y dasg o redeg EGP fel busnes annibynnol hyfyw nad oedd yn dibynnu ar y cymhellion hael yr oedd llywodraethau yn eu cynnig bryd hynny i roi hwb i'w gyriannau gwyrdd. Sioe sioe (2 ddelwedd)

“Roedd ynni adnewyddadwy yn gêm bêl hollol wahanol - planhigion llai, llai cystadleuol, costus. Roedd angen ei le ei hun gyda’r ôl troed cywir a’r gymysgedd dechnoleg i’w gyflawni, ”meddai ffynhonnell a oedd yn gweithio yn EGP. Erbyn i Starace ddod yn brif weithredwr grŵp Enel yn 2014, ychydig o amser a gollodd wrth brynu’r rhan o EGP a restrwyd yn 2010 yn ôl felly roedd yr injan dwf yn gwbl fewnol.

Gwnaeth Prif Weithredwr Iberdrola, Ignacio Galan, newid hyd yn oed yn gynharach oddi wrth lo ac olew pan gipiodd y llyw yng nghyfleustodau preifat mwyaf Sbaen yn 2001.

Dechreuodd gau gweithfeydd pŵer olew tanwydd - roedd 3.2 gigawat (GW) o gapasiti wedi'i ddadgomisiynu erbyn 2012 - a chau dau ffatri glo olaf y cwmni yn 2020.

Ar yr un pryd, rhoddodd Iberdrola hwb i’w wariant ar adeiladu planhigion adnewyddadwy, ffermydd gwynt yn bennaf, yn Sbaen o 352 miliwn ewro ($ 413 miliwn) yn 2001 i dros 1 biliwn ewro yn 2004.

Cyfarfu Galan â gwrthiant mewnol a rheoliadol, er i fanc y Swistir UBS ddweud mewn adroddiad yn 2002 o’r enw “Kiss the Frog” y gallai ffocws carbon isel newydd Iberdrola gynhyrchu elw.

Roedd angen argyhoeddiadol ar fuddsoddwyr o hyd. Roedd un ffynhonnell Iberdrola yn dwyn i gof amheuon rheolwr asedau’r Unol Daleithiau ynghylch ffermydd gwynt yn 2004, gan eu galw’n ddartiau eithaf gwyn yn sownd ar ochr bryn. Newidiodd ei feddwl pan ymwelodd ag un yn Sbaen yn 2007.

"Roedd yn amheugar, ond dair blynedd yn ddiweddarach dywedodd ein bod ni'n iawn," meddai'r ffynhonnell. (Graffig: Targedau uchelgeisiol, ond yn bell i ddal i fyny â'r majors ynni adnewyddadwy,)

Graffeg Reuters

GRIDS APART

Dywed yr Ymgynghoriaeth Rystad Energy fod gan gewri olew ffordd bell i ddal i fyny â'r majors ynni adnewyddadwy o ran gallu, er gwaethaf eu targed uchelgeisiol. Erbyn 2035, mae'n amcangyfrif y bydd Enel yn dal i arwain ac yna Iberdrola a NextEra.

Mae gan Enel ac Iberdrola fantais sylweddol arall y mae dadansoddwyr yn dweud y bydd majors olew yn ei chael hi'n anodd paru - busnesau gridiau pŵer ffyniannus. Daw bron i hanner enillion Enel ac Iberdrola o filiynau o gilometrau o linellau pŵer sy'n cludo trydan i gartrefi yn Ewrop, yr Unol Daleithiau ac America Ladin.

“Gridiau yw asgwrn cefn y trawsnewid ynni,” meddai Javier Suarez, pennaeth y ddesg cyfleustodau ym Mediobanca ym Milan. “Mae bod yn berchen arnyn nhw yn golygu llif arian cyson a risg buddsoddi is.” Mae'r mwyafrif o gridiau yn fonopolïau gydag enillion rheoledig, gwarantedig ac anaml y bydd gweithredwyr yn eu rhoi ar werth. “Ni fydd unrhyw newydd-ddyfodiad i’r diwydiant yn gallu cael mynediad yn hawdd neu yn sicr nid yn rhad at yr asedau etifeddiaeth da iawn sydd gan Iberdrola ac Enel - yr asedau seilwaith,” meddai dadansoddwr Wood Mackenzie, Tom Heggarty.

Bellach mae angen rownd enfawr o fuddsoddiad ar rwydweithiau a adeiladwyd i gymryd llif pŵer unffordd o weithfeydd tanwydd ffosil i ddarparu ar gyfer cynhyrchu trydan o ffynonellau fel paneli solar ar doeau a all hefyd chwistrellu pŵer yn ôl i'r grid.

Perigloriaid fel Enel ac Iberdrola yw'r ymgeiswyr mwyaf tebygol o ddarparu cyfalaf, meddai dadansoddwyr.

Oherwydd bod enillion fel arfer yn cael eu cloi i mewn gyda chontractau, bydd mwy o wariant ar gridiau ac asedau cynhyrchu pŵer adnewyddadwy yn trosi’n fwy o elw ar gyfer y cyfleustodau gwyrdd mawr, meddai Goldman Sachs. Yn ôl cyfrifiadau banc yr UD, bydd cyrraedd targedau rhyngwladol i dorri allyriadau carbon i sero net erbyn 2050 yn gofyn am naid o 200% mewn gwariant ar seilwaith pŵer o'r fath. Mae Enel nawr yn edrych i ehangu ei rwydwaith grid yn Ewrop, America Ladin, yr Unol Daleithiau a rhanbarth Asia a'r Môr Tawel, dywedodd ffynonellau.

Ym mis Tachwedd, dywedodd y byddai'n gwario 150 biliwn ewro o'i arian ei hun i helpu i leihau ei allyriadau carbon 80% erbyn 2030 a bron i dreblu ei allu adnewyddadwy i 120 GW, gyda gridiau'n amsugno bron i hanner y buddsoddiad cyffredinol. Yn y cyfamser, mae Iberdrola wedi clustnodi mwy na thraean o'i gynlluniau gwariant ar gyfer gridiau, yn yr Unol Daleithiau yn bennaf, a fydd yn dod yn farchnad fwyaf ar gyfer asedau rheoledig.

Mae wedi addo gwario 150 biliwn ewro ar dreblu ei allu adnewyddadwy a dyblu ei asedau rhwydwaith erbyn 2030. Mae'r symiau corrach yn symiau mawreddog olew Ewropeaidd wedi addo ar gyfer eu busnesau gwyrdd newydd hyd yn hyn.

“Nid wyf yn credu ei bod yn syml penderfynu gwario arian mewn ynni adnewyddadwy,” meddai Pierre Bourderye o PJT Partners am Enel ac Iberdrola. “Pe bai wedi bod yn syml byddai eraill wedi ei wneud ar yr un pryd, ond fe wnaethant hynny 10 mlynedd yn ddiweddarach.”

(Ewros $ 1 0.8516 =)

Adrodd gan Stephen Jewkes ym Milan ac Isla Binnie ym Madrid

Newid yn yr hinsawdd

Heddlu'n clirio gweithredwyr hinsawdd o galon ardal ariannol Zurich

cyhoeddwyd

on

By

Mae gweithredwyr hinsawdd "Rise up for Change" yn blocio mynedfa Credit Suiesse i brotestio yn erbyn cyllid banciau mawr i brosiectau tanwydd ffosil sy'n niweidio'r amgylchedd yn Zurich, yr Almaen, Awst 2, 2021. Schweiz Rise Up For Change / Handout trwy REUTERS
Mae gweithredwyr hinsawdd "Rise up for Change" yn blocio mynedfa UBS i brotestio yn erbyn cyllid banciau mawr i brosiectau tanwydd ffosil sy'n niweidio'r amgylchedd yn Zurich, yr Almaen, Awst 2, 2021. Schweiz Rise Up For Change / Handout trwy REUTERS

Mae gweithredwyr hinsawdd 'Rise up for Change' yn blocio mynedfa UBS i brotestio yn erbyn cyllid banciau mawr i brosiectau tanwydd ffosil sy'n niweidio'r amgylchedd yn Zurich, yr Almaen, 2 Awst 2021. Schweiz Rise Up For Change / Taflen trwy REUTERS

Dechreuodd yr heddlu glirio gweithredwyr hinsawdd o galon ardal ariannol Zurich ddydd Llun (2 Awst) ar ôl iddyn nhw rwystro mynedfeydd banciau i brotestio yn erbyn cyllid benthycwyr ar gyfer prosiectau tanwydd ffosil sy'n niweidio'r amgylchedd., yn ysgrifennu Michael Shields.

Arweiniodd heddlu Zurich actifyddion canu a llafarganu a oedd wedi cymryd swyddi wrth y mynedfeydd i Credit Suisse (CSGN.S) ac UBS yn sgwâr Paradeplatz ym mol ariannol y Swistir. (UBSG.S) wedi iddynt wrthod gwasgaru.

hysbyseb

"Hyd yma, mae Credit Suisse ac UBS wedi gwneud unrhyw beth ond ymateb yn ddigonol i'r argyfwng hinsawdd. Dyna pam mae'r mudiad cyfiawnder hinsawdd yn meddiannu pencadlys Credit Suisse a swyddfa UBS gerllaw heddiw i dynnu sylw at ganlyniadau diffyg gweithredu sefydliadau ariannol y Swistir , "Dywedodd Frida Kohlmann, llefarydd ar ran y grŵp Rise Up for Change, mewn datganiad.

Roedd gweithredwyr wedi llwyfannu ffug y tu allan i bencadlys Credit Suisse yr wythnos diwethaf, gan sefyll fel cynrychiolwyr banc y Swistir a chyhoeddi diwedd ar ei ariannu tanwydd ffosil. Darllen mwy.

Daw’r brotest ynghanol ton o anufudd-dod sifil gan weithredwyr yn y Swistir, lle mae’r hinsawdd yn cynhesu tua dwywaith cyflymder y cyfartaledd byd-eang ac yn newid ei dirweddau mynyddig enwog. Darllen mwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu canllawiau newydd ar sut i amddiffyn prosiectau seilwaith yn y dyfodol rhag newid yn yr hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi canllawiau technegol newydd ar amddiffyn hinsawdd prosiectau seilwaith ar gyfer y cyfnod 2021-2027. Bydd y canllawiau hyn yn caniatáu i ystyriaethau hinsawdd gael eu hintegreiddio i fuddsoddiadau yn y dyfodol a datblygu prosiectau seilwaith, p'un a ydynt yn adeiladau, isadeiledd rhwydwaith neu'n gyfres o systemau ac asedau adeiledig. Yn y modd hwn, bydd buddsoddwyr sefydliadol a phreifat Ewropeaidd yn gallu gwneud penderfyniadau gwybodus ar brosiectau y bernir eu bod yn gydnaws â Chytundeb Paris ac amcanion hinsawdd yr UE.

Bydd y canllawiau a fabwysiadwyd yn helpu'r UE i weithredu Bargen Werdd Ewrop, i gymhwyso cyfarwyddiadau cyfraith hinsawdd Ewrop ac i gyfrannu at wariant gwyrddach yr UE. Maent yn rhan o bersbectif gostyngiad net mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr o -55% erbyn 2030 a niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050; maent yn parchu egwyddorion 'uchafiaeth effeithlonrwydd ynni' ac 'i beidio ag achosi niwed sylweddol'; ac maent yn cwrdd â'r gofynion a nodir yn y ddeddfwriaeth ar gyfer sawl cronfa UE fel InvestEU, y Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF), Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), y Gronfa Cydlyniant (CF) a'r Gronfa Pontio Gyfiawn (FTJ).

hysbyseb

Parhau Darllen

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Ffrengig € 30.5 biliwn i gefnogi cynhyrchu trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun cymorth yn Ffrainc i gefnogi cynhyrchu trydan adnewyddadwy. Bydd y mesur yn helpu Ffrainc i gyflawni ei thargedau ynni adnewyddadwy heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol a bydd yn cyfrannu at yr amcan Ewropeaidd o gyflawni niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y mesur cymorth hwn yn ysgogi datblygiad ffynonellau ynni adnewyddadwy allweddol, ac yn cefnogi trosglwyddo i gyflenwad ynni sy'n amgylcheddol gynaliadwy, yn unol ag amcanion Bargen Werdd yr UE. Bydd dewis y buddiolwyr trwy broses gynnig gystadleuol yn sicrhau'r gwerth gorau am arian trethdalwyr wrth gynnal cystadleuaeth ym marchnad ynni Ffrainc. ” 

Cynllun Ffrainc

hysbyseb

Hysbysodd Ffrainc y Comisiwn am ei fwriad i gyflwyno cynllun newydd i gefnogi trydan a gynhyrchir o ffynonellau ynni adnewyddadwy, sef i weithredwyr solar, gwynt ar y tir a gosodiadau trydan dŵr. Mae'r cynllun yn rhoi cefnogaeth i'r gweithredwyr hyn a ddyfernir trwy dendrau cystadleuol. Yn benodol, mae'r mesur yn cynnwys saith math o dendr ar gyfer cyfanswm o 34 GW o gapasiti adnewyddadwy newydd a fydd yn cael ei drefnu rhwng 2021 a 2026: (i) solar ar y ddaear, (ii) solar ar adeiladau, (iii) gwynt ar y tir, (iv) gosodiadau trydan dŵr, (v) solar arloesol, (vi) hunan-ddefnydd a (vii) tendr niwtral o ran technoleg. Mae'r gefnogaeth ar ffurf premiwm ar ben pris y farchnad drydan. Mae gan y mesur gyfanswm cyllideb dros dro o oddeutu € 30.5 biliwn. Mae'r cynllun ar agor tan 2026 a gellir talu cymorth am uchafswm o 20 mlynedd ar ôl i'r gosodiad adnewyddadwy newydd gael ei gysylltu â'r grid.

Asesiad y Comisiwn

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau 2014 ar gymorth y wladwriaeth ar gyfer gwarchod yr amgylchedd ac ynni.

hysbyseb

Canfu’r Comisiwn fod y cymorth yn angenrheidiol i ddatblygu’r cynhyrchiant ynni adnewyddadwy ymhellach i gyflawni nodau amgylcheddol Ffrainc. Mae ganddo hefyd effaith gymhelliant, gan na fyddai'r prosiectau fel arall yn digwydd yn absenoldeb cefnogaeth y cyhoedd. At hynny, mae'r cymorth yn gymesur ac wedi'i gyfyngu i'r lleiafswm sy'n angenrheidiol, gan y bydd lefel y cymorth yn cael ei osod trwy dendrau cystadleuol. Yn ogystal, canfu'r Comisiwn fod effeithiau cadarnhaol y mesur, yn benodol, yr effeithiau amgylcheddol cadarnhaol yn gorbwyso unrhyw effeithiau negyddol posibl o ran ystumio cystadleuaeth. Yn olaf, ymrwymodd Ffrainc hefyd i gyflawni ex-post gwerthuso i asesu nodweddion a gweithrediad y cynllun adnewyddadwy.

Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod cynllun Ffrainc yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gan y bydd yn hwyluso datblygu cynhyrchu trydan adnewyddadwy o amrywiol dechnolegau yn Ffrainc ac yn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop a heb gystadleuaeth ystumio gormodol.

Cefndir

2014 y Comisiwn Canllawiau ar Gymorth Gwladol dros Amddiffyn yr Amgylchedd ac Ynni caniatáu i aelod-wladwriaethau gefnogi cynhyrchu trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy, yn ddarostyngedig i rai amodau. Nod y rheolau hyn yw helpu aelod-wladwriaethau i gyrraedd targedau ynni a hinsawdd uchelgeisiol yr UE am y gost leiaf bosibl i drethdalwyr a heb ystumiadau gormodol o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl.

Daeth Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy o 2018 sefydlodd darged ynni adnewyddadwy rhwymol ledled yr UE o 32% erbyn 2030. Gyda'r Cyfathrebu Bargen Werdd Ewropeaidd yn 2019, atgyfnerthodd y Comisiwn ei uchelgeisiau hinsawdd, gan osod amcan o ddim allyriadau net o nwyon tŷ gwydr yn 2050. Cafodd y mabwysiadwyd yn ddiweddar Cyfraith Hinsawdd Ewrop, sy'n ymgorffori amcan niwtraliaeth hinsawdd 2050 ac yn cyflwyno'r targed canolraddol o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr net o leiaf 55% erbyn 2030, gosod y tir ar gyfer y 'addas ar gyfer 55' cynigion deddfwriaethol a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 14 Gorffennaf 2021. Ymhlith y cynigion hyn, mae'r Comisiwn wedi cyflwyno a diwygiad i'r Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy, sy'n gosod targed uwch i gynhyrchu 40% o ynni'r UE o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.50272 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth gwefan wedi i unrhyw faterion cyfrinachedd gael eu datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau Cymorth Gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y E-Newyddion Wythnosol y Gystadleuaeth.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd