Cysylltu gyda ni

Economi

Dylai taliadau a rheolaethau Polisi Amaethyddol Cyffredin fod yn seiliedig ar y buddiolwr terfynol 'von Cramon ASE

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Pleidleisiodd ASEau ar reolau newydd sy'n llywodraethu'r Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n cyfrif am oddeutu traean o gyllideb yr UE. Nod y diwygiadau yw gwneud y polisi'n fwy cynaliadwy eu gwanhau gan gyfres o welliannau gan brif grwpiau gwleidyddol y senedd.

Dadleuodd y Comisiynydd Amaeth Ewropeaidd, Janusz Wojciechowski fod angen i'r polisi ddarparu buddion economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol i ffermwyr a dinasyddion Ewrop. Roedd yn gresynu bod ASEau yn llai uchelgeisiol na'r Comisiwn wrth alinio'r polisi â'r fargen werdd a hefyd ei wneud yn decach.  

Roedd ASE Viola von Cramon (Green, DE) yn feirniadol o’r cytundebau y daeth y tri phrif grŵp iddynt yn y senedd - Plaid y Bobl Ewropeaidd, Democratiaid Cymdeithasol ac Adnewyddu - am fethu â bachu ar y cyfle i wneud diwygiadau a fyddai’n arwain at bolisi mwy gwyrdd. byddai hynny'n cefnogi bioamrywiaeth.  

Mae Von Cramon hefyd yn gresynu y bydd llywodraethu gwan yn arwain at gamddefnyddio arian. Mae cyfran fawr o'r PAC yn cael ei wario ar daliadau uniongyrchol a ddyrennir ar sail hectar neu gyfaint y da byw fel yr unig amodau ar gyfer derbyn arian yr UE. Dywed fod hyn wedi arwain at arferion gwael ac weithiau troseddol o gydio mewn tir, yn enwedig yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. Bwlch arall y mae hi'n tynnu sylw ato mewn taliadau PAC yw'r ffaith bod cymorthdaliadau'n cael eu dosbarthu 'fesul fferm' lle gall buddiolwr terfynol y cymorthdaliadau hyn fod yn un person - ac nid o reidrwydd y person sy'n gweithio'r fferm. Am y rheswm hwn, mae Von Cramon yn argyhoeddedig y dylai taliadau a rheolaethau PAC fod yn seiliedig ar y 'buddiolwr terfynol' ac y dylid cael terfyn cadarn (capio) i'r uchafswm o gymorthdaliadau blynyddol y gallai un buddiolwr terfynol ei dderbyn.

Ar y cyfan, mae hi'n dadlau bod angen rheolaethau tynnach ar wariant, o dan y ddwy biler (taliad uniongyrchol a datblygu gwledig).  

Dywed Von Cramon, trwy barhau i gefnogi cnydau a dyfir yr hectar, bod polisi amaethyddol blaenllaw’r UE yn lladd bioamrywiaeth ac yn ymbellhau’r UE oddi wrth ei nodau a’i ymrwymiadau gwyrdd yng Nghytundeb Hinsawdd Paris. Mae Van Cramon yn un ymhlith llawer o leisiau gan ddweud ei bod yn hen bryd i’r UE dorri gyda’r hen arferion o gefnogaeth gref i’r amaeth-gynhyrchwyr rhyngwladol mawr ac ailgyflwyno ffermwyr organig bach a chanolig a chaniatáu i’r pridd a natur adennill rhywfaint o’i waith cryfder coll.

coronafirws

Mae'r UE, dan bwysau dros gyflwyno brechlyn, yn ystyried newid i gymeradwyaethau brys

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd ddydd Mawrth (2 Mawrth) ei fod yn ystyried cymeradwyo brys ar gyfer brechlynnau COVID-19 fel dewis arall cyflymach yn lle awdurdodiadau marchnata amodol mwy trylwyr sydd wedi cael eu defnyddio hyd yn hyn, yn ysgrifennu Francesco Guarascio, @fraguarascio.

Byddai'r cam hwn yn nodi newid mawr yn y dull o gymeradwyo brechlyn, gan y byddai'n golygu defnyddio gweithdrefn yr oedd yr UE wedi'i hystyried yn beryglus a chyn i'r pandemig COVID-19 gael ei gadw ar gyfer awdurdodiad eithriadol ar lefel genedlaethol o gyffuriau ar gyfer cleifion â salwch terfynol, gan gynnwys triniaethau canser.

Daw'r newid posibl wrth i weithrediaeth yr UE a rheoleiddiwr cyffuriau'r bloc ddod o dan bwysau cynyddol am yr hyn y mae rhai yn ei ystyried yn gymeradwyaeth brechlyn araf, sydd wedi cyfrannu at gyflwyno ergydion COVID-19 yn arafach yn yr undeb 27 cenedl, o'i gymharu â'r Unol Daleithiau a cyn aelod o'r UE, Prydain.

“Rydyn ni’n barod i fyfyrio gyda’r aelod-wladwriaethau ar bob llwybr posib i gyflymu cymeradwyaeth y brechlynnau,” meddai llefarydd ar ran Comisiwn yr UE wrth gynhadledd newyddion.

Gallai un opsiwn fod yn “awdurdodiad brys o frechlynnau ar lefel yr UE gydag atebolrwydd a rennir ymhlith aelod-wladwriaethau”, meddai’r llefarydd, gan ychwanegu y gallai gwaith ar hyn ddechrau’n gyflym iawn pe bai llywodraethau’r UE yn cefnogi’r syniad.

Nid oedd yn glir a fyddai gweithdrefn awdurdodi brys ledled yr UE, os cytunir arni, yn cynnwys yr un amodau â chymeradwyaethau brys a roddir ar lefel genedlaethol, meddai llefarydd ar ran y comisiwn wrth Reuters.

Ar hyn o bryd ni all Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) roi cymeradwyaeth frys ond mewn amgylchiadau eithriadol mae wedi argymell defnyddio cyffuriau yn dosturiol cyn awdurdodiad marchnata.

Defnyddiwyd y weithdrefn hon ym mis Ebrill i awdurdodi meddygon i ddechrau i ddefnyddio remdesivir cyffuriau gwrthfeirysol Gilead fel triniaeth yn erbyn COVID-19. Yn ddiweddarach, cafodd y cyffur gymeradwyaeth amodol gan EMA.

Caniateir cymeradwyaeth frys genedlaethol o dan gyfreithiau'r UE, ond maent yn gorfodi gwledydd i gymryd cyfrifoldeb llawn os aiff rhywbeth o'i le gyda brechlyn, ond o dan yr awdurdodiad marchnata mwy trylwyr, mae cwmnïau fferyllol yn parhau i fod yn atebol am eu brechlynnau.

Roedd Comisiwn yr UE wedi dweud na ddylid defnyddio awdurdodiadau brys cenedlaethol ar gyfer brechlynnau COVID-19, oherwydd gallai cymeradwyo cyflymach leihau gallu rheoleiddwyr i wirio data effeithiolrwydd a diogelwch.

Fe allai hyn hefyd roi hwb i betruster brechlyn, sydd eisoes yn uchel mewn rhai gwledydd, meddai swyddogion yr UE.

Dywedodd un o uwch swyddogion yr UE fod y weithdrefn frys hyd yma fel arfer wedi cael ei defnyddio ar lefel genedlaethol ar gyfer cleifion â salwch angheuol ac yn lle hynny roedd yr UE wedi dewis yr awdurdodiad marchnata amodol hirach oherwydd gyda brechlynnau “rydym yn chwistrellu pobl iach” a bod y risg yn anghymesur.

Byddai'r newid tac yn dod ar ôl i wledydd Dwyrain Ewrop, gan gynnwys Hwngari, Slofacia a'r Weriniaeth Tsiec, gymeradwyo brechlynnau Rwseg a Tsieineaidd gyda gweithdrefnau brys cenedlaethol.

Mae Prydain hefyd wedi defnyddio'r weithdrefn frys i gymeradwyo brechlynnau COVID-19.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

CAP: Rhaid i adroddiad newydd ar dwyll, llygredd a chamddefnyddio cronfeydd amaethyddol yr UE gael ei ddeffro

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau sy'n gweithio ar amddiffyn cyllideb yr UE rhag y grŵp Gwyrddion / EFA newydd ryddhau adroddiad newydd: "I ble mae arian yr UE yn mynd?", sy'n edrych ar gamddefnyddio cronfeydd amaethyddol Ewropeaidd yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. Mae'r adroddiad yn edrych ar wendid systemig yng nghronfeydd amaethyddol yr UE ac yn mapio'n glir, sut mae cronfeydd yr UE yn cyfrannu at dwyll a llygredd ac yn tanseilio rheolaeth y gyfraith mewn pump. Gwledydd yr UE: Bwlgaria, Tsiecia, Hwngari, Slofacia a Rwmania.
 
Mae'r adroddiad yn amlinellu'r achosion diweddaraf, gan gynnwys: Hawliadau twyllodrus a thaliadau cymorthdaliadau amaethyddol yr UE Slofacia; y gwrthdaro buddiannau o amgylch cwmni Agrofert Prif Weinidog Tsiec yn Tsiecia; ac ymyrraeth y wladwriaeth gan lywodraeth Fidesz yn Hwngari. Daw'r adroddiad hwn allan gan fod sefydliadau'r UE yn y broses o drafod y Polisi Amaethyddol Cyffredin ar gyfer y blynyddoedd 2021-27.
Dywed Viola von Cramon ASE, aelod o'r Gwyrddion / EFA o'r Pwyllgor Rheoli Cyllideb: "Mae'r dystiolaeth yn dangos bod cronfeydd amaethyddol yr UE yn tanio twyll, llygredd a chynnydd dynion busnes cyfoethog. Er gwaethaf nifer o ymchwiliadau, sgandalau a phrotestiadau, mae'n ymddangos bod y Comisiwn troi llygad dall at gam-drin rhemp arian trethdalwyr ac nid yw aelod-wladwriaethau yn gwneud llawer i fynd i'r afael â materion systematig. Yn syml, nid yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn gweithio. Mae'n darparu'r cymhellion anghywir ar gyfer defnyddio tir, sy'n niweidio'r amgylchedd ac yn niweidio lleol. cymunedau Nid yw'r crynhoad enfawr o dir ar draul lles pawb yn fodel cynaliadwy ac yn sicr ni ddylid ei ariannu o gyllideb yr UE.
 
"Ni allwn barhau i ganiatáu sefyllfa lle mae cronfeydd yr UE yn achosi cymaint o niwed mewn cymaint o wledydd. Mae angen i'r Comisiwn weithredu, ni all gladdu ei ben yn y tywod. Mae angen tryloywder arnom ar sut a ble mae arian yr UE yn dod i ben, datgelu perchnogion cwmnïau amaethyddol mawr yn y pen draw a diwedd ar wrthdaro buddiannau. Rhaid diwygio'r PAC yn union fel ei fod yn gweithio i bobl a'r blaned ac yn y pen draw yn atebol i ddinasyddion yr UE. Yn y trafodaethau ynghylch y PAC newydd, rhaid i dîm y Senedd sefyll yn gadarn y tu ôl i gapio gorfodol a thryloywder. "

Dywedodd Mikuláš Peksa, ASE Plaid Môr-ladron ac Aelod Gwyrdd / EFA o’r Pwyllgor Rheoli Cyllidebol: “Rydym wedi gweld yn fy ngwlad fy hun sut mae cronfeydd amaethyddol yr UE yn cyfoethogi dosbarth cyfan o bobl yr holl ffordd i fyny at y Prif Weinidog. Mae diffyg systematig o dryloywder yn y PAC, yn ystod ac ar ôl y broses ddosbarthu. Mae asiantaethau talu cenedlaethol yn CEE yn methu â defnyddio meini prawf clir a gwrthrychol wrth ddewis buddiolwyr ac nid ydynt yn cyhoeddi'r holl wybodaeth berthnasol ar ble mae'r arian yn mynd. Pan ddatgelir rhywfaint o ddata, caiff ei ddileu yn aml ar ôl y cyfnod gorfodol o ddwy flynedd, gan ei gwneud yn amhosibl bron ei reoli.
 
“Mae tryloywder, atebolrwydd a chraffu priodol yn hanfodol i adeiladu system amaethyddol sy’n gweithio i bawb, yn lle cyfoethogi ychydig ddethol. Yn anffodus, mae data ar dderbynwyr cymhorthdal ​​wedi'u gwasgaru dros gannoedd o gofrestrau, nad ydynt ar y cyfan yn rhyngweithredol ag offer canfod twyll y Comisiwn. Nid yn unig y mae bron yn amhosibl i'r Comisiwn nodi achosion llygredd, ond yn aml nid yw'n ymwybodol o bwy yw'r buddiolwyr terfynol a faint o arian y maent yn ei dderbyn. Yn y trafodaethau parhaus ar gyfer y cyfnod PAC newydd, ni allwn ganiatáu i'r Aelod-wladwriaethau barhau i weithredu gyda'r diffyg tryloywder hwn a goruchwyliaeth yr UE. "

Mae'r adroddiad ar gael ar-lein yma.

Parhau Darllen

EU

Cyfle GDP Trillion ewro os yw Ewrop yn croesawu digideiddio, mae'r adroddiad yn datgelu

Gohebydd technoleg

cyhoeddwyd

on

Adroddiad newydd, Digideiddio: Cyfle i Ewrop, yn dangos sut y gallai digideiddio cynyddol gwasanaethau a chadwyni gwerth Ewrop dros y chwe blynedd nesaf hybu CMC y pen yr Undeb Ewropeaidd 7.2% - sy'n cyfateb i gynnydd o € 1 triliwn yn y CMC cyffredinol. Mae'r adroddiad, a gomisiynwyd gan Vodafone ac a gynhaliwyd gan Deloitte, yn edrych ar y pum mesur allweddol - cysylltedd, cyfalaf dynol, defnyddio gwasanaethau rhyngrwyd, integreiddio technoleg ddigidol a gwasanaethau cyhoeddus digidol - sy'n cael eu mesur gan y Comisiwn Ewropeaidd Economi Ddigidol a Mynegai Society (DESI), ac mae'n datgelu y gall hyd yn oed gwelliannau cymedrol gael effaith fawr.

Defnyddio data1 o bob un o 27 gwlad yr UE a’r Deyrnas Unedig ar draws 2014-2019, mae’r adroddiad yn datgelu bod cynnydd o 10% yn y sgôr DESI gyffredinol ar gyfer aelod-wladwriaeth yn gysylltiedig â CMC 0.65% yn uwch y pen, gan dybio bod ffactorau allweddol eraill yn aros yn gyson, fel fel llafur, cyfalaf, defnydd y llywodraeth a buddsoddiad yn yr economi. Fodd bynnag, pe bai'r dyraniad digidol o becyn adfer yr UE, yn enwedig y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF), wedi'i ganoli mewn meysydd a allai weld pob aelod-wladwriaeth yn cyrraedd sgôr DESI o 90 erbyn 2027 (diwedd cylch cyllideb yr UE), Gallai CMC ledled yr UE gynyddu cymaint â 7.2%.

Gwledydd sydd â CMC is y pen yn 2019 fydd y buddiolwyr mwyaf: pe bai Gwlad Groeg yn codi ei sgôr o 31 yn 2019 i 90 erbyn 2027, byddai hyn yn cynyddu CMC y pen 18.7% CMC a chynhyrchedd yn y tymor hir 17.9%. . Mewn gwirionedd, byddai nifer o aelod-wladwriaethau arwyddocaol, gan gynnwys yr Eidal, Rwmania, Hwngari, Portiwgal a'r Weriniaeth Tsiec i gyd yn gweld cynnydd mewn GDP o dros 10%.

Dywedodd Cyfarwyddwr Grŵp Materion Allanol Grŵp Vodafone, Joakim Reiter: “Mae technoleg ddigidol wedi bod yn achubiaeth i lawer dros y flwyddyn ddiwethaf, ac mae’r adroddiad hwn yn rhoi arddangosiad pendant o sut mae digideiddio pellach yn hanfodol i atgyweirio ein heconomïau a’n cymdeithasau yn dilyn y pandemig. Ond mae'n rhoi cyfrifoldeb clir ar lunwyr polisi i wneud yn siŵr bod yr arian a ddyrannwyd gan offeryn adfer yr UE y Genhedlaeth Nesaf yn cael ei ddefnyddio'n ddoeth, fel y gallwn ddatgloi'r buddion sylweddol hyn i bob dinesydd.

“Mae’r argyfwng hwn wedi gwthio ffiniau’r hyn yr oedd pob un ohonom yn meddwl oedd yn bosibl. Nawr yw'r amser i fod yn ddigon dewr a gosod bar clir, uchel ar gyfer sut rydyn ni'n ailadeiladu ein cymdeithasau ac yn trosoli digidol yn llawn i'r perwyl hwnnw. Mae DESI - a’r alwad am “90 erbyn 27” - yn darparu fframwaith mor gadarn ac uchelgeisiol i yrru buddion pendant o ddigideiddio a dylai fod yn rhan annatod o fesur llwyddiant cyfleuster ailadeiladu’r UE, ac uchelgeisiau Degawd Digidol Ewrop yn ehangach. ”

Gall digideiddio alluogi gwytnwch economaidd a chymdeithasol nid yn unig o ran cysylltedd a thechnolegau newydd, ond hefyd trwy yrru sgiliau digidol dinasyddion a pherfformiad gwasanaethau cyhoeddus. Mae astudiaethau blaenorol eisoes wedi sefydlu cysylltiadau cadarnhaol ar y cyfan rhwng digideiddio a dangosyddion economaidd.

Mae'r adroddiad newydd hwn yn mynd un cam ymhellach, ac yn adeiladu arno adroddiad cynharach gan Vodafone, a gynhyrchwyd hefyd gan Deloitte, sydd hefyd yn edrych ar fuddion ehangach digideiddio, sy'n cynnwys:

  • Economaidd: Cynnydd mewn CMC y pen rhwng 0.6% a 18.7%, yn dibynnu ar y wlad; gyda'r UE yn gweld cynnydd cyffredinol mewn CMC y pen o 7.2% erbyn 2027;
  • Amgylcheddol: po fwyaf y defnyddiwn dechnolegau digidol, y mwyaf yw'r buddion amgylcheddol, o'r gostyngiad yn y defnydd o bapur i ddinasoedd mwy effeithlon a llai o ddefnydd o danwydd ffosil - er enghraifft, defnyddio Technoleg Rhyngrwyd Pethau (IoT) Vodafone mewn cerbydau yn gallu lleihau'r defnydd o danwydd 30%, gan arbed amcangyfrif o 4.8 miliwn tunnell o CO2e blwyddyn diwethaf;
  • Ansawdd bywyd: gall arloesiadau ym maes e-Iechyd wella ein lles personol ac mae technolegau dinasoedd craff yn cefnogi ein hiechyd gydag allyriadau is a marwolaethau - treigl allan atebion e-Iechyd ledled yr UE gallai atal cymaint â 165,000 o farwolaethau'r flwyddyn, a;
  • Cynhwysiant: mae'r ecosystem ddigidol yn agor cyfleoedd i fwy o aelodau cymdeithas. Wrth i ni fuddsoddi mewn sgiliau ac offer digidol, gallwn rannu buddion digideiddio yn decach - er enghraifft bob 1,000 o ddefnyddwyr band eang newydd mewn ardaloedd gwledig, mae 80 o swyddi newydd yn cael eu creu.

Dywedodd Sam Blackie, partner a phennaeth Cynghori Economaidd EMEA, Deloitte: “Bydd mabwysiadu technolegau newydd a llwyfannau digidol ledled yr UE yn creu sylfaen gref ar gyfer twf economaidd, gan greu cyfleoedd newydd ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau a hybu cynhyrchiant ac effeithlonrwydd. Mae economïau sydd â lefelau isel o fabwysiadu digidol yn debygol o elwa'n sylweddol o ddigideiddio, a fydd yn annog cydweithredu ac arloesi pellach ledled Ewrop. ”

Yn ogystal â chomisiynu'r adroddiad hwn, mae gan Vodafone nifer o fentrau, ar lefel yr UE ac aelod-wladwriaethau, a fydd yn cefnogi'r ymgyrch tuag at ddigideiddio a'r ymdrech i gael 90 am 27. Ymweliad www.vodafone.com/EuropeConnected am fwy o fanylion.

Dewiswch CMC Aelod-wladwriaethau a chynyddiant yn cynyddu pe byddent yn cyrraedd 90 ar y DESI erbyn 2027:


NLIEESDECZPTHUITROGR
Sgôr DESI 201963.65853.651.247.34742.341.636.535.1
% o gynnydd mewn CMC os yw'r wlad yn cyrraedd 90 ar DESI0.590.984.387.8110.0610.1611.4311.6516.4818.70
% o gynnydd mewn cynhyrchiant os yw'r wlad yn cyrraedd 90 ar DESI4.706.307.708.6010.3010.5012.9013.3016.7017.90

Mae'r adroddiad yn defnyddio data o 27 o wledydd yr UE a'r Deyrnas Unedig ar draws 2014-2019 i ddatblygu dadansoddiadau economeg o effeithiau economaidd digideiddio, fel y'u mesurir gan y DESI, ar Gynnyrch Mewnwladol Crynswth y pen ac ar gynhyrchiant tymor hir. Mae hyn yn adeiladu ar ddulliau a ddefnyddiwyd mewn llenyddiaeth flaenorol i astudio effaith technoleg a seilwaith digidol ar ddangosyddion economaidd. I gael mwy o wybodaeth am y fethodoleg, gweler atodiad technegol yr adroddiad yma.

Am y DESI

Daeth Mynegai Economi a Chymdeithas Ddigidol (DESI) ei greu gan yr UE i fonitro perfformiad digidol cyffredinol Ewrop ac olrhain cynnydd gwledydd yr UE o ran eu cystadleurwydd digidol. Mae'n mesur pum agwedd bwysig ar ddigideiddio: cysylltedd, cyfalaf dynol (sgiliau digidol), defnyddio gwasanaethau rhyngrwyd, integreiddio technoleg ddigidol (canolbwyntio ar fusnesau) a gwasanaethau cyhoeddus digidol. Mae sgorau’r UE a gwlad allan o 100. Cyhoeddir adroddiadau DESI ar gynnydd digideiddio ledled yr UE yn flynyddol.

Am Vodafone

Mae Vodafone yn gwmni telathrebu blaenllaw yn Ewrop ac Affrica. Ein pwrpas yw “cysylltu ar gyfer dyfodol gwell” ac mae ein harbenigedd a'n graddfa yn rhoi cyfle unigryw i ni ysgogi newid cadarnhaol i'r gymdeithas. Mae ein rhwydweithiau yn cadw teulu, ffrindiau, busnesau a llywodraethau yn gysylltiedig ac - fel y mae COVID-19 wedi dangos yn glir - rydym yn chwarae rhan hanfodol wrth gadw economïau i redeg a gweithrediad sectorau beirniadol fel addysg a gofal iechyd.  

Vodafone yw'r gweithredwr rhwydwaith symudol a sefydlog mwyaf yn Ewrop ac mae'n ddarparwr cysylltedd IoT byd-eang blaenllaw. Mae ein platfform technoleg M-Pesa yn Affrica yn galluogi dros 45m o bobl i elwa o fynediad at daliadau symudol a gwasanaethau ariannol. Rydym yn gweithredu rhwydweithiau symudol a sefydlog mewn 21 o wledydd ac yn partneru â rhwydweithiau symudol mewn 48 yn fwy. Ar 31 Rhagfyr 2020, roedd gennym dros 300m o gwsmeriaid symudol, mwy na 27m o gwsmeriaid band eang sefydlog, dros 22m o gwsmeriaid teledu ac roeddem yn cysylltu mwy na 118m o ddyfeisiau IoT. 

Rydym yn cefnogi amrywiaeth a chynhwysiant trwy ein polisïau absenoldeb mamolaeth a rhieni, gan rymuso menywod trwy gysylltedd a gwella mynediad i addysg a sgiliau digidol i fenywod, merched a'r gymdeithas yn gyffredinol. Rydym yn parchu pob unigolyn, waeth beth fo'u hil, ethnigrwydd, anabledd, oedran, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhyw, cred, diwylliant neu grefydd.

Mae Vodafone hefyd yn cymryd camau sylweddol i leihau ein heffaith ar ein planed trwy leihau ein hallyriadau nwyon tŷ gwydr 50% erbyn 2025 a dod yn sero net erbyn 2040, prynu 100% o'n trydan o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2025, ac ailddefnyddio, ailwerthu neu ailgylchu 100 % o'n hoffer rhwydwaith diangen.

Am fwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda cliciwch yma, Dilynwch ni ar Twitter Neu gysylltu â ni ar LinkedIn.

Am Deloitte

Yn y datganiad hwn i'r wasg mae cyfeiriadau at “Deloitte” yn gyfeiriadau at un neu fwy o Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) cwmni preifat yn y DU wedi'i gyfyngu trwy warant, a'i rwydwaith o aelod-gwmnïau, y mae pob un ohonynt yn endid annibynnol ar wahân ac yn gyfreithiol. .

Os gwelwch yn dda Cliciwch yma am ddisgrifiad manwl o strwythur cyfreithiol DTTL a'i aelod-gwmnïau.

1 Ymhlith y ffynonellau data mae Banc y Byd, Eurostat, a'r Comisiwn Ewropeaidd.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd