Cysylltu gyda ni

ChinaEU

Mae Huawei yn cefnogi arloesedd agored i gyflymu datblygiad technoleg gan ddarparu cynhyrchion technoleg o ansawdd uchel i'r farchnad

cyhoeddwyd

on

Ddoe (18 Tachwedd) cyfeiriodd Cyfarwyddwr Materion Cyhoeddus Huawei, Dave Harmon, â fforwm ymchwil ac arloesi UE-China a gynhaliwyd gan ASE Ivo Hristov ac a gefnogwyd gan STOA, Coleg Ewrop ac EU40.

Ymhlith y siaradwyr eraill a anerchodd y fforwm hwn roedd Llywydd y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd, Jean-Pierre Bourguignon, Davide Cucino, yr arlywydd Emeritws yn Siambr Fasnach yr UE yn Tsieina a Dr. Bernhard Muller sy'n uwch athro ym Mhrifysgol Dechnegol Dresden.

Mae Dave Harmon yn gyfarwyddwr Materion Cyhoeddus yr UE yn Huawei Technologies ac mae'n gyn-aelod yng nghabinet Comisiynydd yr UE ar gyfer arloesi ymchwil a gwyddoniaeth 2010-2014.

Mae Dave Harmon yn gyfarwyddwr Materion Cyhoeddus yr UE yn Huawei Technologies ac mae'n gyn-aelod yng nghabinet Comisiynydd yr UE ar gyfer arloesi ymchwil a gwyddoniaeth 2010-2014.

Dywedodd Dave Harmon: “Mae Huawei fel cwmni yn cefnogi arloesedd a gweithredoedd agored sy’n cefnogi gweithgareddau gwyddonol agored yn Ewrop ac ar draws y byd. Mae rhaglenni fel Horizon 2020 a Horizon Europe yn agored yn ôl eu natur. Dyma'r dull gwleidyddol cywir. Mae hyn oherwydd y bydd yn sicrhau y gall ac y bydd y gwyddonwyr gorau ledled y byd yn gweithio gyda'i gilydd mewn achos cyffredin i drosi ymdrech wyddonol yn atebion i gymdeithas. Bydd mentrau gwyddoniaeth sy'n agored yn cyflymu'r broses arloesi. Rydym yn byw trwy drawsnewidiad digidol. Mae atebion TGCh bellach yn moderneiddio gwahanol sectorau economaidd ar draws cymdeithas ac mewn modd cyflym iawn.

"Mae'r UE a China yn gweithio ar lawer o fentrau ymchwil cyffredin gan gynnwys ym meysydd trefoli, amaethyddiaeth, trafnidiaeth, hedfan ac iechyd ac mae'r sector TGCh yn sail i lawer o'r camau cydweithredol o fewn y cylchoedd polisi hyn. Mae'r dull hwn wedi'i ymgorffori yn y cytundebau fframwaith y mae'r Mae gan yr UE gyda Tsieina sy'n cwmpasu'r sectorau gwyddoniaeth a thechnoleg. Ar ben hynny, mae gan Ganolfan Ymchwil ar y Cyd yr UE MOU gydag Academi Gwyddorau Tsieineaidd i weithio gyda'i gilydd ar ddatblygiad gwyddonol sy'n cwmpasu'r sectorau trafnidiaeth, yr amgylchedd ac amaeth. Mae gan yr UE a China hefyd deialog arloesi ar waith sy'n hyrwyddo lefelau uwch o gydweithrediad rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat o fewn y gofod polisi arloesi.

"Mae Tsieina bellach yn gwario CMC 2.5% ar weithgareddau ymchwil a datblygu. Mae hyn yn sicrhau y gall gwyddonwyr Tsieineaidd gefnogi mesurau ymchwil byd-eang sy'n mynd i'r afael yn llwyddiannus â'r heriau mawr y mae cymdeithas yn eu hwynebu heddiw. Rhaglenni fel mecanwaith yr UE-Tsieina ar gyfer ymchwil ac arloesi sydd. a weinyddir gan weinidogaeth gwyddoniaeth a Thechnoleg Tsieineaidd yn sicrhau lefelau uwch o gyfranogiad gan wyddonwyr yr UE mewn cynlluniau ymchwil dan arweiniad Tsieineaidd. Mae'r fenter Enrich, a noddir gan y Comisiwn Ewropeaidd, hefyd yn hyrwyddo lefelau uwch o ymgysylltu cydweithredol rhwng ymchwilwyr yr UE a Tsieineaidd ac arloeswyr busnes fel ei gilydd.

"Mae Huawei yn gwmni o'r UE. Mae Huawei wedi'i wreiddio'n ddwfn yn yr eco-system ymchwil TGCh. Sefydlodd y cwmni ein canolfan ymchwil gyntaf yn Sweden yn y flwyddyn 2000. Mae gan Huawei 230 o bartneriaethau technoleg gyda sefydliadau ymchwil yr UE a threfniadau cydweithredol gyda dros 150 o brifysgolion. yn Ewrop.

"Mae gan Ewrop arbenigedd a galluoedd gwych ym maes peirianneg meddalwedd. Mae Huawei, fel cwmni yn safle 5th yn Sgorfwrdd Diwydiannol y Comisiwn Ewropeaidd 2019 ar gyfer [e-bost wedi'i warchod] Mae Huawei wedi bod yn gyfranogwr gweithredol yn FP7 ac yn Horizon 2020.

"Mae Huawei mewn sefyllfa gref i weithredu nodau polisi'r Undeb Ewropeaidd. Mae cydweithredu rhyngwladol yn rhan hanfodol o fewn y gofod strategol ymchwil er mwyn sicrhau bod amcanion polisi'r UE yn cael eu gweithredu'n llawn. Mae Huawei eisiau galluogi gweithredoedd ymchwil ac arloesedd yr UE yn weithredol. o dan Horizon Europe ac yn benodol mewn meysydd a fydd yn canolbwyntio ar ddatblygu rhwydweithiau a gwasanaethau craff a thechnolegau digidol allweddol y dyfodol.

"Ar ben hynny, rhaid cael pwyslais cryfach ar ymchwil werdd ac amgylcheddol ar y lefelau sylfaenol a chymhwysol o ymgysylltu gwyddonol. Bydd hyn yn sicrhau y bydd targedau gweithredu yn yr hinsawdd yn cael eu cyrraedd ac y bydd Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig yn cael eu gweithredu'n llawn."

Mae Dave Harmon yn gyfarwyddwr Materion Cyhoeddus yr UE yn Huawei Technologies ac mae'n gyn-aelod yng nghabinet Comisiynydd yr UE ar gyfer arloesi ymchwil a gwyddoniaeth 2010-2014.  

Busnes

Er gwaethaf sôn am sofraniaeth ddigidol, mae Ewrop yn cerdded i mewn i oruchafiaeth Tsieineaidd ar dronau

cyhoeddwyd

on

Yn ei haraith Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd, traddododd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen a asesiad llygad-clir o safle'r Undeb Ewropeaidd o fewn yr economi ddigidol fyd-eang. Ochr yn ochr â rhagfynegiadau o “ddegawd ddigidol” Ewropeaidd a luniwyd gan fentrau fel GaiaX, cyfaddefodd von der Leyen fod Ewrop wedi colli’r ras ar ddiffinio paramedrau data wedi’i bersonoli, gan adael Ewropeaid yn “ddibynnol ar eraill”, yn ysgrifennu Louis Auge.

Er gwaethaf y cyfaddefiad syml hwnnw, erys y cwestiwn a yw arweinwyr Ewropeaidd yn barod i godi a amddiffyniad cyson o breifatrwydd data eu dinasyddion, hyd yn oed wrth iddynt dderbyn dibyniaeth ar gwmnïau Americanaidd a Tsieineaidd. O ran herio cewri cyfryngau cymdeithasol America neu e-fasnach fel Google, Facebook, ac Amazon, nid oes gan Ewrop unrhyw broblem gweld ei hun fel y rheolydd byd-eang.

Wrth wynebu China, fodd bynnag, mae'r sefyllfa Ewropeaidd yn aml yn ymddangos yn wannach, gyda llywodraethau'n gweithredu i ffrwyno dylanwad cyflenwyr technoleg Tsieineaidd fel Huawei dan bwysau dwys yr UD yn unig. Yn wir, mewn un maes allweddol sydd â goblygiadau difrifol i sawl sector economaidd, nododd Llywydd y Comisiwn von der Leyen yn ei haraith - cerbydau awyr di-griw, a elwir fel arall yn dronau - mae Ewrop yn caniatáu i un cwmni Tsieineaidd, DJI, gornelu'r farchnad yn ymarferol ddiwrthwynebiad.

Tuedd wedi'i chyflymu gan y pandemig

Shenzhen Dajiang Innovation Technologies Co (DJI) yw arweinydd diamheuol a marchnad drôn fyd-eang rhagwelir y bydd skyrocket i $ 42.8 biliwn yn 2025; erbyn 2018, roedd DJI eisoes wedi'i reoli 70% o'r farchnad mewn dronau defnyddwyr. Yn Ewrop, mae gan DJI wedi bod yn hir y cyflenwr dewis cerbyd awyr di-griw (UAV) ar gyfer cleientiaid llywodraeth filwrol a sifil. Mae milwrol Ffrainc yn defnyddio “dronau DJI masnachol oddi ar y silff” mewn parthau ymladd fel y Sahel, tra bod heddluoedd Prydain yn defnyddio dronau DJI i chwilio am bobl sydd ar goll a rheoli digwyddiadau mawr.

Ciciodd y pandemig y duedd honno gêr uchel. Mewn dinasoedd Ewropeaidd gan gynnwys Nice a Brwsel, roedd dronau DJI wedi'u cyfarparu ag uchelseinyddion yn ceryddu dinasyddion am fesurau cyfyngu ac yn monitro pellter cymdeithasol. Mae cynrychiolwyr DJI hyd yn oed wedi ceisio argyhoeddi llywodraethau Ewropeaidd i ddefnyddio eu dronau i gymryd tymereddau'r corff neu gludo samplau prawf COVID-19.

Mae'r ehangu cyflym hwn yn y defnydd o dronau DJI yn mynd yn groes i benderfyniadau a wneir gan gynghreiriaid allweddol. Yn yr Unol Daleithiau, mae gan yr Adrannau Amddiffyn (y Pentagon) a'r Tu gwahardd y defnydd o dronau DJI yn eu gweithrediadau, wedi'u gyrru gan bryderon ynghylch diogelwch data dadorchuddiwyd gyntaf gan Lynges yr UD yn 2017. Yn yr amser ers hynny, mae dadansoddiadau lluosog wedi nodi diffygion tebyg mewn systemau DJI.

Ym mis Mai, dadansoddodd River Loop Security DJI's Ap Mimo a chanfu fod y feddalwedd nid yn unig wedi methu â chadw at brotocolau diogelwch data sylfaenol, ond hefyd ei fod yn anfon data sensitif “at weinyddion y tu ôl i Mur Tân Mawr Tsieina.” Cwmni cybersecurity arall, Synacktiv, rhyddhau dadansoddiad o gymhwysiad symudol DJI GO 4 DJI ym mis Gorffennaf, gan ddod o hyd i feddalwedd Android y cwmni “yn defnyddio technegau gwrth-ddadansoddi tebyg â meddalwedd faleisus,” yn ogystal â gosod diweddariadau neu feddalwedd yn rymus wrth osgoi mesurau diogelwch Google. Canlyniadau Synacktiv eu cadarnhau gan GRIMM, a ddaeth i’r casgliad bod DJI neu Weibo (y mae eu pecyn datblygu meddalwedd yn trosglwyddo data defnyddwyr i weinyddion yn Tsieina) wedi “creu system dargedu effeithiol” i ymosodwyr - neu lywodraeth China, fel y mae swyddogion yr Unol Daleithiau yn ofni - ei hecsbloetio.

Er mwyn mynd i’r afael â’r bygythiad posibl, mae Uned Arloesi Amddiffyn y Pentagon (DIU) wedi cyflwyno menter Systemau Awyrennau Di-griw bach (sUAS) i gaffael dronau gan bobl y gellir ymddiried ynddynt. Gwneuthurwyr Americanaidd a chysylltiedig; Parot Ffrainc yw'r unig gwmni Ewropeaidd (ac, yn wir, an Americanaidd) sydd wedi'i gynnwys ar hyn o bryd. Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd yr Adran Mewnol hynny yn ailddechrau prynu dronau trwy'r rhaglen DIU sUAS.

Mae diffygion diogelwch DJI hefyd wedi tanio pryder yn Awstralia. Mewn papur ymgynghori a ryddhawyd y mis diwethaf, fe wnaeth adran drafnidiaeth ac isadeiledd Awstralia dynnu sylw at wendidau yn amddiffynfeydd Awstralia yn erbyn “defnyddio maleisus dronau,” gan ddarganfod y gallai UAVs gael eu defnyddio o bosibl i ymosod ar seilwaith y wlad neu dargedau sensitif eraill, neu fel arall at ddibenion “casglu delwedd a signalau ”A mathau eraill o ragchwilio gan actorion gelyniaethus.

Yn Ewrop, ar y llaw arall, nid yw'r Bwrdd Diogelu Data Ewropeaidd (EDPB), Comisiynydd Ffederal yr Almaen ar gyfer Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth (BfDI), na Chomisiwn Cenedlaethol Ffrainc ar Wybodeg a Rhyddid (CNIL) wedi cymryd camau cyhoeddus ymlaen y peryglon posibl a gynrychiolir gan DJI, hyd yn oed ar ôl i gynhyrchion y cwmni gael eu darganfod yn rymus yn gosod meddalwedd a throsglwyddo data defnyddwyr Ewropeaidd i weinyddion Tsieineaidd heb ganiatáu i ddefnyddwyr reoli na gwrthwynebu'r gweithredoedd hynny. Yn lle hynny, gall ymddangos bod defnyddio dronau DJI gan heddluoedd milwrol a heddlu Ewropeaidd yn cynnig ardystiad dealledig i ddefnyddwyr o'u diogelwch.

Er gwaethaf strwythur perchnogaeth afloyw, mae cysylltiadau â thalaith Tsieineaidd yn brin

Nid yw amheuon o gymhellion DJI yn cael eu cynorthwyo gan ddidwylledd ei strwythur perchnogaeth. Mae DJI Company Limited, cwmni daliannol y cwmni trwy'r iFlight Technology Co yn Hong Kong, wedi'i leoli yn y Prydeinig Ynysoedd Virgin, nad yw'n datgelu cyfranddalwyr. Serch hynny, mae rowndiau codi arian DJI yn tynnu sylw at oruchafiaeth cyfalaf Tsieineaidd, yn ogystal â chysylltiadau â chyrff gweinyddol amlycaf Tsieina.

In Medi 2015er enghraifft, buddsoddodd New Horizon Capital - a gofrestrwyd gan Wen Yunsong, mab y cyn-brif Wen Jiabao - $ 300 miliwn mewn DJI. Yr un mis hwnnw, buddsoddodd New China Life Insurance, sy'n eiddo'n rhannol i Gyngor Gwladwriaeth Tsieina, yn y cwmni hefyd. Yn 2018, DJI efallai wedi codi hyd at $ 1 biliwn o flaen rhestr gyhoeddus dybiedig, er bod adnabod y buddsoddwyr hynny yn parhau i fod yn ddirgelwch.

Mae strwythur arweinyddiaeth DJI hefyd yn tynnu sylw at gysylltiadau â sefydliad milwrol Tsieina. Mae'r cyd-sylfaenydd Li Zexiang wedi astudio neu ddysgu mewn nifer o brifysgolion sy'n gysylltiedig â'r fyddin, gan gynnwys Sefydliad Technoleg Harbin - un o'r 'Saith Sons Amddiffyn Cenedlaethol ' a reolir gan Weinyddiaeth Diwydiant a Thechnoleg Gwybodaeth Tsieina - yn ogystal â Phrifysgol Genedlaethol Technoleg Amddiffyn (NUDT), dan oruchwyliaeth uniongyrchol y Comisiwn Milwrol Canolog (CMC). Gwasanaethodd gweithrediaeth arall, Zhu Xiaorui, fel pennaeth ymchwil a datblygu DJI hyd at 2013 - ac mae bellach yn dysgu ym Mhrifysgol Technoleg Harbin.

Mae'n ymddangos bod y cysylltiadau hyn rhwng arweinyddiaeth DJI a milwrol China yn egluro rôl amlwg DJI yn y gormes yn Beijing o grwpiau lleiafrifoedd ethnig. Ym mis Rhagfyr 2017, llofnododd DJI a cytundeb partneriaeth strategol gyda Swyddfa Diogelwch Cyhoeddus Rhanbarth Ymreolaethol Xinjiang, yn gwisgo unedau heddlu Tsieineaidd yn Xinjiang â dronau ond hefyd yn datblygu meddalwedd arbenigol i hwyluso cenadaethau ar gyfer “cadw sefydlogrwydd cymdeithasol.” Cymhlethdod DJI yn yr ymgyrch “hil-laddiad diwylliannol”Yn erbyn poblogaeth Uighur o Xinjiang wedi byrstio i’r penawdau y llynedd, pan a fideo wedi gollwng - wedi'i saethu gan drôn DJI a reolir gan yr heddlu - yn dogfennu trosglwyddiad torfol o Uighurs mewnol. Mae'r cwmni hefyd wedi arwyddo cytundebau gydag awdurdodau yn Tibet.

Argyfwng anochel?

Er bod DJI wedi mynd i ymdrechion sylweddol i wrthweithio canfyddiadau llywodraethau ac ymchwilwyr y Gorllewin, hyd yn oed comisiynu astudiaeth o FTI ymgynghorol sy'n hyrwyddo diogelwch ei “Modd Data Lleol” newydd wrth ochri ar ddiffygion presennol, gallai rheolaeth fonopolaidd y sector hwn sy'n dod i'r amlwg gan un cwmni sydd â chysylltiadau â sefydliad diogelwch Tsieina ac ymwneud yn uniongyrchol â cham-drin hawliau dynol systemig ddod yn broblem yn gyflym. ar gyfer rheoleiddwyr ym Mrwsel a'r priflythrennau Ewropeaidd.

O ystyried sut mae dronau cyffredin wedi dod ar draws yr economi ehangach, mae diogelwch y data y maent yn ei gipio a'i drosglwyddo yn gwestiwn y bydd yn rhaid i arweinwyr Ewropeaidd fynd i'r afael ag ef - hyd yn oed os yw'n well ganddynt ei anwybyddu.

Parhau Darllen

Tsieina

Mae cydweithredu rhwng yr UE a China mewn ymchwil a gwyddoniaeth yn hanfodol bwysig - wrth ddarparu datblygiad economaidd.

cyhoeddwyd

on

Heddiw, cynhaliodd Cymdeithas Fusnes yr UE-China (EUCBA) weminar ryngweithiol hynod lwyddiannus. Roedd y pwnc dan sylw yn ymwneud â phwysigrwydd cydweithredu ymchwil a gwyddoniaeth wrth ddarparu adferiad economaidd.

Esboniodd Gwenn Sonck, cyfarwyddwr gweithredol EUCBA fod “Cymdeithas Fusnes yr UE-China yn hyrwyddo masnach a buddsoddiad rhwng yr UE a China ac i’r gwrthwyneb.

Mae'n uno 19 o gymdeithasau busnes Tsieineaidd o 19 o wahanol wledydd yn Ewrop, gan gynrychioli dros 20,000 o gwmnïau. Mae'r weminar hon yn amserol oherwydd bod yr UE a China yn blaenoriaethu buddsoddiad mewn ymchwil a gwyddoniaeth. Mae buddsoddiad o'r fath yn cyfrif am 2.5% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth Tsieineaidd tra bod targed yr UE ar gyfer buddsoddi mewn ymchwil o dan Horizon Europe yn 3%. Bydd y ddeialog cydweithredu arloesi sy'n digwydd rhwng yr UE a China ar yr adeg hon hefyd yn gosod yr amodau fframwaith ar gyfer y berthynas ddwyochrog hon yn y dyfodol. ”

 

Mae Frances Fitzgerald ASE yn aelod o ddirprwyaeth Senedd Ewrop-China ac mae hi'n gyn ddirprwy Brif Weinidog o Iwerddon.

Dywedodd fod “y sectorau ymchwil, gwyddoniaeth ac arloesi yn gwbl gysylltiedig. Ni all gwledydd a chwmnïau wneud yr holl ymchwil ar eu pennau eu hunain.

Mae cydweithredu rhyngwladol yn elfen allweddol wrth ddarparu cynhyrchion ac atebion arloesol newydd. Mae hyn yn arbennig o wir pan fo'r byd yn ceisio dod o hyd i frechlyn yn erbyn Covid-19. Rhaid i ymchwilwyr o bob cwr o'r byd weithio gyda'i gilydd i ddod o hyd i frechlyn Covid-19 diogel a dibynadwy.

Rhaid i fod yn agored, tryloywder, dwyochredd ac agwedd sy'n seiliedig ar reolau tuag at fasnach ryngwladol fod yn sail i'r berthynas rhwng yr UE a China. Ond mae'n amlwg bod amgylchedd geo-wleidyddol heriol. Rydym ar groesffordd o ran y berthynas rhwng yr UE a China a bydd arweinwyr yr UE yn cwrdd ar Dachwedd 16th nesaf i adolygu cysylltiadau UE-China.

Cymerodd 455 o gwmnïau Tsieineaidd ran yn rhaglen ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth Horizon 2020 yn ystod y cyfnod 2014-2020. Bydd cwmnïau Tsieineaidd yn parhau i gymryd rhan yn Horizon Europe sef y rhaglen fframwaith ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth newydd a fydd yn rhedeg rhwng y cyfnod 2021-2027. ”

 

Zhiwei Song yw Llywydd Cymdeithas arloesi ac entrepreneuriaeth yr UE-China. Dywedodd fod “ei gymdeithas yn cefnogi deoryddion ac mae’n pontio’r bwlch gwybodaeth rhwng yr UE a China a rhwng China a’r UE.

Mae ei sefydliad hefyd yn trefnu cyflwyniadau ar-lein i hyrwyddo symudedd ymchwil o'r UE i China ac i'r gwrthwyneb. Mae'n cymryd rhan mewn rhaglenni a gefnogir gan y Comisiwn Ewropeaidd fel Enrich ac Euraxess. Mae'r fenter flaenorol yn hybu cydweithrediad ymchwil rhwng Ewrop a China tra bod y cynllun diweddarach yn hyrwyddo cydweithredu gwyddonol mewn cyd-destun rhyngwladol. ”

 

Abraham Liukang yw prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

Dywedodd “Peidiwch â chredu holl benawdau'r wasg. Nid yw Huawei yn ddieithr i Ewrop. Mae Huawei wedi ei leoli yn Ewrop ers dros 20 mlynedd.

Mae gan Huawei 23 o ganolfannau ymchwil yn Ewrop ac rydym yn cyflogi 2,400 o ymchwilwyr yn Ewrop, y mae 90% ohonynt yn llogi lleol. Mae Huawei wedi bod yn cymryd rhan weithredol mewn prosiectau ymchwil o dan raglen ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth Horizon 2020 2014-2020.

Mae gan Huawei 230 o gytundebau technoleg â sefydliadau ymchwil yn Ewrop ac mae gennym bartneriaethau â dros 150 o brifysgolion yn Ewrop.

Abraham Liukang yw'r prif gynrychiolydd ar gyfer Huawei i sefydliadau'r UE.

Abraham Liukang yw prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

Roedd ein hymgysylltiad yn Horizon 2020 yn ymwneud ag ymchwil i wella ansawdd y seilwaith digidol ac roedd hyn yn cynnwys 5G ac ymchwil data mawr.

Mae cyflwyno 5G wedi cael ei wleidyddoli ac mae hyn wedi cael yr effaith uniongyrchol o arafu defnydd 5G yn Ewrop.

Mae Huawei yn cymryd materion diogelwch o ddifrif a dyna pam mae gan Huawei ganolfan werthuso seiberddiogelwch yn y DU ac mae gennym ni gytundeb ar isssues diogelwch gyda BSI yn yr Almaen.

Mae Huawei eisiau cymryd rhan weithredol yn Horizon Europe ac yn benodol wrth adeiladu rhwydweithiau a gwasanaethau craff y dyfodol.

Dros y 5 mlynedd nesaf, mae Huawei yn bwriadu buddsoddi 100 miliwn ewro yn ein rhaglen eco-system AI yn Ewrop, gan helpu sefydliadau diwydiant, 200,000 o ddatblygwyr, 500 o bartneriaid ISV a 50 o brifysgolion. Bydd Huawei yn gweithio gyda'n partneriaid i lunio'r diwydiant AI yn Ewrop. "

 

Veerle Van Wassenhove yw'r Is-lywydd Ymchwil a Datblygu ac Arloesi yn Bekaert, cwmni sy'n arwain y byd gyda phencadlys yng Ngwlad Belg ac yn droedle ymchwil cryf yn Tsieina. Dywedodd fod “gweithrediadau ymchwil Bekaert yn Tsieina yn trosoli galluoedd arloesi byd-eang y cwmni. Gyda'n gilydd, rydym yn adeiladu arbenigedd ar gyfer y farchnad Tsieineaidd ac yn fyd-eang. Daeth Covid-19 â rhai anawsterau oherwydd ein bod ni, fel ymchwilwyr, eisiau cadw cysylltiad uniongyrchol â'n cwsmeriaid yn ein dull technoleg, ond rydym yn llwyddo. "
 
Yu Zhigao yw Atgyfnerthu Rwber Technoleg SVP a phennaeth y Bardec (canolfan Ymchwil a Datblygu yn Tsieina). Dywedodd fod gan “Bekaert hyder cryf iawn yn China. Mae ymchwil ac arbenigedd technegol rhagorol yn Tsieina. Mae'r cwmni'n gweithredu 18 safle mewn 10 dinas yn Tsieina ac yn cyflogi 220 o ymchwilwyr yng nghanolfan Ymchwil a Datblygu Jiangyin a 250 o beirianwyr a thechnegwyr yn y safle Peirianneg. Mae'r gweithrediadau Tsieineaidd yn cyfrannu at gamau ymchwil o'r radd flaenaf ac at gyflawni strategaethau'r cwmni. Mae ein timau ymchwil yn Tsieina yn creu gwerth i’n cwsmeriaid. ”

Jochum Haakma yw cadeirydd Cymdeithas Fusnes yr UE-China.

Dywedodd fod “dim ond ers dydd Sul diwethaf y mae rheoliad sgrinio buddsoddiad newydd yr UE wedi dod i rym. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i aelod-wladwriaethau'r UE o hyn ymlaen ymgynghori â Brwsel wrth sgrinio mesurau buddsoddi uniongyrchol Tsieineaidd mewn sectorau strategol. Credaf y byddai'n ddatblygiad cadarnhaol iawn pe bai Tsieina a'r UE yn cytuno ar delerau cytundeb masnach a buddsoddi newydd. Mae hwn yn fater y mae'r ddwy ochr yn cymryd rhan weithredol ynddo ar hyn o bryd. Bydd arweinwyr yr UE yn trafod y mater pwysig hwn hefyd pan fyddant yn ymgynnull ar gyfer eu cyfarfod o'r Cyngor Ewropeaidd ganol mis Tachwedd.

Ond y gwir amdani yw ein bod ni'n byw mewn byd cymhleth - lle mae'n ymddangos bod materion masnach, gwleidyddiaeth a diogelwch ar adegau yn rhyng-gysylltiedig.

Mae'r economi ddigidol yn tyfu'n gyflymach na'r economi fyd-eang.

Ac mae mwy o weithgaredd yn yr economi ddigidol yn mynd i chwarae rhan allweddol wrth yrru twf economaidd yn Ewrop ac yn Tsieina. Fodd bynnag, ni all un adeiladu economi ddigidol gref heb sylfaen gadarn. Ac mae'r sylfaen hon wedi'i hadeiladu gan lywodraethau yn Ewrop ac yn Tsieina yn buddsoddi'n gryf mewn ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth. Trwy ddatblygiadau yn y gwyddorau sylfaenol a chymhwysol a fydd yn sicrhau'r arloesedd sy'n sbarduno newid cadarnhaol yn y gymdeithas heddiw. ”

 

Parhau Darllen

Tsieina

Sut y gall y Gorllewin osgoi gwrthdaro peryglus a chostus â #China

cyhoeddwyd

on

Mae'r Sefydliad Materion Economaidd - ein melin drafod aelodau ym Mhrydain - wedi rhyddhau newydd papur briffio, a ysgrifennwyd gan Bennaeth Addysg yr IEA Dr Stephen Davies a'r Athro Syed Kamall, Cyfarwyddwr Academaidd ac Ymchwil yr IEA, a eisteddodd ar Bwyllgor Masnach Ryngwladol Senedd Ewrop rhwng 2005-2019. Mae prif gasgliadau'r adroddiad yn cynnwys:

  • Mae ofnau'n codi ein bod wrth odre Rhyfel Oer newydd;
  • Mae Covid-19 yn ysgogi ailgyfeirio ein polisi tramor yn sylweddol. Wrth wraidd hyn mae ein perthynas newidiol â Tsieina;
  • Rydyn ni'n peryglu camddeall cymhellion China yn sylfaenol oherwydd bod ein rhagdybiaethau wedi dyddio: yn wahanol i'r Undeb Sofietaidd nid yw China yn ceisio hegemoni;
  • Yn hytrach, mae'n gweithredu allan o hunan-les ac yn ceisio dod yn genedl fodel i wledydd sy'n datblygu ei hefelychu ac yn brif reolwr y system fasnach ac ariannol ryngwladol;
  • Nid yw'r strategaeth o ymgysylltu adeiladol neu ryngwladoliaeth ryddfrydol yn gweithio mwyach - ond gallai cydbwysedd gwrthdaro mwy realistig o gysylltiadau pŵer â Tsieina fod yn gostus yn economaidd ac yn beryglus yn wleidyddol;
  • Ac eto mae dewis arall yn lle gwrthdaro syml a chystadleuaeth filwrol;
  • Bydd yn rhaid i ni ffrwyno masnach sensitif ac ymateb yn gadarn i weithredoedd llywodraeth China yn Xinjiang, Hong Kong ac yn erbyn cymdogion Asiaidd;
  • Dylai'r gweithredoedd hyn gael eu hategu â rhaglen ymgysylltu rhwng unigolion preifat, sefydliadau a chwmnïau mewn cymdeithasau rhydd â'u cymheiriaid yn Tsieina;
  • Gallai polisi o annog cyswllt trefnus ar lefel cymdeithas sifil arwain at ddiwygiadau y bydd yn rhaid i'r llywodraethwyr presennol fynd gyda nhw neu eu cael yn llawer llai hawdd i'w rheoli.

“Pos Tsieineaidd” yn dadlau bod y Gorllewin mewn perygl o ofalu am berthynas wrthdaro gwleidyddol beryglus a chostus yn economaidd â Tsieina.

Ac eto mae hanes China - o dderbyn a chydnabod trawsnewidiadau digymell o’r gwaelod i fyny ac yna eu hannog i fynd ymhellach trwy eu hymgorffori mewn fframwaith cyfreithiol - ac mae ei diwylliant o “achub wyneb” neu “mianzi” yn awgrymu y gallai gwleidyddion y Gorllewin fod yn camddeall cymhellion China yn sylfaenol.

Er nad yw'r strategaeth gyfredol o ryngwladoliaeth ryddfrydol yn gweithio mwyach, ni ddylem weld trin Tsieina fel dewis deuaidd rhwng cyfyngiant a gwrthdaro. Mae awduraethiaeth gynyddol yn Tsieina wedi talu gobeithion y byddai marchnadoedd a ffyniant yn arwain at fwy o ryddid. Mae ei bolisi tuag at boblogaeth Uighur a thros yr hyn a elwir yn “Fenter Belt a Road,” ynghyd â’i ymddygiad yng nghyfnod cynnar pandemig Coronavirus, wedi arwain llawer yn y Gorllewin i weld China nid fel partner ond fel bygythiad .

Fodd bynnag, gall gweithgareddau Tsieina yn ei chymdogaeth gael eu hegluro'n rhannol gan amddiffynnedd penodol oherwydd penderfyniad i beidio byth â chael ei ddominyddu gan bwerau tramor. Mae'r hyn yr ydym yn ei weld yn rhywbeth llawer mwy cynnil na chynlluniau ar gyfer hegemoni byd-eang. Mae yna gystadleuaeth i ddod yn genedl neu batrwm y mae eraill yn ceisio ei efelychu, yn enwedig lle mae cenhedloedd sy'n datblygu'n economaidd yn y cwestiwn. Mae Tsieina hefyd yn ceisio dod yn brif reolwr y system fasnach ac ariannol ryngwladol.

Mewn ymateb, bydd yn rhaid i ni ffrwyno masnach sensitif ac ymateb yn gadarn i weithredoedd llywodraeth China yn Xinjiang, Hong Kong ac yn erbyn cymdogion Asiaidd. Dylai'r gweithredoedd hyn gael eu hategu â rhaglen ymgysylltu rhwng unigolion preifat, sefydliadau a chwmnïau mewn cymdeithasau rhydd â'u cymheiriaid yn Tsieina. Gellid ystyried bod y math hwn o ymgysylltiad pobl-i-bobl yn dal i gael ei ystyried yn llawer llai o risg yn gyffredinol na gwrthdaro milwrol amlwg ac, yn y tymor hwy, yn fwy tebygol o lwyddo.

Gallai polisi o annog cyswllt trefnus ar lefel cymdeithas sifil arwain at ddiwygiadau y bydd yn rhaid i'r llywodraethwyr presennol fynd gyda nhw neu eu cael yn llawer llai hawdd i'w rheoli.

Dywedodd Dr Stephen Davies, Pennaeth Addysg yn y Sefydliad Materion Economaidd a'r Athro Syed Kamall, Cyfarwyddwr Academaidd ac Ymchwil yn yr IEA:

“Dylid credu llywodraeth China pan ddywed nad yw’n ceisio hegemoni. Yn lle, nodau llywodraeth China yw mynediad at ddeunyddiau crai, technoleg a marchnadoedd ar gyfer cwmnïau Tsieineaidd. 

“Gall hyn arwain at lywodraeth China yn ceisio gosod safonau a rheolau rhyngwladol a herio mantra llywodraethu da democratiaethau gorllewinol, ond yn wahanol i’r Undeb Sofietaidd yn ystod y Rhyfel Oer ni fydd yn ceisio allforio ei ideoleg.

“Bydd hyn yn peri math gwahanol o her na’r Undeb Sofietaidd yn ystod y Rhyfel Oer hyd at 1989. Dylai democratiaethau rhyddfrydol y gorllewin ymateb yn gadarn o hyd i ymddygiad ymosodol llywodraeth Tsieineaidd a thorri hawliau dynol, ond ar yr un pryd geisio mwy o bobl-i-bobl. cysylltiadau i helpu i lunio diwygiadau yn Tsieina ei hun.

“Mae hefyd yn bwysig gwahaniaethu rhwng gweithredoedd y Blaid Gomiwnyddol Tsieineaidd a phobl Tsieineaidd wrth godi pryderon ynghylch gweithredoedd llywodraeth China.

“Y cefndir i hyn yw’r ffordd y mae trawsnewid economi China ers yr 1980au wedi cael ei gynhyrchu cymaint gan gamau digymell o’r gwaelod i fyny a gydnabuwyd ac a dderbyniwyd gan y CCP wedi hynny gan ddiwygiadau o’r brig i lawr. Mae hyn yn dangos y cyfleoedd sydd ar gael ar gyfer ymgysylltu poblogaidd go iawn fel ffordd i ymateb i her y 'Ffordd Tsieineaidd'. "

Lawrlwythwch yr adroddiad llawn

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd