Cysylltu â ni

ChinaEU

Mae Huawei yn cefnogi arloesedd agored i gyflymu datblygiad technoleg gan ddarparu cynhyrchion technoleg o ansawdd uchel i'r farchnad

cyhoeddwyd

on

Ddoe (18 Tachwedd) cyfeiriodd Cyfarwyddwr Materion Cyhoeddus Huawei, Dave Harmon, â fforwm ymchwil ac arloesi UE-China a gynhaliwyd gan ASE Ivo Hristov ac a gefnogwyd gan STOA, Coleg Ewrop ac EU40.

Ymhlith y siaradwyr eraill a anerchodd y fforwm hwn roedd Llywydd y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd, Jean-Pierre Bourguignon, Davide Cucino, yr arlywydd Emeritws yn Siambr Fasnach yr UE yn Tsieina a Dr. Bernhard Muller sy'n uwch athro ym Mhrifysgol Dechnegol Dresden.

Mae Dave Harmon yn gyfarwyddwr Materion Cyhoeddus yr UE yn Huawei Technologies ac mae'n gyn-aelod yng nghabinet Comisiynydd yr UE ar gyfer arloesi ymchwil a gwyddoniaeth 2010-2014.

Mae Dave Harmon yn gyfarwyddwr Materion Cyhoeddus yr UE yn Huawei Technologies ac mae'n gyn-aelod yng nghabinet Comisiynydd yr UE ar gyfer arloesi ymchwil a gwyddoniaeth 2010-2014.

Dywedodd Dave Harmon: “Mae Huawei fel cwmni yn cefnogi arloesedd a gweithredoedd agored sy’n cefnogi gweithgareddau gwyddonol agored yn Ewrop ac ar draws y byd. Mae rhaglenni fel Horizon 2020 a Horizon Europe yn agored yn ôl eu natur. Dyma'r dull gwleidyddol cywir. Mae hyn oherwydd y bydd yn sicrhau y gall ac y bydd y gwyddonwyr gorau ledled y byd yn gweithio gyda'i gilydd mewn achos cyffredin i drosi ymdrech wyddonol yn atebion i gymdeithas. Bydd mentrau gwyddoniaeth sy'n agored yn cyflymu'r broses arloesi. Rydym yn byw trwy drawsnewidiad digidol. Mae atebion TGCh bellach yn moderneiddio gwahanol sectorau economaidd ar draws cymdeithas ac mewn modd cyflym iawn.

"Mae'r UE a China yn gweithio ar lawer o fentrau ymchwil cyffredin gan gynnwys ym meysydd trefoli, amaethyddiaeth, trafnidiaeth, hedfan ac iechyd ac mae'r sector TGCh yn sail i lawer o'r camau cydweithredol o fewn y cylchoedd polisi hyn. Mae'r dull hwn wedi'i ymgorffori yn y cytundebau fframwaith y mae'r Mae gan yr UE gyda Tsieina sy'n cwmpasu'r sectorau gwyddoniaeth a thechnoleg. Ar ben hynny, mae gan Ganolfan Ymchwil ar y Cyd yr UE MOU gydag Academi Gwyddorau Tsieineaidd i weithio gyda'i gilydd ar ddatblygiad gwyddonol sy'n cwmpasu'r sectorau trafnidiaeth, yr amgylchedd ac amaeth. Mae gan yr UE a China hefyd deialog arloesi ar waith sy'n hyrwyddo lefelau uwch o gydweithrediad rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat o fewn y gofod polisi arloesi.

"Mae Tsieina bellach yn gwario CMC 2.5% ar weithgareddau ymchwil a datblygu. Mae hyn yn sicrhau y gall gwyddonwyr Tsieineaidd gefnogi mesurau ymchwil byd-eang sy'n mynd i'r afael yn llwyddiannus â'r heriau mawr y mae cymdeithas yn eu hwynebu heddiw. Rhaglenni fel mecanwaith yr UE-Tsieina ar gyfer ymchwil ac arloesi sydd. a weinyddir gan weinidogaeth gwyddoniaeth a Thechnoleg Tsieineaidd yn sicrhau lefelau uwch o gyfranogiad gan wyddonwyr yr UE mewn cynlluniau ymchwil dan arweiniad Tsieineaidd. Mae'r fenter Enrich, a noddir gan y Comisiwn Ewropeaidd, hefyd yn hyrwyddo lefelau uwch o ymgysylltu cydweithredol rhwng ymchwilwyr yr UE a Tsieineaidd ac arloeswyr busnes fel ei gilydd.

"Mae Huawei yn gwmni o'r UE. Mae Huawei wedi'i wreiddio'n ddwfn yn yr eco-system ymchwil TGCh. Sefydlodd y cwmni ein canolfan ymchwil gyntaf yn Sweden yn y flwyddyn 2000. Mae gan Huawei 230 o bartneriaethau technoleg gyda sefydliadau ymchwil yr UE a threfniadau cydweithredol gyda dros 150 o brifysgolion. yn Ewrop.

"Mae gan Ewrop arbenigedd a galluoedd gwych ym maes peirianneg meddalwedd. Mae Huawei, fel cwmni yn safle 5th yn Sgorfwrdd Diwydiannol y Comisiwn Ewropeaidd 2019 ar gyfer [e-bost wedi'i warchod] Mae Huawei wedi bod yn gyfranogwr gweithredol yn FP7 ac yn Horizon 2020.

"Mae Huawei mewn sefyllfa gref i weithredu nodau polisi'r Undeb Ewropeaidd. Mae cydweithredu rhyngwladol yn rhan hanfodol o fewn y gofod strategol ymchwil er mwyn sicrhau bod amcanion polisi'r UE yn cael eu gweithredu'n llawn. Mae Huawei eisiau galluogi gweithredoedd ymchwil ac arloesedd yr UE yn weithredol. o dan Horizon Europe ac yn benodol mewn meysydd a fydd yn canolbwyntio ar ddatblygu rhwydweithiau a gwasanaethau craff a thechnolegau digidol allweddol y dyfodol.

"Ar ben hynny, rhaid cael pwyslais cryfach ar ymchwil werdd ac amgylcheddol ar y lefelau sylfaenol a chymhwysol o ymgysylltu gwyddonol. Bydd hyn yn sicrhau y bydd targedau gweithredu yn yr hinsawdd yn cael eu cyrraedd ac y bydd Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig yn cael eu gweithredu'n llawn."

Mae Dave Harmon yn gyfarwyddwr Materion Cyhoeddus yr UE yn Huawei Technologies ac mae'n gyn-aelod yng nghabinet Comisiynydd yr UE ar gyfer arloesi ymchwil a gwyddoniaeth 2010-2014.  

Tsieina

Mae cytundeb buddsoddi UE-China 'yn angori ein hagenda fasnach sy'n seiliedig ar werthoedd gydag un o'n partneriaid masnachu mwyaf' meddai Dombrovskis

cyhoeddwyd

on

Daeth yr UE a China â'r trafodaethau i ben ar gyfer Cytundeb Cynhwysfawr ar Fuddsoddi (CAI). Mae'r trafodaethau wedi cymryd mwy na saith mlynedd ond wedi derbyn ysgogiad newydd yn 2019 pan gyflwynodd yr UE ei strategaeth UE-China newydd. 

Yn y strategaeth honno, nododd yr UE ei ddisgwyliad y byddai'r cytundeb buddsoddi newydd yn mynd i'r afael ag anghydbwysedd ac anghymesureddau yng nghysylltiadau'r UE â Tsieina. Yng nghyfarfodydd yr uwchgynhadledd eleni ymrwymodd y ddwy ochr i ddod â thrafodaethau i ben ar y CAI cyn diwedd 2020. Fodd bynnag, mae'r UE bob amser wedi rhoi sylwedd o flaen amseru. 

Mae ochr yr UE yn honni ei bod wedi cyflawni canlyniadau sylweddol o dan dair colofn allweddol o'r trafodaethau: mynediad i'r farchnad, darpariaethau'r chwarae teg a datblygu cynaliadwy. Disgrifiodd uwch swyddog ef fel y mwyaf uchelgeisiol y mae Tsieina erioed wedi cytuno iddo. 

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol a’r Comisiynydd Masnach Valdis Dombrovskis: “Bydd y fargen hon yn rhoi hwb mawr i fusnesau Ewropeaidd yn un o’r marchnadoedd mwyaf a thwf cyflymaf yn y byd, gan eu helpu i weithredu a chystadlu yn Tsieina. Mae hefyd yn angori ein hagenda fasnach sy'n seiliedig ar werthoedd gydag un o'n partneriaid masnachu mwyaf. Rydym wedi sicrhau ymrwymiadau rhwymol ar yr amgylchedd, newid yn yr hinsawdd a brwydro yn erbyn llafur gorfodol. Byddwn yn ymgysylltu’n agos â China i sicrhau bod pob ymrwymiad yn cael ei anrhydeddu’n llawn. ”

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Mae cytundeb heddiw yn garreg filltir bwysig yn ein perthynas â China ac ar gyfer ein hagenda fasnach sy’n seiliedig ar werthoedd. Bydd yn darparu mynediad digynsail i'r farchnad Tsieineaidd i fuddsoddwyr Ewropeaidd, gan alluogi ein busnesau i dyfu a chreu swyddi. Bydd hefyd yn ymrwymo Tsieina i egwyddorion uchelgeisiol ar gynaliadwyedd, tryloywder a pheidio â gwahaniaethu. Bydd y cytundeb yn ail-gydbwyso ein perthynas economaidd â China. ”

Felly bydd y cytundeb buddsoddi yn gwella mynediad buddsoddwyr Ewropeaidd i'r farchnad Tsieineaidd ar draws sectorau economaidd. Mae hyn yn cynnwys cyfleoedd mynediad newydd i'r farchnad mewn sectorau hanfodol fel cerbydau trydan, gwasanaethau cwmwl, gwasanaethau ariannol ac iechyd. 

Mewn perthynas â darpariaethau chwarae teg, mae'r cytundeb yn cynnwys rheolau ar ymddygiad mentrau sy'n eiddo i'r wladwriaeth; mae'n gwella tryloywder cymorthdaliadau, a thrwy hynny yn cau bwlch yng nghytundeb Sefydliad Masnach y Byd lle nad oes unrhyw reolau ar dryloywder cymorthdaliadau ar gyfer gwasanaethau, mae yna reolau clir hefyd yn erbyn trosglwyddo technoleg yn orfodol.

Gwnaed cynnydd o ran amcanion hyrwyddo gwerthoedd craidd ac amcanion cynaliadwyedd yr UE. Am y tro cyntaf erioed, mae Tsieina wedi cytuno i'r hyn a ddisgrifiwyd gan yr un swyddog â darpariaethau cadarn ar ddatblygu cynaliadwy, gan gynnwys mewn perthynas â'r amgylchedd a'r hinsawdd, megis gweithredu Cytundeb Paris, yn ogystal ag ymrwymiadau ar gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol. a llafur. Mae'r rheolau hyn yn ddarostyngedig i fecanwaith gorfodi tryloyw fel yn ein FTA, gan ei bod yn amlwg bod cysylltiad agos rhwng hawliau buddsoddi a llafur. Tanlinellodd y swyddog fod China wedi cytuno’n benodol i fynd ar drywydd confensiynau Sefydliadau Llafur Rhyngwladol ar ddefnyddio llafur gorfodol (Confensiynau 29 a 105).

Parhau Darllen

Busnes

Er gwaethaf sôn am sofraniaeth ddigidol, mae Ewrop yn cerdded i mewn i oruchafiaeth Tsieineaidd ar dronau

cyhoeddwyd

on

Yn ei haraith Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd, traddododd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen a asesiad llygad-clir o safle'r Undeb Ewropeaidd o fewn yr economi ddigidol fyd-eang. Ochr yn ochr â rhagfynegiadau o “ddegawd ddigidol” Ewropeaidd a luniwyd gan fentrau fel GaiaX, cyfaddefodd von der Leyen fod Ewrop wedi colli’r ras ar ddiffinio paramedrau data wedi’i bersonoli, gan adael Ewropeaid yn “ddibynnol ar eraill”, yn ysgrifennu Louis Auge.

Er gwaethaf y cyfaddefiad syml hwnnw, erys y cwestiwn a yw arweinwyr Ewropeaidd yn barod i godi a amddiffyniad cyson o breifatrwydd data eu dinasyddion, hyd yn oed wrth iddynt dderbyn dibyniaeth ar gwmnïau Americanaidd a Tsieineaidd. O ran herio cewri cyfryngau cymdeithasol America neu e-fasnach fel Google, Facebook, ac Amazon, nid oes gan Ewrop unrhyw broblem gweld ei hun fel y rheolydd byd-eang.

Wrth wynebu China, fodd bynnag, mae'r sefyllfa Ewropeaidd yn aml yn ymddangos yn wannach, gyda llywodraethau'n gweithredu i ffrwyno dylanwad cyflenwyr technoleg Tsieineaidd fel Huawei dan bwysau dwys yr UD yn unig. Yn wir, mewn un maes allweddol sydd â goblygiadau difrifol i sawl sector economaidd, nododd Llywydd y Comisiwn von der Leyen yn ei haraith - cerbydau awyr di-griw, a elwir fel arall yn dronau - mae Ewrop yn caniatáu i un cwmni Tsieineaidd, DJI, gornelu'r farchnad yn ymarferol ddiwrthwynebiad.

Tuedd wedi'i chyflymu gan y pandemig

Shenzhen Dajiang Innovation Technologies Co (DJI) yw arweinydd diamheuol a marchnad drôn fyd-eang rhagwelir y bydd skyrocket i $ 42.8 biliwn yn 2025; erbyn 2018, roedd DJI eisoes wedi'i reoli 70% o'r farchnad mewn dronau defnyddwyr. Yn Ewrop, mae gan DJI wedi bod yn hir y cyflenwr dewis cerbyd awyr di-griw (UAV) ar gyfer cleientiaid llywodraeth filwrol a sifil. Mae milwrol Ffrainc yn defnyddio “dronau DJI masnachol oddi ar y silff” mewn parthau ymladd fel y Sahel, tra bod heddluoedd Prydain yn defnyddio dronau DJI i chwilio am bobl sydd ar goll a rheoli digwyddiadau mawr.

Ciciodd y pandemig y duedd honno gêr uchel. Mewn dinasoedd Ewropeaidd gan gynnwys Nice a Brwsel, roedd dronau DJI wedi'u cyfarparu ag uchelseinyddion yn ceryddu dinasyddion am fesurau cyfyngu ac yn monitro pellter cymdeithasol. Mae cynrychiolwyr DJI hyd yn oed wedi ceisio argyhoeddi llywodraethau Ewropeaidd i ddefnyddio eu dronau i gymryd tymereddau'r corff neu gludo samplau prawf COVID-19.

Mae'r ehangu cyflym hwn yn y defnydd o dronau DJI yn mynd yn groes i benderfyniadau a wneir gan gynghreiriaid allweddol. Yn yr Unol Daleithiau, mae gan yr Adrannau Amddiffyn (y Pentagon) a'r Tu gwahardd y defnydd o dronau DJI yn eu gweithrediadau, wedi'u gyrru gan bryderon ynghylch diogelwch data dadorchuddiwyd gyntaf gan Lynges yr UD yn 2017. Yn yr amser ers hynny, mae dadansoddiadau lluosog wedi nodi diffygion tebyg mewn systemau DJI.

Ym mis Mai, dadansoddodd River Loop Security DJI's Ap Mimo a chanfu fod y feddalwedd nid yn unig wedi methu â chadw at brotocolau diogelwch data sylfaenol, ond hefyd ei fod yn anfon data sensitif “at weinyddion y tu ôl i Mur Tân Mawr Tsieina.” Cwmni cybersecurity arall, Synacktiv, rhyddhau dadansoddiad o gymhwysiad symudol DJI GO 4 DJI ym mis Gorffennaf, gan ddod o hyd i feddalwedd Android y cwmni “yn defnyddio technegau gwrth-ddadansoddi tebyg â meddalwedd faleisus,” yn ogystal â gosod diweddariadau neu feddalwedd yn rymus wrth osgoi mesurau diogelwch Google. Canlyniadau Synacktiv eu cadarnhau gan GRIMM, a ddaeth i’r casgliad bod DJI neu Weibo (y mae eu pecyn datblygu meddalwedd yn trosglwyddo data defnyddwyr i weinyddion yn Tsieina) wedi “creu system dargedu effeithiol” i ymosodwyr - neu lywodraeth China, fel y mae swyddogion yr Unol Daleithiau yn ofni - ei hecsbloetio.

Er mwyn mynd i’r afael â’r bygythiad posibl, mae Uned Arloesi Amddiffyn y Pentagon (DIU) wedi cyflwyno menter Systemau Awyrennau Di-griw bach (sUAS) i gaffael dronau gan bobl y gellir ymddiried ynddynt. Gwneuthurwyr Americanaidd a chysylltiedig; Parot Ffrainc yw'r unig gwmni Ewropeaidd (ac, yn wir, an Americanaidd) sydd wedi'i gynnwys ar hyn o bryd. Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd yr Adran Mewnol hynny yn ailddechrau prynu dronau trwy'r rhaglen DIU sUAS.

Mae diffygion diogelwch DJI hefyd wedi tanio pryder yn Awstralia. Mewn papur ymgynghori a ryddhawyd y mis diwethaf, fe wnaeth adran drafnidiaeth ac isadeiledd Awstralia dynnu sylw at wendidau yn amddiffynfeydd Awstralia yn erbyn “defnyddio maleisus dronau,” gan ddarganfod y gallai UAVs gael eu defnyddio o bosibl i ymosod ar seilwaith y wlad neu dargedau sensitif eraill, neu fel arall at ddibenion “casglu delwedd a signalau ”A mathau eraill o ragchwilio gan actorion gelyniaethus.

Yn Ewrop, ar y llaw arall, nid yw'r Bwrdd Diogelu Data Ewropeaidd (EDPB), Comisiynydd Ffederal yr Almaen ar gyfer Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth (BfDI), na Chomisiwn Cenedlaethol Ffrainc ar Wybodeg a Rhyddid (CNIL) wedi cymryd camau cyhoeddus ymlaen y peryglon posibl a gynrychiolir gan DJI, hyd yn oed ar ôl i gynhyrchion y cwmni gael eu darganfod yn rymus yn gosod meddalwedd a throsglwyddo data defnyddwyr Ewropeaidd i weinyddion Tsieineaidd heb ganiatáu i ddefnyddwyr reoli na gwrthwynebu'r gweithredoedd hynny. Yn lle hynny, gall ymddangos bod defnyddio dronau DJI gan heddluoedd milwrol a heddlu Ewropeaidd yn cynnig ardystiad dealledig i ddefnyddwyr o'u diogelwch.

Er gwaethaf strwythur perchnogaeth afloyw, mae cysylltiadau â thalaith Tsieineaidd yn brin

Nid yw amheuon o gymhellion DJI yn cael eu cynorthwyo gan ddidwylledd ei strwythur perchnogaeth. Mae DJI Company Limited, cwmni daliannol y cwmni trwy'r iFlight Technology Co yn Hong Kong, wedi'i leoli yn y Prydeinig Ynysoedd Virgin, nad yw'n datgelu cyfranddalwyr. Serch hynny, mae rowndiau codi arian DJI yn tynnu sylw at oruchafiaeth cyfalaf Tsieineaidd, yn ogystal â chysylltiadau â chyrff gweinyddol amlycaf Tsieina.

In Medi 2015er enghraifft, buddsoddodd New Horizon Capital - a gofrestrwyd gan Wen Yunsong, mab y cyn-brif Wen Jiabao - $ 300 miliwn mewn DJI. Yr un mis hwnnw, buddsoddodd New China Life Insurance, sy'n eiddo'n rhannol i Gyngor Gwladwriaeth Tsieina, yn y cwmni hefyd. Yn 2018, DJI efallai wedi codi hyd at $ 1 biliwn o flaen rhestr gyhoeddus dybiedig, er bod adnabod y buddsoddwyr hynny yn parhau i fod yn ddirgelwch.

Mae strwythur arweinyddiaeth DJI hefyd yn tynnu sylw at gysylltiadau â sefydliad milwrol Tsieina. Mae'r cyd-sylfaenydd Li Zexiang wedi astudio neu ddysgu mewn nifer o brifysgolion sy'n gysylltiedig â'r fyddin, gan gynnwys Sefydliad Technoleg Harbin - un o'r 'Saith Sons Amddiffyn Cenedlaethol ' a reolir gan Weinyddiaeth Diwydiant a Thechnoleg Gwybodaeth Tsieina - yn ogystal â Phrifysgol Genedlaethol Technoleg Amddiffyn (NUDT), dan oruchwyliaeth uniongyrchol y Comisiwn Milwrol Canolog (CMC). Gwasanaethodd gweithrediaeth arall, Zhu Xiaorui, fel pennaeth ymchwil a datblygu DJI hyd at 2013 - ac mae bellach yn dysgu ym Mhrifysgol Technoleg Harbin.

Mae'n ymddangos bod y cysylltiadau hyn rhwng arweinyddiaeth DJI a milwrol China yn egluro rôl amlwg DJI yn y gormes yn Beijing o grwpiau lleiafrifoedd ethnig. Ym mis Rhagfyr 2017, llofnododd DJI a cytundeb partneriaeth strategol gyda Swyddfa Diogelwch Cyhoeddus Rhanbarth Ymreolaethol Xinjiang, yn gwisgo unedau heddlu Tsieineaidd yn Xinjiang â dronau ond hefyd yn datblygu meddalwedd arbenigol i hwyluso cenadaethau ar gyfer “cadw sefydlogrwydd cymdeithasol.” Cymhlethdod DJI yn yr ymgyrch “hil-laddiad diwylliannol”Yn erbyn poblogaeth Uighur o Xinjiang wedi byrstio i’r penawdau y llynedd, pan a fideo wedi gollwng - wedi'i saethu gan drôn DJI a reolir gan yr heddlu - yn dogfennu trosglwyddiad torfol o Uighurs mewnol. Mae'r cwmni hefyd wedi arwyddo cytundebau gydag awdurdodau yn Tibet.

Argyfwng anochel?

Er bod DJI wedi mynd i ymdrechion sylweddol i wrthweithio canfyddiadau llywodraethau ac ymchwilwyr y Gorllewin, hyd yn oed comisiynu astudiaeth o FTI ymgynghorol sy'n hyrwyddo diogelwch ei “Modd Data Lleol” newydd wrth ochri ar ddiffygion presennol, gallai rheolaeth fonopolaidd y sector hwn sy'n dod i'r amlwg gan un cwmni sydd â chysylltiadau â sefydliad diogelwch Tsieina ac ymwneud yn uniongyrchol â cham-drin hawliau dynol systemig ddod yn broblem yn gyflym. ar gyfer rheoleiddwyr ym Mrwsel a'r priflythrennau Ewropeaidd.

O ystyried sut mae dronau cyffredin wedi dod ar draws yr economi ehangach, mae diogelwch y data y maent yn ei gipio a'i drosglwyddo yn gwestiwn y bydd yn rhaid i arweinwyr Ewropeaidd fynd i'r afael ag ef - hyd yn oed os yw'n well ganddynt ei anwybyddu.

Parhau Darllen

Tsieina

Mae cydweithredu rhwng yr UE a China mewn ymchwil a gwyddoniaeth yn hanfodol bwysig - wrth ddarparu datblygiad economaidd.

cyhoeddwyd

on

Heddiw, cynhaliodd Cymdeithas Fusnes yr UE-China (EUCBA) weminar ryngweithiol hynod lwyddiannus. Roedd y pwnc dan sylw yn ymwneud â phwysigrwydd cydweithredu ymchwil a gwyddoniaeth wrth ddarparu adferiad economaidd.

Esboniodd Gwenn Sonck, cyfarwyddwr gweithredol EUCBA fod “Cymdeithas Fusnes yr UE-China yn hyrwyddo masnach a buddsoddiad rhwng yr UE a China ac i’r gwrthwyneb.

Mae'n uno 19 o gymdeithasau busnes Tsieineaidd o 19 o wahanol wledydd yn Ewrop, gan gynrychioli dros 20,000 o gwmnïau. Mae'r weminar hon yn amserol oherwydd bod yr UE a China yn blaenoriaethu buddsoddiad mewn ymchwil a gwyddoniaeth. Mae buddsoddiad o'r fath yn cyfrif am 2.5% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth Tsieineaidd tra bod targed yr UE ar gyfer buddsoddi mewn ymchwil o dan Horizon Europe yn 3%. Bydd y ddeialog cydweithredu arloesi sy'n digwydd rhwng yr UE a China ar yr adeg hon hefyd yn gosod yr amodau fframwaith ar gyfer y berthynas ddwyochrog hon yn y dyfodol. ”

 

Mae Frances Fitzgerald ASE yn aelod o ddirprwyaeth Senedd Ewrop-China ac mae hi'n gyn ddirprwy Brif Weinidog o Iwerddon.

Dywedodd fod “y sectorau ymchwil, gwyddoniaeth ac arloesi yn gwbl gysylltiedig. Ni all gwledydd a chwmnïau wneud yr holl ymchwil ar eu pennau eu hunain.

Mae cydweithredu rhyngwladol yn elfen allweddol wrth ddarparu cynhyrchion ac atebion arloesol newydd. Mae hyn yn arbennig o wir pan fo'r byd yn ceisio dod o hyd i frechlyn yn erbyn Covid-19. Rhaid i ymchwilwyr o bob cwr o'r byd weithio gyda'i gilydd i ddod o hyd i frechlyn Covid-19 diogel a dibynadwy.

Rhaid i fod yn agored, tryloywder, dwyochredd ac agwedd sy'n seiliedig ar reolau tuag at fasnach ryngwladol fod yn sail i'r berthynas rhwng yr UE a China. Ond mae'n amlwg bod amgylchedd geo-wleidyddol heriol. Rydym ar groesffordd o ran y berthynas rhwng yr UE a China a bydd arweinwyr yr UE yn cwrdd ar Dachwedd 16th nesaf i adolygu cysylltiadau UE-China.

Cymerodd 455 o gwmnïau Tsieineaidd ran yn rhaglen ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth Horizon 2020 yn ystod y cyfnod 2014-2020. Bydd cwmnïau Tsieineaidd yn parhau i gymryd rhan yn Horizon Europe sef y rhaglen fframwaith ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth newydd a fydd yn rhedeg rhwng y cyfnod 2021-2027. ”

 

Zhiwei Song yw Llywydd Cymdeithas arloesi ac entrepreneuriaeth yr UE-China. Dywedodd fod “ei gymdeithas yn cefnogi deoryddion ac mae’n pontio’r bwlch gwybodaeth rhwng yr UE a China a rhwng China a’r UE.

Mae ei sefydliad hefyd yn trefnu cyflwyniadau ar-lein i hyrwyddo symudedd ymchwil o'r UE i China ac i'r gwrthwyneb. Mae'n cymryd rhan mewn rhaglenni a gefnogir gan y Comisiwn Ewropeaidd fel Enrich ac Euraxess. Mae'r fenter flaenorol yn hybu cydweithrediad ymchwil rhwng Ewrop a China tra bod y cynllun diweddarach yn hyrwyddo cydweithredu gwyddonol mewn cyd-destun rhyngwladol. ”

 

Abraham Liukang yw prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

Dywedodd “Peidiwch â chredu holl benawdau'r wasg. Nid yw Huawei yn ddieithr i Ewrop. Mae Huawei wedi ei leoli yn Ewrop ers dros 20 mlynedd.

Mae gan Huawei 23 o ganolfannau ymchwil yn Ewrop ac rydym yn cyflogi 2,400 o ymchwilwyr yn Ewrop, y mae 90% ohonynt yn llogi lleol. Mae Huawei wedi bod yn cymryd rhan weithredol mewn prosiectau ymchwil o dan raglen ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth Horizon 2020 2014-2020.

Mae gan Huawei 230 o gytundebau technoleg â sefydliadau ymchwil yn Ewrop ac mae gennym bartneriaethau â dros 150 o brifysgolion yn Ewrop.

Abraham Liukang yw'r prif gynrychiolydd ar gyfer Huawei i sefydliadau'r UE.

Abraham Liukang yw prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

Roedd ein hymgysylltiad yn Horizon 2020 yn ymwneud ag ymchwil i wella ansawdd y seilwaith digidol ac roedd hyn yn cynnwys 5G ac ymchwil data mawr.

Mae cyflwyno 5G wedi cael ei wleidyddoli ac mae hyn wedi cael yr effaith uniongyrchol o arafu defnydd 5G yn Ewrop.

Mae Huawei yn cymryd materion diogelwch o ddifrif a dyna pam mae gan Huawei ganolfan werthuso seiberddiogelwch yn y DU ac mae gennym ni gytundeb ar isssues diogelwch gyda BSI yn yr Almaen.

Mae Huawei eisiau cymryd rhan weithredol yn Horizon Europe ac yn benodol wrth adeiladu rhwydweithiau a gwasanaethau craff y dyfodol.

Dros y 5 mlynedd nesaf, mae Huawei yn bwriadu buddsoddi 100 miliwn ewro yn ein rhaglen eco-system AI yn Ewrop, gan helpu sefydliadau diwydiant, 200,000 o ddatblygwyr, 500 o bartneriaid ISV a 50 o brifysgolion. Bydd Huawei yn gweithio gyda'n partneriaid i lunio'r diwydiant AI yn Ewrop. "

 

Veerle Van Wassenhove yw'r Is-lywydd Ymchwil a Datblygu ac Arloesi yn Bekaert, cwmni sy'n arwain y byd gyda phencadlys yng Ngwlad Belg ac yn droedle ymchwil cryf yn Tsieina. Dywedodd fod “gweithrediadau ymchwil Bekaert yn Tsieina yn trosoli galluoedd arloesi byd-eang y cwmni. Gyda'n gilydd, rydym yn adeiladu arbenigedd ar gyfer y farchnad Tsieineaidd ac yn fyd-eang. Daeth Covid-19 â rhai anawsterau oherwydd ein bod ni, fel ymchwilwyr, eisiau cadw cysylltiad uniongyrchol â'n cwsmeriaid yn ein dull technoleg, ond rydym yn llwyddo. "
 
Yu Zhigao yw Atgyfnerthu Rwber Technoleg SVP a phennaeth y Bardec (canolfan Ymchwil a Datblygu yn Tsieina). Dywedodd fod gan “Bekaert hyder cryf iawn yn China. Mae ymchwil ac arbenigedd technegol rhagorol yn Tsieina. Mae'r cwmni'n gweithredu 18 safle mewn 10 dinas yn Tsieina ac yn cyflogi 220 o ymchwilwyr yng nghanolfan Ymchwil a Datblygu Jiangyin a 250 o beirianwyr a thechnegwyr yn y safle Peirianneg. Mae'r gweithrediadau Tsieineaidd yn cyfrannu at gamau ymchwil o'r radd flaenaf ac at gyflawni strategaethau'r cwmni. Mae ein timau ymchwil yn Tsieina yn creu gwerth i’n cwsmeriaid. ”

Jochum Haakma yw cadeirydd Cymdeithas Fusnes yr UE-China.

Dywedodd fod “dim ond ers dydd Sul diwethaf y mae rheoliad sgrinio buddsoddiad newydd yr UE wedi dod i rym. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i aelod-wladwriaethau'r UE o hyn ymlaen ymgynghori â Brwsel wrth sgrinio mesurau buddsoddi uniongyrchol Tsieineaidd mewn sectorau strategol. Credaf y byddai'n ddatblygiad cadarnhaol iawn pe bai Tsieina a'r UE yn cytuno ar delerau cytundeb masnach a buddsoddi newydd. Mae hwn yn fater y mae'r ddwy ochr yn cymryd rhan weithredol ynddo ar hyn o bryd. Bydd arweinwyr yr UE yn trafod y mater pwysig hwn hefyd pan fyddant yn ymgynnull ar gyfer eu cyfarfod o'r Cyngor Ewropeaidd ganol mis Tachwedd.

Ond y gwir amdani yw ein bod ni'n byw mewn byd cymhleth - lle mae'n ymddangos bod materion masnach, gwleidyddiaeth a diogelwch ar adegau yn rhyng-gysylltiedig.

Mae'r economi ddigidol yn tyfu'n gyflymach na'r economi fyd-eang.

Ac mae mwy o weithgaredd yn yr economi ddigidol yn mynd i chwarae rhan allweddol wrth yrru twf economaidd yn Ewrop ac yn Tsieina. Fodd bynnag, ni all un adeiladu economi ddigidol gref heb sylfaen gadarn. Ac mae'r sylfaen hon wedi'i hadeiladu gan lywodraethau yn Ewrop ac yn Tsieina yn buddsoddi'n gryf mewn ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth. Trwy ddatblygiadau yn y gwyddorau sylfaenol a chymhwysol a fydd yn sicrhau'r arloesedd sy'n sbarduno newid cadarnhaol yn y gymdeithas heddiw. ”

 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd