Cysylltu gyda ni

Catalaneg

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymorth ar gyfer cwmnïau ynni-ddwys yn Sbaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun yn Sbaen i ddigolledu'n rhannol gwmnïau ynni-ddwys am y costau yr eir iddynt i ariannu cefnogaeth i (i) cynhyrchu ynni adnewyddadwy yn Sbaen, (ii) cyd-gynhyrchu effeithlonrwydd uchel yn Sbaen, a (iii) cynhyrchu pŵer yn nhiriogaethau nad ydynt yn benrhyn Sbaenaidd. Bydd y cynllun, a fydd yn berthnasol tan 31 Rhagfyr 2022 ac a fydd â chyllideb flynyddol dros dro o € 91.88 miliwn, o fudd i gwmnïau sy'n weithredol yn Sbaen mewn sectorau sy'n arbennig o ddwys o ran ynni (felly gyda defnydd uchel o drydan o'i gymharu â gwerth ychwanegol y cynhyrchiad) ac yn fwy agored i fasnach ryngwladol.

Bydd y buddiolwyr yn cael iawndal am hyd at uchafswm o 85% o’u cyfraniad at ariannu cefnogaeth i gynhyrchu ynni adnewyddadwy, cyd-gynhyrchu effeithlonrwydd uchel a chynhyrchu pŵer yn nhiriogaethau nad ydynt yn benrhyn Sbaen. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn benodol, y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni 2014-2020, sydd wedi'u hymestyn tan ddiwedd 2021. Mae'r Canllawiau'n awdurdodi gostyngiadau - hyd at lefel benodol - mewn cyfraniadau a godir ar gwmnïau ynni-ddwys sy'n weithredol mewn rhai sectorau ac sy'n agored i fasnach ryngwladol, er mwyn sicrhau eu cystadleurwydd byd-eang. .

Canfu'r Comisiwn mai dim ond i gwmnïau ynni-ddwys sy'n agored i fasnach ryngwladol y rhoddir yr iawndal, yn unol â gofynion y Canllawiau. Bydd y mesur yn hyrwyddo nodau ynni a hinsawdd yr UE ac yn sicrhau cystadleurwydd byd-eang defnyddwyr a diwydiannau ynni-ddwys, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mewn cysylltiad â'r cynllun hwn, mae awdurdodau Sbaen hefyd wedi hysbysu i'r Comisiwn fesur sy'n rhoi gwarantau mewn perthynas â chytundebau prynu pŵer tymor hir a ddaeth i ben gan gwmnïau ynni-ddwys ar gyfer trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy, y Gronfa Wrth Gefn, fel y'i gelwir, i Warant Fawr Defnyddwyr Trydan (FERGEI).

Nod y cynllun gwarant hwn yw hwyluso cynhyrchu ynni o ffynonellau adnewyddadwy. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn benodol, 2008 Hysbysiad y Comisiwn ar gymorth gwladwriaethol ar ffurf gwarantau, a daeth i'r casgliad nad yw'r cynllun gwarant gwladwriaethol yn gyfystyr â chymorth o fewn ystyr Erthygl 107 (1) TFEU. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol.

Catalaneg

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun gwarant Sbaenaidd gwerth € 2.55 biliwn i ddigolledu rhai hunangyflogedig a chwmnïau am iawndal a ddioddefwyd oherwydd achos o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Sbaenaidd gwerth € 2.55 biliwn i ddigolledu rhai cwmnïau hunangyflogedig a chwmnïau, sy'n dilyn cytundebau cyfansoddiad barnwrol, am iawndal a ddioddefwyd oherwydd achos o coronafirws. Bydd yr iawndal ar ffurf gwarantau cyhoeddus ar gyfer benthyciadau newydd ad-daladwy a roddwyd gan sefydliadau ariannol dan oruchwyliaeth, a nodiadau newydd a gyhoeddir ar y Farchnad Incwm Sefydlog Amgen. O dan y cynllun, bydd tua 15,000 o bobl hunangyflogedig a chwmnïau sydd â chytundebau cyfansoddiad ardystiedig â chredydwyr yn dilyn achos ansolfedd barnwrol yn cael eu digolledu am iawndal a gafwyd rhwng 14 Mawrth a 20 Mehefin 2020.

Mae'r cyfnod hwn yn cyd-fynd â'r cyfnod pan weithredodd llywodraeth Sbaen fesurau cyfyngol i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol am yr iawndal a achosir gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o goronafirws. Canfu'r Comisiwn y bydd cynllun Sbaen yn digolledu iawndal sy'n uniongyrchol gysylltiedig â chyfyngiadau achosion coronafirws.

Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r iawndal a ragwelir yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am yr iawndal. Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y cofrestr achos gyhoeddus, o dan y rhif achos SA.59045.

Parhau Darllen

Catalaneg

Mae Brwsel yn ystyried a ddylid codi imiwnedd seneddol Puigdemont

cyhoeddwyd

on

Dychwelodd Senedd Ewrop i ystyried ddydd Llun (16 Tachwedd) a ddylid codi imiwnedd seneddol cyn arweinydd Catalwnia, Carles Puigdemont (Yn y llun). Cafodd gwrandawiad Puigdemont - ynghyd â dau ymwahanwr Catalaneg arall - ei atal am saith mis oherwydd pandemig y coronafirws. Ffodd Puigdemont yn 2017 ar ôl i Sbaen gyhoeddi gwarant i’w arestio am ei ran yn yr hyn a ystyriodd Madrid yn refferendwm annibyniaeth Catalwnia anghyfreithlon, ysgrifennu Ana Lazaro a Jack Parrock.

Fe orffennodd yng Ngwlad Belg ac mae wedi bod yn ASE ers cael ei ethol yn 2019. Mae pwyllgor materion cyfreithiol yr EP yn ystyried codi ei imiwnedd - sy’n atal Madrid rhag gofyn am ei estraddodi - ar gais Sbaen. Mae Madrid wedi gofyn am yr un peth i ddau ASE arall sydd o blaid annibyniaeth, Toni Comín a Clara Ponsatí.

Yn dilyn y cyfarfod ddydd Llun, bydd y pwyllgor yn eistedd eto ar Ragfyr 7, lle bydd y tri ASE yn gallu siarad.

Os codir eu himiwnedd, a allai gymryd pedwar mis, byddai Sbaen yn gallu gofyn am estraddodi eto. Yna byddai barnwyr Gwlad Belg a'r Alban, gwledydd preswyl y tri ASE, yn penderfynu. Mae uchel lys Sbaen eisiau i wleidyddion Catalwnia gael eu rhoi ar brawf am drychineb, ysbeilio ac anufudd-dod am eu cyfranogiad yn refferendwm 2017.

Parhau Darllen

Catalaneg

Mae Sbaen yn gobeithio derbyn y brechlynnau Pfizer cyntaf yn gynnar yn 2021 - gweinidog

cyhoeddwyd

on

By

Mae Sbaen yn sefyll i dderbyn ei brechlynnau cyntaf yn erbyn COVID-19 a ddatblygwyd gan Pfizer a’i bartner BioNTech yn gynnar yn 2021, meddai’r gweinidog iechyd ddydd Mawrth (10 Tachwedd), o dan fargen sy’n cael ei thrafod gan yr Undeb Ewropeaidd, ysgrifennu Inti Landauro, Belen Carreno a Nathan Allen.

Gobaith yr UE yw arwyddo cytundeb yn fuan ar gyfer miliynau o ddosau o'r brechlyn, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ddydd Llun, oriau ar ôl i'r ddau gwmni ddweud ei fod wedi profi'n fwy na 90% yn effeithiol, yn yr hyn a allai fod yn fuddugoliaeth fawr yn y frwydr yn erbyn y pandemig Coronafeirws.

Byddai Sbaen yn cael 20 miliwn o ddosau brechlyn i ddechrau, digon i imiwneiddio 10 miliwn o bobl, meddai’r Gweinidog Iechyd Salvador Illa ar y darlledwr gwladol TVE, gan ychwanegu y byddai’r brechiad yn rhad ac am ddim.

Byddai digon o bobl yn cael eu brechu erbyn Ebrill-Mai, fel y byddai'r frwydr yn erbyn y pandemig yn Sbaen yn symud i gam arall, ychwanegodd Illa.

Mae cyfanswm o 39,756 o bobl wedi marw o'r firws yn Sbaen, ac mae llawer o ranbarthau yn ôl o dan gyfyngiadau cloi i atal lledaeniad y clefyd. Cododd y doll marwolaeth ddydd Mawrth 411 - y cyfrif dyddiol mwyaf yn ail don y wlad.

Cofnododd Sbaen 17,395 o achosion newydd o coronafirws ddydd Mawrth, dangosodd data gweinidogaeth iechyd, gan gilio o uchafbwyntiau o fwy nag 20,000 a gofnodwyd yr wythnos diwethaf a dod â'r cyfanswm i ychydig yn is na 1.4 miliwn - un o'r uchaf yng ngorllewin Ewrop.

Mae Pfizer wedi cynnig helpu gyda’r logisteg i ddosbarthu’r brechlyn, y mae’n rhaid ei gadw’n ddwfn wedi’i rewi i fod yn effeithiol, meddai’r Gweinidog Gwyddoniaeth, Pedro Duque, wrth sesiwn friffio newyddion.

Bydd llywodraethau canolog a rhanbarthol Sbaen yn gwneud penderfyniad ar bwy fydd â blaenoriaeth yn seiliedig ar “feini prawf meddygol”, meddai Duque.

Dywedodd Illa y byddai llywodraeth Sbaen yn gweithredu i argyhoeddi cyfran sylweddol o’r boblogaeth y mae arolygon barn y cyhoedd yn awgrymu eu bod yn wyliadwrus o unrhyw frechlyn yn erbyn COVID-19.

“Byddwn yn dweud y gwir, sef bod brechlynnau’n achub bywydau,” meddai Illa.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd