Cysylltu gyda ni

EU

Mae Samskip yn lansio gwasanaethau cynwysyddion uniongyrchol rhwng Amsterdam ac Iwerddon

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae Samskip wedi cynyddu ei gysylltiadau cynhwysydd shortsea rhwng Iwerddon a Gogledd Cyfandir Ewrop trwy gyflwyno cyswllt gwasanaeth pwrpasol newydd i Amsterdam. Bydd y cysylltiad wythnosol yn golygu y gall mewnforion Gwyddelig osgoi ffwdanau ar ôl Brexit rhag gwneud cais i nwyddau a dderbynnir trwy ddosbarthwyr yn y DU, tra bydd allforion yn elwa o gyrhaeddiad mwy i farchnadoedd yr UE yng ngogledd yr Iseldiroedd, yr Almaen a thu hwnt.

Wrth lansio ar 25 Ionawr, mae'r gwasanaeth diwrnod sefydlog yn gadael Terfynell TMA Amsterdam nos Lun ar gyfer cyrraedd Dulyn ddydd Mercher a dychwelyd i Amsterdam ar y penwythnos. Mae hyn yn ategu gwasanaethau shortsea presennol Samskip yn Rotterdam-Ireland trwy gynnig ymadawiad newydd nos Lun i Iwerddon i gwsmeriaid rheilffyrdd, cychod a ffyrdd yn yr Iseldiroedd.

Dywedodd Thijs Goumans, Pennaeth Masnach Iwerddon, Samskip, fod lansiad y gwasanaeth wedi dod ar adeg pan oedd mewnforwyr ac allforwyr mewn crefftau Iwerddon-tir mawr Ewrop yn parhau i bwyso a mesur opsiynau wrth i ganlyniadau Brexit ar gyfer rheoli'r gadwyn gyflenwi ddod yn amlwg.

“Mae marchnad cludo nwyddau Cyfandir Iwerddon-Gogledd mewn cyfnod deinamig, ac mae gwasanaethau cynwysyddion diwrnod sefydlog i / o Amsterdam yn darparu’r sicrwydd y gall rheolwyr cadwyn gyflenwi sy’n gwasanaethu marchnadoedd yr Iseldiroedd a’r Almaen seilio twf busnes,” meddai. Yn amodol ar symudiadau cychwynnol, byddai Samskip yn ystyried galwadau i gysylltu porthladdoedd eraill yn Iwerddon ag Amsterdam yn uniongyrchol.

“Gall gwasanaethau cynwysyddion Shortsea unwaith eto brofi eu hunain yn fwy na chyfatebiaeth ar gyfer ro-ro, yn enwedig ar gyfer cynhyrchion a gludwyd yn flaenorol i ddosbarthwyr yn y DU ac yna eu hailddosbarthu ar draws Môr Iwerddon,” meddai Richard Archer, Cyfarwyddwr Rhanbarthol, Samskip Multimodal. “Mae Amsterdam yn borthladd perfformiad uchel sy’n cysylltu’n syth i mewn i ardal y gefnwlad ac mae tîm cyfan Samskip Ireland wrth ei fodd gyda’r ymrwymiad newydd hwn i drafnidiaeth pan-Ewropeaidd.”

Dywedodd Koen Overtoom, Prif Swyddog Gweithredol Port Amsterdam: “Rydym yn falch iawn gyda’r ehangiad hwn o rwydwaith môr byr y porthladd. Mae'n tanlinellu cryfder y gwasanaethau y mae Samskip a TMA Logistics yn eu cynnig, yn ogystal â'n safle strategol. Mae Iwerddon yn farchnad allweddol, ac yn yr amseroedd hyn sy'n newid yn gyflym mae cyswllt uniongyrchol yn cyflwyno cyfleoedd aruthrol. Byddwn yn parhau i weithio gyda TMA, Samskip a phartneriaid rhyngwladol i wneud y gwasanaeth hwn yn llwyddiant parhaol. ”

Dywedodd Michael van Toledo, Rheolwr Cyffredinol TMA Amsterdam, fod cysylltiadau rheilffordd Samskip â mynediad di-dagfeydd Duisburg a TMA yn cynnig llwyfan ar gyfer twf yng nghyfeintiau FMCG i Iwerddon ac allforion pharma a llaeth yn symud y ffordd arall. “Gallai’r gwasanaeth fod wedi cael ei wneud yn benodol ar gyfer ein huchelgeisiau i dyfu Amsterdam fel canolbwynt ar gyfer busnes cynwysyddion shortsea,” meddai. “Mae’n targedu’r awydd mwy am wasanaethau uniongyrchol Gogledd Cyfandir i Iwerddon ar ôl Brexit, gyda chroes-docio TMA yn ennill dros weithredwyr trelars mewn marchnadoedd ymhellach i’r de.”

 

EU

Dywed WHO weithio gyda'r Comisiwn i reoli rhoddion brechlyn COVID rhanbarthol

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

PWY

Mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn gweithio gyda’r Comisiwn Ewropeaidd i gydlynu rhoddion brechlyn COVID-19 ar gyfer gwledydd eraill ar y cyfandir, meddai pennaeth ei swyddfa Ewropeaidd ddydd Iau (25 Chwefror), ysgrifennu Stephanie Nebehay yn Genefa a Kate Kelland yn Llundain.

Dywedodd Hans Kluge, a ofynnwyd am ddosau ar gyfer gwledydd yn y Balcanau, wrth gynhadledd newyddion: “Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda’r Comisiwn Ewropeaidd ar bob lefel ar fater rhoddion.”

Byddai Awstria yn cydlynu’r rhoddion hynny, meddai.

Parhau Darllen

coronafirws

Dadffurfiad coronafirws: Cymerodd llwyfannau ar-lein fwy o gamau yn ymladd yn erbyn dadffurfiad brechlyn

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r adroddiadau newydd gan Facebook, Google, Microsoft, Twitter, TikTok a Mozilla, llofnodwyr y Cod Ymarfer ar Ddiheintio. Maent yn darparu trosolwg o esblygiad y mesurau a gymerwyd ym mis Ionawr 2021. Ehangodd Google ei nodwedd chwilio gan ddarparu gwybodaeth a rhestr o frechlynnau awdurdodedig yn lleoliad y defnyddiwr mewn ymateb i chwiliadau cysylltiedig yn 23 o wledydd yr UE, a chymhwysodd TikTok y tag brechlyn COVID-19 i dros bum mil o fideos yn yr Undeb Ewropeaidd. Cyd-noddodd Microsoft yr ymgyrch #VaxFacts a lansiwyd gan NewsGuard gan ddarparu estyniad porwr am ddim yn amddiffyn rhag gwybodaeth anghywir brechlynnau coronafirws. Yn ogystal, nododd Mozilla fod cynnwys awdurdodol wedi'i guradu o'i gymhwysiad Pocket (read-it-later) wedi casglu mwy na 5.8 biliwn o argraffiadau ledled yr UE.

Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Mae angen i lwyfannau ar-lein gymryd cyfrifoldeb i atal dadffurfiad niweidiol a pheryglus, domestig a thramor, rhag tanseilio ein brwydr gyffredin yn erbyn y firws a’r ymdrechion tuag at frechu. Ond ni fydd ymdrechion llwyfannau yn unig yn ddigonol. Mae hefyd yn hanfodol cryfhau cydweithrediad ag awdurdodau cyhoeddus, y cyfryngau a chymdeithas sifil i ddarparu gwybodaeth ddibynadwy. ”

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae dadffurfiad yn fygythiad y mae angen ei gymryd o ddifrif, a rhaid i ymateb platfformau fod yn ddiwyd, yn gadarn ac yn effeithlon. Mae hyn yn arbennig o hanfodol nawr, pan ydym yn gweithredu i ennill y frwydr ddiwydiannol i bob Ewropeaidd gael mynediad cyflym at frechlynnau diogel. ”

Mae'r rhaglen adrodd fisol wedi bod ei estyn yn ddiweddar a bydd yn parhau tan fis Mehefin wrth i'r argyfwng ddatblygu. Gellir ei gyflawni o dan 10 Mehefin 2020 Cyfathrebu ar y Cyd i sicrhau atebolrwydd tuag at y cyhoedd ac mae trafodaethau'n parhau ar sut i wella'r broses ymhellach. Fe welwch ragor o wybodaeth a'r adroddiadau yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

CAP: Rhaid i adroddiad newydd ar dwyll, llygredd a chamddefnyddio cronfeydd amaethyddol yr UE gael ei ddeffro

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau sy'n gweithio ar amddiffyn cyllideb yr UE rhag y grŵp Gwyrddion / EFA newydd ryddhau adroddiad newydd: "I ble mae arian yr UE yn mynd?", sy'n edrych ar gamddefnyddio cronfeydd amaethyddol Ewropeaidd yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. Mae'r adroddiad yn edrych ar wendid systemig yng nghronfeydd amaethyddol yr UE ac yn mapio'n glir, sut mae cronfeydd yr UE yn cyfrannu at dwyll a llygredd ac yn tanseilio rheolaeth y gyfraith mewn pump. Gwledydd yr UE: Bwlgaria, Tsiecia, Hwngari, Slofacia a Rwmania.
 
Mae'r adroddiad yn amlinellu'r achosion diweddaraf, gan gynnwys: Hawliadau twyllodrus a thaliadau cymorthdaliadau amaethyddol yr UE Slofacia; y gwrthdaro buddiannau o amgylch cwmni Agrofert Prif Weinidog Tsiec yn Tsiecia; ac ymyrraeth y wladwriaeth gan lywodraeth Fidesz yn Hwngari. Daw'r adroddiad hwn allan gan fod sefydliadau'r UE yn y broses o drafod y Polisi Amaethyddol Cyffredin ar gyfer y blynyddoedd 2021-27.
Dywed Viola von Cramon ASE, aelod o'r Gwyrddion / EFA o'r Pwyllgor Rheoli Cyllideb: "Mae'r dystiolaeth yn dangos bod cronfeydd amaethyddol yr UE yn tanio twyll, llygredd a chynnydd dynion busnes cyfoethog. Er gwaethaf nifer o ymchwiliadau, sgandalau a phrotestiadau, mae'n ymddangos bod y Comisiwn troi llygad dall at gam-drin rhemp arian trethdalwyr ac nid yw aelod-wladwriaethau yn gwneud llawer i fynd i'r afael â materion systematig. Yn syml, nid yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn gweithio. Mae'n darparu'r cymhellion anghywir ar gyfer defnyddio tir, sy'n niweidio'r amgylchedd ac yn niweidio lleol. cymunedau Nid yw'r crynhoad enfawr o dir ar draul lles pawb yn fodel cynaliadwy ac yn sicr ni ddylid ei ariannu o gyllideb yr UE.
 
"Ni allwn barhau i ganiatáu sefyllfa lle mae cronfeydd yr UE yn achosi cymaint o niwed mewn cymaint o wledydd. Mae angen i'r Comisiwn weithredu, ni all gladdu ei ben yn y tywod. Mae angen tryloywder arnom ar sut a ble mae arian yr UE yn dod i ben, datgelu perchnogion cwmnïau amaethyddol mawr yn y pen draw a diwedd ar wrthdaro buddiannau. Rhaid diwygio'r PAC yn union fel ei fod yn gweithio i bobl a'r blaned ac yn y pen draw yn atebol i ddinasyddion yr UE. Yn y trafodaethau ynghylch y PAC newydd, rhaid i dîm y Senedd sefyll yn gadarn y tu ôl i gapio gorfodol a thryloywder. "

Dywedodd Mikuláš Peksa, ASE Plaid Môr-ladron ac Aelod Gwyrdd / EFA o’r Pwyllgor Rheoli Cyllidebol: “Rydym wedi gweld yn fy ngwlad fy hun sut mae cronfeydd amaethyddol yr UE yn cyfoethogi dosbarth cyfan o bobl yr holl ffordd i fyny at y Prif Weinidog. Mae diffyg systematig o dryloywder yn y PAC, yn ystod ac ar ôl y broses ddosbarthu. Mae asiantaethau talu cenedlaethol yn CEE yn methu â defnyddio meini prawf clir a gwrthrychol wrth ddewis buddiolwyr ac nid ydynt yn cyhoeddi'r holl wybodaeth berthnasol ar ble mae'r arian yn mynd. Pan ddatgelir rhywfaint o ddata, caiff ei ddileu yn aml ar ôl y cyfnod gorfodol o ddwy flynedd, gan ei gwneud yn amhosibl bron ei reoli.
 
“Mae tryloywder, atebolrwydd a chraffu priodol yn hanfodol i adeiladu system amaethyddol sy’n gweithio i bawb, yn lle cyfoethogi ychydig ddethol. Yn anffodus, mae data ar dderbynwyr cymhorthdal ​​wedi'u gwasgaru dros gannoedd o gofrestrau, nad ydynt ar y cyfan yn rhyngweithredol ag offer canfod twyll y Comisiwn. Nid yn unig y mae bron yn amhosibl i'r Comisiwn nodi achosion llygredd, ond yn aml nid yw'n ymwybodol o bwy yw'r buddiolwyr terfynol a faint o arian y maent yn ei dderbyn. Yn y trafodaethau parhaus ar gyfer y cyfnod PAC newydd, ni allwn ganiatáu i'r Aelod-wladwriaethau barhau i weithredu gyda'r diffyg tryloywder hwn a goruchwyliaeth yr UE. "

Mae'r adroddiad ar gael ar-lein yma.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd