Cysylltu gyda ni

Gwlad Belg

Gem Art Nouveau: Hotel Solvay ar agor i'r cyhoedd

cyhoeddwyd

on

Mae newyddion gwych i'r aficionados pensaernïaeth, eiconig Hotel Solvay ym Mrwsel yn agor i'r cyhoedd! Mae Alexandre Wittamer, perchennog yr adeilad, a Pascal Smet, Ysgrifennydd Gwladol Trefoli a Threftadaeth, wedi cyhoeddi heddiw y bydd Tŷ Solvay ar agor i'r cyhoedd o ddydd Sadwrn 23 Ionawr 2021. Dyluniwyd yr adeilad Art Nouveau rhestredig ac eiconig hwn. ac fe'i hadeiladwyd gan Victor Horta rhwng 1894 a 1903 ac mae'n rhan o Restr Treftadaeth y Byd UNESCO.

“Rwy’n falch y bydd y Solvay House yn agor i’r cyhoedd yn aml. Mae hyn yn rhoi gobaith i'r sector diwylliannol a thwristiaeth, y ddau ohonyn nhw'n dioddef llawer oherwydd yr argyfwng iechyd. O hyn ymlaen, bydd preswylwyr a thwristiaid Brwsel yn gallu ymweld â'r campwaith Art Nouveau hwn yn hollol ddiogel, a mwynhau dos o ddiwylliant gyda thaith yn ôl mewn amser. Diolch i'r agoriad hwn, bydd Brwsel yn gallu gwella ymhellach ei gynnig cyfoethog o atyniadau diwylliannol, treftadaeth a thwristiaeth. Rwy’n argyhoeddedig y bydd adfywiad diwylliannol a thwristiaeth ein Rhanbarth fel hyn yn cael hwb cyn gynted ag y bydd y mesurau iechyd yn caniatáu hynny, ”eglura Rudi Vervoort, Gweinidog-lywydd Rhanbarth Prifddinas Brwsel.

Roedd Ysgrifennydd Gwladol Trefoli a Threftadaeth Pascal Smet yn hapus y bydd y berl Art Nouveau hon nawr ar agor i holl bobl Brwsel a phawb sy'n ymweld â Brwsel. “Mae arnom ni’r em hon i Victor Horta ac Armand Solvay, wrth gwrs, ond hefyd i deulu Wittamer, a achubodd y tŷ rhag ei ​​ddymchwel yn y 1950au ac sydd wedi ei gynnal yn dda drwy’r amser hwn. Dyna pam mae Rhanbarth Brwsel heddiw yn rhoi cydnabyddiaeth arbennig i'r teulu. Roedd yn flaenoriaeth lwyr imi agor Tŷ Solvay i’r cyhoedd yn gyffredinol a diolchaf i Alexandre Wittamer am fy mod wedi meiddio cymryd y cam hwn gyda ni. ”

O ystyried hanes yr adeilad a'r mentrau a gymerwyd gan deulu Wittamer i ddiogelu'r berl treftadaeth hon, mae Rhanbarth Brwsel wedi dyfarnu'r Efydd Zinneke i'r cwpl Wittamer.

Rhannodd y perchennog Alexandre Wittamer ei farn: “Mae'n foment bwysig i ni. Prynodd fy neiniau a theidiau'r adeilad ym 1957 a'i arbed rhag ei ​​ddymchwel. Roeddent am drosglwyddo eu cariad at Victor Horta ac Art Nouveau o Wlad Belg i genedlaethau'r dyfodol. Mae'r hyn yr ydym yn ei wneud nawr gyda Urban.brussels yn dilyn ymlaen o'r hyn a ddechreuwyd gennym y ganrif ddiwethaf. Mae'n hyfryd bod yr hen a'r ifanc yn gallu darganfod ac ailddarganfod Art Nouveau. Gall Brwsel fod yn falch o’i benseiri a chrefftwyr yr oes. ”

“Rwy’n hapus iawn i ddyfarnu Efydd Zinneke i Alexandre Wittamer. Mae'r cerflun hwn, cast bach o gerflun Tom Frantzen yn y Karthuizerstraat, yn deyrnged i drigolion Brwsel sy'n llysgenhadon anffurfiol i'n dinas. Yn croesawu pobl mewn dinas gosmopolitaidd, agored, amlieithog sy'n canolbwyntio ar bobl. Fel y Zinneke hwnnw, ci bastard: cryf, strydog, mentrus, cymhleth a chwilfrydig am y byd. Rwy'n dod o hyd i'r nodweddion hyn yn Alexandre a'i deulu. Daeth ei neiniau a theidiau yn berchnogion Gwesty Solvay rhestredig ein preswylydd byd-enwog ym Mrwsel, Victor Horta. Fe wnaeth y teulu ei drawsnewid yn dŷ haute couture a helpu i’w warchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, ”meddai Delwedd o Weinidog Brwsel, Sven Gatz.

Mae llywodraeth Brwsel eisiau gwella gwerth ei threftadaeth, yn benodol trwy ei gwneud yn fwy hygyrch, sy'n esbonio'r penderfyniad i agor Tŷ Solvay i'r cyhoedd. Yn unol â hyn, ariannodd Rhanbarth Brwsel greu gwefan a gwerthu tocynnau ar-lein ar gyfer y Solvay House ar fenter yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drefoli a Threftadaeth, Pascal Smet.

Gall unrhyw un nawr ymweld â'r tŷ trwy gadw tocyn ar y wefan www.hotelsolvay.be am ffi fforddiadwy o 12 ewro. Er mwyn sicrhau bod cariadon Horta yn gallu cynllunio eu hymweliad yn hawdd, mae tocyn cyfuniad gydag Amgueddfa Horta a Hotel Hannon yn cael ei ddatblygu.

Mae Art Nouveau ac adeiladau Horta yn darparu cynnig twristiaeth deniadol, penodol iawn, cynnig nad oedd hyd yn hyn yn strwythurol, tra nad oedd yr adeiladau bob amser yn hawdd eu cyrraedd. Mae hynny'n newid. Wedi'r cyfan, Brwsel yw prifddinas Art Nouveau ac mae am gadw'r teitl hwnnw.

Mae Visit Brussels eisiau parhau i ddefnyddio'r ased hwn yn rhyngwladol a chydag ymwelwyr Gwlad Belg a Brwsel.

“Mae Tŷ Solvay yn un o berlau pensaernïol absoliwt Art Nouveau. Bydd ei agor i'r cyhoedd yn cyfoethogi cynnig yr amgueddfa ac yn rhoi ased twristiaeth pwysig i Frwsel. Rydym yn argyhoeddedig y bydd hyn yn gwella enw da rhyngwladol ein rhanbarth, ”meddai Patrick Bontinck am Visit Brusssels

“Ar gyfer diwylliant a thwristiaeth Brwsel, mae’n newyddion gwych y gall y cyhoedd yn awr edmygu’r berl Art Nouveau hon. Mae Dinas Brwsel yn gwerthfawrogi'r mudiad celf hwn trwy gydol y flwyddyn trwy gefnogi llawer o ddigwyddiadau cylchol. Ymhlith y rhain mae Gŵyl BANAD, Artonov ac Arkadia asbl a’i chanllawiau, ”eglura Delphine Houba, henadur Diwylliant a Thwristiaeth yn Ninas Brwsel.

Nawr bod y cyhoedd yn gallu ymweld ag ef, mae Tŷ Solvay yn datgelu trysor cudd. Fe'i gwarchodwyd yn ei gyfanrwydd ym 1977 ac mae'n un o'r adeiladau Horta sydd wedi'i gadw orau, diolch i sylw ac adnewyddiadau tair cenhedlaeth o'r teulu Wittamer, a'i prynodd ym 1957 i sefydlu tŷ haute couture. Digwyddodd yr adnewyddiadau o dan oruchwyliaeth “Comisiwn royale des Monuments et des Sites” (enghraifft treftadaeth Brwsel) a gwasanaethau treftadaeth Urban.brussels. Er 1989, mae'r rhanbarth wedi gwario dim llai na… ewro i adnewyddu'r adeilad hwn. Yn ddiweddar, mae Urban.brussels wedi cydnabod Tŷ Solvay fel sefydliad amgueddfa, gan dynnu sylw cynyddol at y dreftadaeth hon.

Ffynhonnell: Rhanbarth Brwsel

Gwlad Belg

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Gwlad Belg € 23 miliwn i gefnogi cynhyrchu cynhyrchion sy'n berthnasol i coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo dau fesur yng Ngwlad Belg, am gyfanswm o € 23 miliwn, i gefnogi cynhyrchu cynhyrchion sy'n berthnasol i'r achosion o goronafirws yn rhanbarth Walloon. Cymeradwywyd y ddau fesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Bydd y cynllun cyntaf, (SA.60414), gydag amcangyfrif o gyllideb o € 20m, yn agored i fentrau sy'n cynhyrchu cynhyrchion sy'n berthnasol i goron-firws ac sy'n weithredol ym mhob sector, ac eithrio'r sectorau amaeth, pysgodfa a dyframaeth, ac ariannol. O dan y cynllun, bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol sy'n talu hyd at 50% o'r costau buddsoddi.

Mae'r ail fesur (SA.60198) yn cynnwys cymorth buddsoddi € 3.5m, ar ffurf grant uniongyrchol, i Brifysgol Liège, sy'n anelu at gefnogi cynhyrchu offer diagnostig cysylltiedig â'r coronafirws gan y sefydliad a'r deunyddiau crai angenrheidiol. . Bydd y grant uniongyrchol yn talu 80% o'r costau buddsoddi. Canfu'r Comisiwn fod y mesurau yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, (i) dim ond hyd at 80% o'r costau buddsoddi cymwys sy'n angenrheidiol i greu galluoedd cynhyrchu i weithgynhyrchu cynhyrchion sy'n berthnasol i coronafirws y bydd y cymorth yn ei gwmpasu; (ii) dim ond prosiectau buddsoddi a ddechreuodd ar 1 Chwefror 2020 fydd yn gymwys a (iii) rhaid cwblhau prosiectau buddsoddi cymwys cyn pen chwe mis ar ôl dyfarnu'r cymorth buddsoddi. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y ddau fesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i frwydro yn erbyn yr argyfwng iechyd cyhoeddus, yn unol ag Erthygl 107 (3) (c) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesurau o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniadau ar gael o dan y rhifau achos SA.60198 ac SA.60414 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar wefan cystadlu'r Comisiwn.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Datgelwyd hanes y Lleng Brydeinig Frenhinol ym Mrwsel

cyhoeddwyd

on

Oeddech chi'n gwybod bod tua 6,000 o filwyr Prydain wedi priodi menywod o Wlad Belg ac ymgartrefu yma ar ôl yr Ail Ryfel Byd? Neu fod cariad ysgariad y Dywysoges Margaret, Peter Townsend, wedi'i bacio'n ddiseremoni i Frwsel er mwyn osgoi sgandal? Os yw pethau o'r fath yn newydd i chi, yna bydd ymchwil newydd hynod ddiddorol gan Dennis Abbott, alltud o Wlad Belg, i fyny'ch stryd, yn ysgrifennu Martin Banks.

Yn yr hyn a oedd yn llafur cariad, roedd Dennis, cyn newyddiadurwr blaenllaw (yn y llun, isod, o'r adeg y bu'n gwasanaethu fel milwr wrth gefn ar Operation TELIC Iraq yn 2003, lle roedd ynghlwm wrth 7fed Brigâd Arfog a'r 19eg Frigâd Fecanyddol) ymchwilio i hanes cyfoethog ac amrywiol y Lleng Brydeinig Frenhinol i helpu i nodi 100 yr RBLth pen-blwydd yn ddiweddarach eleni.

Y canlyniad yw cronicl rhyfeddol o'r elusen sydd, ers blynyddoedd lawer, wedi gwneud gwaith amhrisiadwy ar gyfer gwasanaethu dynion a menywod, cyn-filwyr a'u teuluoedd.

Ysgogiad y prosiect oedd cais gan Bencadlys y Lleng Brydeinig Frenhinol i ganghennau nodi 100 mlynedd ers sefydlu'r RBL yn 2021 trwy adrodd eu stori.

Mae cangen Brwsel o'r RBL ei hun yn 99 mlwydd oed yn 2021.

Cymerodd yr hanes ychydig dros bedwar mis i Dennis ymchwilio ac ysgrifennu ac, fel y mae'n cyfaddef yn rhwydd: “Nid oedd mor hawdd.”

Meddai: “Cylchlythyr cangen Brwsel (a elwir yn The Wipers Times) yn ffynhonnell wybodaeth gyfoethog ond yn mynd yn ôl i 2008 yn unig.

“Mae yna gofnodion o gyfarfodydd pwyllgor rhwng 1985-1995 ond gyda llawer o fylchau."

Un o'i ffynonellau gwybodaeth gorau, hyd at 1970, oedd papur newydd Gwlad Belg Y Nos.

“Llwyddais i chwilio drwy’r archifau digidol yn Llyfrgell Genedlaethol Gwlad Belg (KBR) am straeon am y gangen.”

Roedd Dennis gynt yn newyddiadurwr yn The Sun ac Y Daily Mirror yn y DU a chyn olygydd Aberystwyth Llais Ewropeaidd ym Mrwsel.

Datgelodd, yn ystod ei ymchwil, lawer o nygets diddorol o wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â'r RBL.

Er enghraifft, daeth y dyfodol Edward VIII (a ddaeth yn Ddug Windsor ar ôl iddo gael ei ymwrthod) a Marsial Maes WW1 Earl Haig (a helpodd i ddod o hyd i'r Lleng Brydeinig) i ymweld â changen Brwsel ym 1923.

Mae Dennis hefyd yn dweud bod cefnogwyr Y Goron Gall cyfres Netflix ddarganfod, trwy hanes RBL, yr hyn a ddaeth yn gariad i ysgariad y Dywysoges Margaret, Capten Peter Townsend, ar ôl iddo gael ei bacio'n ddiseremoni i Frwsel er mwyn osgoi sgandal ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Elizabeth II.

Gall darllenwyr hefyd ddysgu am yr asiantau cudd a wnaeth Frwsel yn ganolfan ar ôl yr Ail Ryfel Byd - yn benodol yr Is-gyrnol George Starr DSO MC a'r Capten Norman Dewhurst MC.

Meddai Dennis: “Heb os, y 1950au oedd y cyfnod mwyaf cyfareddol yn hanes y gangen gyda premières ffilm, cyngherddau a dawnsfeydd.

“Ond mae’r hanes yn ymwneud yn bennaf â’r milwyr cyffredin o’r Ail Ryfel Byd a ymgartrefodd ym Mrwsel ar ôl priodi merched o Wlad Belg. Y Daily Express cyfrifwyd bod 6,000 o briodasau o'r fath ar ôl yr Ail Ryfel Byd!

Meddai: ”Ysgrifennodd Peter Townsend gyfres o erthyglau ar gyfer Y Nos am daith fyd-eang unigol 18 mis yr ymgymerodd ag ef yn ei Land-Rover ar ôl ymddeol o'r RAF. Fy dyfalu yw mai dyna oedd ei ffordd o ddelio â'i chwalu gyda'r Dywysoges Margaret. Hi oedd y person cyntaf iddo fynd i'w weld ar ôl dychwelyd i Frwsel.

“Yn y diwedd fe briododd ag aeres 19 oed o Wlad Belg a oedd yn debyg iawn i Margaret. Mae'r hanes yn cynnwys lluniau fideo ohonyn nhw'n cyhoeddi eu dyweddïad. ”

Yr wythnos hon, er enghraifft, cyfarfu â Claire Whitfield, 94 oed, un o'r 6,000 o ferched o Wlad Belg a briododd â milwyr o Brydain.

Cyfarfu Claire, a oedd yn 18 oed ar y pryd, â’i darpar ŵr RAF Flight Sgt Stanley Whitfield ym mis Medi 1944 ar ôl rhyddhau Brwsel. “Roedd yn gariad ar yr olwg gyntaf,” cofiodd. Byddai Stanley yn aml yn mynd â hi i ddawnsio i'r 21 Club a'r RAF Club (yn y llun, y prif lun). Fe briodon nhw ym Mrwsel.

Cyflwynwyd yr hanes yr wythnos hon i bencadlys cenedlaethol y Lleng Brydeinig Frenhinol yn Llundain fel rhan o'u harchif canmlwyddiant.

Mae'r hanes RBL llawn a luniwyd gan Dennis yn ar gael yma.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae heintiau coronafirws dyddiol Gwlad Belg yn parhau i ostwng

cyhoeddwyd

on

Mae heintiau coronafirws newydd dyddiol Gwlad Belg yn parhau i ostwng, yn ôl y ffigurau diweddaraf a gyhoeddwyd gan sefydliad iechyd cyhoeddus Sciensano, yn ysgrifennu Jason Spinks, Brussels Times.

Rhwng 21 a 27 Rhagfyr, profodd 1,789.9 o bobl newydd ar gyfartaledd y dydd yn gadarnhaol dros yr wythnos ddiwethaf, sy'n ostyngiad o 29% o'i gymharu â'r wythnos flaenorol.

Cyfanswm yr achosion a gadarnhawyd yng Ngwlad Belg ers dechrau'r pandemig yw 644,242. Mae'r cyfanswm yn adlewyrchu'r holl bobl yng Ngwlad Belg sydd wedi'u heintio, ac mae'n cynnwys achosion gweithredol wedi'u cadarnhau yn ogystal â chleifion sydd wedi gwella ers hynny, neu wedi marw o ganlyniad i'r firws.

Dros y pythefnos diwethaf, cadarnhawyd 262.8 o heintiau fesul 100,000 o drigolion, sy'n ostyngiad o 6% o'i gymharu â'r pythefnos o'r blaen.

Rhwng 24 a 30 Rhagfyr, derbyniwyd 154.3 o gleifion i'r ysbyty ar gyfartaledd, sydd 15% yn llai na'r wythnos flaenorol.

Mae cyfanswm o 2,338 o gleifion coronafirws yn yr ysbyty ar hyn o bryd, neu 85 yn llai na ddoe. O'r holl gleifion, mae 496 mewn gofal dwys, sydd 14 yn llai na ddoe. Mae cyfanswm o 264 o gleifion ar beiriant anadlu - 10 yn llai na ddoe.

Rhwng 21 a 27 Rhagfyr, digwyddodd nifer cyfartalog o 74 o farwolaethau bob dydd, gan nodi gostyngiad o 20.7% o'i gymharu â'r wythnos flaenorol.

Cyfanswm y marwolaethau yn y wlad ers dechrau'r pandemig yw 19,441 ar hyn o bryd.

Ers dechrau'r pandemig, mae cyfanswm o 6,900,875 o brofion wedi'u cynnal. O'r profion hynny, cymerwyd 29,512.9 y dydd ar gyfartaledd dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyfradd positifrwydd o 7.1%. Mae hynny'n golygu bod un o bob pedwar ar ddeg o bobl sy'n cael eu profi yn cael canlyniad cadarnhaol.

Gostyngodd y ganran 0.5%, ynghyd â gostyngiad o 24% yn y profion.

Mae'r gyfradd atgenhedlu, o'r diwedd, yn parhau i fod yn 0.92, sy'n golygu bod person sydd wedi'i heintio â coronafirws yn heintio llai nag un person arall ar gyfartaledd.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd