Cysylltu â ni

Newid yn yr hinsawdd

Mae ECB yn sefydlu canolfan newid hinsawdd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Banc Canolog Ewrop (ECB) wedi penderfynu sefydlu canolfan newid yn yr hinsawdd i ddod â'r gwaith ar faterion hinsawdd mewn gwahanol rannau o'r banc ynghyd. Mae'r penderfyniad hwn yn adlewyrchu pwysigrwydd cynyddol newid yn yr hinsawdd i'r economi a pholisi'r ECB, yn ogystal â'r angen am ddull mwy strwythuredig o gynllunio a chydlynu strategol.Bydd yr uned newydd, a fydd yn cynnwys tua deg aelod o staff yn gweithio gyda thimau presennol ledled y banc, yn adrodd i Arlywydd yr ECB, Christine Lagarde (llun), sy'n goruchwylio gwaith yr ECB ar newid yn yr hinsawdd a chyllid cynaliadwy. “Mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar bob un o'n meysydd polisi,” meddai Lagarde. “Mae’r ganolfan newid yn yr hinsawdd yn darparu’r strwythur sydd ei angen arnom i fynd i’r afael â’r mater ar frys a’r penderfyniad y mae’n ei haeddu.”Bydd y ganolfan newid yn yr hinsawdd yn siapio ac yn llywio agenda hinsawdd yr ECB yn fewnol ac yn allanol, gan adeiladu ar arbenigedd yr holl dimau sydd eisoes yn gweithio ar bynciau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd. Bydd ei weithgareddau'n cael eu trefnu mewn ffrydiau gwaith, yn amrywio o bolisi ariannol i swyddogaethau darbodus, ac yn cael eu cefnogi gan staff sydd ag arbenigedd mewn data a newid yn yr hinsawdd. Bydd y ganolfan newid hinsawdd yn cychwyn ar ei gwaith yn gynnar yn 2021.

Bydd y strwythur newydd yn cael ei adolygu ar ôl tair blynedd, gan mai'r nod yn y pen draw yw ymgorffori ystyriaethau hinsawdd ym musnes arferol yr ECB.

  • Mae pum ffrwd waith y ganolfan newid yn yr hinsawdd yn canolbwyntio ar: 1) sefydlogrwydd ariannol a pholisi darbodus; 2) dadansoddiad macro-economaidd a pholisi ariannol; 3) gweithrediadau a risg y farchnad ariannol; 4) Polisi'r UE a rheoleiddio ariannol; a 5) cynaliadwyedd corfforaethol.

hysbyseb

Newid yn yr hinsawdd

Heddlu'n clirio gweithredwyr hinsawdd o galon ardal ariannol Zurich

cyhoeddwyd

on

By

Mae gweithredwyr hinsawdd "Rise up for Change" yn blocio mynedfa Credit Suiesse i brotestio yn erbyn cyllid banciau mawr i brosiectau tanwydd ffosil sy'n niweidio'r amgylchedd yn Zurich, yr Almaen, Awst 2, 2021. Schweiz Rise Up For Change / Handout trwy REUTERS
Mae gweithredwyr hinsawdd "Rise up for Change" yn blocio mynedfa UBS i brotestio yn erbyn cyllid banciau mawr i brosiectau tanwydd ffosil sy'n niweidio'r amgylchedd yn Zurich, yr Almaen, Awst 2, 2021. Schweiz Rise Up For Change / Handout trwy REUTERS

Mae gweithredwyr hinsawdd 'Rise up for Change' yn blocio mynedfa UBS i brotestio yn erbyn cyllid banciau mawr i brosiectau tanwydd ffosil sy'n niweidio'r amgylchedd yn Zurich, yr Almaen, 2 Awst 2021. Schweiz Rise Up For Change / Taflen trwy REUTERS

Dechreuodd yr heddlu glirio gweithredwyr hinsawdd o galon ardal ariannol Zurich ddydd Llun (2 Awst) ar ôl iddyn nhw rwystro mynedfeydd banciau i brotestio yn erbyn cyllid benthycwyr ar gyfer prosiectau tanwydd ffosil sy'n niweidio'r amgylchedd., yn ysgrifennu Michael Shields.

Arweiniodd heddlu Zurich actifyddion canu a llafarganu a oedd wedi cymryd swyddi wrth y mynedfeydd i Credit Suisse (CSGN.S) ac UBS yn sgwâr Paradeplatz ym mol ariannol y Swistir. (UBSG.S) wedi iddynt wrthod gwasgaru.

hysbyseb

"Hyd yma, mae Credit Suisse ac UBS wedi gwneud unrhyw beth ond ymateb yn ddigonol i'r argyfwng hinsawdd. Dyna pam mae'r mudiad cyfiawnder hinsawdd yn meddiannu pencadlys Credit Suisse a swyddfa UBS gerllaw heddiw i dynnu sylw at ganlyniadau diffyg gweithredu sefydliadau ariannol y Swistir , "Dywedodd Frida Kohlmann, llefarydd ar ran y grŵp Rise Up for Change, mewn datganiad.

Roedd gweithredwyr wedi llwyfannu ffug y tu allan i bencadlys Credit Suisse yr wythnos diwethaf, gan sefyll fel cynrychiolwyr banc y Swistir a chyhoeddi diwedd ar ei ariannu tanwydd ffosil. Darllen mwy.

Daw’r brotest ynghanol ton o anufudd-dod sifil gan weithredwyr yn y Swistir, lle mae’r hinsawdd yn cynhesu tua dwywaith cyflymder y cyfartaledd byd-eang ac yn newid ei dirweddau mynyddig enwog. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu canllawiau newydd ar sut i amddiffyn prosiectau seilwaith yn y dyfodol rhag newid yn yr hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi canllawiau technegol newydd ar amddiffyn hinsawdd prosiectau seilwaith ar gyfer y cyfnod 2021-2027. Bydd y canllawiau hyn yn caniatáu i ystyriaethau hinsawdd gael eu hintegreiddio i fuddsoddiadau yn y dyfodol a datblygu prosiectau seilwaith, p'un a ydynt yn adeiladau, isadeiledd rhwydwaith neu'n gyfres o systemau ac asedau adeiledig. Yn y modd hwn, bydd buddsoddwyr sefydliadol a phreifat Ewropeaidd yn gallu gwneud penderfyniadau gwybodus ar brosiectau y bernir eu bod yn gydnaws â Chytundeb Paris ac amcanion hinsawdd yr UE.

Bydd y canllawiau a fabwysiadwyd yn helpu'r UE i weithredu Bargen Werdd Ewrop, i gymhwyso cyfarwyddiadau cyfraith hinsawdd Ewrop ac i gyfrannu at wariant gwyrddach yr UE. Maent yn rhan o bersbectif gostyngiad net mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr o -55% erbyn 2030 a niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050; maent yn parchu egwyddorion 'uchafiaeth effeithlonrwydd ynni' ac 'i beidio ag achosi niwed sylweddol'; ac maent yn cwrdd â'r gofynion a nodir yn y ddeddfwriaeth ar gyfer sawl cronfa UE fel InvestEU, y Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF), Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), y Gronfa Cydlyniant (CF) a'r Gronfa Pontio Gyfiawn (FTJ).

hysbyseb
Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Mae'n rhaid i ni ymladd cynhesu byd-eang yn gynt o lawer - Merkel

cyhoeddwyd

on

By

Nid oes digon wedi'i wneud i leihau allyriadau carbon i helpu i fynd i'r afael â chynhesu byd-eang, Canghellor yr Almaen, Angela Merkel (Yn y llun) dywedodd yr wythnos diwethaf, yn ysgrifennu Kirsti Knolle, Reuters.

"Mae hyn nid yn unig yn wir am yr Almaen ond i lawer o wledydd yn y byd," meddai Merkel wrth gynhadledd newyddion yn Berlin, gan ychwanegu ei bod yn bwysig gweithredu mesurau sy'n gydnaws â nodau hinsawdd yng nghytundeb Paris.

Dywedodd Merkel, sy’n sefyll i lawr fel canghellor yn ddiweddarach eleni, ei bod wedi neilltuo llawer o egni yn ystod ei gyrfa wleidyddol ar amddiffyn yr hinsawdd ond ei bod yn ymwybodol iawn o’r angen am weithredu llawer cyflymach.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd