Cysylltu â ni

EU

Gadewch i ni siarad am fondiau: Pum cwestiwn i'r ECB

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Banc Canolog Ewrop yn cyfarfod ddydd Iau (11 Mawrth) a bydd un pwnc yn tra-arglwyddiaethu: beth i'w wneud ynglŷn â chynnydd mewn bondiau sofran sy'n codi a allai pe bai'n cael ei adael heb ei wirio ddiarddel ymdrechion i gael economi a gafodd ei tharo gan y coronafirws yn ôl ar y trywydd iawn, ysgrifennu Dhara Ranasinghe a Ritvik Carvalho.

Neidiodd costau benthyca 10 mlynedd yr Almaen 26 pwynt sylfaen ym mis Chwefror, y cynnydd misol mwyaf mewn dros dair blynedd, gyda symudiadau tebyg i'w gweld ar draws ardal yr ewro.

Mae llunwyr polisi o'r arlywydd Christine Lagarde i'r prif economegydd Philip Lane wedi mynegi anesmwythyd. Mae marchnadoedd eisiau gwybod cynllun y gêm.

hysbyseb

Dyma bum cwestiwn allweddol ar y radar.

1. Beth fydd yr ECB yn ei wneud i gynnwys cynnydd mewn bondiau?

Ni ddylai'r ECB oedi cyn codi cyfeintiau prynu bondiau a defnyddio pŵer tân llawn y Rhaglen Prynu Argyfwng Pandemig (PEPP) 1.85 triliwn ewro (PEPP) os oes angen, meddai'r aelod bwrdd Fabio Panetta.

hysbyseb

Mae economegwyr yn cytuno ond mae llunwyr polisi wedi'u rhannu. Mae ychydig llai na 1 triliwn ewro o'r PEPP yn dal heb ei ddefnyddio. Arafodd prynu yn ddiweddar, efallai oherwydd ffactorau technegol.

Mae costau benthyca uwch y llywodraeth o hyd, gan fygwth gorlifo i gorfforaethau a defnyddwyr, yn creu cur pen i ECB sy'n mynd i'r afael ag economi wan.

“A yw’r ECB yn gwbl ymwybodol o’r risgiau?,” Meddai pennaeth macro byd-eang ING Research, Carsten Brzeski. “Ac os ydyn nhw, a ydyn nhw'n barod i fod yn fwy manwl gywir am yr hyn maen nhw'n barod i'w wneud - a fyddan nhw'n gweithredu gyda phryniannau PEPP datblygedig?"

GRAFFIG: Rhaglen ysgogiad pandemig yr ECB

Graffeg Reuters

2) Beth yn union mae'r ECB yn ei wylio i asesu amodau ariannol?

Bydd Lagarde yn pwyso am eglurder ar hyn.

Mae hi wedi lleisio pryder am y cynnyrch enwol cynyddol. Mae sylwadau gan swyddogion eraill a chofnodion olaf yr ECB yn rhoi pwyslais ar gydran cynnyrch go iawn neu wedi'i addasu gan chwyddiant fel penderfynydd allweddol ar amodau ariannol.

Mae'r ddau wedi codi eleni, ond mae'r cynnyrch go iawn yn llai felly.

Mae Lane yn canolbwyntio ar y gromlin cynnyrch sofran wedi'i phwysoli ar GDP a'r gromlin cyfnewid mynegai dros nos (OIS).

Byddai syniad cliriach ohono sy'n allweddol yn rhoi gwell ymdeimlad o drothwy poen llunwyr polisi i farchnadoedd.

GRAFFIG: Pa gynnyrch sy'n allweddol?

Graffeg Reuters

3) I ba raddau mae'r ECB yn disgwyl i chwyddiant godi eleni?

Mae cyflymu chwyddiant, a allai fod yn uwch na'r targed bron i 2% yn ystod y misoedd nesaf, yn golygu y bydd yr ECB yn debygol o gynyddu ei ragolwg chwyddiant yn 2021.

Efallai y bydd Lagarde yn pwysleisio bod codiad diweddar mewn prisiau yn cael ei yrru gan ffactorau unwaith ac am byth ac y dylai ddisgyn yn ôl.

Ond mae yna farn wahanol ymhlith llunwyr polisi. Mae pennaeth Bundesbank, Jens Weidmann, yn credu y bydd yn rhaid i’r ECB “weithredu yn unol â hynny” os bydd chwyddiant yn codi.

“Mae yna farn fwy cymysg ar chwyddiant - mae staff yr ECB a Lane yn credu bod chwyddiant yn ddarostyngedig ond nid yw hyn yn cael ei rannu gan yr hebogau, gyda Weidmann yn tynnu sylw yn ddiweddar bod chwyddiant yr Almaen yn debygol o fynd trwy 3% eleni,” meddai Jacob Nell, pennaeth Economeg Ewropeaidd yn Morgan Stanley.

GRAFFIG: Cyflymu chwyddiant?

Graffeg Reuters

4) Beth fydd yr ECB yn ei ddweud am y rhagolygon economaidd?

Mae economegwyr yn disgwyl i'r rhagolygon tymor canolig aros yn ddigyfnewid yn fras, gyda rhagolwg adferiad yn ail hanner 2021.

Fodd bynnag, gall Lagarde bwysleisio risgiau anfantais tymor byr wrth i'r bloc frwydro yn erbyn y pandemig coronafirws a'r cloeon.

Mae'r economi bron yn sicr mewn dirwasgiad dwbl wrth i'r diwydiant gwasanaethau ddioddef, ond mae gobeithion am gyflwyno brechlyn yn ehangach wedi gyrru optimistiaeth i uchafbwynt tair blynedd, dangosodd arolwg yr wythnos diwethaf.

GRAFFIG: Mae syrpréis economaidd ardal yr Ewro yn aros yn bositif yn 2021

Graffeg Reuters

5) A yw'r ECB yn falch bod Draghi yn Brif Weinidog yr Eidal?

Mae'n annhebygol y bydd Lagarde yn gwneud sylwadau ar wleidyddiaeth yn yr Eidal, lle daeth ei rhagflaenydd Mario Draghi yn brif weinidog yn unig. Ond mae cwymp yng nghostau benthyca’r Eidal ar ei benodiad yn newyddion da ac yn lleddfu pwysau ar yr ECB.

Culhaodd y bwlch cynnyrch bond 10 mlynedd Eidalaidd / Almaeneg i'r lefelau tynnaf er 2015 ym mis Chwefror; nid yw cynnwrf bond diweddar wedi brifo gormod.

Mae'r Draghi dibynadwy wedi addo diwygiadau ysgubol i adfywio economi cytew. Mae ei safiad cryf o blaid Ewrop yn cael ei ystyried yn gadarnhaol i'r Eidal a phrosiect yr ewro.

GRAFFIG: Ymled bond Eidalaidd yn ystod argyfwng COVID-19

Graffeg Reuters

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd