Cysylltu â ni

diwylliant

Ewrop Greadigol: Dros € 2 biliwn i gefnogi adferiad, gwytnwch ac amrywiaeth y sectorau diwylliannol a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio camau newydd i gefnogi'r sectorau diwylliannol a chreadigol yn Ewrop a thu hwnt, ar ôl mabwysiadu'r cyntaf rhaglen waith flynyddol o'r Ewrop Greadigol 2021-2027. Yn 2021, bydd Ewrop Greadigol yn dyrannu cyllideb ddigynsail o oddeutu € 300 miliwn i helpu gweithwyr proffesiynol diwylliannol ac artistiaid i gydweithio ar draws disgyblaethau a ffiniau, er mwyn dod o hyd i fwy o gyfleoedd ac i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Mae'r mabwysiadu yn gosod y seiliau ar gyfer y galwadau cyntaf am gynigion o dan y rhaglen newydd. Bydd y galwadau hyn yn agored i bob sefydliad sy'n weithgar yn y sectorau diwylliannol a chreadigol perthnasol. Mae cyfanswm y gyllideb saith mlynedd o € 2.4 biliwn wedi cynyddu 63% o'i gymharu â'r un flaenorol. Nod Ewrop Greadigol hefyd yw cynyddu cystadleurwydd y sector diwylliannol, wrth gefnogi eu hymdrechion i ddod yn wyrddach, yn fwy digidol ac yn fwy cynhwysol. Rhoddir sylw arbennig i atgyfnerthu gwytnwch ac adferiad y sectorau diwylliannol a chreadigol yng ngoleuni'r pandemig.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae dros 8 miliwn o bobl ledled yr UE yn gweithio mewn gweithgaredd diwylliannol. Nid yw diwylliant yn gwybod unrhyw ffiniau a dim cenedligrwydd. Mae celf yn cynrychioli ffenestr i'r byd ac yn cyfrannu at adeiladu pontydd ymhlith pob un ohonom. Ar adeg pan mae amgueddfeydd, sinemâu, safleoedd treftadaeth ddiwylliannol, theatrau, i gyd yn dechrau ailagor, rwyf am ailadrodd cefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau diwylliannol a chreadigol. Gyda chyllideb uwch, bydd Ewrop Greadigol yn ymdrechu i atgyfnerthu adferiad y sectorau wrth hyrwyddo'r amrywiaeth a'r creadigrwydd aruthrol y maent yn eu cynnig i ni. "

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: "Mae mynegiant artistig a chreadigol wrth galon y diwydiannau diwylliannol a chreadigol a'n hunaniaeth Ewropeaidd. Bydd y rhaglen Ewrop Greadigol wedi'i hadfywio yn rhoi hwb i straeon Ewropeaidd sy'n atseinio'n fyd-eang, ac yn meithrin crewyr, cynhyrchwyr Ewrop. , dosbarthwyr ac arddangoswyr, wedi eu taro mor wael gan y pandemig. Trwy gefnogi cydweithredu ar draws y gadwyn werth a ffiniau ieithyddol, yn ogystal â modelau busnes arloesol newydd, bydd MEDIA yn hybu ecosystem glyweledol fywiog ac amrywiol yn ddiwylliannol am y tro cyntaf, ac ar a amser bygythiadau cynyddol i luosogrwydd y cyfryngau, bydd Ewrop Greadigol hefyd yn hyrwyddo sector cyfryngau newyddion iach a chynaliadwy ledled yr Undeb. ”

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

diwylliant

Hwb yr UE ar gyfer diwylliant

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau wedi cymeradwyo'r gyllideb fwyaf erioed ar gyfer sectorau diwylliant a chreadigol yr UE - € 2.5 biliwn ar gyfer 2021-2027. Cymdeithas 

Ewrop greadigol yw'r unig raglen UE sy'n cefnogi'r sectorau diwylliant a chlyweledol yn unig. Ar ôl cyfnod garw i artistiaid a'r sector cyfan oherwydd cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â phandemig COVID-19, cytunodd y Senedd a'r Cyngor ar gyllideb € 2.5bn ar gyfer 2021-2027 ym mis Rhagfyr 2020. ASEau cymeradwyodd y cytundeb yn ystod y sesiwn lawn ym mis Mai 2021.

Ymateb gwell i wahanol sectorau a'u hanghenion

Er mwyn gallu parchu natur benodol gwahanol sectorau ac ymateb yn well i'w hanghenion, mae Ewrop Greadigol wedi'i rhannu'n dri llinyn gwahanol:

diwylliant yn canolbwyntio ar rwydweithio, cydweithredu trawswladol ac amlddisgyblaethol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol a meithrin hunaniaeth a gwerthoedd Ewropeaidd cryfach gyda sylw arbennig i'r sector cerddoriaeth, fel y trafodwyd gan ASEau.

cyfryngau yn ymroddedig i ysgogi cydweithredu, symudedd ac arloesedd trawsffiniol; cynyddu gwelededd gweithiau clyweledol Ewropeaidd yn yr amgylchedd newydd; a'i wneud yn ddeniadol i wahanol gynulleidfaoedd, yn enwedig pobl ifanc.

Traws-sectoraidd yn anelu at annog arloesi, cefnogi prosiectau traws-sector, cyfnewid yr arferion gorau a mynd i'r afael â heriau cyffredin. Mae Ewrop Greadigol hefyd yn cefnogi: 

  • Label Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Dyddiau Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Gwobrau Ewropeaidd am gerddoriaeth, llenyddiaeth, treftadaeth a phensaernïaeth  
  • Prifddinasoedd Diwylliant Ewrop  
Cefnogaeth i weithgareddau sydd â gwerth ychwanegol yr UE

Bydd Ewrop Greadigol yn cefnogi gweithgareddau sy'n hyrwyddo gwreiddiau cyffredin yr UE, amrywiaeth ddiwylliannol a chydweithrediad trawsffiniol.

Hyrwyddo cynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol

Sicrhaodd ASEau ffocws ar gynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol, gan hyrwyddo cyfranogiad pobl sy'n byw gydag anableddau, lleiafrifoedd a'r rheini o gefndiroedd difreintiedig, ynghyd â chefnogi talent benywaidd.

Ewrop greadigol 

Parhau Darllen

Gwobrau

Dinasoedd 10 yn cystadlu am deitl 2020 #EuropeanCapitalOfSmartTourism

cyhoeddwyd

on

Mae deg dinas Ewropeaidd wedi cyrraedd rhestr fer yr 2020 Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop cystadleuaeth (wedi'i chyflwyno yn nhrefn yr wyddor): Bratislava (Slofacia), Breda (Yr Iseldiroedd), Bremerhaven (yr Almaen), Gothenburg (Sweden), Karlsruhe (yr Almaen), Ljubljana (Slofenia), Málaga (Sbaen), Nice (Ffrainc), Ravenna (Yr Eidal) a Torino (yr Eidal). Dewiswyd y dinasoedd a gyrhaeddodd y rownd derfynol o gyfanswm o 35 cais o bob rhan o 17 Aelod-wladwriaeth yr UE.

Cynigiwyd Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop fel gweithred baratoi gan Senedd Ewrop ac fe'i gweithredir gan y Comisiwn Ewropeaidd. Ei nod yw hyrwyddo twristiaeth glyfar yn yr UE, meithrin datblygiad twristiaeth arloesol, cynaliadwy a chynhwysol, yn ogystal â lledaenu a hwyluso cyfnewid arferion gorau. Mae'r fenter hon gan yr UE yn cydnabod cyflawniadau rhagorol gan ddinasoedd Ewropeaidd fel cyrchfannau twristiaeth mewn pedwar categori: Hygyrchedd, Cynaliadwyedd, Digideiddio yn ogystal â Threftadaeth Ddiwylliannol a Chreadigrwydd.

Y llynedd, enillodd Helsinki a Lyon y gystadleuaeth agoriadol ac mae'r ddwy ddinas ar y cyd yn dal teitlau Priflythrennau Twristiaeth Smart Ewrop yn 2019.

Dyma ail rifyn y gystadleuaeth i ddyfarnu dwy ddinas fel Prifddinasoedd Twristiaeth Smart Ewrop yn 2020. Bydd y ddwy ddinas fuddugol yn elwa o gefnogaeth cyfathrebu a brandio am flwyddyn. Bydd hyn yn cynnwys; fideo hyrwyddo, cerflun pwrpasol ar gyfer canol eu dinasoedd, yn ogystal â chamau hyrwyddo pwrpasol.

At hynny, bydd pedair gwobr hefyd yn cael eu dosbarthu i gydnabod cyflawniadau yng nghategorïau unigol y gystadleuaeth (Hygyrchedd, Cynaliadwyedd, Digideiddio a Threftadaeth Ddiwylliannol a Chreadigrwydd).

Bydd yr holl ddinasoedd buddugol yn cael eu cyhoeddi a'u dyfarnu mewn Seremoni Wobrwyo, sy'n cael ei chynnal fel rhan o Fforwm Twristiaeth Ewrop yn Helsinki ar 9-10 Hydref 2019.

Cefndir

Yng ngham cyntaf y gystadleuaeth, gwerthusodd panel annibynnol o arbenigwyr y ceisiadau. Dangosodd yr holl ddinasoedd a gyrhaeddodd y rownd derfynol ragoriaeth ar draws y pedwar categori cystadlu gyda'i gilydd.

Yn yr ail gam, bydd cynrychiolwyr y 10 dinas yn y rownd derfynol yn teithio i Helsinki i gyflwyno eu ymgeisyddiaeth a'r rhaglen o weithgareddau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer 2020 o flaen Rheithgor Ewrop. Bydd Rheithgor Ewrop yn cwrdd ar 8 Hydref 2019 ac yn dewis dwy ddinas i ddod yn Brifddinasoedd Twristiaeth Smart yn 2020.

Gellir gweld y detholiad o'r prosiectau, syniadau a mentrau mwyaf arloesol, a gyflwynwyd gan ddinasoedd i gystadleuaeth y llynedd, yn y Compendiwm o Arferion Gorau, y canllaw mynd i dwristiaeth glyfar yn yr UE. Am yr holl newyddion diweddaraf ar y Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop, arwyddo i fyny i'r cylchlythyr, neu ddilyn ymlaen Facebook or Twitter.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

#Koezio ar gyfer antur dan do

cyhoeddwyd

on

Maen nhw'n dweud bod newyddion da yn teithio'n bell ac mae newyddion am un o'r atyniadau ymwelwyr newydd a mwy cyffrous ym Mrwsel wedi ymestyn ymhell - cyn belled â Chanada a Gwlad Thai.

Mae'r parc antur dan do Koezio, sydd wedi'i leoli yng nghanolfan siopa a hamdden Docks Bruxel, yn gweld tua 150,000 o ymwelwyr yn mynd trwy ei ddrysau bob blwyddyn.

Mae rhai cyfranogwyr, yn gweithredu ar argymhellion gan westai, Trip Advisor a Visit Brussels (ac yn awyddus i gael y profiad drostynt eu hunain) hyd yn oed wedi dod o mor bell â Chanada a Gwlad Thai.

Mae'r ganolfan wedi bod yn boblogaidd iawn ers iddi ddod yn Koezio gyntaf i agor y tu allan i'w chalon yn Ffrainc.

Gyda'i bencadlys yn Lille, yng ngogledd Ffrainc, canolfan Brwsel oedd y pedwerydd i agor (mae dau ym Mharis hefyd) ac mae bellach yn denu cyfranogwyr - a elwir yn “asiantau” - o bob rhan o Wlad Belg.

Yn gyntaf, eglurhad i ymwelwyr am y tro cyntaf. Mae Koezio (mae'n cael ei ynganu fel Ko-wa-ze-o) yn lle hollol wahanol i unrhyw un arall yr ydych wedi ymweld â hwy fwy na thebyg. Mae'n cynnig “hyfforddiant fel asiant arbennig” mewn gofod 3,200 metr sgwâr wedi'i drawsnewid.

Am ddwy awr, caiff eich dygnwch, eich deallusrwydd, eich dewrder a'ch ysbryd tîm eu herio i gwblhau'r “daith” drwy'r hyn a elwir yn bedair ardal: labyrinth dirgel, ystafell beiriannau gyda modiwlau enfawr, ystafell ddianc ac yn olaf llwybr benysgafn yn metr 12 tyrru.

Dyma'r math o brawf y gallai awdur James Bond, Ian Fleming ei hun, fod wedi'i werthfawrogi.

Nid oes angen bod yn ofnus serch hynny: yr hyn sy'n bwysig yma yw 'bod gyda'n gilydd' a chynyddu cydlyniant - mae'r gair dyfeisgar Koezio yn deillio o gydlyniant - o fewn grŵp. Mae Koezio yn hygyrch i bobl ifanc a hen ac o 2 chwaraewr i fyny. Am resymau diogelwch mae'n rhaid i chi fod yn 1 metr 40cm o uchder a rhaid i unrhyw un o dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Mae'n werth nodi nad oes rhaid i chi fod yn ffit iawn nac yn athletwr.

Mae'r hwyl yn dechrau ar ôl cyrraedd gyda'r is-danfor “asiant cudd”. Dyma pryd y cewch eich “cod cyfrinachol” eich hun sy'n caniatáu mynediad i'r parc. Ar ôl cyrraedd, rhowch eich manylion “cod cyfrinachol” ar fonitor sgrin gyffwrdd cyn newid i oferôls sydd wedi'u golchi'n ffres, sef pan fyddwch yn cael eich gosod yn rhydd ar y cwrs am yr ychydig oriau nesaf.

Mae saith tîm o hyd at chwaraewyr 5 yn cael mynediad bob munud 15, gyda'r syniad nad yw'r parc yn orlawn.

Y syniad yw cloi cymaint o bwyntiau ag y gallwch. Gall “asiantau elitaidd” felly sgorio hyd at bwyntiau 600,000 ond mae'r cyfartaledd fesul ymweliad tua 330,000.

Yn wahanol i gemau dianc eraill ym Mrwsel ac mewn mannau eraill, mae'r syniad yma yn ymwneud â gweithio fel tîm, nid yn erbyn ei gilydd. Mae'r pwyslais ar y “asiantau cudd” ar waith tîm a chydweithrediad. Ar y diwedd, mae pob cyfranogwr / tîm yn rhoi print manwl o'u sgôr a'u perfformiad.

Am atodiad bach, gallwch hefyd fynd â chamera arbennig i mewn i'r parc i ffilmio'r antur gyfan (gellir lawrlwytho'r delweddau yn ddiweddarach i ffon USB). Mae Koezio yn wych ar gyfer ymweliad teuluol ond mae hefyd yn lleoliad delfrydol ar gyfer ymarferion adeiladu tîm.

Mae Kjell Materman, ei reolwr cyfathrebu, yn dweud bod safle Brwsel wedi dod yn boblogaidd iawn i gwmnïau y gall eu haelodau gyfarfod mewn ystafell breifat i gael sgwrs “darganfod fy nhîm” cyn i'r antur ddechrau. Mae'r ganolfan, sydd wedi'i hadeiladu ar yr hyn a arferai fod yn ffatri ffabrigau yn dyddio o ganol y 1800s, hefyd yn cynnwys ystafelloedd cyfarfod, ystafell fwyta a lolfa ar gyfer aperitif neu bryd neu ddiod ar ôl eich “cenhadaeth”.

Dywedodd Kjell, a arferai weithio yn y Parlamentarium ym Mrwsel: “Rydym hefyd yn gweld mwy a mwy o dwristiaid a allai fod wedi cael eu hanfon ar argymhelliad pobl eraill.”

Mae gostyngiadau arbennig os ydych yn archebu ar-lein ac yn lleihau ysgolion a chlybiau ieuenctid. Ceisiwch hefyd roi cynnig ar y gêm realiti rhithwir wrth y fynedfa.

Nid yw canolfan Brwsel mor fawr ag yn Lille (sydd â dau “daith”) ond, oherwydd dylunio clyfar, mae ganddi gynllun tebyg.

Agorodd y Koezio cyntaf yn Lille yn 2006 ac felly mae'r cysyniad wedi profi y bydd pumed un yn agor yn Lyon yr haf hwn gyda chynlluniau ar gyfer eraill yn Llundain, yr Iseldiroedd a Sbaen.

Mae'r cwmni hwn sydd wedi mynd ymlaen wedi buddsoddi llawer yn lledaenu'r gair am Koezio ac, fel y ffigurau ymwelwyr, mae'r polisi hwn yn talu ar ei ganfed. Cofiwch fod y penwythnosau'n arbennig o boblogaidd felly mae'n well cadw lle.

Mae cysylltiadau trafnidiaeth yn wych gan fod y safle wedi'i leoli ar ddwy dramffordd sy'n eich chwifio i ganol Brwsel mewn dim ond 10 munud. Mae maes parcio mawr gerllaw ac, o'r haf, mae yna hefyd deithiau afon ar Gamlas Brwsel gerllaw.

Rheswm gwych arall dros ymweld yn awr yw bod y Tai Gwydr Brenhinol yn Laeken ar hyn o bryd ar agor i'r cyhoedd tan 10 Mai.

Pa bynnag amser o'r flwyddyn rydych chi'n dod yma, fodd bynnag, rydych chi'n siwr o gael hwyl.

Bwytewch eich calon allan James Bond!

Koezio
Dociau Bruxel
T. (0) 2 319 5454

 

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd