Cysylltu â ni

Gweriniaeth Tsiec

Mae pleidlais y Senedd ar Andrej Babiš yn dangos bygythiad gwrthdaro buddiannau i benderfyniadau’r UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Heddiw (9 Mehefin), bydd ASEau yn pleidleisio ar wrthdaro buddiannau Prif Weinidog Tsiec Andrej Babiš (Yn y llun). Mae'r bleidlais, y galwyd amdani gan y Grŵp Gwyrddion / EFA, yn galw am weithredu gan y Comisiwn a'r Cyngor ar y gwrthdaro buddiannau parhaus sy'n ymwneud â Phrif Weinidog Tsiec a'i grŵp o gwmnïau Agrofert. Yn ddiweddar, rhyddhaodd y Comisiwn ei archwiliad cyntaf i gyllid PM Babiš; mae ail archwiliad sy'n edrych i wrthdaro ynghylch cronfeydd amaethyddol yr UE, yn parhau ac nid yw wedi'i gyhoeddi eto.
Mikuláš Peksa, Dywedodd ASE Plaid Môr-ladron a Chydlynydd Gwyrddion / EFA yn y Pwyllgor Rheoli Cyllideb: "Agrofert yw'r derbynnydd mwyaf o gronfeydd Polisi Amaethyddol Cyffredin unrhyw gwmni yn Ewrop ac mae'n eiddo i Brif Weinidog yr UE, Andrej Babiš, nid yn unig yw hwn Problem Tsiec, ond problem enfawr i'r Undeb Ewropeaidd cyfan. Mae gwrthdaro buddiannau'r Prif Weinidog yn tanseilio gwneud penderfyniadau'r UE ac yn gwanhau ymddiriedaeth yn ein sefydliadau. Mae'r bleidlais heddiw yn dangos bod y Senedd yn ymwybodol iawn o ddifrifoldeb y sefyllfa hon a'r angen brys adeiladu dull systematig yn Tsiecia a Brwsel i atal y math hwn o sefyllfa niweidiol rhag digwydd eto.

"Mae croeso mawr mai un o weithredoedd cyntaf yr Erlynydd Cyhoeddus Ewropeaidd newydd oedd agor ymchwiliad i’r Prif Weinidog Babiš. Yn benodol, pan yn Tsiecia gorfodwyd yr erlynydd cyhoeddus i ymddiswyddo o dan bwysau gwleidyddol, mewn ymosodiad pryderus ar reol Mae'n dda gweld ein cydweithwyr Adnewyddu mor frwd yn cefnogi mecanwaith rheolaeth y gyfraith yr wythnos hon, ond gobeithiwn eu bod hefyd yn cefnogi'r cynnig hwn gan alw allan y gwrthdaro buddiannau o amgylch eu cynghreiriad Babiš. Rhaid i egwyddorion moeseg, ymddiriedaeth ac ddemocrataidd sefyll yn uwch na phlaid gwleidyddiaeth.

"Mae gwthiad cysylltiadau cyhoeddus diweddar Agrofert yn honni bod y gwrthdaro buddiannau hwn yn ddim ond 'mater gwleidyddol' ond mae'r realiti yn llawer mwy difrifol. Mae'n fater difrifol i holl ddinasyddion Tsiec a'r UE pan fo rheolaeth y gyfraith dan fygythiad; pan fydd eisteddiad mae aelod o Gyngor yr UE yn negodi y gall cronfeydd fod o fudd iddo ef yn bersonol; a phan fydd trethdalwyr yn gorfod talu am y gwrthdaro hwn yn y pen draw. Mae angen i'r Comisiwn gwblhau a chyhoeddi'r archwiliad nesaf i Babiš ac amlinellu sut y mae'n bwriadu amddiffyn cronfeydd yr UE a rheol deddf wrth symud ymlaen. "
Dywedodd Viola von Cramon ASE, Cydlynydd Gwyrddion / EFA yn y Pwyllgor Rheoli Cyllideb:
 "Mae'r Prif Weinidog Babiš yn gwrthdaro buddiannau ac nid yw'r Cyngor yn gwneud dim i atal hyn rhag effeithio ar benderfyniadau a wneir ar y lefel uchaf. Yn y trafodaethau cyfredol ynghylch y Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd, dadleuodd Mr Babiš yn erbyn ac yn gwrthwynebu unrhyw ddiwygiad sylweddol i'r PAC. - capio taliadau amaethyddol i dderbynwyr mawr wedi'u cynnwys. Rhaid peidio â chaniatáu i Brif Weinidog Tsiec drafod cronfeydd a pholisïau y gallai elwa ohonynt yn bersonol. Mae angen i Ddinasyddion yr UE allu ymddiried bod eu gwneuthurwyr penderfyniadau yn gweithredu er budd y bobl y maent i fod i'w cynrychioli ac nid eu pocedi eu hunain. Rhaid i'r Cyngor nodi sut y mae'n bwriadu amddiffyn y trafodaethau o amgylch yr MFF a'r Genhedlaeth Nesaf UE rhag y gwrthdaro buddiannau parhaus hwn.
 
"Fel rydyn ni'n dyst yn Hwngari a Gwlad Pwyl, mae sefydliadau democrataidd yn fregus a gellir eu datgymalu'n gyflym. Ni ellir caniatáu i hyn ddigwydd yn Tsiecia hefyd, lle mae ymyrraeth wleidyddol a pherchnogaeth y cyfryngau yn creu cynsail peryglus. Beth sy'n digwydd yn Tsiecia heddiw. yn debyg i'r hyn a alwn yn 'ddal gwladwriaeth' mewn gwledydd eraill. Rhaid i ni beidio â gadael i hyn effeithio ar benderfyniadau'r UE. Mae digon o le i'r Comisiwn edrych ar ddefnyddio'r mecanwaith rheol cyfraith newydd, yn seiliedig ar fygythiadau i werthoedd Ewropeaidd a cyllideb yr UE. Mae angen i ddinasyddion Tsiec ac Ewropeaidd wybod bod y Comisiwn ar eu hochr nhw ac nid elitiaid busnes pwerus. "
Mwy o:
Cynhaliwyd y ddadl cyn y penderfyniad hwn y sesiwn lawn ddiwethaf. Bydd y bleidlais yn digwydd tua amser cinio, a disgwylir y canlyniadau heno. Disgwylir i'r bleidlais basio gyda mwyafrif.
Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dangos yn glir bod y Prif Weinidog Babiš wedi torri rheolau gwrthdaro buddiannau dros ei reolaeth ar gronfeydd ymddiriedolaeth sy'n gysylltiedig â'i grŵp o gwmnïau Agrofert. Mae holl gymorthdaliadau'r UE, yn ogystal ag unrhyw gronfeydd a ddyfarnwyd o gyllideb genedlaethol Tsiec i'w gwmni Agrofert ers mis Chwefror 2017 (pan ddaeth cyfraith gwrthdaro buddiannau lleol i rym) yn afreolaidd a dylid eu dychwelyd. Grŵp y Gwyrddion / EFA oedd y cyntaf i alw ar y Comisiwn i ymchwilio i'r gwrthdaro hwn yn ôl ym mis Medi 2018.

Parhau Darllen
hysbyseb

Gweriniaeth Tsiec

Dau farw ar ôl i drenau wrthdaro yn y Weriniaeth Tsiec

cyhoeddwyd

on

By

Bu farw dau o bobl, roedd saith mewn cyflwr critigol a dioddefodd 31 arall anafiadau mewn gwrthdrawiad rhwng dau drên teithwyr ger tref orllewinol Domazlice, adroddodd asiantaeth newyddion Tsiec CTK ddydd Mercher, yn ysgrifennu Jan Lopatka, Reuters.

Dywedodd y Gweinidog trafnidiaeth Tsiec, Karel Havlicek, ar Twitter mai un o’r trenau dan sylw oedd yr Ex 351, sydd, yn ôl gwefan Rheilffyrdd Tsiec, yn drên cyflym o Munich i Prague.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gweriniaeth Tsiec

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Tsiecia € 7 biliwn

cyhoeddwyd

on

Heddiw (19 Gorffennaf) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Mae hwn yn gam pwysig tuag at yr UE yn talu € 7 biliwn mewn grantiau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Bydd yn chwarae rhan allweddol wrth helpu Tsiecia i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Mae'r cynllun Tsiec yn rhan o ymateb cydgysylltiedig digynsail yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i'r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl.

Asesodd y Comisiwn gynllun Tsiecia yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd dadansoddiad y Comisiwn, yn benodol, a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodwyd yng nghynllun Tsiec yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol.

hysbyseb

Sicrhau trosglwyddiad gwyrdd a digidol Tsiec  

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Tsiecia yn canfod ei fod yn neilltuo 42% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd. Mae'r cynllun yn cynnwys buddsoddiadau mewn ynni adnewyddadwy, moderneiddio rhwydweithiau dosbarthu gwres ardal, amnewid boeleri glo a gwella effeithlonrwydd ynni adeiladau preswyl a chyhoeddus. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau ar gyfer amddiffyn natur a rheoli dŵr ynghyd â buddsoddiad mewn symudedd cynaliadwy.

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Tsiecia yn canfod ei fod yn neilltuo 22% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi'r trawsnewidiad digidol. Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer buddsoddiadau mewn seilwaith digidol, digideiddio gweinyddiaeth gyhoeddus, gan gynnwys meysydd iechyd, cyfiawnder a gweinyddu trwyddedau adeiladu. Mae'n hyrwyddo digideiddio busnesau a phrosiectau digidol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau i wella sgiliau digidol ar bob lefel, fel rhan o'r system addysg a thrwy raglenni uwchsgilio ac ailsgilio pwrpasol.

hysbyseb

Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol Tsiec

Mae'r Comisiwn o'r farn bod cynllun Tsiecia yn mynd i'r afael yn effeithiol â'r cyfan neu is-set sylweddol o'r heriau economaidd a chymdeithasol a amlinellir yn yr argymhellion gwlad-benodol a gyfeiriwyd at Tsiecia gan y Cyngor yn y Semester Ewropeaidd yn 2019 ac yn 2020.

Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer mesurau i fynd i'r afael â'r angen am fuddsoddiad mewn effeithlonrwydd ynni a ffynonellau ynni adnewyddadwy, trafnidiaeth gynaliadwy a seilwaith digidol. Nod sawl mesur yw mynd i'r afael â'r angen i feithrin sgiliau digidol, gwella ansawdd a chynhwysiant addysg, a chynyddu argaeledd cyfleusterau gofal plant. Mae'r cynllun hefyd yn darparu ar gyfer gwella'r amgylchedd busnes, yn bennaf trwy fesurau e-lywodraeth helaeth, diwygio'r gweithdrefnau o roi trwyddedau adeiladu a mesurau gwrth-lygredd. Bydd heriau ym maes Ymchwil a Datblygu yn cael eu gwella trwy fuddsoddiad sydd â'r nod o gryfhau cydweithrediad cyhoeddus-preifat a chefnogaeth ariannol ac anariannol i gwmnïau arloesol.

Mae'r cynllun yn cynrychioli ymateb cynhwysfawr a chytbwys digonol i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Tsiec, a thrwy hynny gyfrannu'n briodol at bob un o'r chwe philer y cyfeirir atynt yn y Rheoliad RRF.

Cefnogi buddsoddiadau blaenllaw a phrosiectau diwygio

Mae'r cynllun Tsiec yn cynnig prosiectau ym mhob un o saith ardal flaenllaw Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol sy'n mynd i'r afael â materion sy'n gyffredin i bob aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiad deublyg. Er enghraifft, mae Tsiecia wedi cynnig € 1.4bn i gefnogi adnewyddu effeithlonrwydd ynni adeiladau a € 500 miliwn i hybu sgiliau digidol trwy addysg a buddsoddiadau mewn rhaglenni uwchsgilio ac ailsgilio ar gyfer y gweithlu cyfan.  

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod nad oes unrhyw fesur a gynhwysir yn y cynllun yn gwneud unrhyw niwed sylweddol i'r amgylchedd, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF.

Mae'r trefniadau a gynigir yn y cynllun adfer a gwytnwch mewn perthynas â systemau rheoli yn ddigonol i atal, canfod a chywiro llygredd, twyll a gwrthdaro buddiannau sy'n ymwneud â defnyddio cronfeydd. Disgwylir i'r trefniadau hefyd osgoi cyllid dwbl i bob pwrpas o dan y Rheoliad hwnnw a rhaglenni eraill yr Undeb. Ategir y systemau rheoli hyn gan fesurau archwilio a rheoli ychwanegol sydd wedi'u cynnwys yng nghynnig y Comisiwn ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor fel cerrig milltir. Rhaid cyflawni'r cerrig milltir hyn cyn i Tsiecia gyflwyno ei chais am daliad cyntaf i'r Comisiwn.

Dywedodd yr Arlywydd Ursula von der Leyen: “Heddiw, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu rhoi ei olau gwyrdd i gynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Bydd y cynllun hwn yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi symudiad tuag at ddyfodol mwy gwyrdd a mwy digidol i Tsiecia. Mae mesurau sy'n gwella effeithlonrwydd ynni, yn digideiddio gweinyddiaeth gyhoeddus ac yn atal camddefnyddio arian cyhoeddus yn unol ag amcanion NextGenerationEU yn union. Rwyf hefyd yn croesawu’r pwyslais cryf y mae’r cynllun yn ei roi ar gryfhau gwytnwch system gofal iechyd Tsiec i’w baratoi ar gyfer heriau yn y dyfodol. Byddwn yn sefyll gyda chi bob cam o'r ffordd i sicrhau bod y cynllun yn cael ei weithredu'n llawn.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Bydd cynllun adferiad a gwytnwch Tsiec yn rhoi hwb cryf i ymdrechion y wlad i fynd yn ôl ar ôl i’r sioc economaidd achosi’r pandemig. Bydd y € 7bn yng nghronfeydd NextGenerationEU a fydd yn llifo i Tsiecia dros y pum mlynedd nesaf yn cefnogi rhaglen eang o ddiwygiadau a buddsoddiadau i adeiladu economi fwy cynaliadwy a chystadleuol. Maent yn cynnwys buddsoddiadau sylweddol iawn mewn adnewyddu adeiladau, ynni glân a symudedd cynaliadwy, ynghyd â mesurau i hybu seilwaith a sgiliau digidol a digideiddio gwasanaethau cyhoeddus. Bydd yr amgylchedd busnes yn elwa o hyrwyddo mesurau e-lywodraeth a gwrth-lygredd. Bydd y cynllun hefyd yn cefnogi gwelliannau mewn gofal iechyd, gan gynnwys gofal atal canser ac adferiad wedi'i atgyfnerthu. "

Y camau nesaf

Heddiw mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor i ddarparu € 7bn mewn grantiau i Tsiecia o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn.

Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer talu € 910m i Tsiecia cyn ei ariannu. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd i Tsiecia.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Bydd y cynllun hwn yn rhoi Tsiecia ar y llwybr i adferiad ac yn hybu ei dwf economaidd wrth i Ewrop baratoi ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Mae Tsiecia yn bwriadu buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy a thrafnidiaeth gynaliadwy, wrth wella effeithlonrwydd ynni adeiladau. Ei nod yw cyflwyno mwy o gysylltedd digidol ledled y wlad, hyrwyddo addysg a sgiliau digidol, a digideiddio llawer o'i wasanaethau cyhoeddus. Ac mae'n rhoi ffocws i'w groesawu ar wella'r amgylchedd busnes a'r system gyfiawnder, wedi'i ategu gan fesurau i ymladd yn erbyn llygredd a hyrwyddo e-lywodraeth - i gyd mewn ymateb cytbwys i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Tsiec. Ar ôl ei roi ar waith yn iawn, bydd y cynllun hwn yn helpu i roi Tsiecia ar sylfaen gadarn ar gyfer y dyfodol. ”

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym Mhenderfyniad Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau. 

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Tsiec

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac atebion

Ftaflen act ar gynllun adfer a gwytnwch Tsiec

Cynnig ar gyfer Cyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Tsiecia

Atodiad i'r Cynnig am Gyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Tsiecia

Dogfen gweithio staff sy'n cyd-fynd â'r cynnig am Benderfyniad Gweithredu'r Cyngor

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Parhau Darllen

Gweriniaeth Tsiec

NextGenerationEU: Arlywydd von der Leyen yn Tsiecia i gyflwyno asesiad y Comisiwn o'r cynllun adfer cenedlaethol

cyhoeddwyd

on

Heddiw (19 Gorffennaf), Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen (Yn y llun) bydd yn Tsiecia i gyflwyno asesiad y Comisiwn ar y cynllun adfer a gwytnwch cenedlaethol o dan NextGenerationEU. Fore Llun, bydd yr Arlywydd von der Leyen yn teithio i Prague i gwrdd â'r Prif Weinidog Andrej Babiš, ynghyd â'r Is-lywydd Věra Jourová. Bydd hefyd yn ymweld ag Prague State Opera ac Opera'r Wladwriaeth a'r Amgueddfa Genedlaethol, ac yn trafod buddsoddiadau mewn effeithlonrwydd ynni. 

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd