Cysylltu â ni

rheolau treth gorfforaethol

Bargen dreth gwledydd mawr i ddatgelu rhwyg yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Darllenwch funud 4

Mae'r Comisiynydd Cystadleuaeth Ewropeaidd Margrethe Vestager yn gwisgo mwgwd amddiffynnol yn gadael pencadlys Comisiwn yr UE ym Mrwsel, Gwlad Belg Gorffennaf 15, 2020. REUTERS / Francois Lenoir / File Photo

Mae'n ymddangos y bydd bargen fyd-eang ar dreth gorfforaethol yn dod â brwydr yr Undeb Ewropeaidd dwfn i uchafbwynt, gan osod aelodau mawr o'r Almaen, Ffrainc a'r Eidal yn erbyn Iwerddon, Lwcsembwrg a'r Iseldiroedd. Darllen mwy.

Er bod y partneriaid llai yn yr UE sydd yng nghanol brwydr blwyddyn o hyd dros eu cyfundrefnau treth ffafriol, wedi croesawu bargen y Grŵp o Saith ar Fehefin 5. am isafswm cyfradd gorfforaethol o 15% o leiaf, mae rhai beirniaid yn rhagweld trafferth ei weithredu.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, gweithrediaeth yr UE, wedi brwydro ers amser maith i gael cytundeb o fewn y bloc ar ddull cyffredin o drethu, rhyddid sydd wedi'i warchod yn genfigennus gan ei 27 aelod i gyd, mawr a bach.

"Mae daliadau treth traddodiadol yr UE yn ceisio cadw'r fframwaith mor hyblyg â phosib fel y gallant barhau i wneud busnes fwy neu lai fel arfer," meddai Rebecca Christie o felin drafod Bruegel ym Mrwsel.

Rhoddodd Paschal Donohoe, gweinidog cyllid Iwerddon ac arlywydd Eurogroup ei gyfoedion ym mharth yr ewro, groeso llugoer i fargen gwledydd cyfoethog yr G7, y mae angen ei chymeradwyo gan grŵp llawer ehangach.

“Bydd yn rhaid i unrhyw gytundeb ddiwallu anghenion gwledydd bach a mawr,” meddai ar Twitter, gan dynnu sylw at y “139 o wledydd” sydd eu hangen ar gyfer cytundeb rhyngwladol ehangach.

A dywedodd Hans Vijlbrief, dirprwy weinidog cyllid yn yr Iseldiroedd, ar Twitter bod ei wlad yn cefnogi cynlluniau’r G7 a’i bod eisoes wedi cymryd camau i atal osgoi treth.

Er bod swyddogion yr UE wedi beirniadu gwledydd fel Iwerddon neu Gyprus yn breifat, mae cyhuddiad gwleidyddol o fynd i’r afael â nhw yn gyhoeddus ac nid yw rhestr ddu y bloc o ganolfannau treth ‘anghydweithredol’, oherwydd ei feini prawf, yn crybwyll hafanau’r UE.

Mae'r rhain wedi ffynnu trwy gynnig cyfraddau is i gwmnïau trwy ganolfannau blychau llythyrau, fel y'u gelwir, lle gallant archebu elw heb fod â phresenoldeb sylweddol.

"Nid oes gan hafanau treth Ewropeaidd unrhyw ddiddordeb mewn ildio," meddai Sven Giegold, aelod plaid werdd yn Senedd Ewrop sy'n lobïo dros reolau tecach, am y rhagolygon ar gyfer newid.

Serch hynny, croesawodd gweinidog cyllid Lwcsembwrg, Pierre Gramegna, gytundeb G7, gan ychwanegu y byddai'n cyfrannu at drafodaeth ehangach ar gyfer cytundeb rhyngwladol manwl.

Er bod Iwerddon, Lwcsembwrg a'r Iseldiroedd yn croesawu'r frwydr hir dros ddiwygio, cafodd Cyprus ymateb mwy gwarchodedig.

"Dylid cydnabod aelod-wladwriaethau bach yr UE a'u hystyried," meddai Gweinidog Cyllid Cyprus, Constantinos Petrides, wrth Reuters.

Ac efallai y bydd hyd yn oed aelod G7 yn Ffrainc yn ei chael hi'n anodd addasu'n llwyr i'r rheolau rhyngwladol newydd.

"Mae gan wledydd mawr fel Ffrainc a'r Eidal strategaethau treth y maen nhw'n benderfynol o'u cadw," meddai Christie.

Mae'r Rhwydwaith Cyfiawnder Treth yn rhestru'r Iseldiroedd, Lwcsembwrg, Iwerddon a Chyprus ymhlith yr hafanau byd-eang amlycaf, ond mae hefyd yn cynnwys Ffrainc, Sbaen a'r Almaen ar ei restr.

Fflamiodd rhaniadau Ewrop yn 2015 ar ôl i ddogfennau a alwyd yn 'LuxLeaks' ddangos sut roedd Lwcsembwrg yn helpu cwmnïau i sianelu elw wrth dalu ychydig neu ddim treth.

Ysgogodd hynny wrthdaro gan Margrethe Vestager, pennaeth gwrthglymblaid pwerus yr UE, a gyflogodd reolau sy'n atal cefnogaeth y wladwriaeth yn anghyfreithlon i gwmnïau, gan ddadlau bod bargeinion treth o'r fath yn gyfystyr â chymorthdaliadau annheg.

Mae Vestager wedi agor ymchwiliadau i gwmni pecynnu papur y Ffindir Huhtamaki ar gyfer ôl-drethi i Lwcsembwrg ac ymchwilio i driniaeth dreth yr Iseldiroedd o InterIKEA a Nike.

Mae'r Iseldiroedd a Lwcsembwrg wedi gwadu'r trefniadau sy'n torri rheolau'r UE.

Ond mae hi wedi cael rhwystrau fel y llynedd pan daflodd y Llys Cyffredinol ei gorchymyn ar gyfer gwneuthurwr iPhone Apple (AAPL.O) i dalu € 13 biliwn ($ 16bn) mewn ôl-drethi Gwyddelig, dyfarniad sydd bellach yn cael ei apelio.

Gwrthodwyd gorchymyn Vestager i Starbucks dalu miliynau mewn ôl-drethi o’r Iseldiroedd hefyd.

Er gwaethaf y gorchfygiadau hyn, mae beirniaid wedi cytuno gyda'i dull gweithredu.

"Mae trethiant teg yn brif flaenoriaeth i'r UE," meddai llefarydd ar ran y Comisiwn Ewropeaidd: "Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i sicrhau bod pob busnes ... yn talu eu cyfran deg o dreth."

Mae'r Iseldiroedd yn benodol wedi tanlinellu parodrwydd i newid ar ôl beirniadu ei rôl fel cyfrwng i gwmnïau rhyngwladol symud elw o un is-gwmni i'r llall wrth dalu dim neu drethi isel.

Cyflwynodd reol ym mis Ionawr yn trethu breindaliadau a thaliadau llog a anfonwyd gan gwmnïau o’r Iseldiroedd i awdurdodaethau lle mae’r gyfradd dreth gorfforaethol yn llai na 9%.

"Mae'r galw am degwch wedi tyfu," meddai Paul Tang, aelod o'r Iseldiroedd yn Senedd Ewrop. "Ac yn awr mae wedi'i gyfuno â'r angen i ariannu buddsoddiad."

($ 1 0.8214 = €)

rheolau treth gorfforaethol

Bydd cwmnïau technoleg fawr yn cael newidiadau hanesyddol i'w cytundebau treth rhyngwladol

cyhoeddwyd

on

Yn ddiweddar, mae rhai o dirnodau a gwledydd cyfoethocaf y byd, wedi dod i gytundeb ynghylch cau bylchau treth rhyngwladol sydd wedi'u cymeradwyo gan y corfforaethau rhyngwladol mwyaf. Mae gan rai o'r cwmnïau technoleg hyn y prisiau cyfranddaliadau mwyaf yn y farchnad stoc, fel Apple, Amazon, Google ac ati.

Er bod trethiant technoleg wedi bod yn fater y mae llywodraethau rhyngwladol wedi gorfod cytuno arno rhyngddynt ers amser maith, mae betio hefyd yn rhannu problemau tebyg, yn enwedig oherwydd ei gynnydd mewn poblogrwydd ac wedi caniatáu cyfreithloni yn fyd-eang. Yma rydym wedi darparu a cymhariaeth o safleoedd betio newydd sy'n dilyn ymlaen y deddfau trethiant cywir a'r cyfreithlondebau sy'n angenrheidiol ar gyfer defnydd rhyngwladol.

Yn ystod uwchgynhadledd G7 - y siaradodd ein hadroddiadau diwethaf am bwnc Brexit a bargeinion masnach, daeth cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau, Ffrainc, yr Almaen, y Deyrnas Unedig, Canada, yr Eidal a Japan, i gytundeb unedig i gefnogi cyfraddau treth gorfforaeth fyd-eang o 15% o leiaf. Cytunwyd y dylai hyn ddigwydd gan y dylai'r corfforaethau hyn dalu trethi lle mae eu busnesau ar waith, ac i'r tir y maent yn gweithredu ynddo. Mae osgoi talu treth wedi'i luosogi ers amser maith gan ddefnyddio mentrau a bylchau a ganfuwyd gan endidau corfforaeth, bydd y penderfyniad unfrydol hwn yn rhoi a stopio i ddal cwmnïau technoleg yn gyfrifol.

Credir bod y penderfyniad hwn yn flynyddoedd o gael ei wneud, ac mae uwchgynadleddau G7 wedi bod eisiau dod i gytundeb i lunio hanes a diwygio'r system drethiant fyd-eang ar gyfer yr arloesi a'r oes ddigidol sy'n cynyddu ar y gorwel. Gwneud cwmnïau fel AfalBydd Amazon a Google yn cymryd atebolrwydd, yn cadw trethiant i wirio am yr hyn yr amcangyfrifir ei fod yn ymchwydd yn eu datblygiadau a'u cyfranogiad dramor. Mae Rishi Sunak, Canghellor Trysorlys y Deyrnas Unedig, wedi sôn ein bod yn argyfwng economaidd y pandemig, mae angen i gwmnïau ddal eu pwysau a chyfrannu at ddiwygiad yr economi fyd-eang. Mae trethiant diwygiedig yn gam ymlaen i gyflawni hynny. Mae cwmnïau technoleg byd-eang fel Amazon ac Apple wedi cynyddu'n aruthrol ym mhrisiau cyfranddalwyr am bob chwarter ar ôl y cwymp mawr y llynedd, gan wneud technoleg yn un o'r sectorau mwyaf cynaliadwy i gael trethi ganddo. Wrth gwrs, ni fyddai pawb yn cytuno ar sylwadau o'r fath, sef bod bylchau trethiant wedi bod yn beth ac yn fater o'r gorffennol ers amser maith.

Bydd y fargen y cytunwyd arni yn rhoi pwysau enfawr ar wledydd eraill yn ystod cyfarfod yr G20 sydd i ddigwydd ym mis Gorffennaf. Mae cael sylfaen cytundeb gan bleidiau G7 yn ei gwneud hi'n debygol iawn y bydd gwledydd eraill yn dod i gytundeb, gyda chenhedloedd fel Awstralia, Brasil, China, Mecsico ac ati a fydd yn bresennol. Bydd gwledydd hafan treth is fel Iwerddon yn disgwyl cyfraddau is gydag isafswm o 12.5% ​​lle gallai eraill fod yn uwch yn dibynnu. Disgwylid y byddai'r gyfradd dreth o 15 y cant yn uwch ar y lefel o 21% o leiaf, ac mae gwledydd sy'n cytuno â hyn yn credu y dylid gosod lefel sylfaenol o 15% gyda phosibiliadau o gyfraddau mwy uchelgeisiol yn dibynnu ar gyrchfan a rhanbarth hynny mae cwmnïau rhyngwladol yn gweithredu ac yn talu trethi o.

Parhau Darllen

rheolau treth gorfforaethol

Trethi: Mae Adroddiad Blynyddol 2021 yn tynnu sylw at gyfraniad trethiant tuag at UE mwy arloesol, cyfeillgar i fusnes ac iachach

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi y Adroddiad Blynyddol 2021 ar drethiant, adolygiad blynyddol o bolisïau treth aelod-wladwriaethau a'u cyfraniad at y blaenoriaethau'r UE, megis y trawsnewidiadau digidol a gwyrdd deublyg, tegwch cymdeithasol a ffyniant, neu frwydro yn erbyn twyll treth. Roedd refeniw treth blynyddol yn yr UE yn sefydlog yn 2019 ar draws Aelod-wladwriaethau, gyda gostyngiadau bach yn y baich treth ar gyfartaledd ar lafur a threth incwm gorfforaethol ar gyfartaledd o 21.9% yn 2019 i 21.5% yn 2020. Mae aelod-wladwriaethau wedi parhau i gyflwyno mesurau treth newydd i cefnogi arloesedd a chynhyrchedd, mynd i'r afael â'r gogwydd dyled gorfforaethol a lleihau'r amser y mae'n ei gymryd i gydymffurfio â threthi. Canfu’r adroddiad, er y gall trethiant amgylcheddol fod yn offeryn polisi defnyddiol i helpu i gyflawni nodau polisi hinsawdd ac amgylcheddol a chyfrannu at yr adferiad economaidd, mae’r adroddiad yn dangos ei fod yn dal i gael ei danddefnyddio mewn llawer o aelod-wladwriaethau. Mae sawl aelod-wladwriaeth o’r UE wedi codi trethi ar dybaco, alcohol, a diodydd meddal i wella iechyd y cyhoedd. Mae'r adroddiad hefyd yn tynnu sylw bod y mwyafrif o aelod-wladwriaethau wedi cyflwyno rhai mesurau i fynd i'r afael â chynllunio treth ymosodol ond mae llawer i'w wneud o hyd, yn enwedig o ystyried yr argyfwng presennol. Tynnodd yr adroddiad sylw hefyd at y ffaith bod pandemig COVID-19 yn gorfodi aelod-wladwriaethau a’r UE i ymateb gydag ystod ddigynsail o fesurau, gan gynnwys mesurau treth a chefnogaeth uniongyrchol i aelwydydd, busnesau a’r sector iechyd. Helpodd y rhain i glustogi effaith yr argyfwng, gan ddarparu hylifedd i'r busnesau a'r cartrefi sy'n cael eu taro galetaf a lliniaru effaith economaidd niweidiol y mesurau cyfyngu ar iechyd y cyhoedd a gyflwynwyd gan aelod-wladwriaethau. Yn erbyn y cefndir hwn, gall polisïau trethiant fod yn rhan annatod o fesurau polisi i gefnogi'r adferiad ar ôl argyfwng COVID-19. Defnyddir y dadansoddiad a ddisgrifir yn yr adroddiad hwn yng nghyd-destun y Semester Ewropeaidd. Mae'r adroddiad llawn ar gael yma.

Parhau Darllen

rheolau treth gorfforaethol

Y Comisiwn yn lansio porth dysgu newydd ar gyfer gweithwyr proffesiynol treth ac arferion ledled yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio a porth dysgu newydd yr UE gan gynnig cyfle i weithwyr proffesiynol treth ac arferion ledled yr UE adeiladu, uwchraddio neu rannu eu gwybodaeth ar bynciau pwysig yn y maes. Gan fanteisio ar fanteision dysgu ar-lein, ei nod yw adeiladu arbenigedd cyffredin a gwella sgiliau gweithwyr proffesiynol tollau a threthi sy'n gweithio mewn gweinyddiaethau ac awdurdodau cenedlaethol, busnesau, y byd academaidd ac ymchwilwyr ym maes treth ac arferion, gyda rhywfaint o gynnwys penodol ar gyfer staff gweinyddiaethau cyhoeddus.

Mae'r porth newydd yn cynnwys cyfuniad o wahanol fformatau dysgu - o ddysgu a datblygu hunan-gyflym i gyfnewid arferion rhyngweithiol yn rhyngweithiol - a dylai helpu i foderneiddio cymwyseddau tollau a threthi yn yr UE trwy ddarparu ffordd newydd i bobl sy'n gweithio yn y maes rannu. profiadau a gwybodaeth. Gall hefyd helpu gweithwyr proffesiynol i adeiladu setiau sgiliau cyffredin i fynd i'r afael â heriau a rennir, megis twyll, osgoi treth a digideiddio. Mae treth ac arferion yn chwarae rhan hanfodol yn ein cymdeithasau ac yng ngweithrediad Marchnad Sengl yr UE trwy sicrhau casglu refeniw effeithlon, cyfrannu at ffyniant busnesau, cefnogi diogelwch dinasyddion, a thrwy hwyluso masnach gyfreithlon. Rhaid i weithwyr proffesiynol tollau a threthi a'u gweinyddiaethau a'u mentrau allu ymateb i newid a'i ragweld er mwyn aros yn effeithiol mewn cyd-destun byd-eang cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd sy'n esblygu'n gyson. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion a'r porth dysgu newydd yma.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd