Cysylltu â ni

Gwlad Belg

Gochelwch rhag ffoaduriaid ffug, natur gwlt y Mellt Ddwyreiniol (Eglwys Duw Hollalluog).

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.


Yn ddiweddar, ymwelais â Chanolfan Gwybodaeth a Chyngor ar Sefydliadau Sectaraidd Niweidiol (CIAOSN) o Weinyddiaeth Gyfiawnder Llywodraeth Ffederal Gwlad Belg a chefais fy nerbyn gan lefarydd ar ran y Ganolfan a nododd ar unwaith fod y Ganolfan yn Ganolfan annibynnol a sefydlwyd o dan y Ffederal. Gwasanaeth Cyhoeddus dros Gyfiawnder - yn ysgrifennu Roland Delcourt

Dywedodd y llefarydd hwn wrthyf fod gan y CIAOSN ddiddordeb mawr mewn adroddiad 18 tudalen a gawsant yn ddiweddar ar y Mellt Dwyreiniol (Eglwys yr Hollalluog Dduw) ac esboniodd athroniaeth a nodau'r Ganolfan.

hysbyseb

Cyfrifoldeb y Ganolfan yw astudio ffenomen sefydliadau cwlt Gwlad Belg a'u cysylltiadau ar raddfa ryngwladol. Ar ben hynny, bydd yr astudiaethau hyn yn darparu sylfaen wybodaeth ac awgrymiadau cyfeirio ar gyfer gwaith llywodraeth Gwlad Belg, yr heddlu, cyfiawnder a mewnfudo, yn ogystal ag unrhyw awdurdod cyhoeddus.

Rhoddodd llefarydd y Ganolfan enghreifftiau o ymyrraeth y Ganolfan mewn digwyddiadau cysylltiedig. Tynnodd y CIAOSN sylw y gall y wybodaeth a drosglwyddir gan rai crefyddau neu sefydliadau crefyddol beri i gredinwyr penodol fethu â chydymffurfio â chyfarwyddiadau diogelwch a bygwth diogelwch iechyd y cyhoedd. Ar hyn o bryd, mae'r Ganolfan Ymchwil Coronafirws Newydd wedi derbyn adroddiadau am sawl digwyddiad o'r fath.

Dywedwyd wrthyf y byddai'r adroddiad yn goleuo'r Ganolfan am fudiad anhysbys yng Ngwlad Belg. Pe baent yn derbyn cais am farn gan unrhyw awdurdod yng Ngwlad Belg ynghylch un neu fwy o aelodau Mellt y Dwyrain (Eglwys Hollalluog Dduw), gallai'r ffeiliau hyn fod yn sylfaen ar gyfer agor astudiaeth ar realiti y ffeithiau a ffynonellau fel y gallai'r Ganolfan roi ei barn a'i hargymhellion i'r awdurdodau cymwys.

hysbyseb

Bydd penderfyniad y Ganolfan yn dilyn y diffiniad ymarferol o gyfreithiau perthnasol. Yr 13 safon niweidiol a restrir yn adroddiad y Pwyllgor Ymchwilio Congressional (Ebrill 28, 1997) yw:

1. Dulliau recriwtio camarweiniol neu ymosodol.

2. Defnyddiwch drin meddwl.

3. Cam-drin corfforol neu feddyliol (seicolegol) credinwyr neu aelodau o'u teuluoedd.

4. Amddifadu credinwyr neu eu teuluoedd gofal meddygol.

5. Gweithredoedd o drais yn erbyn credinwyr, eu teuluoedd, eraill a hyd yn oed plant, yn enwedig trais rhywiol.

6. Rhannwch gredinwyr â'u teuluoedd, eu priod, eu plant, aelodau o'u teulu a'u ffrindiau.

7. Cipio plant neu eu cadw draw oddi wrth eu rhieni.

8. Eu hamddifadu o'u rhyddid i wahanu oddi wrth grefydd.

9. Mae gofynion ariannol anghymesur, twyll, ysbeilio cronfeydd ac eiddo yn niweidio buddiannau credinwyr.

10. Ymyrryd yn anghyfiawn â gwaith credinwyr.

11. Stigmateiddio cymdeithas ddemocrataidd a thorri'n llwyr â hi.

12. Yr awydd i ddinistrio cymdeithas er budd y sefydliad.

13. Defnyddiwch ddulliau anghyfreithlon i ennill pŵer.

Os yw un neu fwy o'r pwyntiau hyn yn cwrdd â'r meini prawf gofynnol, bydd y Ganolfan yn cyhoeddi barn negyddol. Yn ôl y wybodaeth o'r adroddiad, mae'n ymddangos bod addoliad y Mellt Dwyreiniol (Eglwys Duw Hollalluog) yn cyfateb i'r union ddiffiniad o gwlt niweidiol.
Os dylai'r Ganolfan, ar ôl astudio gwahanol elfennau, ystyried bod y sefydliad hwn yn dod o fewn fframwaith sectau niweidiol, gellid arwain y Ganolfan i roi barn anffafriol i'r Swyddfa Mewnfudo pe bai unigolion sy'n cyflwyno'u hunain fel aelod o'r sect gofyn am loches wleidyddol neu loches arall.

Mae cults yn gysyniad cyfarwydd yn ein cymdeithas fodern, fodd bynnag, mae egluro natur cyltiau a'u hadnabod yn dal i beri problem anodd. Mae gan wahanol wledydd farn wahanol ar y diffiniad o beth yw cwlt ac mae'n anodd cytuno ar gonsensws cyffredin. Yn aml iawn dim ond ystyr cyltiau o fewn eu priod sgopiau y mae deddfwriaethau yn eu hegluro ac mae'r diffyg safonau yn ei gwneud hi'n anoddach fyth cymhwyso cyfyngiadau cyfreithiol ar gyltiau, yn enwedig rhai cyfoes.


Mae cults yn berygl cyhoeddus mawr i ddynolryw, ac maent hefyd yn broblem gymdeithasol ddifrifol iawn y mae llywodraethau ledled y byd yn ei hwynebu. Er bod cyltiau yn niferus a rhyfedd, mae eu natur gwrth-wyddoniaeth, gwrth-ddynol, gwrth-gymdeithas a gwrth-lywodraeth yn dilyn patrymau tebyg iawn.

Yn Ewrop, mae nifer cynyddol o sefydliadau cwlt yn ffugio ac yn lledaenu methiannau a heresïau trwy amryw o ffyrdd anghyfreithlon. Mae cwlt Eglwys Duw Hollalluog a ddaeth allan o China yn un ohonyn nhw. Mae'r cwlt hwn wedi bod yn gwneud tonnau yn Tsieina a gwledydd Ewropeaidd am fwy nag 20 mlynedd!

Mae creu anhrefn ideolegol, cribddeilio arian credinwyr, ceisio elw enfawr, ymdreiddio i swyddi dylanwadol a chyrff llywodraethol, mae cyltiau yn bygwth ein trefn gymdeithasol a'n diogelwch cenedlaethol yn ddifrifol.

Parhau Darllen
hysbyseb

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Gwnaeth newid yn yr hinsawdd lifogydd marwol yng Ngorllewin Ewrop o leiaf 20% yn fwy tebygol - astudio

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir tŷ a gafodd ei daro gan dirlithriad ar ôl i law trwm achosi llifogydd mewn trefi o amgylch Llyn Como yng ngogledd yr Eidal, yn Laglio, yr Eidal. REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Newid yn yr hinsawdd wedi gwneud digwyddiadau glawiad eithafol o’r math a anfonodd llifeiriannau angheuol o ddŵr yn brifo trwy rannau o’r Almaen a Gwlad Belg y mis diwethaf o leiaf 20% yn fwy tebygol o ddigwydd yn y rhanbarth, meddai gwyddonwyr ddydd Mawrth, yn ysgrifennu Isla Binnie, Reuters.

Roedd y newid yn debygol o gael ei wneud yn drymach gan newid yn yr hinsawdd hefyd. Erbyn hyn, gall diwrnod o law fod hyd at 19% yn ddwysach yn y rhanbarth nag y byddai wedi bod pe na bai tymereddau atmosfferig byd-eang wedi codi 1.2 gradd Celsius (2.16 gradd Fahrenheit) uwchlaw tymereddau preindustrial, yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd gan y World Weather Attribution ( Consortiwm gwyddonol WWA).

hysbyseb

"Byddwn yn bendant yn cael mwy o hyn mewn hinsawdd sy'n cynhesu," meddai cyd-arweinydd y grŵp, Friederike Otto, gwyddonydd hinsawdd ym Mhrifysgol Rhydychen.

"Mae tywydd eithafol yn farwol," meddai Otto, gan gofio iddi gysylltu ar frys ag aelodau o'r teulu sy'n byw yn yr ardaloedd yr effeithiwyd arnynt i sicrhau eu bod yn ddiogel pan darodd y llifogydd. "I mi roedd yn agos iawn at adref."

Gyda digwyddiadau tywydd eithafol yn dominyddu penawdau newyddion yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae gwyddonwyr wedi bod dan bwysau cynyddol i bennu faint yn union o newid yn yr hinsawdd sydd ar fai.

hysbyseb

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig, canfu gwyddonwyr fod sychder yr Unol Daleithiau, ton wres farwol o Ganada a thanau gwyllt ar draws yr Arctig Siberia wedi gwaethygu gan awyrgylch cynhesu.

Fe wnaeth glawiad Gorffennaf 12-15 dros Ewrop sbarduno llifogydd a ysgubodd dai a llinellau pŵer i ffwrdd, a gadael mwy na 200 o bobl yn farw, yn yr Almaen yn bennaf. Bu farw dwsinau yng Ngwlad Belg a gorfodwyd miloedd hefyd i ffoi o'u cartrefi yn yr Iseldiroedd. Darllen mwy.

"Y ffaith bod pobl yn colli eu bywydau yn un o wledydd cyfoethocaf y byd - mae hynny'n wirioneddol ysgytwol," meddai'r gwyddonydd hinsawdd Ralf Toumi yn Sefydliad Grantham, Coleg Imperial Llundain, nad oedd yn rhan o'r astudiaeth. "Does unman yn ddiogel."

Er bod y dilyw yn ddigynsail, canfu 39 o wyddonwyr WWA fod patrymau glawiad lleol yn amrywiol iawn.

Felly fe wnaethant gynnal eu dadansoddiad dros ardal ehangach sy'n rhychwantu rhannau o Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, Lwcsembwrg a'r Swistir. Fe wnaethant ddefnyddio cofnodion tywydd lleol ac efelychiadau cyfrifiadurol i gymharu digwyddiad llifogydd mis Gorffennaf â'r hyn y gellid bod wedi'i ddisgwyl mewn byd nad oedd newid yn yr hinsawdd yn effeithio arno.

Oherwydd bod aer cynhesach yn dal mwy o leithder, mae llif yr haf yn y rhanbarth hwn bellach 3-19% yn drymach nag y byddent heb gynhesu byd-eang, darganfu’r gwyddonwyr.

Ac roedd y digwyddiad ei hun yn unrhyw le rhwng 1.2 a 9 gwaith - neu 20% i 800% - yn fwy tebygol o fod wedi digwydd.

Esboniwyd yr ystod eang honno o ansicrwydd yn rhannol gan ddiffyg cofnodion hanesyddol, esboniodd WWA, a gwaethygodd y llifogydd yn dinistrio offer a oedd yn monitro cyflwr afonydd. Darllen mwy.

Yn dal i fod, mae'r "astudiaeth yn cadarnhau bod gwresogi byd-eang wedi chwarae rhan fawr yn y trychineb llifogydd," meddai Stefan Rahmstorf, gwyddonydd ac eigionegydd yn Sefydliad Potsdam ar gyfer Ymchwil Effaith Hinsawdd, nad oedd yn rhan o'r astudiaeth.

"Mae hyn yn unol â chanfyddiad adroddiad diweddar yr IPCC, a ganfu fod digwyddiadau glawiad eithafol wedi cynyddu ledled y byd," ychwanegodd, gan gyfeirio at baneli hinsawdd y Cenhedloedd Unedig canfyddiadau. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae saith o drigolion cartref nyrsio Gwlad Belg yn marw ar ôl dechrau llinach B.1.621 o COVID-19

cyhoeddwyd

on

By

Mae saith o drigolion cartref nyrsio yng Ngwlad Belg wedi marw ar ôl cael eu heintio â llinach o’r coronafirws a ganfuwyd gyntaf yng Ngholombia er gwaethaf cael eu brechu’n llawn, meddai’r tîm firoleg a gynhaliodd brofion ddydd Gwener (6 Awst), yn ysgrifennu Sabine Siebold, Reuters.

Dywedodd y tîm firoleg fod y preswylwyr wedi cael eu heintio â llinach B.1.621 o COVID-19 a darddodd yng Ngholombia ac sydd wedi’i ganfod yn ystod yr wythnosau diwethaf yn yr Unol Daleithiau ond mae achosion yn Ewrop wedi bod yn brin.

Mae'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau wedi rhestru llinach B1.621 fel rhan o amrywiad Kappa y coronafirws, ond nid fel amrywiad ei hun.

hysbyseb

Roedd y saith o bobl a fu farw yn y cartref nyrsio yn nhref Gwlad Belg, Zaventem, ger Brwsel, i gyd yn eu 80au neu 90au, ac roedd rhai ohonyn nhw eisoes mewn cyflwr corfforol gwael, meddai Marc Van Ranst, firolegydd ym Mhrifysgol Leuven a gynhaliodd brofion ar y firws a ddarganfuwyd yn y cartref nyrsio.

"Mae'n warthus," meddai Van Ranst, gan wneud sylwadau ar y ffaith bod y preswylwyr wedi marw er iddynt gael eu brechu'n llawn yn erbyn COVID-19.

Hyd yn hyn, nid yw gwyddonwyr yn gwybod a yw llinach B.1.621 yn fwy trosglwyddadwy na llinachau neu amrywiadau eraill o'r coronafirws, meddai.

hysbyseb

Yng Ngwlad Belg, mae B.1.621 ar hyn o bryd yn cyfrif am lai nag 1% o achosion hysbys o COVID-19, meddai, o’i gymharu â 2% o achosion yn yr Unol Daleithiau a mwy na hynny yn Florida.

Yn y cartref nyrsio yn Zaventem, cafodd 21 o breswylwyr eu heintio â'r amrywiad ynghyd â sawl aelod o staff, meddai Van Ranst wrth Reuters. Dim ond symptomau ysgafn a brofodd y staff heintiedig.

Dywedodd Van Ranst mai'r amrywiad coronafirws amlycaf yng Ngwlad Belg gyda thua 95% o heintiau yw'r Delta, a ddarganfuwyd gyntaf yn India, ac yna'r Alpha a oedd gynt yn drech ym Mhrydain.

Bydd profion ychwanegol yn cael eu cynnal ddydd Gwener i ddiystyru unrhyw bosibilrwydd bod preswylwyr y cartref nyrsio wedi marw o amrywiad gwahanol o'r firws neu glefyd anadlol gwahanol, meddai Van Ranst.

"Mae'n annhebygol ond nid yn amhosibl," meddai.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd