Cysylltu â ni

Gwlad Belg

Mae Gwlad Belg yn ymchwilio i gyllid i gyrff anllywodraethol Palestina gyda chysylltiadau â grŵp terfysgol

cyhoeddwyd

on

Daw ymchwiliad Gwlad Belg o ganlyniad i adroddiadau a anfonwyd at lywodraeth Gwlad Belg gan lywodraeth Israel ac adroddiadau gan NGO Monitor a amlygodd y cysylltiadau agos rhwng sawl corff anllywodraethol Palestina a’r PFLP, a ddynodir gan yr UE fel sefydliad terfysgol, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Gweinidog Datblygu Gwlad Belg, Meryame Kitir (llun), wedi dweud wrth Bwyllgor o senedd ffederal Gwlad Belg bod ymchwiliad ar y gweill i weld a allai cymorth datblygu Gwlad Belg fod wedi cael ei ddefnyddio i ariannu gweithgareddau terfysgol y Ffrynt Boblogaidd ar gyfer Rhyddhau Palestina (PFLP). 

Gofynnodd Aelod Seneddol Gwlad Belg, Kathleen Depoorter, o blaid yr wrthblaid N-VA, i Kitir, yn ystod sesiwn o’r pwyllgor cysylltiadau allanol yr wythnos hon am yr honiadau ynghylch cronfeydd dyngarol yn cael eu dargyfeirio i grwpiau terfysgaeth. Dywedodd wrth y pwyllgor yr honnir bod nifer o gyrff anllywodraethol wedi “derbyn cyllid yn rheolaidd gan Orllewin Ewrop, tra’n gweithredu’n rhannol o leiaf fel yswiriant ar gyfer gweithgareddau’r Ffrynt Boblogaidd”.

Nid yw Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Gwlad Belg ar gyfer Cydweithrediad Datblygu yn ariannu cyrff anllywodraethol Palestina yn uniongyrchol, ond yn hytrach trwy gyrff anllywodraethol Gwlad Belg fel trydydd partïon. Un o nodau’r cyllid gwladol hwn oedd “lliniaru dylanwad lleisiau o blaid Israel” ac fe’i cymeradwywyd yn 2016 gan Weinidog Cydweithrediad Datblygu Gwlad Belg (ac sydd bellach yn Brif Weinidog) Alexander De Croo.

Dywedodd y Gweinidog Kitir wrth y pwyllgor y rhoddwyd 6 miliwn Ewro yn ystod y pum mlynedd diwethaf i gyrff anllywodraethol Gwlad Belg sy'n weithredol yn nhiriogaethau Palestina, gan gynnwys Broederlijk Delen, Undod Oxfam, Viva Salud a Solidarité Socialiste (SolSoc), sydd i gyd yn gyrff anllywodraethol gwrth-Israel gwleidyddol sydd â mewn partneriaeth â chyrff anllywodraethol Palestina sy'n gysylltiedig â'r PFLP terfysgol.

Dywedodd y Gweinidog mai'r pedwar corff anllywodraethol Palestina sydd â chysylltiadau gweithredol â Gwlad Belg yw:

  1. HWC, partner gyda'r corff anllywodraethol Gwlad Belg Viva Salud
  2. Bisan, partner i Viva Salud
  3. Amddiffyn Rhyngwladol i Blant - Palestina (DCI-P), partner i Broederlijk Delen
  4. Undeb o Bwyllgorau Gwaith Amaethyddol (UAWC), partner Oxfam trwy gyllid dyngarol.

Esboniodd y Gweinidog fod € 660,000 wedi ei roi trwy Viva Salud dros y pum mlynedd diwethaf, bod € 1.8 miliwn wedi mynd trwy Oxfam a € 1.3m trwy Broederlijk Delen a bod ymchwiliad i'r defnydd o'r arian hwn bellach ar y gweill.

“Rwy’n cymryd yr honiadau hyn o ddifrif. Does dim rhaid dweud na ellir defnyddio cronfeydd cydweithredu datblygu at ddibenion terfysgol o dan unrhyw amgylchiadau neu i annog ymddygiad treisgar, ”meddai.

Daw ymchwiliad Gwlad Belg o ganlyniad i adroddiadau a anfonwyd at lywodraeth Gwlad Belg gan lywodraeth Israel ac adroddiadau gan NGO Monitor a amlygodd y cysylltiadau agos rhwng sawl corff anllywodraethol Palestina a’r PFLP, a ddynodir gan yr UE fel sefydliad terfysgol.

Ysgrifennodd Cyfreithwyr y DU dros Israel (UKLFI) hefyd at Kitir ac at y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol ar gyfer Cydweithrediad Datblygu a Chymorth Dyngarol yn Jerwsalem ynghylch un o'r cyrff anllywodraethol dan sylw.

Mae Cyfeillion Israel Gwlad Belg (BFOI) hefyd wedi briffio sawl Aelod Seneddol Gwlad Belg a’u rhybuddio am y sefyllfa, yn ogystal â chynnal ymgyrch Twitter, gan alw allan Kitir am barhau i ariannu’r cyrff anllywodraethol sy’n gysylltiedig â therfysgaeth.

MP Kathleen Depoorter Tynnodd sylw at y ffaith bod yr adroddiadau am gysylltiadau rhwng cyrff anllywodraethol Palestina a'r sefydliad terfysgol wedi achosi cryn gyffro yn y llywodraeth yn yr Iseldiroedd a bod taliadau bellach wedi'u hatal.

“Rwyf wedi gofyn i’r gweinidog archwilio’r adroddiadau hyn a’i bod hefyd yn cyflwyno ei hymchwiliad ei hun i’r cam-drin i’r senedd. Mae pawb yn ddieuog nes y profir yn wahanol ac mae'r sefydliadau Palestina hyn yn haeddu cyfle teg, ond rydym yn disgwyl gweithredu priodol os profir y ffeithiau, '' meddai Depoorter.

'' Rwy'n falch bod y mater yn cael ei ymchwilio, ond rydw i hefyd yn disgwyl atebion cyflym a chamau priodol gan y gweinidog, ”ychwanegodd.

Bu UKLFI yn allweddol wrth ymgyrchu dros lywodraeth yr Iseldiroedd i atal taliadau i Bwyllgorau Undeb yr Amaethyddiaeth (UAWC), corff anllywodraethol Palesteinaidd sy'n cynrychioli ffermwyr, yn enwedig ar ôl i nifer o'i brif swyddogion gael eu dienyddio ac maent bellach ar brawf am gymryd rhan mewn ymosodiad terfysgol PFLP a laddodd Rina Shnerb, merch Israel 17 oed ym mis Awst 2019.

Gwlad Belg

Rali Gwrthblaid Iran o flaen llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau ym Mrwsel i ofyn i'r Unol Daleithiau a'r UE am bolisi cadarn tuag at drefn Iran

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn uwchgynhadledd yr G7 yn Llundain, mae Brwsel yn cynnal uwchgynhadledd NATO gydag arweinwyr yr UD a'r UE. Dyma daith gyntaf yr Arlywydd Joe Biden y tu allan i'r UD. Yn y cyfamser, mae trafodaethau bargen Iran wedi cychwyn yn Fienna ac er gwaethaf yr ymdrechion rhyngwladol i ddychwelyd Iran a'r Unol Daleithiau i gydymffurfio â'r JCPOA, ni ddangosodd cyfundrefn Iraniaid unrhyw ddiddordeb i ddychwelyd i'w hymrwymiadau o dan gyd-destun JCPOA. Yn adroddiad diweddar yr IAEA, codwyd pryderon pwysig nad oedd cyfundrefn Iran wedi mynd i’r afael â nhw.

Cynhaliodd diaspora Iran, cefnogwyr Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran yng Ngwlad Belg, rali heddiw (14 Mehefin) o flaen llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yng Ngwlad Belg. Fe ddalion nhw bosteri a baneri gyda’r llun o Maryam Rajavi, arweinydd mudiad gwrthblaid Iran sydd wedi datgan Iran nad yw’n niwclear yn ei chynllun 10 pwynt ar gyfer yr Iran rydd a democrataidd.

Yn eu posteri a’u sloganau, gofynnodd Iraniaid i’r Unol Daleithiau a’r UE weithio’n galetach i ddal cyfundrefn y mullahs yn atebol am ei thorri hawliau dynol hefyd. Pwysleisiodd y protestwyr yr angen am bolisi pendant gan yr Unol Daleithiau a gwledydd Ewrop i harneisio ymgais y mullahiaid am fom niwclear, cynyddu gormes gartref, a gweithgareddau terfysgol dramor.

Yn ôl adroddiad newydd yr IAEA, er gwaethaf y cytundeb blaenorol, mae’r drefn glerigol yn gwrthod ateb cwestiynau IAEA ar bedwar safle y mae anghydfod yn eu cylch ac (i ladd amser) mae wedi gohirio trafodaethau pellach tan ar ôl ei etholiad arlywyddol. Yn ôl yr adroddiad, mae cronfeydd wrth gefn cyfoethog wraniwm y gyfundrefn wedi cyrraedd 16 gwaith y terfyn a ganiateir yn y fargen niwclear. Mae cynhyrchu 2.4 kg o wraniwm wedi'i gyfoethogi 60% a thua 62.8kg o wraniwm wedi'i gyfoethogi gan 20% yn destun pryder mawr.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol IAEA, Rafael Grossi: Er gwaethaf telerau y cytunwyd arnynt, “Ar ôl misoedd lawer, nid yw Iran wedi darparu’r esboniad angenrheidiol am bresenoldeb y gronynnau deunydd niwclear… Rydym yn wynebu gwlad sydd â rhaglen niwclear ddatblygedig ac uchelgeisiol ac sy’n cyfoethogi Wraniwm. yn agos iawn at lefel gradd arfau. ”

Ailadroddodd sylwadau Grossi, a adroddwyd hefyd gan Reuters heddiw: “Bydd y diffyg eglurhad o gwestiynau’r asiantaeth ynglŷn â chywirdeb a chywirdeb Datganiad Diogelu Iran yn effeithio’n ddifrifol ar allu’r asiantaeth i sicrhau natur heddychlon rhaglen niwclear Iran.”

Maryam Rajavi (llun), dywedodd Llywydd-ethol Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (NCRI), fod adroddiad diweddar yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol (IAEA) a’r sylwadau gan ei Gyfarwyddwr Cyffredinol unwaith eto yn dangos, er mwyn gwarantu ei oroesiad, y nid yw'r drefn glerigol wedi cefnu ar ei phrosiect bom atomig. Mae hefyd yn dangos bod y drefn, er mwyn prynu amser, wedi parhau â'i pholisi cyfrinachedd i gamarwain y gymuned ryngwladol. Ar yr un pryd, mae'r drefn yn blacmelio ei rhyng-gysylltwyr tramor i godi sancsiynau ac anwybyddu ei raglenni taflegrau, allforio terfysgaeth, ac ymyrryd troseddol yn y rhanbarth.

Parhau Darllen

Brwsel

'America ar ôl': Brwsel yn well ar drothwy taith Biden yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

By

Arlywydd yr UD Joe Biden (Yn y llun) bydd taith i Ewrop yr wythnos hon yn arwydd bod amlochrogiaeth wedi goroesi blynyddoedd Trump, ac wedi gosod y llwyfan ar gyfer cydweithredu trawsatlantig ar heriau o China a Rwsia i newid yn yr hinsawdd, meddai cadeirydd uwchgynadleddau’r UE, Reuters.

“Mae America yn ôl,” meddai Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, gan ddefnyddio’r arwyddair y mae Biden wedi’i fabwysiadu ar ôl i’r cyn-Arlywydd Donald Trump dynnu Washington allan o sawl sefydliad amlochrog ac ar un adeg bygwth cerdded allan o NATO.

"Mae'n golygu bod gennym ni bartner cryf iawn eto i hyrwyddo'r dull amlochrog ... gwahaniaeth mawr gyda gweinyddiaeth Trump," meddai Michel wrth grŵp o ohebwyr ym Mrwsel yn hwyr ddydd Llun.

Bydd Michel a phennaeth gweithrediaeth yr Undeb Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, yn cwrdd â Biden ar 15 Mehefin. Bydd hynny'n dilyn copa o G7 democratiaethau cyfoethog ym Mhrydain a chyfarfod o arweinwyr cenedl NATO ym Mrwsel ar 14 Mehefin.

Dywedodd Michel fod y syniad bod "amlochrogiaeth yn ôl" yn fwy na slogan, roedd yn gydnabyddiaeth bod angen dull byd-eang i ddatrys materion, p'un a ydyn nhw'n gadwyni cyflenwi ar gyfer brechlynnau COVID-19 neu'n drethi corfforaethol tecach yn yr oes ddigidol.

Dywedodd y gallai cyfarfod tri diwrnod yr G7 yng Nghernyw, Lloegr, fod yn “drobwynt pwysig” sy’n dangos ymrwymiad gwleidyddol difrifol y tu ôl i addewidion llywodraethau i “adeiladu’n ôl yn well” yn dilyn dinistr economaidd y pandemig coronafirws.

Byddai hefyd yn gyfle i fynd i’r afael â phwysau a deimlir gan ddemocratiaethau rhyddfrydol, meddai Michel, sy’n disgwyl trafodaeth yn y G7 ar yr angen i’r Gorllewin gymryd dull mwy rhagweithiol o amddiffyn ei werthoedd yn wyneb codiad Tsieina a phendantrwydd Rwseg.

Dywedodd Michel iddo siarad am 90 munud gydag Arlywydd Rwseg Vladimir Putin ddydd Llun, gan ddweud wrtho fod yn rhaid i Moscow newid ei ymddygiad os yw am gael gwell cysylltiadau â'r UE 27 cenedl.

Mae'r UE a Rwsia yn anghytuno ar ystod eang o faterion gan gynnwys hawliau dynol, ymyrraeth Rwsia yn yr Wcrain a thriniaeth Moscow o feirniad Kremlin a garcharwyd, Alexei Navalny, a dywedodd Michel fod y berthynas rhyngddynt wedi cyrraedd pwynt isel.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: € 838.8 miliwn i Wlad Belg, Ffrainc, yr Almaen a Slofacia fynd i'r afael ag effaith gymdeithasol ac economaidd argyfwng coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo cyfanswm o € 838.8 miliwn ar gyfer Gwlad Belg, Ffrainc, yr Almaen a Slofacia o dan REACT-EU i helpu i fynd i'r afael ag effeithiau'r pandemig coronafirws a pharatoi'r adferiad. Yng Ngwlad Belg, mae'r UE yn ychwanegu € 31.7m at y rhaglen weithredol (OP) Cronfa ar gyfer Cymorth Ewropeaidd i'r Mwyaf Amddifad (FEAD) ar gyfer darparu cymorth bwyd a deunydd i bobl agored i niwed mewn angen yn ystod argyfwng coronafirws. Yn Ffrainc, mae'r rhanbarth Grand Est yn derbyn cyfanswm o € 148.3m i hwyluso mynediad pobl i hyfforddiant neu swydd gyntaf, gwella sgiliau'r rhai sy'n ceisio cyflogaeth ac ehangu galluoedd hyfforddi ar gyfer rhoddwyr gofal. Bydd cronfeydd yr UE hefyd yn cefnogi'r system gofal iechyd ranbarthol trwy helpu i gaffael offer a hwyluso trefniadaeth ysbytai. Byddant hefyd yn helpu i fuddsoddi yn effeithlonrwydd ynni adeiladau cyhoeddus a thai cymdeithasol, cefnogi'r trawsnewidiad digidol, a helpu busnesau yr effeithir arnynt fwyaf gan yr argyfwng. Yn adran dramor La Réunion yn Ffrainc, bydd € 256 miliwn yn darparu offer ar gyfer hyfforddi staff yn y sector iechyd, yn sicrhau cyfalaf gweithio a buddsoddiadau mewn busnesau, yn enwedig yn y sector twristiaeth, yn gwella'r rhwydwaith dŵr glân a symudedd cynaliadwy, yn ogystal â chefnogaeth. digideiddio busnesau, gweinyddiaethau lleol a'r sefydliadau addysgol.

Yn yr Almaen, € 86m ychwanegol ar gyfer y Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) Bydd OP yn Nhir Baden-Württemberg yn cefnogi creu swyddi a chyflogaeth o safon, yn ehangu mesurau cyflogaeth i bobl ifanc sy'n gweithredu'r Gwarant Ieuenctid yr UE, buddsoddi mewn sgiliau a hyfforddiant, a chefnogi systemau cymdeithasol, gan gynnwys mynd i'r afael â thlodi plant. Yn Slofacia, bydd 'Adnoddau Dynol' yr OP yn derbyn € 316.8m ychwanegol i gefnogi mesurau creu swyddi a chadw swyddi, mynediad i addysg i grwpiau bregus, gofal iechyd a gwasanaethau gofal tymor hir, gwasanaethau cwnsela ariannol a thai i bobl ddigartref. Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6 biliwn o gyllid ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) yn ystod 2021 a 2022 i raglenni polisi Cydlyniant. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd