Cysylltu â ni

Gwlad Belg

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch € 5.9 biliwn Gwlad Belg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Gwlad Belg. Mae hwn yn gam pwysig tuag at yr UE yn talu € 5.9 biliwn mewn grantiau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Gwlad Belg. Bydd yn chwarae rhan allweddol wrth alluogi Gwlad Belg i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19. Bydd y RRF - sydd wrth wraidd NextGenerationEU - yn darparu hyd at € 672.5bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Mae cynllun Gwlad Belg yn rhan o ymateb cydgysylltiedig digynsail yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i’r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio’r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl.

Asesodd y Comisiwn gynllun Gwlad Belg yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd dadansoddiad y Comisiwn, yn benodol, a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodwyd yng nghynllun Gwlad Belg yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol. Sicrhau trawsnewidiadau gwyrdd a digidol Gwlad Belg Mae asesiad y Comisiwn yn canfod bod cynllun Gwlad Belg yn neilltuo 50% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd. Mae hyn yn cynnwys buddsoddiadau mewn mesurau i gefnogi adnewyddu adeiladau cyhoeddus a phreifat ledled y wlad i gynyddu eu heffeithlonrwydd ynni, defnyddio technolegau ynni amgen fel cynhyrchu hydrogen carbon isel a diwygiadau a buddsoddiadau i gyflymu'r newid i symudedd gwyrdd. Mae hefyd yn darparu ar gyfer buddsoddiadau pwysig i adfer bioamrywiaeth, mynd i'r afael â'r broblem gynyddol o sychder a hyrwyddo'r defnydd effeithlon o adnoddau, ailgylchu, a'r economi gylchol.

Mae'r Comisiwn yn canfod bod cynllun Gwlad Belg yn neilltuo 27% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi'r trawsnewid digidol. Mae hyn yn cynnwys mesurau i ddigideiddio'r system gweinyddiaeth gyhoeddus a chyfiawnder, darparu hyfforddiant sgiliau digidol, cryfhau gallu seiberddiogelwch Gwlad Belg a datblygu'r fframwaith cyfreithiol ar gyfer defnyddio 5G.

hysbyseb

Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol Gwlad Belg

Mae'r Comisiwn o'r farn bod cynllun Gwlad Belg yn cynnwys set helaeth o ddiwygiadau a buddsoddiadau sy'n atgyfnerthu ei gilydd sy'n cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â phob un neu is-set sylweddol o'r heriau economaidd a chymdeithasol a amlinellir yn yr argymhellion gwlad-benodol a gyfeiriwyd at Wlad Belg gan y Cyngor yn y Semester Ewropeaidd yn 2019 ac yn 2020. Mae'n cynnwys mesurau i wella effeithlonrwydd gwariant cyhoeddus a chynaliadwyedd cyllidol a chymdeithasol pensiynau, hyrwyddo hyfforddiant a datblygu sgiliau, trafnidiaeth gynaliadwy, y trawsnewid ynni, ymchwil ac arloesi a seilwaith digidol.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen: “Heddiw, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu rhoi ei olau gwyrdd i gynllun adfer a gwytnwch Gwlad Belg. Bydd NextGenerationEU yn chwarae rhan hanfodol wrth ariannu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau sy'n angenrheidiol i adeiladu'r dyfodol yr ydym wedi ymrwymo iddo. Bydd y € 5.9 biliwn sydd ar gael i Wlad Belg yn ariannu mesurau a fydd yn cyfrannu at adeiladu dyfodol mwy gwyrdd, mwy digidol i'w holl ddinasyddion. Mae'r cynllun yn rhoi pwyslais arbennig o gryf ar fesurau a fydd yn cyflymu trosglwyddiad gwyrdd Gwlad Belg, gyda 50% o'r cyllid wedi'i anelu at gyflawni amcanion hinsawdd. Byddwn yn sefyll yng Ngwlad Belg bob cam o'r ffordd i sicrhau bod y weledigaeth sydd wedi'i chynnwys yn y cynllun yn cael ei gwireddu'n llawn. ”

hysbyseb

Mae'r cynllun hefyd yn darparu ar gyfer diwygiadau a buddsoddiadau gyda'r bwriad o leihau beichiau rheoleiddio a gweinyddol a gwella'r amgylchedd busnes. Mae'r cynllun yn cynrychioli ymateb cynhwysfawr a chytbwys digonol i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Gwlad Belg, a thrwy hynny gyfrannu'n briodol at bob un o'r chwe philer y cyfeirir atynt yn y Rheoliad RRF. Cefnogi prosiectau buddsoddi a diwygio blaenllaw Mae cynllun Gwlad Belg yn cynnig prosiectau mewn saith ardal flaenllaw yn Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol sy'n mynd i'r afael â materion sy'n gyffredin i bob aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiad gwyrdd a digidol. Er enghraifft, mae Gwlad Belg wedi cynnig darparu mwy na € 1bn i adnewyddu adeiladau cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys tai cymdeithasol, i wella eu perfformiad ynni.

Mae Gwlad Belg hefyd wedi cynnig darparu tua € 900 miliwn i hybu sgiliau digidol, iaith a thechnegol grwpiau bregus, ceiswyr gwaith a phobl ifanc, i wella cynhwysiant cymdeithasol a hwyluso mynediad i'r farchnad lafur. Mae asesiad y Comisiwn yn canfod nad yw'r un o'r mesurau a gynhwysir yn y cynllun yn gwneud unrhyw niwed sylweddol i'r amgylchedd, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyrir bod y systemau rheoli a roddwyd ar waith gan Wlad Belg yn ddigonol i amddiffyn buddiannau ariannol yr Undeb. Mae'r cynllun yn darparu digon o fanylion ar sut y bydd awdurdodau cenedlaethol yn atal, canfod a chywiro achosion o wrthdaro buddiannau, llygredd a thwyll sy'n ymwneud â defnyddio arian.

Is-lywydd Gweithredol Economi sy'n Gweithio i Bobl Valdis Dombrovskis (llun): “Bydd cynllun adfer Gwlad Belg yn helpu economi’r wlad i wella ar ôl cloeon COVID yn olynol a mynd ar lwybr mwy gwyrdd a mwy digidol. Mae hanner y cynllun wedi'i neilltuo i gefnogi nodau hinsawdd, gan gynnwys gyda buddsoddiadau i wneud adeiladau'n fwy effeithlon o ran ynni, cefnogi symudedd gwyrdd a thechnolegau ynni amgen. Bydd diwygio'r cynllun treth ceir cwmni a ddefnyddir yn helaeth hefyd yn cyfrannu at gyflawni'r nodau hinsawdd. Bydd y cynllun yn cefnogi ymgyrch ddigideiddio yn y weinyddiaeth gyhoeddus a'r farnwriaeth, a fydd yn helpu i dorri biwrocratiaeth a chreu amgylchedd sy'n fwy cyfeillgar i fusnesau. Rwy’n cefnogi’n benodol y mesurau a fydd yn annog plant ysgol a gweithwyr i feddu ar fwy o sgiliau digidol, gan baratoi marchnad lafur Gwlad Belg ar gyfer y dyfodol. Yn olaf ond nid lleiaf, rydym yn croesawu mesurau a fydd yn mynd i'r afael ag anghenion grwpiau bregus, gan gynnwys buddsoddi mewn tai cymdeithasol a gofal plant cynnar.

Y camau nesaf

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig am benderfyniad i ddarparu € 5.9 biliwn mewn grantiau i Wlad Belg o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn. Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer talu € 770m i Wlad Belg cyn ei ariannu. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer Gwlad Belg. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir yn y cynllun adfer a gwytnwch yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae cynllun Gwlad Belg yn nodi rhaglen o ddiwygiadau a buddsoddiadau a ddylai roi hwb mawr i gystadleurwydd y wlad ac i’w chynaliadwyedd amgylcheddol a chymdeithasol. Mae dwy ran o dair o fuddsoddiadau'r cynllun yn cefnogi'r trawsnewidiad gwyrdd neu ddigidol. Bydd diwygio cynllun ceir y cwmni a buddsoddiadau mewn bysiau trydan, gorsafoedd gwefru a lonydd beicio yn torri allyriadau ac yn gwella ansawdd aer. Bydd ysgolion ac ardaloedd gwledig yn mwynhau gwell cysylltedd tra bydd y systemau cyfiawnder, iechyd a nawdd cymdeithasol yn gweld gwelliannau mawr mewn effeithlonrwydd trwy ddigideiddio. Yn olaf, dylai buddsoddiadau mewn sgiliau hwyluso integreiddiad cymdeithasol grwpiau agored i niwed, lleihau'r rhaniad digidol a gwella safbwyntiau gyrfa i bobl ifanc. "

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Gwnaeth newid yn yr hinsawdd lifogydd marwol yng Ngorllewin Ewrop o leiaf 20% yn fwy tebygol - astudio

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir tŷ a gafodd ei daro gan dirlithriad ar ôl i law trwm achosi llifogydd mewn trefi o amgylch Llyn Como yng ngogledd yr Eidal, yn Laglio, yr Eidal. REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Newid yn yr hinsawdd wedi gwneud digwyddiadau glawiad eithafol o’r math a anfonodd llifeiriannau angheuol o ddŵr yn brifo trwy rannau o’r Almaen a Gwlad Belg y mis diwethaf o leiaf 20% yn fwy tebygol o ddigwydd yn y rhanbarth, meddai gwyddonwyr ddydd Mawrth, yn ysgrifennu Isla Binnie, Reuters.

Roedd y newid yn debygol o gael ei wneud yn drymach gan newid yn yr hinsawdd hefyd. Erbyn hyn, gall diwrnod o law fod hyd at 19% yn ddwysach yn y rhanbarth nag y byddai wedi bod pe na bai tymereddau atmosfferig byd-eang wedi codi 1.2 gradd Celsius (2.16 gradd Fahrenheit) uwchlaw tymereddau preindustrial, yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd gan y World Weather Attribution ( Consortiwm gwyddonol WWA).

hysbyseb

"Byddwn yn bendant yn cael mwy o hyn mewn hinsawdd sy'n cynhesu," meddai cyd-arweinydd y grŵp, Friederike Otto, gwyddonydd hinsawdd ym Mhrifysgol Rhydychen.

"Mae tywydd eithafol yn farwol," meddai Otto, gan gofio iddi gysylltu ar frys ag aelodau o'r teulu sy'n byw yn yr ardaloedd yr effeithiwyd arnynt i sicrhau eu bod yn ddiogel pan darodd y llifogydd. "I mi roedd yn agos iawn at adref."

Gyda digwyddiadau tywydd eithafol yn dominyddu penawdau newyddion yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae gwyddonwyr wedi bod dan bwysau cynyddol i bennu faint yn union o newid yn yr hinsawdd sydd ar fai.

hysbyseb

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig, canfu gwyddonwyr fod sychder yr Unol Daleithiau, ton wres farwol o Ganada a thanau gwyllt ar draws yr Arctig Siberia wedi gwaethygu gan awyrgylch cynhesu.

Fe wnaeth glawiad Gorffennaf 12-15 dros Ewrop sbarduno llifogydd a ysgubodd dai a llinellau pŵer i ffwrdd, a gadael mwy na 200 o bobl yn farw, yn yr Almaen yn bennaf. Bu farw dwsinau yng Ngwlad Belg a gorfodwyd miloedd hefyd i ffoi o'u cartrefi yn yr Iseldiroedd. Darllen mwy.

"Y ffaith bod pobl yn colli eu bywydau yn un o wledydd cyfoethocaf y byd - mae hynny'n wirioneddol ysgytwol," meddai'r gwyddonydd hinsawdd Ralf Toumi yn Sefydliad Grantham, Coleg Imperial Llundain, nad oedd yn rhan o'r astudiaeth. "Does unman yn ddiogel."

Er bod y dilyw yn ddigynsail, canfu 39 o wyddonwyr WWA fod patrymau glawiad lleol yn amrywiol iawn.

Felly fe wnaethant gynnal eu dadansoddiad dros ardal ehangach sy'n rhychwantu rhannau o Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, Lwcsembwrg a'r Swistir. Fe wnaethant ddefnyddio cofnodion tywydd lleol ac efelychiadau cyfrifiadurol i gymharu digwyddiad llifogydd mis Gorffennaf â'r hyn y gellid bod wedi'i ddisgwyl mewn byd nad oedd newid yn yr hinsawdd yn effeithio arno.

Oherwydd bod aer cynhesach yn dal mwy o leithder, mae llif yr haf yn y rhanbarth hwn bellach 3-19% yn drymach nag y byddent heb gynhesu byd-eang, darganfu’r gwyddonwyr.

Ac roedd y digwyddiad ei hun yn unrhyw le rhwng 1.2 a 9 gwaith - neu 20% i 800% - yn fwy tebygol o fod wedi digwydd.

Esboniwyd yr ystod eang honno o ansicrwydd yn rhannol gan ddiffyg cofnodion hanesyddol, esboniodd WWA, a gwaethygodd y llifogydd yn dinistrio offer a oedd yn monitro cyflwr afonydd. Darllen mwy.

Yn dal i fod, mae'r "astudiaeth yn cadarnhau bod gwresogi byd-eang wedi chwarae rhan fawr yn y trychineb llifogydd," meddai Stefan Rahmstorf, gwyddonydd ac eigionegydd yn Sefydliad Potsdam ar gyfer Ymchwil Effaith Hinsawdd, nad oedd yn rhan o'r astudiaeth.

"Mae hyn yn unol â chanfyddiad adroddiad diweddar yr IPCC, a ganfu fod digwyddiadau glawiad eithafol wedi cynyddu ledled y byd," ychwanegodd, gan gyfeirio at baneli hinsawdd y Cenhedloedd Unedig canfyddiadau. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae saith o drigolion cartref nyrsio Gwlad Belg yn marw ar ôl dechrau llinach B.1.621 o COVID-19

cyhoeddwyd

on

By

Mae saith o drigolion cartref nyrsio yng Ngwlad Belg wedi marw ar ôl cael eu heintio â llinach o’r coronafirws a ganfuwyd gyntaf yng Ngholombia er gwaethaf cael eu brechu’n llawn, meddai’r tîm firoleg a gynhaliodd brofion ddydd Gwener (6 Awst), yn ysgrifennu Sabine Siebold, Reuters.

Dywedodd y tîm firoleg fod y preswylwyr wedi cael eu heintio â llinach B.1.621 o COVID-19 a darddodd yng Ngholombia ac sydd wedi’i ganfod yn ystod yr wythnosau diwethaf yn yr Unol Daleithiau ond mae achosion yn Ewrop wedi bod yn brin.

Mae'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau wedi rhestru llinach B1.621 fel rhan o amrywiad Kappa y coronafirws, ond nid fel amrywiad ei hun.

hysbyseb

Roedd y saith o bobl a fu farw yn y cartref nyrsio yn nhref Gwlad Belg, Zaventem, ger Brwsel, i gyd yn eu 80au neu 90au, ac roedd rhai ohonyn nhw eisoes mewn cyflwr corfforol gwael, meddai Marc Van Ranst, firolegydd ym Mhrifysgol Leuven a gynhaliodd brofion ar y firws a ddarganfuwyd yn y cartref nyrsio.

"Mae'n warthus," meddai Van Ranst, gan wneud sylwadau ar y ffaith bod y preswylwyr wedi marw er iddynt gael eu brechu'n llawn yn erbyn COVID-19.

Hyd yn hyn, nid yw gwyddonwyr yn gwybod a yw llinach B.1.621 yn fwy trosglwyddadwy na llinachau neu amrywiadau eraill o'r coronafirws, meddai.

hysbyseb

Yng Ngwlad Belg, mae B.1.621 ar hyn o bryd yn cyfrif am lai nag 1% o achosion hysbys o COVID-19, meddai, o’i gymharu â 2% o achosion yn yr Unol Daleithiau a mwy na hynny yn Florida.

Yn y cartref nyrsio yn Zaventem, cafodd 21 o breswylwyr eu heintio â'r amrywiad ynghyd â sawl aelod o staff, meddai Van Ranst wrth Reuters. Dim ond symptomau ysgafn a brofodd y staff heintiedig.

Dywedodd Van Ranst mai'r amrywiad coronafirws amlycaf yng Ngwlad Belg gyda thua 95% o heintiau yw'r Delta, a ddarganfuwyd gyntaf yn India, ac yna'r Alpha a oedd gynt yn drech ym Mhrydain.

Bydd profion ychwanegol yn cael eu cynnal ddydd Gwener i ddiystyru unrhyw bosibilrwydd bod preswylwyr y cartref nyrsio wedi marw o amrywiad gwahanol o'r firws neu glefyd anadlol gwahanol, meddai Van Ranst.

"Mae'n annhebygol ond nid yn amhosibl," meddai.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd