Cysylltu â ni

Gwlad Belg

Ardal Fetropolitan Porto yn agor cynrychiolaeth barhaol ym Mrwsel 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Ardal Fetropolitan Porto (AMP) wedi sefydlu ei swyddfa cynrychiolaeth barhaol gyntaf erioed ym Mrwsel, yn ysgrifennu Martin Banks.

Cynhaliwyd y lansiad swyddogol yng Nghynrychiolaeth Barhaol Portiwgal i'r Undeb Ewropeaidd ddydd Mercher (25 Ionawr).

Wrth siarad yn y lansiad, dywedodd Llywydd AMP Eduardo Vítor Rodrigues (llun): "Mae'r Undeb Ewropeaidd yn werth chweil, mae polisïau Ewropeaidd yn werth chweil, a dyna pam rydyn ni eisiau bod yno."

Roedd hyn, meddai, “ar gyfer y rhai sy’n credu y gall Portiwgal reoli ei blaenoriaethau’n well”.

"Wrth gwrs, bydd hyn yn ein helpu i sicrhau mwy o gyllid, ond nid yw hyn yn ymwneud â mynd ar ôl arian. Yn hytrach, mae'n ymwneud â bod yn bresennol, pwysleisio ein blaenoriaethau, rhannu ein hadnoddau a phopeth sydd gennym i'w gynnig, gan anelu at gyfrannu at bolisïau sy'n yn fwy mireinio ac addasu i bob realiti, ac i ddadl ar fodelau llywodraethu, lle mae penderfynwyr yn addasu mecanweithiau Ewropeaidd i'n blaenoriaethau," ychwanegodd.

Dywedodd Rodrigues ei fod yn credu mewn datganoli mewn rhesymeg datblygu a dywedodd y byddai’n hoffi “i’r atgynhyrchiad o effaith fodoli, nid oes gennym ni ddull unigolyddol, rydyn ni eisiau gosod ein hunain yn y ffordd orau i geisio lliniaru problemau.”

"Fy neges i'r rhai nad ydyn nhw efallai'n Bortiwgal ac nad ydyn nhw'n adnabod Ardal Fetropolitan Porto mor dda, yw y bydd llywodraethu Brwsel a'r UE yn elwa llawer o'r rhyngweithio hwn. Mae Ardal Fetropolitan Porto yn ganolbwynt hanfodol yng Ngogledd-orllewin Penrhyn Iberia. ac un o’r rhanbarthau mwyaf deinamig nid yn unig yn y Penrhyn, ond hefyd yn yr UE, ”ychwanegodd Rodrigues.

hysbyseb

Daeth sylwadau pellach yn y lansiad gan Vasco Cordeiro, Llywydd Pwyllgor y Rhanbarthau, a ddywedodd, “Rhaid i ranbarthau a dinasoedd chwarae rhan yn y modd y mae Pwyllgor y Rhanbarthau yn mynd i’r afael â’r holl heriau presennol, nid yn unig ar lefel yr UE, ond hefyd ar gyfer y lefel genedlaethol. 

"Maen nhw'n hanfodol i oresgyn yr heriau datblygu y mae Ewrop yn eu hwynebu. Lansiodd AMP ei swyddfa ym Mrwsel ar yr adeg iawn yn y frwydr dros amddiffyn y polisi cydlyniant. 

"Bydd y ffordd y bydd y frwydr yn mynd ymlaen nid yn unig yn effeithio ar ddinasyddion a rhanbarthau, ond yr UE fel twll, gan gyfrannu at gydlyniant cymdeithasol, tiriogaethol ac economaidd. Mae hon yn frwydr rhwng y rhai sy'n credu y dylai'r polisi cydlyniant barhau a chael ei wella a'r rheini sy'n credu bod y polisi cydlyniant yn rhywbeth o'r gorffennol.

“Mae’r rhai sy’n amddiffyn y polisi cydlyniant mewn gwirionedd yn amddiffyn Ewrop o undod ac Ewrop sy’n gwasanaethu ei dinasyddion.”

Aeth ymlaen: “Mae pob polisi y mae’r UE yn ei fabwysiadu wedi’i gynllunio i fod y mwyaf effeithlon yn gyffredinol. Sy'n golygu eu bod fel arfer yn gweithio'n gyntaf ar lefel yr UE, yna'n genedlaethol ac yna'n lleol, eglurodd Comisiynydd yr UE ar gyfer Cydlyniant a Diwygio, Elisa Ferreira. "Felly dylai'r rhanbarthau a'r pwyllgorau gael deialog gyda'i gilydd, dylai eich lleisiau gael eu clywed gan y sefydliadau Ewropeaidd a rhaid eu cymryd i ystyriaeth. Mae cynrychiolaeth barhaol newydd CRhA yn bwysig oherwydd mae Porto yn rhanbarth mor bwysig yn yr UE a mae'n hanfodol bod y presenoldeb hwn a'r heddlu hwn yn gallu gwneud y mwyaf o effaith ei gryfder.

“Gyda’n gilydd rydym yn gryfach ac rwy’n gobeithio y gall y fenter hon fod yn fodel ysbrydoledig a gobeithio y gallwn gyda’n gilydd ddod o hyd i atebion i’n heriau cyffredin, fel newid yn yr hinsawdd a’r argyfwng ynni.”

Wrth fynd i’r afael â’r heriau o greu deddfwriaeth ar lefel yr UE sydd hefyd wedi’i theilwra i fod o fudd i ranbarthau unigol, dywedodd Isabel Carvalhais, aelod o Bwyllgor Senedd Ewrop ar Ddatblygu Rhanbarthol, “Nid yw’n dasg hawdd. Ond yr hyn sy’n helpu yw gwneud yn siŵr bod actorion rhanbarthol cymryd rhan weithredol yn yr ymgynghoriadau a'r prosesau sy'n arwain at greu deddfwriaeth newydd, a dyna pam mae hwn yn ddiwrnod hanesyddol. Rwy'n siŵr y byddwch chi [AMP] yn creu hanes yn y dyfodol agos."

Gyda’i lygaid wedi’i gosod ar 2023, bydd gan y Cynllun Rheoli Asedau dri maes blaenoriaeth, sef gweithredu cymdeithasol, addysg a thrafnidiaeth, a’r olaf o fewn fframwaith o welliant amgylcheddol sy’n cynnwys modelau symudedd newydd, targedau ar gyfer datgarboneiddio, cynaliadwyedd ac agosrwydd, yn ogystal â gweithredu strategaethau ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus sy'n lleihau'r defnydd o gerbydau unigol o blaid llai o lygredd aer.

Gan ystyried y cysylltiad â rhai o'r prif ddiwydiannau cenedlaethol, megis tecstilau, esgidiau neu ddodrefn, mae AMP yn bwriadu cefnogi cwmnïau, gan fuddsoddi mewn diplomyddiaeth economaidd a'u hyfforddi, gyda ffocws arbennig ar ryngwladoli, gan helpu i gryfhau cysylltiadau sy'n agor gwell. deialog gyda sefydliadau, fel bod pawb yn rhannu gwerth ychwanegol strwythur mwy ymarferol a llai biwrocrataidd.

Yn olaf, mae'r CRhA yn bwriadu cynnwys ei 17 bwrdeistref mewn cyfansoddiad cyffredin a datrysiadau a rennir, gan barchu nodweddion pob un ac addasu datrysiadau yn dibynnu a ydynt, er enghraifft, yn fwrdeistrefi mwy trefol neu fwy gwledig.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd