Cysylltu â ni

Ewrosioedd

Arolwg mawr o feiri Ewropeaidd: Mae angen cymorth ar arweinwyr dinasoedd i fynd i'r afael ag argyfyngau tai a chymdeithasol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae mynd i’r afael â’r argyfwng tai cynyddol ac ymateb i anghydraddoldebau cymdeithasol cynyddol yn bryderon cynyddol i feiri dinasoedd Ewropeaidd yn 2024, mae arolwg newydd mawr gan Eurocities wedi datgelu. Wedi'i gyhoeddi bythefnos cyn yr etholiadau Ewropeaidd, yr ail flwyddyn Arolwg Maer Pwls Eurocities, a gasglodd ganlyniadau gan 92 o feiri mewn 28 o wledydd Ewropeaidd, wedi datgelu’r prif dueddiadau, heriau a blaenoriaethau sy’n llywio materion trefol yn 2024.

Mae'r arolwg hefyd yn cadarnhau bod newid hinsawdd yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth i arweinwyr dinasoedd yn gyffredinol. Fel yn 2023, mae ymhell dros hanner y meiri yn rhoi gweithredu hinsawdd fel eu prif flaenoriaeth ar gyfer 2024, mwy na dwbl unrhyw gategori arall. 

Yn ôl yr arolwg, y blaenoriaethau mwyaf ar gyfer meiri yn 2024 yw:

 • 67% gweithredu hinsawdd: Mae meiri yn tynnu sylw at rôl ganolog dinasoedd wrth arwain camau gweithredu megis adnewyddu adeiladau a datblygu trafnidiaeth gynaliadwy. 
 • 31% o gynhwysiant cymdeithasol a thegwch: Mae meiri yn tynnu sylw at chwyddiant cynyddol a'r argyfwng costau byw. Maent am weithio gyda'r UE i amddiffyn hawliau cymdeithasol pobl yn y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adeiladu gallu dinasoedd i ymateb i bwysau ar wasanaethau cymdeithasol hanfodol.
 • 30% o fynediad i dai fforddiadwy a chymdeithasol: Mae meiri yn datgan eu parodrwydd i weithio gyda sefydliadau nesaf yr UE a llywodraethau cenedlaethol i fuddsoddi mewn tai teg o ansawdd uchel ac i wella tai cymdeithasol.
 • 28% o symudedd cynaliadwy: Mae meiri yn pwysleisio pwysigrwydd diogelwch, fforddiadwyedd ac effeithlonrwydd, tra'n lleihau allyriadau niweidiol.

“Tra bod newid hinsawdd yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth i feiri Ewropeaidd yn 2024, maen nhw hefyd yn talu llawer mwy o sylw i gynhwysiant cymdeithasol a thai na’r llynedd,” meddai André Sobczak, Ysgrifennydd Cyffredinol Eurocities. "Mae hyn yn tanlinellu, yn wahanol i lawer o wleidyddion poblogaidd, nad yw meiri yn gwrthwynebu anghenion ecolegol a chymdeithasol. Yn hytrach, eu nod yw gweithio ar yr un pryd ar y ddwy her i ddatblygu cyfnod pontio cyfiawn lle nad oes neb yn cael ei adael ar ôl.”

Er gwaethaf adwaith diweddar yn erbyn polisïau’r Fargen Werdd Ewropeaidd ymhlith rhai gwleidyddion cenedlaethol ac Ewropeaidd, mae meiri a ymatebodd i’r arolwg yn tanlinellu eu hymrwymiad i gyflawni nodau niwtraliaeth hinsawdd yr UE. “Mae mwyafrif helaeth y meiri hefyd yn hyderus bod eu dinasyddion yn cefnogi eu nodau hinsawdd uchelgeisiol,” meddai Sobczak.

Fodd bynnag, pan ddaw’n fater o allu ariannu gweithredu ar yr hinsawdd a blaenoriaethau eraill, mae maers yn datgan nad ydynt yn cael digon o gefnogaeth gan yr UE na’u llywodraethau cenedlaethol.  

hysbyseb

“Er bod blaenoriaethau dinasoedd a’r UE yn aml wedi’u halinio’n fawr, mae’r rhain yn feysydd lle mae cyllid a pholisïau Ewropeaidd ymhell yn brin, ac yn parhau i gael eu dal yn ôl gan lywodraethau cenedlaethol,” meddai Sobzcak.  

“O ganlyniad, nid oes gan lawer o ddinasoedd y gallu i gyrraedd eu targedau hinsawdd, tra bod eraill yn brwydro i ddiwallu anghenion tai’r bobl fwyaf bregus. Os na fydd y sefyllfa hon yn gwella, rydym mewn perygl o gael adlach enfawr ymhlith dinasyddion. ”

Gydag etholiadau Ewropeaidd mis Mehefin ar fin dod â mandadau newydd ar gyfer Senedd Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd, mae meiri'n datgan mai'r prif feysydd ar gyfer buddsoddiad yr UE yn y dyfodol yw newid yn yr hinsawdd ac ynni, cynaliadwy. symudedd a mynediad i dai. 

“Mae meiri Ewrop wedi ei gwneud hi’n glir bod dyfodol gwell i bobol Ewrop yn dechrau yn ei dinasoedd,” meddai Sobczak. “Gyda 75% o Ewropeaid yn byw mewn dinasoedd, mae meiri yn gofyn i’r UE fuddsoddi mewn seilwaith a fydd yn lleihau anghydraddoldebau, yn cryfhau’r cyhoedd. gwasanaethau ac adeiladu dyfodol cyfiawn, gwyrdd a llewyrchus i Ewrop.”

Yr heriau mwyaf a wynebwyd gan feiri yn 2023 oedd:

 • 29% newid hinsawdd: Mae meiri yn tynnu sylw at faterion megis mynediad at ddŵr, effeithiau gwres eithafol a'r her o hyrwyddo mesurau addasu i'r hinsawdd, yn ogystal â hyrwyddo ymdrechion i gyrraedd nodau datgarboneiddio a niwtraliaeth hinsawdd.
 • 26argyfwng tai: Mae tai, sydd yn y 10fed safle yn heriau meiri yn 2022, yn symud i’r ail safle yn 2023. Mae meiri’n tynnu sylw at y ffaith bod darparu mynediad at dai fforddiadwy i incwm isel, yn ogystal â gweithwyr incwm canolig, yn fwyfwy anodd.
 • 22% cyllideb gyhoeddus a gallu gweinyddol: Dywed meiri fod effeithiau hirdymor chwyddiant, ynghyd â newid mewn polisi ariannol cyffredinol a chyfraddau llog uwch, wedi cael effaith amlwg ar gyllidebau cyhoeddus ac ariannu.

Mae canfyddiadau arwyddocaol eraill o’r arolwg fel a ganlyn:

 • Prif strategaethau meiri i gyflawni eu blaenoriaethau yw cyrchu cyllid ychwanegol gan lywodraeth ganolog neu'r UE ar gyfer eu dinas (85%), gan ganolbwyntio ar arloesi i roi cyllid newydd ar waith. blaengar atebion (61%) a sefydlu ffyrdd gwell o gydweithredu â llywodraethau cenedlaethol (49%).
 • Mae meiri yn dweud y dylai blaenoriaethau’r Comisiwn Ewropeaidd nesaf fod yn fwy o fuddsoddiad mewn symudedd trefol cynaliadwy (55%), yn fwy hygyrch i dai fforddiadwy o safon (54%) a strategaeth a gweledigaeth hirdymor i’r UE a dinasoedd weithio gyda’i gilydd ( 49%). 
 • Dywedodd 49% o ddinasoedd nad oes ganddyn nhw ddigon o offer a chapasiti i gyflawni eu hymrwymiadau a’u targedau hinsawdd, a bydd 54% yn ei chael hi’n anodd diwallu anghenion tai presennol y bobl fwyaf agored i niwed. 
 • Dywed 70% o feiri fod mwyafrif eu hetholwyr eisiau gweithredu ar bolisïau datgarboneiddio a gweithredu ar yr hinsawdd. Fodd bynnag, mae 50% o feiri'n poeni am adlach lleol am eu polisïau hinsawdd.
 • Er bod effeithiau rhyfel Rwsia yn yr Wcrain a phandemig Covid-19 wedi disgyn allan o’r deg her orau i feiri, mae llawer o feiri yn parhau i fod yn llafar ar eu cefnogaeth ddiysgog i’r Wcráin.
 • Mae 85% o feiri yn credu bod arloesedd y llywodraeth yn hanfodol.

  Dywed meiri mai’r prif weithgareddau arloesi sydd o fudd i ddinasoedd yw dadansoddeg a yrrir gan ddata a llunio polisïau ar sail tystiolaeth (72%),
 • datblygu gwasanaethau ac atebion newydd yn seiliedig ar dechnolegau digidol (60%)
 • a dyluniad gwasanaethau cyhoeddus ac ymyriadau polisi sy'n canolbwyntio ar bobl (57%).

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd