Cysylltu â ni

NextGenerationEU

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn yn cyflawni € 800 miliwn o daliadau cyntaf i feithrin atgyweirio a gwytnwch mewn argyfwng

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn wedi dosbarthu € 800 miliwn mewn grantiau o dan NextGenerationEU, yr offeryn dros dro i ariannu adferiad Ewrop a meithrin economi wyrddach, fwy digidol a gwydn ar ôl y pandemig.

Mae’r taliadau a wneir heddiw yn mynd i 41 o raglenni cenedlaethol a rhanbarthol mewn 16 Aelod-wladwriaeth (Ffrainc, Gwlad Groeg, Tsiecosia, yr Almaen, Gwlad Pwyl, Lithwania, yr Iseldiroedd, Slofacia, Estonia Awstria, Denmarc, y Ffindir, Bwlgaria, Sweden, Portiwgal a Chroatia) o y fenter Cymorth Adfer ar gyfer Cydlyniant a Thiriogaethau Ewrop (REACT-EU), y fenter sy'n helpu aelod-wladwriaethau i ariannu mesurau ymateb i argyfwng ac adfer yn dilyn y pandemig coronafirws. Mae'r cronfeydd o dan REACT-EU yn adnoddau ychwanegol ar gyfer rhaglenni polisi Cydlyniant presennol.

Bydd y mesurau o dan REACT-EU yn pontio’r bwlch rhwng yr ymateb brys a buddsoddiadau tymor hir trwy gryfhau gwytnwch systemau gofal iechyd, cadw a chreu cyflogaeth, yn enwedig i bobl ifanc, cefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas, a darparu cyfalaf gweithio. a chymorth buddsoddi ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint.

hysbyseb

Roedd cyllid REACT-EU yn targedu mesurau ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol i fynd i’r afael yn gyflym â chanlyniadau negyddol yr achosion, er enghraifft, trwy fuddsoddiadau mewn effeithlonrwydd ynni, gwyrddu trefol a digideiddio.

Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus y gweithrediad benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Y bond 20 mlynedd € 10 biliwn oedd y cyhoeddiad bond sefydliadol mwyaf erioed yn Ewrop a'r swm mwyaf y mae'r UE wedi'i godi mewn un trafodiad. Erbyn diwedd y flwyddyn hon, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi tua € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr.

Dywedodd y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira: "Rwy'n falch bod polisi Cydlyniant yn parhau i fod ar flaen y gad o ran ymateb ac adfer argyfwng. REACT-EU oedd yr Offeryn NextGenerationEU cyntaf i gael ei gwblhau, ei raglenni oedd y rhai cyntaf i gael eu mabwysiadu ac mae bellach y gefnogaeth sianelu gyntaf i'n heconomi, busnesau a gweithwyr. Mae REACT-EU yn dod â phŵer tân buddsoddi ychwanegol mawr ei angen i raglenni polisi Cydlyniant presennol i ysgogi adferiad cadarn, teg a chydlynol ymhellach. "

hysbyseb

Ychwanegodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Rwy’n hapus iawn ein bod wedi llwyddo i roi hwb i gyhoeddiadau NextGenerationEU fel y trefnwyd. Hyd heddiw mae arian o dan NextGenerationEU eisoes yn cael ei ddefnyddio trwy REACT-EU i helpu ein rhanbarthau a'n dinasoedd i wella o'r pandemig ac adeiladu Ewrop wyrddach, fwy digidol a mwy gwydn. "

Cyrraedd yr economi go iawn

Bydd yr arian ychwanegol yn cael ei sianelu'n bennaf trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a Chronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF), gan gynnwys y Fenter Cyflogaeth Ieuenctid (YEI). Bydd rhai o'r adnoddau newydd hefyd yn cael eu defnyddio i ychwanegu at y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Cymorth i'r Mwyaf Amddifad (FEAD) ar gyfer y cyfnod 2014-2020.

Er mwyn darparu'r cymorth mwyaf posibl i'r aelod-wladwriaethau, mae'r amodau ar gyfer defnyddio'r adnoddau ychwanegol hyn wedi'u symleiddio:

  • Nid yw cyd-ariannu cenedlaethol yn orfodol - mae hynny'n golygu y gall yr UE dalu 100% o'r gost os yw Aelod-wladwriaethau o'r farn bod hynny'n angenrheidiol.
  • Bydd hylifedd ar unwaith ar ffurf cyn-ariannu o 11% yn helpu i sicrhau bod y gefnogaeth hon yn cael ei chyflwyno'n gyflym, gan atal unrhyw dagfeydd.
  • Nid oes unrhyw amodoldeb ex-ante, nac unrhyw ofynion ar gyfer crynodiad neu ddyraniad thematig yn ôl categori rhanbarth. Mae cwmpas y gefnogaeth yn eang ac mae trosglwyddiadau rhwng ERDF ac ESF yn bosibl.
  • Gellir ad-dalu prosiectau sy'n dyddio'n ôl i 1 Chwefror 2020 yn ôl-weithredol.

Sicrhau tryloywder ac atebolrwydd

I gyd-fynd â'r taliadau cyntaf hyn, lansiwyd dangosfwrdd REACT-EU newydd ar Lwyfan Data Agored Cydlyniant y Comisiwn, i ddarparu gwybodaeth gyfoes ar ddefnyddio adnoddau REACT-EU ledled yr UE. Amlygir themâu trawsbynciol fel mesurau gwyrdd, digidol a phenodol ar gyfer addasu hinsawdd, yn ogystal â data ar feysydd buddsoddi penodol yn ôl cronfa. Rhoddwyd y dangosfwrdd ar waith i hwyluso mynediad at ddata cyhoeddus ac i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd.

Cefndir

Offeryn adfer dros dro yw NextGenerationEU o ryw € 800 biliwn mewn prisiau cyfredol i gefnogi adferiad Ewrop o'r pandemig coronafirws a helpu i adeiladu Ewrop wyrddach, fwy digidol a mwy gwydn. I ariannu NextGenerationEU, bydd y Comisiwn Ewropeaidd - ar ran yr UE - yn codi hyd at oddeutu € 800 biliwn o'r marchnadoedd cyfalaf rhwng nawr a diwedd 2026: € 407.5 biliwn ar gyfer grantiau (o dan RRF, REACT-EU a rhaglenni cyllideb eraill yr UE ); € 386 biliwn ar gyfer benthyciadau. Bydd hyn yn trosi i gyfrolau benthyca o oddeutu € 150 biliwn y flwyddyn ar gyfartaledd.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o gyllid ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) yn ystod 2021 a 2022 i raglenni polisi Cydlyniant. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

Mwy o wybodaeth

REACT-EU: Meithrin atgyweiriad argyfwng a gwytnwch ar y Llwyfan Data Agored

Cynllun adfer ar gyfer Ewrop

Datganiad i'r wasg: Cyhoeddiad cyntaf o dan NGEU

Press rhyddhau cynllun cyllido cyntaf y Comisiwn

Strategaeth ariannu arallgyfeirio Holi ac Ateb

Taflen Ffeithiau - NextGenerationEU - Strategaeth ariannu

UE fel gwefan benthyciwr

Rhwydwaith Deliwr Cynradd

@ElisaFerreiraEC

@JHahnEU

@EUinmyRegion     @EU_Social

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd