Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn codi € 10 biliwn pellach mewn trydydd bond llwyddiannus i gefnogi adferiad Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi € 10 biliwn arall i gefnogi adferiad Ewrop o'r argyfwng coronafirws a'i ganlyniadau, mewn trydydd bond NextGenerationEU ers dechrau'r rhaglen ganol mis Mehefin. Cyhoeddodd y Comisiwn fond 20 mlynedd yn ddyledus ar 4 Gorffennaf 2041, a groesawyd gan y farchnad gyda diddordeb cryf iawn, gyda llyfrau yn agos at € 100bn.

Diolch i'r gordanysgrifio bron i 10 gwaith - arddangosiad o'r diddordeb cryf parhaus gan fuddsoddwyr - mae'r Comisiwn wedi sicrhau amodau prisio ffafriol iawn, yn unol â pherfformiad cryf y rhaglen NextGenerationEU hyd yn hyn.

Roedd hwn yn drafodiad cyfran ddeuol, a chododd y Comisiwn € 5.25 biliwn pellach mewn benthyciad cefn-wrth-gefn 10 mlynedd a oedd yn ddyledus 22 Ebrill 2031 ar gyfer ei raglenni Mecanwaith Sefydlogi Ariannol Ewropeaidd (EFSM) a Chymorth Macro-Ariannol (MFA).

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Mae trydydd bond NextGenerationEU yn mynd â’r cyfanswm a godwyd ar gyfer NextGenerationEU i € 45bn mewn pedair wythnos. Mae hyn yn ddechrau calonogol iawn i raglen ariannu NextGenerationEU. Mae'n golygu bod y Comisiwn mewn sefyllfa dda i gefnogi'r holl daliadau NextGenerationEU a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau dros yr haf, a thrwy hynny gefnogi'r adferiad economaidd a chymdeithasol. "

Dyma'r trydydd trafodiad o dan raglen NextGenerationEU, yn dilyn y bond 20 mlynedd € 10bn a gyhoeddodd y Comisiwn ar 15 Mehefin 2021 a'r trafodiad cyfran ddeuol o € 15bn - a oedd yn cynnwys bond pum mlynedd € 9bn a bond € 6bn Bond 30 mlynedd - o 29 Mehefin.

Yn dilyn trafodiad heddiw (13 Gorffennaf), mae'r Comisiwn hyd yma wedi codi € 45bn o dan NextGenerationEU. Bydd yr arian nawr yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y taliadau cyntaf o dan NextGenerationEU, o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch ac amrywiol raglenni cyllideb yr UE. Mae'r y taliad cyntaf o dan NextGenerationEU eisoes wedi'i gynnal ddiwedd mis Mehefin, ac fe'i cynhaliwyd o dan raglen REACT-EU. Bydd y taliadau cyntaf o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yn dilyn maes o law, ar ôl i'r Cyngor gymeradwyo'r Cynlluniau Adfer a Gwydnwch cenedlaethol (mae 12 ohonynt eisoes wedi pasio'r cam hwn) a llofnod y cytundebau cyllido a / neu fenthyciad priodol gan aelod-wladwriaethau'r UE a'r Comisiwn Ewropeaidd.

hysbyseb

Mae'r trafodiad heddiw hefyd wedi codi € 5bn a fydd yn cael ei ddefnyddio i estyn cymorth ariannol a ddarperir i Bortiwgal ac Iwerddon yn sgil yr argyfwng dyled ariannol ac sofran. Codwyd € 250 miliwn arall i ariannu benthyciad i Jordan o dan y rhaglen Cymorth Ariannol Macro.

Erbyn diwedd 2021, mae'r Comisiwn yn disgwyl codi tua € 80bn mewn bondiau, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, yn unol â'r cynllun cyllido a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2021. Bydd union swm Bondiau'r UE a Biliau UE yn dibynnu ar yr union anghenion cyllido, a bydd y Comisiwn yn adolygu ei asesiad cychwynnol yn yr hydref. Yn y modd hwn, bydd y Comisiwn yn gallu ariannu, dros ail hanner y flwyddyn, yr holl grantiau a benthyciadau a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch, yn ogystal ag ymdrin ag anghenion polisïau'r UE sy'n derbyn cyllid NextGenerationEU.

Cefndir

Offeryn adfer dros dro yw NextGenerationEU o ryw € 800 biliwn mewn prisiau cyfredol i gefnogi adferiad Ewrop o'r pandemig coronafirws a helpu i adeiladu Ewrop wyrddach, fwy digidol a mwy gwydn.

I ariannu NextGenerationEU, bydd y Comisiwn - ar ran yr UE - yn codi o'r marchnadoedd cyfalaf hyd at oddeutu € 800bn rhwng nawr a diwedd-2026. Bydd € 421.1bn ar gael yn bennaf ar gyfer grantiau (o dan RRF a rhaglenni cyllideb eraill yr UE); € 385.8bn ar gyfer benthyciadau. Bydd hyn yn trosi i gyfrolau benthyca o oddeutu € 150bn y flwyddyn ar gyfartaledd.

O ystyried maint, amlder a chymhlethdod y gweithrediadau benthyca sydd o'i flaen, bydd y Comisiwn yn dilyn yr arferion gorau a ddefnyddir gan gyhoeddwyr mawr ac aml, ac yn gweithredu strategaeth ariannu amrywiol.

Mae'r strategaeth hon yn cyflwyno ystod amrywiol o offerynnau a thechnegau, gan fynd y tu hwnt i'r dull cefn wrth gefn y mae'r Comisiwn wedi'i ddefnyddio hyd yma i fenthyca o'r marchnadoedd, gan gynnwys yn fframwaith y rhaglen SURE. Dros y 40 mlynedd diwethaf, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi rhedeg sawl rhaglen fenthyca i gefnogi aelod-wladwriaethau'r UE a thrydydd gwledydd. Ariannwyd yr holl weithrediadau benthyca hyn yn ôl wrth gefn, yn bennaf trwy ddyroddi bondiau â syndiceiddio.

Adran dechnegol

Bond NextGenerationEU Mae'r bond 20 mlynedd yn cario cwpon o 0.45% a daeth ar gynnyrch ail-gynnig o 0.471% gan ddarparu lledaeniad o +7 bps i gyfnewidiadau canol, sy'n cyfateb i +53.1 bps dros y Bwndel 20 mlynedd sy'n ddyledus ym mis Gorffennaf. 2040. Roedd y llyfr archebion terfynol yn agos at € 100bn, a olygai fod y bond bron 10 gwaith wedi gordanysgrifio. Torrodd hyn record newydd, ar gyfer y llyfr archebion mwyaf erioed ar gyfer bond 20 mlynedd newydd. Bond EFSM / MFA Mae'r bond 10 mlynedd yn cario cwpon o 0% a daeth ar gynnyrch ail-gynnig o -0.043% gan ddarparu lledaeniad o -6 bps i gyfnewidiadau canol, sy'n cyfateb i 30.1 bps dros y Bwndel 10 mlynedd sy'n ddyledus ym mis Chwefror 2031 Roedd y llyfr archebion terfynol dros € 51bn, a olygai fod y bond hwn hefyd wedi ei or-danysgrifio bron i 10 gwaith. Cyd-reolwyr arweiniol y trafodiad hwn oedd Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citi a Commerzbank.

Mwy o wybodaeth

Datganiad i'r wasg bond NextGenerationEU cyntaf

Datganiad i'r wasg Cynllun cyllido cyntaf y Comisiwn

Strategaeth ariannu arallgyfeirio Holi ac Ateb

Taflen Ffeithiau - NextGenerationEU - Strategaeth ariannu

UE fel gwefan benthyciwr

Rhwydwaith Deliwr Cynradd

Cynllun adfer ar gyfer Ewrop

Y Comisiwn Ewropeaidd

€ 7 biliwn ar gyfer prosiectau seilwaith allweddol: Cysylltiadau ar goll a thrafnidiaeth werdd

cyhoeddwyd

on

Mae galwad am gynigion a lansiwyd o dan y rhaglen Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF) ar gyfer Trafnidiaeth yn sicrhau bod € 7 biliwn ar gael ar gyfer prosiectau seilwaith trafnidiaeth Ewropeaidd. Bydd mwyafrif y prosiectau a ariennir o dan yr alwad hon yn helpu i gynyddu cynaliadwyedd ein rhwydwaith trafnidiaeth gyffredinol, gan roi'r UE ar y trywydd iawn i gyflawni amcan Bargen Werdd Ewrop o dorri allyriadau trafnidiaeth 90% erbyn 2050.

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Rydym yn cynyddu arian yn aruthrol ar gyfer defnyddio seilwaith tanwydd amgen, i € 1.5 biliwn. Am y tro cyntaf, rydym hefyd yn cefnogi prosiectau fel bod ein rhwydweithiau trafnidiaeth traws-Ewropeaidd yn addas ar gyfer defnydd deuol amddiffyn sifil ac yn gwella symudedd milwrol ledled yr UE. Bydd prosiectau a ariannwyd o dan yr alwad ddoe yn cyfrannu at greu system drafnidiaeth amlfodd effeithlon a rhyng-gysylltiedig ar gyfer teithwyr a chludo nwyddau, a datblygu seilwaith i gefnogi dewisiadau symudedd mwy cynaliadwy. ”

Mae angen system drafnidiaeth amlfodd effeithlon a rhyng-gysylltiedig ar yr UE ar gyfer teithwyr a chludo nwyddau. Rhaid i hyn gynnwys rhwydwaith rheilffyrdd cyflym, fforddiadwy, seilwaith ail-wefru ac ail-lenwi toreithiog ar gyfer cerbydau allyriadau sero, a mwy o awtomeiddio er mwyn sicrhau mwy o effeithlonrwydd a diogelwch. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

REACT-EU: € 4.7 biliwn i gefnogi swyddi, sgiliau a'r bobl dlotaf yn yr Eidal

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 4.7 biliwn i'r Eidal o dan REACT-EU i annog ymateb y wlad i'r argyfwng coronafirws a chyfrannu at adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.ery. Mae'r cyllid newydd yn ganlyniad i addasu dwy raglen weithredol Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a'r Gronfa ar gyfer Cymorth Ewropeaidd i'r Mwyaf Amddifad (FEAD). Bydd rhaglen ESF genedlaethol yr Eidal 'Polisïau cyflogaeth weithredol' yn derbyn € 4.5bn i gefnogi cyflogaeth yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt fwyaf gan y pandemig.

Bydd yr arian ychwanegol yn cynyddu llogi pobl ifanc a menywod, yn caniatáu i weithwyr gymryd rhan mewn hyfforddiant a chefnogi gwasanaethau wedi'u teilwra ar gyfer ceiswyr gwaith. Yn ogystal, byddant yn helpu i amddiffyn swyddi mewn busnesau bach yn rhanbarthau Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sisili a Sardinia.

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth a Hawliau Cymdeithasol Nicolas Schmit: “Mae'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i helpu ei ddinasyddion i oresgyn argyfwng COVID-19. Bydd y cyllid newydd ar gyfer yr Eidal yn helpu i greu swyddi, yn enwedig i bobl ifanc a menywod, yn y rhanbarthau sydd fwyaf mewn angen. Mae buddsoddiadau mewn sgiliau yn flaenoriaeth arall ac maent yn hanfodol i feistroli'r trawsnewidiadau ecolegol a digidol. Rydym hefyd yn talu sylw arbennig i'r bobl fwyaf agored i niwed yn yr Eidal trwy gryfhau cyllid cymorth bwyd. "

hysbyseb

Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygio Elisa Ferreira (llun): “Mae rhanbarthau wrth wraidd adferiad Ewrop o’r pandemig. Rwy’n falch iawn bod aelod-wladwriaethau’n defnyddio cymorth brys yr Undeb i fynd i’r afael â’r pandemig a chychwyn adferiad cynaliadwy a chynhwysol ar gyfer y tymor hir. Bydd cyllid REACT-EU yn helpu Eidalwyr yn y rhanbarthau sydd wedi dioddef waethaf i wella o'r argyfwng a chreu'r sylfeini ar gyfer economi fodern sy'n edrych i'r dyfodol. Fel rhan o NextGenerationEU, mae REACT-EU yn darparu cyllid ychwanegol o € 50.6bn (am brisiau cyfredol) i raglenni polisi cydlyniant yn ystod 2021 a 2022 i gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig eu maint a theuluoedd incwm isel. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd