Cysylltu â ni

EU

EAPM: 'Pont' cynhadledd i iechyd gwell yn ystod Llywyddiaeth Slofenia'r UE, cofrestrwch nawr!

cyhoeddwyd

on

Cyfarchion, a dyma ni gyda diweddariad diweddaraf Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM). Cyn i ni fynd i mewn i'r hyn sydd wedi bod yn digwydd yn hwyr yn ystod yr amseroedd profi hyn (pun pun) dyma atgoffa cyflym fod cofrestriad ar agor ar gyfer ein cynhadledd rithwir Llywyddiaeth yr UE, a gynhelir ddydd Iau 1 Gorffennaf, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan.

Yn dwyn y teitl “Cynhadledd Pontio: Arloesi, Ymddiriedolaeth Gyhoeddus a Thystiolaeth: Cynhyrchu Aliniad i hwyluso Arloesi wedi'i bersonoli mewn Systemau Gofal Iechyd - Cofrestru'n Agored”, Mae'n gweithredu fel digwyddiad pontio rhwng Llywyddiaethau'r UE yn Portiwgal a Slofenia.

Ochr yn ochr â'n nifer o siaradwyr gwych, bydd mynychwyr yn dod o arbenigwyr blaenllaw ym maes meddygaeth wedi'i bersonoli - gan gynnwys cleifion, talwyr, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, ynghyd â diwydiant, gwyddoniaeth, y byd academaidd a'r maes ymchwil. Byddwn yn trafod, ar ryw adeg yn ystod y dydd, y rhan fwyaf neu'r cyfan o'r hyn y byddwn yn siarad amdano isod. Rhennir y gynhadledd yn bum sesiwn sy'n cwmpasu'r meysydd canlynol: 

  • Sesiwn 1: Cynhyrchu aliniad wrth reoleiddio Meddygaeth wedi'i Bersonoli: RWE ac Ymddiriedolaeth Dinasyddion
  • Sesiwn 2: Curo Canser y Prostad a Chanser yr Ysgyfaint - Rôl yr UE Curo Canser: Diweddaru Casgliadau Cyngor yr UE ar Sgrinio
  • Sesiwn 3: Llythrennedd Iechyd - Deall Perchnogaeth a Phreifatrwydd Data Genetig
  • Sesiwn 4: Diogelu Mynediad i Ddiagnosteg Moleciwlaidd Uwch

Bydd pob sesiwn yn cynnwys trafodaethau panel yn ogystal â sesiynau Holi ac Ateb i ganiatáu cyfranogiad gorau posibl yr holl gyfranogwyr, felly nawr yw'r amser i gofrestru, yma, a dadlwythwch eich agenda yma!

Llywyddiaeth iechyd

Ac mae'r gynhadledd sydd ar ddod yn cyd-fynd yn dda iawn â blaenoriaeth yr arlywyddiaeth Slofenia sy'n dod i mewn, sy'n gwestiwn iechyd i raddau helaeth, meddai E y wladU Llysgennad Iztok Jarc ar 10 Mehefin, yn siarad mewn digwyddiad a drefnwyd gan y Ganolfan Bolisi Ewropeaidd. Disgrifiodd y diplomydd yr arlywyddiaeth, a fydd yn dechrau ar ddechrau mis Gorffennaf, fel un “trosiannol”: pont i ddychwelyd i normalrwydd y gobeithir yn fawr amdano. Dywedodd Jarc mai'r gobaith yw cynnal nifer cynyddol o gyfarfodydd diplomyddol yn bersonol gan ddechrau ym mis Medi, yn enwedig rhai lefel uchel. 

De-'Luxe 'gofal iechyd

Mae Lwcsembwrg yn croesawu gweinidogion iechyd y bloc ar ddiwrnod dau o'r Cyngor Cyflogaeth, Polisi Cymdeithasol, Iechyd a Materion Defnyddwyr. I'w drafod yw tri phlanc deddfwriaethol yr undeb iechyd: Bydd diweddariad ar y cynnig i ddiwygio'r rheoliad sy'n sefydlu'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC), yn ogystal â'r cynnig ar fygythiadau trawsffiniol difrifol. i iechyd. Yn y cyfamser, mae Llywyddiaeth Portiwgal yn anelu at ddod i gonsensws y Cyngor yn ystod y cyfarfod ar reolau drafft i atgyfnerthu rôl Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. 

Mae gwell mynediad at feddyginiaethau o'r pwys mwyaf, priflythrennau'r UE i'w hannog o ganlyniad i gyfarfod gweinidogion Lwcsembwrg 

Mae angen i'r UE wneud mwy o waith i sicrhau mynediad at feddyginiaethau am bris teg trwy'r bloc, yn ôl testun drafft a ysgrifennwyd gan lysgenhadon yr UE. O ran tegwch a mynediad at ofal iechyd, gallai'r UE wneud yn well. Mae anghydraddoldebau o ran diagnosis a mynediad at gyffuriau a thriniaethau yn parhau; Nid yw dinasyddion Ewropeaidd i gyd yn elwa'n gyfartal o wasanaethau gofal iechyd cyffredinol. Yn ogystal â'r anghydraddoldebau hyn, gall un ychwanegu un arall: yr anghysondeb wrth ganfod a gwneud diagnosis yn ôl gwlad breswyl rhywun. Felly, mae cyfraddau goroesi canser yn aml yn waeth i gleifion yn nwyrain Ewrop na'r rhai sy'n cael eu trin yng ngorllewin Ewrop. Nid oes gan aelod-wladwriaethau'r un offer rheoli ar gael iddynt oherwydd nad ydynt yn elwa o'r un galluoedd buddsoddi. 

Yn hytrach na buddsoddi'n gynaliadwy mewn gwasanaethau a chyfleusterau yn y gymuned ac ailsefydlu cydraddoldeb mynediad at driniaeth a chanfod afiechydon yn gynnar, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn symud i fodel 'Ewrop iechyd digidol', gan ddibynnu ar ymgynghoriadau 'rhithwir', yn seiliedig ar ddull telefeddygaeth neu delesurgery. Ryan Reynolds eisiau dinistrio iechyd meddwl “Mae'r diwydiant pharma yn dod i'r amlwg yn enillydd yn y system gyfeiliornus hon, ond beth yw'r buddion i iechyd cyhoeddus Ewrop?” 

At hynny, rhwng 2000 a 2008, cynyddodd prinder meddyginiaethau 20 y cant, ac - yn ôl y Comisiwn Ewropeaidd ym mis Ebrill 2020 - roedd y rhain yn parhau i gynyddu. Yn Ffrainc, er enghraifft, mae ymyrraeth cyflenwad wedi treblu mewn tair blynedd yn unig. 

Mae mwy na hanner y meddyginiaethau sy'n brin ar gyfer canserau, afiechydon heintus ac anhwylderau niwrolegol fel epilepsi a chlefyd Parkinson. Sut allwn ni esbonio'r prinder hyn? Mae adleoli safleoedd cynhyrchu, yn enwedig cynhwysion actif, i wledydd y tu allan i Ewrop, wedi gwanhau ein sofraniaeth gofal iechyd. Ymhlith yr atebion a wnaed gan yr UE, mae'n hanfodol bod y cyfanwerthwyr yn darparu cadwyn ddosbarthu ddibynadwy, reoledig ar gyfer cynhyrchion fferyllol i'r fferyllfeydd. Fodd bynnag, rydym wedi gweld cynnydd mewn sianeli dosbarthu amgen ac uniongyrchol rhwng y diwydiant fferyllol a fferyllfeydd.

Canolbwyntiwch ar eich methiannau eich hun, nid y Comisiwn

Almaeneg ASE Peter Liese o'r Partythinks Pobl Ewropeaidd dylai unigolion ganolbwyntio ar eu methiannau eu hunain yn ystod y pandemig, yn hytrach na rhai'r Comisiwn. Disgwylir i Is-lywydd y Comisiwn Margaritis Schinas gyflwyno dogfen y Comisiwn ar wersi cynnar a ddysgwyd o'r pandemig. Cyfeiriodd Liese at ASE Beata Szydło, cyn-brif weinidog Gwlad Pwyl ac is-gadeirydd Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewropeaidd, fel enghraifft: “Beirniadodd y Comisiwn Ewropeaidd yn fawr, ond y gwir yw mai’r brif broblem yn y cytundeb prynu datblygedig hwn gyda chwmnïau brechlyn oedd bod rhai aelod-wladwriaethau, a yn eu plith yn amlwg iawn roedd llywodraeth Gwlad Pwyl, yn dadlau yn erbyn unrhyw gontract gyda BioNTech / Pfizer. ” 

Mae'r UE yn cynnig ymestyn y cynllun allforio brechlyn i fis Medi

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig ymestyn ei raglen awdurdodi allforio brechlyn dros dro am dri mis ychwanegol trwy fis Medi, yn ôl diplomyddion yr UE.  

Mae'r Comisiwn wedi penderfynu cefnogi amrywiol frechlynnau yn seiliedig ar asesiad gwyddonol cadarn, y dechnoleg a ddefnyddir, a'r gallu i gyflenwi'r UE gyfan. Mae datblygu brechlyn yn broses gymhleth a hir, sydd fel arfer yn cymryd tua 10 mlynedd. Gyda'r strategaeth brechlynnau, cefnogodd y Comisiwn ymdrechion a gwnaeth y datblygiad yn fwy effeithlon, gan arwain at ddosbarthu brechlynnau diogel ac effeithiol yn yr UE erbyn diwedd 2020. Roedd y cyflawniad hwn yn gofyn am gynnal treialon clinigol ochr yn ochr â buddsoddiadau mewn gallu cynhyrchu i allu. cynhyrchu miliynau o ddosau o frechlyn llwyddiannus. Mae gweithdrefnau awdurdodi a safonau diogelwch llym a chadarn yn cael eu parchu bob amser.

Disgwylir i ddiplomyddion yr UE bleidleisio ar gynnig y Comisiwn ddydd Gwener yma (18 Mehefin).

A sefydliadau'r UE i gael bil seiber ...

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn “paratoi cynnig ar gyfer seiberddiogelwch ar gyfer sefydliadau, cyrff ac asiantaethau’r UE, y mae disgwyl iddo ym mis Hydref eleni,” meddai’r Comisiynydd Gweinyddiaeth Johannes Hahn wrth ASEau yn gynharach yr wythnos hon. Byddai bil o'r fath yn trwsio twll yng Nghyfarwyddeb NIS2 arfaethedig y Comisiwn ar gyfer seiberddiogelwch mewn sectorau critigol, fel gofal iechyd.

A dyna'r cyfan o EAPM am y tro - mwynhewch eich dechrau i'r wythnos, a pheidiwch ag anghofio, nawr yw'r amser i gofrestru ar gyfer ein cynhadledd sydd i ddod ar 1 Gorffennaf yma, a dadlwythwch eich agenda yma. Cael wythnos wych

Gweriniaeth Tsiec

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Tsiecia € 7 biliwn

cyhoeddwyd

on

Heddiw (19 Gorffennaf) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Mae hwn yn gam pwysig tuag at yr UE yn talu € 7 biliwn mewn grantiau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Bydd yn chwarae rhan allweddol wrth helpu Tsiecia i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Mae'r cynllun Tsiec yn rhan o ymateb cydgysylltiedig digynsail yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i'r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl.

Asesodd y Comisiwn gynllun Tsiecia yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd dadansoddiad y Comisiwn, yn benodol, a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodwyd yng nghynllun Tsiec yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol.

Sicrhau trosglwyddiad gwyrdd a digidol Tsiec  

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Tsiecia yn canfod ei fod yn neilltuo 42% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd. Mae'r cynllun yn cynnwys buddsoddiadau mewn ynni adnewyddadwy, moderneiddio rhwydweithiau dosbarthu gwres ardal, amnewid boeleri glo a gwella effeithlonrwydd ynni adeiladau preswyl a chyhoeddus. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau ar gyfer amddiffyn natur a rheoli dŵr ynghyd â buddsoddiad mewn symudedd cynaliadwy.

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Tsiecia yn canfod ei fod yn neilltuo 22% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi'r trawsnewidiad digidol. Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer buddsoddiadau mewn seilwaith digidol, digideiddio gweinyddiaeth gyhoeddus, gan gynnwys meysydd iechyd, cyfiawnder a gweinyddu trwyddedau adeiladu. Mae'n hyrwyddo digideiddio busnesau a phrosiectau digidol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau i wella sgiliau digidol ar bob lefel, fel rhan o'r system addysg a thrwy raglenni uwchsgilio ac ailsgilio pwrpasol.

Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol Tsiec

Mae'r Comisiwn o'r farn bod cynllun Tsiecia yn mynd i'r afael yn effeithiol â'r cyfan neu is-set sylweddol o'r heriau economaidd a chymdeithasol a amlinellir yn yr argymhellion gwlad-benodol a gyfeiriwyd at Tsiecia gan y Cyngor yn y Semester Ewropeaidd yn 2019 ac yn 2020.

Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer mesurau i fynd i'r afael â'r angen am fuddsoddiad mewn effeithlonrwydd ynni a ffynonellau ynni adnewyddadwy, trafnidiaeth gynaliadwy a seilwaith digidol. Nod sawl mesur yw mynd i'r afael â'r angen i feithrin sgiliau digidol, gwella ansawdd a chynhwysiant addysg, a chynyddu argaeledd cyfleusterau gofal plant. Mae'r cynllun hefyd yn darparu ar gyfer gwella'r amgylchedd busnes, yn bennaf trwy fesurau e-lywodraeth helaeth, diwygio'r gweithdrefnau o roi trwyddedau adeiladu a mesurau gwrth-lygredd. Bydd heriau ym maes Ymchwil a Datblygu yn cael eu gwella trwy fuddsoddiad sydd â'r nod o gryfhau cydweithrediad cyhoeddus-preifat a chefnogaeth ariannol ac anariannol i gwmnïau arloesol.

Mae'r cynllun yn cynrychioli ymateb cynhwysfawr a chytbwys digonol i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Tsiec, a thrwy hynny gyfrannu'n briodol at bob un o'r chwe philer y cyfeirir atynt yn y Rheoliad RRF.

Cefnogi buddsoddiadau blaenllaw a phrosiectau diwygio

Mae'r cynllun Tsiec yn cynnig prosiectau ym mhob un o saith ardal flaenllaw Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol sy'n mynd i'r afael â materion sy'n gyffredin i bob aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiad deublyg. Er enghraifft, mae Tsiecia wedi cynnig € 1.4bn i gefnogi adnewyddu effeithlonrwydd ynni adeiladau a € 500 miliwn i hybu sgiliau digidol trwy addysg a buddsoddiadau mewn rhaglenni uwchsgilio ac ailsgilio ar gyfer y gweithlu cyfan.  

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod nad oes unrhyw fesur a gynhwysir yn y cynllun yn gwneud unrhyw niwed sylweddol i'r amgylchedd, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF.

Mae'r trefniadau a gynigir yn y cynllun adfer a gwytnwch mewn perthynas â systemau rheoli yn ddigonol i atal, canfod a chywiro llygredd, twyll a gwrthdaro buddiannau sy'n ymwneud â defnyddio cronfeydd. Disgwylir i'r trefniadau hefyd osgoi cyllid dwbl i bob pwrpas o dan y Rheoliad hwnnw a rhaglenni eraill yr Undeb. Ategir y systemau rheoli hyn gan fesurau archwilio a rheoli ychwanegol sydd wedi'u cynnwys yng nghynnig y Comisiwn ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor fel cerrig milltir. Rhaid cyflawni'r cerrig milltir hyn cyn i Tsiecia gyflwyno ei chais am daliad cyntaf i'r Comisiwn.

Dywedodd yr Arlywydd Ursula von der Leyen: “Heddiw, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu rhoi ei olau gwyrdd i gynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Bydd y cynllun hwn yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi symudiad tuag at ddyfodol mwy gwyrdd a mwy digidol i Tsiecia. Mae mesurau sy'n gwella effeithlonrwydd ynni, yn digideiddio gweinyddiaeth gyhoeddus ac yn atal camddefnyddio arian cyhoeddus yn unol ag amcanion NextGenerationEU yn union. Rwyf hefyd yn croesawu’r pwyslais cryf y mae’r cynllun yn ei roi ar gryfhau gwytnwch system gofal iechyd Tsiec i’w baratoi ar gyfer heriau yn y dyfodol. Byddwn yn sefyll gyda chi bob cam o'r ffordd i sicrhau bod y cynllun yn cael ei weithredu'n llawn.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Bydd cynllun adferiad a gwytnwch Tsiec yn rhoi hwb cryf i ymdrechion y wlad i fynd yn ôl ar ôl i’r sioc economaidd achosi’r pandemig. Bydd y € 7bn yng nghronfeydd NextGenerationEU a fydd yn llifo i Tsiecia dros y pum mlynedd nesaf yn cefnogi rhaglen eang o ddiwygiadau a buddsoddiadau i adeiladu economi fwy cynaliadwy a chystadleuol. Maent yn cynnwys buddsoddiadau sylweddol iawn mewn adnewyddu adeiladau, ynni glân a symudedd cynaliadwy, ynghyd â mesurau i hybu seilwaith a sgiliau digidol a digideiddio gwasanaethau cyhoeddus. Bydd yr amgylchedd busnes yn elwa o hyrwyddo mesurau e-lywodraeth a gwrth-lygredd. Bydd y cynllun hefyd yn cefnogi gwelliannau mewn gofal iechyd, gan gynnwys gofal atal canser ac adferiad wedi'i atgyfnerthu. "

Y camau nesaf

Heddiw mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor i ddarparu € 7bn mewn grantiau i Tsiecia o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn.

Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer talu € 910m i Tsiecia cyn ei ariannu. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd i Tsiecia.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Bydd y cynllun hwn yn rhoi Tsiecia ar y llwybr i adferiad ac yn hybu ei dwf economaidd wrth i Ewrop baratoi ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Mae Tsiecia yn bwriadu buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy a thrafnidiaeth gynaliadwy, wrth wella effeithlonrwydd ynni adeiladau. Ei nod yw cyflwyno mwy o gysylltedd digidol ledled y wlad, hyrwyddo addysg a sgiliau digidol, a digideiddio llawer o'i wasanaethau cyhoeddus. Ac mae'n rhoi ffocws i'w groesawu ar wella'r amgylchedd busnes a'r system gyfiawnder, wedi'i ategu gan fesurau i ymladd yn erbyn llygredd a hyrwyddo e-lywodraeth - i gyd mewn ymateb cytbwys i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Tsiec. Ar ôl ei roi ar waith yn iawn, bydd y cynllun hwn yn helpu i roi Tsiecia ar sylfaen gadarn ar gyfer y dyfodol. ”

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym Mhenderfyniad Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau. 

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Tsiec

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac atebion

Ftaflen act ar gynllun adfer a gwytnwch Tsiec

Cynnig ar gyfer Cyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Tsiecia

Atodiad i'r Cynnig am Gyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Tsiecia

Dogfen gweithio staff sy'n cyd-fynd â'r cynnig am Benderfyniad Gweithredu'r Cyngor

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae doll marwolaeth yn codi i 170 yn llifogydd yr Almaen a Gwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Cododd y doll marwolaeth mewn llifogydd dinistriol yng ngorllewin yr Almaen a Gwlad Belg io leiaf 170 ddydd Sadwrn (17 Gorffennaf) ar ôl i afonydd byrstio a fflach-lifogydd yr wythnos hon gwympo tai a rhwygo ffyrdd a llinellau pŵer, ysgrifennu Petra Wischgoll,
David Sahl, Matthias Inverardi yn Duesseldorf, Philip Blenkinsop ym Mrwsel, Christoph Steitz yn Frankfurt a Bart Meijer yn Amsterdam.

Bu farw tua 143 o bobl yn y llifogydd yn nhrychineb naturiol gwaethaf yr Almaen mewn mwy na hanner canrif. Roedd hynny’n cynnwys tua 98 yn ardal Ahrweiler i’r de o Cologne, yn ôl yr heddlu.

Roedd cannoedd o bobl yn dal ar goll neu'n anghyraeddadwy gan fod sawl ardal yn anhygyrch oherwydd lefelau dŵr uchel tra bod cyfathrebu mewn rhai lleoedd yn dal i fod i lawr.

Trigolion a pherchnogion busnes brwydro i godi'r darnau mewn trefi cytew.

"Mae popeth wedi'i ddinistrio'n llwyr. Nid ydych chi'n adnabod y golygfeydd," meddai Michael Lang, perchennog siop win yn nhref Bad Neuenahr-Ahrweiler yn Ahrweiler, gan ymladd yn ôl dagrau.

Ymwelodd Arlywydd yr Almaen Frank-Walter Steinmeier ag Erftstadt yn nhalaith Gogledd Rhine-Westphalia, lle lladdodd y drychineb o leiaf 45 o bobl.

"Rydyn ni'n galaru gyda'r rhai sydd wedi colli ffrindiau, cydnabod, aelodau'r teulu," meddai. "Mae eu tynged yn rhwygo ein calonnau ar wahân."

Cafodd tua 700 o drigolion eu symud yn hwyr ddydd Gwener ar ôl i argae dorri yn nhref Wassenberg ger Cologne, meddai awdurdodau.

Ond dywedodd maer Wassenberg, Marcel Maurer, fod lefelau dŵr wedi bod yn sefydlogi ers y nos. "Mae'n rhy gynnar i roi'r cwbl yn glir ond rydyn ni'n obeithiol iawn," meddai.

Fodd bynnag, roedd argae Steinbachtal yng ngorllewin yr Almaen yn parhau i fod mewn perygl o dorri, meddai awdurdodau ar ôl i ryw 4,500 o bobl gael eu symud o gartrefi i lawr yr afon.

Dywedodd Steinmeier y byddai'n cymryd wythnosau cyn y gellid asesu'r difrod llawn, y disgwylir iddo ofyn am sawl biliynau o ewros mewn cronfeydd ailadeiladu.

Dywedodd Armin Laschet, premier gwladwriaethol Gogledd Rhine-Westphalia ac ymgeisydd y blaid CDU sy’n rheoli yn etholiad cyffredinol mis Medi, y byddai’n siarad â’r Gweinidog Cyllid Olaf Scholz yn y dyddiau nesaf am gymorth ariannol.

Roedd disgwyl i’r Canghellor Angela Merkel deithio ddydd Sul i Rhineland Palatinate, y wladwriaeth sy’n gartref i bentref dinistriol Schuld.

Mae aelodau o luoedd Bundeswehr, wedi'u hamgylchynu gan geir rhannol o dan y dŵr, yn rhydio trwy'r dŵr llifogydd yn dilyn glawiad trwm yn Erftstadt-Blessem, yr Almaen, Gorffennaf 17, 2021. REUTERS / Thilo Schmuelgen
Mae aelodau tîm achub Awstria yn defnyddio eu cychod wrth iddynt fynd trwy ardal y mae llifogydd yn effeithio arni, yn dilyn glawiad trwm, yn Pepinster, Gwlad Belg, Gorffennaf 16, 2021. REUTERS / Yves Herman

Yng Ngwlad Belg, cododd y doll marwolaeth i 27, yn ôl y ganolfan argyfwng genedlaethol, sy’n cydlynu’r ymgyrch rhyddhad yno.

Ychwanegodd fod 103 o bobl "ar goll neu'n anghyraeddadwy". Roedd rhai yn debygol o fod yn anghyraeddadwy oherwydd na allent ail-wefru ffonau symudol neu eu bod yn yr ysbyty heb bapurau adnabod, meddai'r ganolfan.

Dros y dyddiau diwethaf mae'r llifogydd, sydd wedi taro taleithiau Almaeneg Rhineland Palatinate a Gogledd Rhine-Westphalia a dwyrain Gwlad Belg yn bennaf, wedi torri cymunedau cyfan rhag pŵer a chyfathrebu.

RWE (RWEG.DE)Dywedodd cynhyrchydd pŵer mwyaf yr Almaen, ddydd Sadwrn, effeithiwyd yn aruthrol ar ei fwynglawdd agored yn Inden a gwaith pŵer glo Weisweiler, gan ychwanegu bod y planhigyn yn rhedeg ar gapasiti is ar ôl i'r sefyllfa sefydlogi.

Yn nhaleithiau de Gwlad Belg, Lwcsembwrg a Namur, rhuthrodd awdurdodau i gyflenwi dŵr yfed i aelwydydd.

Gostyngodd lefelau dŵr llifogydd yn araf yn y rhannau a gafodd eu taro waethaf yng Ngwlad Belg, gan ganiatáu i breswylwyr ddidoli eiddo a ddifrodwyd. Ymwelodd y Prif Weinidog Alexander De Croo ac Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen â rhai ardaloedd brynhawn Sadwrn.

Cyhoeddodd gweithredwr rhwydwaith rheilffyrdd Gwlad Belg, Infrabel, gynlluniau i atgyweirio llinellau, a byddai rhai ohonynt yn ôl mewn gwasanaeth ar ddiwedd mis Awst yn unig.

Roedd gwasanaethau brys yn yr Iseldiroedd hefyd yn wyliadwrus iawn wrth i afonydd oedd yn gorlifo fygwth trefi a phentrefi ledled talaith ddeheuol Limburg.

Mae degau o filoedd o drigolion y rhanbarth wedi cael eu gwagio yn ystod y ddau ddiwrnod diwethaf gweithiodd milwyr, brigadau tân a gwirfoddolwyr yn wyllt trwy gydol nos Wener (16 Gorffennaf) i orfodi clawdd ac atal llifogydd.

Hyd yn hyn mae'r Iseldiroedd wedi dianc rhag trychineb ar raddfa ei chymdogion, ac o fore Sadwrn ni adroddwyd am unrhyw anafusion.

Mae gwyddonwyr wedi dweud ers amser maith y bydd newid yn yr hinsawdd yn arwain at orlifiadau trymach. Ond bydd penderfynu ar ei rôl yn y rhaeadrau didostur hyn yn cymryd o leiaf sawl wythnos i ymchwilio, meddai gwyddonwyr ddydd Gwener.

Parhau Darllen

Gweriniaeth Tsiec

NextGenerationEU: Arlywydd von der Leyen yn Tsiecia i gyflwyno asesiad y Comisiwn o'r cynllun adfer cenedlaethol

cyhoeddwyd

on

Heddiw (19 Gorffennaf), Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen (Yn y llun) bydd yn Tsiecia i gyflwyno asesiad y Comisiwn ar y cynllun adfer a gwytnwch cenedlaethol o dan NextGenerationEU. Fore Llun, bydd yr Arlywydd von der Leyen yn teithio i Prague i gwrdd â'r Prif Weinidog Andrej Babiš, ynghyd â'r Is-lywydd Věra Jourová. Bydd hefyd yn ymweld ag Prague State Opera ac Opera'r Wladwriaeth a'r Amgueddfa Genedlaethol, ac yn trafod buddsoddiadau mewn effeithlonrwydd ynni. 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd