Cysylltu â ni

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

EAPM: Yr angen am newid - UE i'r amlwg ar ganser, llywodraethu data a HTA

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ail ddiweddariad yr wythnos Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM), lle rydyn ni'n trafod yr ystod o senarios iechyd cyhoeddus nawr. Mae'r gwelliant dramatig yn iechyd dinasyddion Ewrop dros y ddwy ganrif ddiwethaf wedi trawsnewid y cyfandir a bywydau'r bobl sy'n byw ynddo. Ond a yw Ewrop yn gallu bachu’r buddion newydd y gallai gwyddoniaeth, technoleg a phenderfyniadau polisi cyhoeddus blaengar eu rhoi i genedlaethau Ewropeaidd heddiw a chenedlaethau’r dyfodol yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan neu a yw'n colli'r ewyllys a'r gallu i amgyffred ffrwyth cynnydd?

Yr ateb: Ydy, mae llunwyr polisi'r UE yn cymryd camau ymlaen gydag iechyd - mae EAPM yn ymgysylltu

Fel yr adlewyrchir yn COVID 19, yn sicr nid yw ei wyddoniaeth a'i dechnoleg. Mae gan weithwyr proffesiynol gofal iechyd ymdeimlad pwerus o ymroddiad o hyd. Ac mae ymchwil a diwydiant yn gweithredu ar rythm digynsail o uchel. Yr hyn sydd ar goll o'r llun yw gweledigaeth drosfwaol o sut i - neu hyd yn oed a ddylid - manteisio ar yr holl botensial hwnnw.

hysbyseb

Roedd y materion allweddol y mae EAPM wedi ymgysylltu â nhw yr wythnos hon ac yn ystod y misoedd diwethaf yn ymwneud â materion data iechyd, HTA a chanser, sy'n adeiladu ar ein cynhadledd ar 1 Gorffennaf, a Gofod Data Iechyd yr UE y mae EAPM wedi'i hyrwyddo dros y blynyddoedd diwethaf. 

Mae EAPM wedi bod yn ymgysylltu'n weithredol â nifer o wleidyddion Ewropeaidd o bob rhan o'r sbectrwm gwleidyddol yn Senedd Ewrop, megis gan y Pwyllgor Iechyd a phwyllgor ITRE, ynghylch canser a choflenni gofod Data Iechyd yr UE.

Mor ddiweddar â'r prynhawn yma (16 Gorffennaf) a dyna pam y diweddariad diweddarach, pleidleisiodd chwe deg chwech o ASEau o blaid gyda chwech yn ymatal i fabwysiadu'r adroddiad drafft ar fil data'r UE. Cawsant hefyd fandad i drafod gyda'r Cyngor.   

Dyma'r bil cyntaf a gyflwynwyd fel rhan o strategaeth ddata'r UE sy'n anelu at feithrin cyfnewid data yn y bloc a thu hwnt. Yn ôl y rapporteur ASE ASE Angelika Niebler datganiad. “Y weledigaeth yw 'Schengen ar gyfer data', lle gall data gylchredeg heb rwystrau ac yn unol â rheolau Ewropeaidd."

hysbyseb

Mwy am hyn isod…. 

Mae pwyllgor iechyd y Senedd yn pleidleisio trwy adroddiad bygythiadau iechyd 

Mae Pwyllgor Senedd Ewrop ar yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd (ENVI) wedi cefnogi adroddiad drafft ar sut i fynd i’r afael â bygythiadau iechyd trawsffiniol. 

Pasiwyd y bleidlais gyda 67 o blaid, 10 yn erbyn ac un yn ymatal. 

Yr adroddiad, a ysgrifennwyd gan ASE Ffrengig Véronique Trillet-Lenoir o Renew Europe, yn nodi safbwynt y Senedd mewn trafodaethau ynghylch cynnig y Comisiwn i gryfhau pwerau ymateb i argyfwng iechyd ym Mrwsel, un o'r tri chynnig deddfwriaethol “undeb iechyd”. 

Mae angen ei gadarnhau yn y cyfarfod llawn o hyd. Disgwylir i driolegau ddechrau yn y cwymp. Byddai'r cynnig yn creu argyfwng iechyd yr UE a chynllun parodrwydd pandemig ac yn galw am argymhellion ar gyfer cynlluniau cenedlaethol y byddai asiantaethau'r UE yn eu hadolygu. Byddai hefyd yn cryfhau monitro bygythiadau afiechyd posibl trwy gasglu gwybodaeth yn well ac yn creu rheolau ar gyfer sbarduno ymatebion pan fydd sefyllfa frys yn yr UE yn cael ei galw. 

Mae ASEau yn cefnogi Cynllun Canser yr UE 'uchelgeisiol' 

I "gefnogi, cydlynu ac ategu ymdrechion aelod-wladwriaethau i leihau'r dioddefaint a achosir gan ganser", dyna'r gobaith a fynegwyd gan Gynllun Canser yr UE, a'r gweithredu pendant hwnnw ar lefel yr UE - y cyntaf o'i fath ers dechrau'r 1990au. - gall helpu i atal y cynnydd a ragwelir o 24% mewn marwolaethau canser erbyn 2035. 

Byddai heic o'r fath yn golygu mai'r afiechyd fyddai'r prif laddwr yn yr UE. 

Mae strôc eang y cynllun yn unol â drafft blaenorol sy'n dyddio'n ôl i fis Rhagfyr y gwnaeth EAPM ymgysylltu ag ef bryd hynny hefyd. Mae pwysigrwydd meddygaeth wedi'i bersonoli wedi'i uwchraddio yn y testun olaf, gyda bron i ddwy dudalen wedi'u neilltuo i'r pwnc. Mae'r cynllun yn cynnig rhaglen yn 2023, a ariennir trwy Horizon Europe, i nodi "blaenoriaethau ar gyfer ymchwil ac addysg mewn meddygaeth wedi'i phersonoli". 

O'r diwedd bargen Asesu Technoleg Iechyd ...

Ar ôl sawl blwyddyn, mae Ewrop wedi cyrraedd bargen nodedig i gynnal asesiadau technoleg iechyd (HTA) ar gynhyrchion newydd ar gyfer y bloc. Offeryn wedi'i seilio ar ymchwil yw HTA i gefnogi gwneud penderfyniadau ym maes gofal iechyd. Mae'n gweithio trwy asesu gwerth ychwanegol technolegau iechyd newydd neu bresennol - meddyginiaethau, dyfeisiau meddygol ac offer diagnostig, gweithdrefnau llawfeddygol, yn ogystal â mesurau ar gyfer atal, diagnosis neu driniaeth afiechyd - o'i gymharu â thechnolegau iechyd eraill. Yn ôl y ddeddfwriaeth arfaethedig, bydd aelod-wladwriaethau’n cydweithredu ar lefel yr UE ar asesiadau clinigol ar y cyd ac ymgynghoriadau gwyddonol ar y cyd ar dechnolegau iechyd. 

Mae'r ddeddfwriaeth newydd yn galw am greu 'Grŵp Cydlynu Aelod-wladwriaethau', gyda phob gwlad yn cael ei chynrychioli. Bydd yr ymgymeriad cydweithredol yn darparu gwybodaeth wyddonol werthfawr i awdurdodau iechyd gwladol o ran penderfyniadau ynghylch prisio ac ad-dalu am dechnoleg iechyd, nododd y Cyngor. 

Rheoleiddio data wrth symud ymlaen - yn ôl at fater hanfodol o ymddiriedaeth y cyhoedd

Mae rhai arwyddion bod pandemig COVID-19 wedi ysgogi pobl i ailfeddwl am eu hagweddau tuag at rannu data personol pan gaiff ei ddefnyddio i reoli iechyd y cyhoedd a darparu gwasanaethau a seilwaith hanfodol. Gallai mwy o barodrwydd i ddarparu data personol agor cyfleoedd newydd ac ewyllys wleidyddol i gyflymu gweithrediad y ddinas glyfar - strategaeth cynllunio trefol sy'n harneisio technoleg, deallusrwydd artiffisial a dadansoddeg data i redeg dinasoedd yn fwy effeithlon a chynaliadwy.

Ond er y gallai'r rhagolygon ynghylch data personol fod wedi newid, mae cryn dipyn i'w wneud eto i sicrhau cyfranogiad cyffredinol gan yr holl ddinasyddion, y bydd ei angen er mwyn gwireddu potensial dinasoedd craff yn llawn. 

Mae llawer yn parhau i fod yn dawedog ynglŷn â sicrhau bod eu manylion personol ar gael i'w dadansoddi. Mewn arolwg byd-eang manwl diweddar gan White & Case o fwy na 50 o uwch weithwyr proffesiynol a buddsoddwyr yn gweithio yn y ddinas glyfar, rhannwyd barn bron i lawr y canol. 

Mae rhai Dywedodd 40% o'r ymatebwyr maent yn gyffyrddus â rhannu / caniatáu mynediad at ddata personol at ddibenion datblygu / gwella technoleg dinas glyfar, gyda 40% yn dweud nid ydynt yn gyffyrddus yn gwneud hynny a 20% heb benderfynu. 

Canfu'r arolwg hynny hefyd 42% dywedodd y byddent yn barod i dderbyn llai o breifatrwydd ar gyfer gwasanaethau gwell, yn erbyn traean a ddywedodd na fyddent, gyda 24 y cant heb benderfynu. Mae arwyddion bod y pandemig wedi ysgogi pobl i ailfeddwl am eu hagweddau tuag at rannu data personol. 

Mae sicrhau mynediad at lawer iawn o ddata personol gan drigolion y ddinas, a bod â fframwaith clir ar waith i'w ddefnyddio, yng nghanol llawer o brosiectau dinasoedd craff. Mae dinasoedd craff yn dibynnu ar gasglu a dadansoddi data torfol gan ddinasyddion, eu dyfeisiau, synwyryddion trefol a chyfleustodau y gellir eu defnyddio i reoli traffig, rhwydweithiau trafnidiaeth, a chyflenwad pŵer a gwasanaethau cyhoeddus yn fwy effeithlon. 

Gofal iechyd trawsffiniol cryfach

Mabwysiadodd ASEau Ewropeaidd ar y pwyllgor iechyd seneddol set o reolau gwell i ganiatáu i'r bloc ymateb yn gyflymach ac yn fwy effeithiol i fygythiadau iechyd trawsffiniol ddydd Mawrth (13 Gorffennaf). 

Mae hynny'n cynnwys yr UE yn lleihau ei ddibyniaeth ar Sefydliad Iechyd y Byd wrth ddatgan pandemig. “Rydyn ni eisiau gallu datgan ein hargyfyngau iechyd ein hunain, os oes angen,” meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy’n gyfrifol am yr Economi a’r Amgylchedd a’r coflen hon. “Os oes angen i Ewrop weithredu, rhaid i ni beidio ag oedi mesurau ac aros am Sefydliad Iechyd y Byd.” Roedd mesurau eraill a fabwysiadwyd gan ENVI yn cynnwys gwneud cynllunio trawsffiniol a hyfforddiant staff yn orfodol; symleiddio caffael cynhyrchion iechyd ar y cyd; a gwarantu gofal iechyd parhaus ar gyfer afiechydon eraill. 

Newyddion drwg ar y diwedd: ECDC - Mae achosion coronafirws newydd yn esgyn yn yr UE

Mae'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) yn annog dinasyddion yr UE i gael eu brechu ac i gadw at y nifer o ddosau a argymhellir. Mae hyn yn arbennig o bwysig gan ystyried lledaeniad yr amrywiad Delta o SARS-CoV-2, yr angen i amddiffyn dinasyddion, yn enwedig y rhai sydd mewn perygl o gael COVID-19 difrifol, a'r awydd i agor ein cymdeithasau ac ymlacio cyfyngiadau. 

Roedd gwyliau Ewropeaidd wedi gobeithio y byddai haf hemisffer gogleddol eleni yn gweld symudiad dirwystr ac yn rhydd o gyfyngiadau teithio i raddau helaeth, ond mae gwledydd ledled de Ewrop bellach yn sgrialu i ail-osod cyrbau pandemig yng nghanol larwm mewn achosion cynyddol o'r amrywiad delta, straen coronafirws heintus iawn ei ganfod gyntaf yn India. Roedd Sbaen, Portiwgal, Gwlad Groeg, Cyprus a Malta ymhlith y gwledydd cyntaf i ddechrau ailagor yn gynharach eleni ond nawr maen nhw'n tynhau cyfyngiadau mynediad ar wylwyr nad ydyn nhw wedi derbyn y ddau bigiad. 

Mae cyfyngiadau a gyhoeddwyd yn sydyn hefyd yn ychwanegu at y gwae i ddiwydiannau cwmnïau hedfan, twristiaeth a lletygarwch y cyfandir. Roeddent wedi bod yn sicrhau gobeithion adlam busnes cryf yr ychydig fisoedd nesaf, digon i ddechrau atgyweirio'r difrod economaidd difrifol y mae'r pandemig wedi'i achosi iddynt.  

Mae hynny i gyd gan EAPM am y tro - peidiwch ag anghofio edrych ar ein hadroddiad ar ein rhith-gynhadledd ddiweddaraf ar gael yma, a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw'n ddiogel ac yn iach a chael penwythnos rhagorol, gwelwch chi'r wythnos nesaf.

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

EAPM: 'Gwerth' mewn gofal iechyd - pwy sy'n penderfynu? Ford Gron Oncoleg EAPM, cofrestrwch nawr!

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM) - gyda dim ond tridiau ar ôl, mae eich cyfle olaf yma i gofrestru ar gyfer y digwyddiad EAPM sydd ar ddod ddydd Gwener yma, 17 Medi, 'Yr angen am newid: Diffinio'r ecosystem gofal iechyd i bennu gwerth 'a fydd yn digwydd yn ystod Cyngres ESMO, manylion isod, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Cyfrifoldeb am ffurfio polisi

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng 8h30–16h CET ddydd Gwener; dyma y dolen i gofrestru a dyma y dolen i'r agenda

hysbyseb

Bydd y gynhadledd yn ystyried y ffaith bod darganfyddiadau newydd - a gynhyrchir o ddealltwriaeth ddyfnach o'r genom dynol - yn gyrru newid paradeim mewn meddygaeth o ddull un maint i bawb i un sydd wedi'i bersonoli a'i dargedu at yr unigolyn.

Mae'r newid hwn yn dod yn ei flaen yn gyflym mewn oncoleg ond mae'n arafach mewn meysydd eraill. Ac, er bod yna lawer o rwystrau i arloesi mewn ymarfer clinigol - gan gynnwys mynediad i'r farchnad, heriau gwyddonol a / neu reoleiddiol - yr her fwyaf ar draws y system gofal iechyd yw'r materion sy'n gysylltiedig â diagnosis cynnar, gwerth a data.

Y gwahanol syniadau am yr hyn yw 'gwerth'mewn meddygaeth fodern yn bwnc llosg i'w drafod yn Ewrop a thu hwnt. 

Sut ydyn ni'n ei ddiffinio? Sut ydyn ni'n mesur bywyd dynol - neu ansawdd bywyd - yn erbyn cost triniaeth? Ydyn ni'n barnu cyfraniad yr unigolyn, yn ariannol ac fel arall, i gymdeithas a'i bwyso yn erbyn pris? A beth am y materion moesol sy'n gysylltiedig â dyfarniadau o'r fath? A phwy fyddai eisiau eu gwneud?

hysbyseb

Byddai'r rhan fwyaf ohonom yn gweld bod frawychus, annheg ac annynol. Eto mae'n digwydd mewn ystyr eang.

Yn anffodus, gyda phoblogaeth sy'n heneiddio o 500 miliwn o ddinasyddion, ni fu gofal iechyd yn yr UE erioed yn ddrytach. Mae pobl yn byw yn hirach a byddant, yn y rhan fwyaf o achosion, yn cael eu trin am nid yn unig un afiechyd ond sawl anhwylder yn ystod eu hoes. Mae'n gyfyng-gyngor, ac ni fydd yn diflannu.

Er mwyn deall 'gwerth' rhaid i un cyntaf, wrth gwrs, yn deall triniaeth, yn ogystal ag unrhyw opsiynau triniaeth eraill, ac yn ystyried yr hyn y gall ei (neu maent) yn darparu.

Bydd gan gleifion, pan fyddant yn deall eu hopsiynau, eu barn eu hunain ar yr hyn sy'n werth, yn dibynnu ar eu hamgylchiadau - “A fyddaf yn gwella? A fyddaf yn byw yn hirach? A fydd ansawdd fy mywyd yn gwella? Beth yw'r sgîl-effeithiau? ”. `

Talwyr, nid yw'n syndod, pan fyddant yn pwyso, fel y maent yn ei wneud, budd-daliadau yn erbyn cost ac ystyriaethau eraill, gall gymryd ymagwedd wahanol. 

Yn y cyfamser, rhaid i wneuthurwyr ac arloeswyr yn gweithredu o fewn terfynau 'gwerth' sy'n aneglur hyd yma. 

Mae dadl gadarn y dylid diffinio gwerth bob amser mewn perthynas â'r cwsmer. Mae gwerth mewn gofal iechyd yn dibynnu ar ganlyniadau a chanlyniadau - sy'n hanfodol i'r claf - waeth beth yw maint y gwasanaethau a ddarperir, ac eto mae'r gwerth bob amser yn mynd i gael ei ystyried yn gymharol i gostio.

Rhoddir sylw i hyn i gyd yn ein cynhadledd. Dyma'r dolen i gofrestru a dyma y dolen i'r agenda.

Ymhlith y nifer fawr o siaradwyr fydd yn bresennol bydd ASE Cristian Busoi, Pwyllgor ENVI, Senedd Ewrop, Szymon Bielecki, DG CONNECT, y Comisiwn Ewropeaidd a Stefan Schreck, Cynghorydd ar gyfer cysylltiadau Rhanddeiliaid yn DG SANTE, DG SANTE, y Comisiwn Ewropeaidd.

Ymlaen i newyddion eraill ....

Yr Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb i Argyfyngau Iechyd a'r Senedd yn ôl yn Strasbwrg..

Bwriad Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb Brys Iechyd Ewrop (HERA) yw bod yn elfen ganolog ar gyfer cryfhau Undeb Iechyd Ewrop gyda gwell parodrwydd ac ymateb i'r UE i fygythiadau iechyd trawsffiniol difrifol, trwy alluogi argaeledd cyflym, mynediad a dosbarthiad gwrthfesurau angenrheidiol. Ond, yn ôl Peter Liese, llefarydd iechyd yr EPP yn Senedd Ewrop, does dim ots na fydd HERA yn asiantaeth yr UE, meddai wrth gohebwyr fore Llun (13 Medi). Mae sefydlu asiantaeth hollol newydd yn cymryd amser, cydnabu Liese. “Mae angen i ni weithredu’n gyflym,” Liese Dywedodd. Yn lle hynny bydd yr awdurdod yn cael ei gartrefu o fewn y Comisiwn. 

Ond problem hyd yn oed yn fwy i lawer o ASEau yw'r ffaith eu bod yn annhebygol o gael trafod y cynigion cyn iddynt ddod yn gyfraith. Yn ôl y cynigion drafft, mae'r Comisiwn yn cynnig rheoliad gan y Cyngor yn seiliedig ar Erthygl 122 o gytuniadau'r UE. Mae hyn yn golygu y byddai'r cynnig yn symud drwodd heb i'r ASEau gael eu cymeradwyo. 

“Bydd HERA yn adeiladu ar gyllid yr UE,” sef arian trethdalwr, ac felly mae ganddo “gymhwysedd EP i’w oruchwylio!” ASE Gwyrdd Tilly Metz trydar. 

Mae ASEau wedi mynegi dicter ar ôl iddi ddod i'r amlwg efallai na ymgynghorir â Senedd Ewrop ar y cynlluniau.

Daw’r adlach ar ôl i weithrediaeth yr UE israddio’r awdurdod i “strwythur canolog pwrpasol” sydd wedi’i gartrefu yn y Comisiwn, yn hytrach nag asiantaeth annibynnol yr UE.

O dan y cynigion drafft, bydd yr awdurdod biofeddygol brys yn cael ei greu gan ddefnyddio Erthygl 122 fel sail gyfreithiol - darpariaeth o dan gyfraith yr UE nad yw'n cynnwys ei chymeradwyo gan Senedd Ewrop.

Defnyddiwyd y sail gyfreithiol honno yn ystod y pandemig i anfon cronfeydd brys i wledydd yr UE, yn ogystal ag ar gyfer rheoliadau eraill megis creu SURE, rhaglen a ddarparodd gymorth diweithdra.

Yn ei gynnig drafft HERA, cyfiawnhaodd y Comisiwn ei ddewis cyfreithiol i “sicrhau bod gwrthfesurau meddygol sy'n berthnasol i argyfwng ar gael ac ar gael yn amserol.”

Nododd un swyddog o'r Comisiwn y bydd HERA yn strwythur mewnol i'r Comisiwn, felly “nid yw'r Senedd yn cymryd rhan”.

Nid yw ASEau yn hapus: “Mae’n annerbyniol, o dan esgus argyfwng argyfwng, bod yr @EU_Commission a’r @EUCouncil yn torri ysbryd Cytundeb Lisbon eto ac yn eithrio’r unig sefydliad UE a etholwyd yn ddemocrataidd o’r broses benderfynu,” ASE Ffrainc Trydarodd Michèle Rivasi.

Yn ogystal, mae canlyniadau pleidlais lawn y Senedd ar y cynigion i gryfhau’r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) a’r rheoliad ar fygythiadau iechyd trawsffiniol difrifol ar fin digwydd - trafododd ASEau’r cynnig yn y cyfarfod llawn brynhawn Llun, gyda y mwyafrif yn dangos cefnogaeth i'r cynigion.  

O ran a ddylai'r ECDC gwmpasu afiechydon anhrosglwyddadwy (NCDs) yn ogystal â rhai heintus, mae'r Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides yn erbyn y syniad, gan ddadlau y gallai ddyblygu gwaith a wneir yn yr aelod-wledydd ac “y byddai'n ymestyn adnoddau o fewn yr asiantaeth yn sylweddol, gan felly wanhau. ei ffocws yn hytrach na'i gryfhau ”.

Mae Ffrainc eisiau ffrwyno mynediad yr Unol Daleithiau i ddata'r UE

Mae prif swyddog cybersecurity Ffrainc yn gwthio Ewrop i atal gorfodaeth cyfraith yr Unol Daleithiau rhag cyrchu data beirniadol sydd wedi’i storio yn Ewrop gan gwmnïau cwmwl yr Unol Daleithiau.

Mae awdurdodau seiberddiogelwch Ewropeaidd yn datblygu rheolau ar gyfer darparwyr cwmwl fel Amazon, Microsoft, Google ac eraill a fyddai’n gosod rheolau seiberddiogelwch llymach o dan gynllun ardystio newydd, gan gynnwys ar reoli data.

O dan gyfraith Americanaidd o'r enw Deddf CLOUD, mae'n ofynnol i gwmnïau'r UD ddarparu data tramor i awdurdodau'r UD os gofynnir iddynt wneud hynny. Ond os oes gan Poupard ei ffordd, byddai rheolau newydd yr UE yn atal data beirniadol rhag dod i ben ag awdurdodau'r UD.

Byddai’r rheol “yn eithrio gwasanaethau safonol America a Tsieineaidd” rhag cynnig gwasanaethau mewn sectorau critigol yn Ewrop, meddai Poupard. “Nid oes a wnelo hyn â throi ein cefnau ar bartneriaid. Ond mae'n ymwneud â bod yn ddigon dewr i ddweud nad ydym am i gyfraith nad yw'n Ewropeaidd gymhwyso i'r gwasanaethau hyn. "

Mae llywodraethau Ewropeaidd yn ceisio tyfu’n llai dibynnol ar wasanaethau cwmwl yr Unol Daleithiau fel rhan o’u hymgyrch tuag at “ymreolaeth strategol,” y syniad bod angen i Ewrop gadw rheolaeth dros bolisi technoleg, yn rhannol oherwydd ofnau ysbïo a gwyliadwriaeth gan yr UD

Bydd y rheol cybersecurity cwmwl newydd “yn brawf go iawn, yn amcan go iawn i’r ewyllys wleidyddol gyflawni ymreolaeth strategol yn y maes digidol,” meddai Poupard. “Os nad ydym yn gallu dweud hyn, nid yw’r syniad o sofraniaeth Ewropeaidd yn gwneud synnwyr.”

Daw datganiadau Poupard bythefnos cyn i swyddogion yr Unol Daleithiau a’r UE gwrdd i drafod seiberddiogelwch, preifatrwydd data a materion eraill yng nghyfarfod cyntaf Cyngor Masnach a Thechnoleg sydd newydd ei ffurfio, yn Pittsburgh ar 29 Medi.

Mewn cynulliad o arweinwyr digidol yr wythnos diwethaf yn Tallinn, Estonia, roedd Ysgrifennydd Masnach yr Unol Daleithiau, Gina Raimondo, yn galaru tuedd gynyddol Ewrop i orfodi deddfau ac ymdrechion i gadw data’r UE rhag cael ei gludo i’r Unol Daleithiau.

“Gobeithio y gallwn ni i gyd gytuno bod gofynion i gadw data’n lleol yn y wlad yn brifo pob un o’n busnesau, ein holl economïau, a phob un o’n dinasyddion,” meddai Raimondo, gan ychwanegu bod llif data yn allweddol ar gyfer osgoi “bygythiadau drud iawn a ymosodiadau ”yn ogystal ag enillion masnachol.

Newyddion da i orffen: Yr Eidal i ddechrau rhoi pigiadau brechlyn atgyfnerthu

Bydd yr Eidal yn dechrau gweinyddu trydydd ergyd o frechlynnau Covid-19 i rannau mwyaf bregus ei phoblogaeth y mis hwn, meddai gweinidog iechyd y wlad.

“Bydd trydydd dos, byddwn yn cychwyn mor gynnar â mis Medi,” meddai Roberto Speranza ddydd Llun mewn cynhadledd i’r wasg yn Rhufain.

Yr wythnos diwethaf dywedodd Mario Draghi, prif weinidog yr Eidal, fod ei lywodraeth yn ystyried gwneud brechlynnau COVID-19 yn orfodol i bawb o oedran cymwys. Mae'r Eidal eisoes wedi gwneud brechlynnau'n orfodol i weithwyr meddygol.

Mae’r wlad wedi brechu ychydig dros 70% o’r holl bobl dros 12 oed, ac mae Draghi wedi dweud ei fod yn gobeithio y bydd hynny’n codi i dros 80% erbyn diwedd mis Medi.

A dyna'r cyfan o EAPM - peidiwch ag anghofio, dyma'r dolen i gofrestru ar gyfer cynhadledd EAPM ddydd Gwener, a dyma’r dolen i'r agenda. Arhoswch yn ddiogel ac yn iach, wela i chi cyn bo hir!

Parhau Darllen

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

EAPM: Mae'r Senedd yn pwyso am sesiynau llawn mwy cyfeillgar i'r cyhoedd, mae Cyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD yn addo gwaith allweddol ar iechyd, dadffurfiad canser yr UE a mwy…

cyhoeddwyd

on

Bore da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad cyntaf yr wythnos y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM) - mae cynnydd EAPM trwy hanner cyntaf 2021 wedi bod yn gadarn, gyda’r ail hanner hefyd yn cyflymu, wrth inni droi’r ddeddfwriaeth tudalennau Gorffennaf i Awst, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Disgwylir i EAPM gwblhau tri phapur iechyd

Yn ystod mis Awst ac ymlaen, bydd EAPM yn cwblhau tri phapur yn ystod y misoedd nesaf ar adolygiad deddfwriaethol IVDR, NGS / gweithredu diagnostig moleciwlaidd a Chynllun Canser yr UE sy'n curo, yn ogystal â'r materion sy'n ymwneud â thystiolaeth y byd go iawn sy'n gysylltiedig â Data Iechyd yr UE. coflenni gofod a pholisi eraill.

hysbyseb

Amserau mwy diddorol i'r Senedd 

Llywydd Senedd Ewrop, David Sassoli, yn y cyfamser, eisiau i ASEau feddwl am ddyfodol eu sefydliad - a'i ddyfodol ei hun efallai. “Amser i ailfeddwl democratiaeth seneddol a’n gwaith,” trydarodd, gan ychwanegu ei fod yn anelu at gryfhau’r sefydliad gydag ymarfer mewn hunan-gadarnhad, ar gyfer amseroedd ôl-COVID a chyda thymor canol y cyfnod deddfwriaethol mewn golwg glir. Mae Sassoli eisiau i’r Senedd gymryd rhan mewn “adlewyrchiad eang,” meddai swyddog o’r sefydliad, am y pethau y mae’n eu hystyried yn annwyl, gan gynnwys sut i gynyddu dylanwad a gwelededd.

I'r perwyl hwnnw, Sassoli lansiodd broses drafod gyda phum “grŵp ffocws” y mae'n disgwyl y bydd yn sicrhau canlyniadau cyn gwyliau'r haf. Ymhlith y pynciau i’w trafod, yn ôl swyddogion sy’n gyfarwydd â’r ymarfer, mae diwygio’r sesiynau llawn a ffyrdd o “feithrin dadleuon deinamig.” Gwahoddir ASEau hefyd i gynnig syniadau am sut i gryfhau pwysau’r sefydliad mewn ail grŵp ffocws yn siarad am uchelfreintiau’r Senedd - mae hynny’n golygu “pwerau a goruchwyliaeth ddeddfwriaethol a chraffu, mynediad at wybodaeth a dogfennau, a rheolaeth gyllidebol,” meddai un swyddog .

hysbyseb

Ac nid yw adroddiad newydd gan Bwyllgor Canser Curo Senedd Ewrop yn gwahaniaethu rhwng sigaréts a chynhyrchion tybaco newydd ar bwyntiau allweddol, gan arwyddo safbwynt tynnach ar reoli tybaco, gyda rhai deddfwyr eisoes yn cynnull i herio hyn. Ar ôl ei basio, bydd yr adroddiad gan bwyllgor BECA yn gweithredu fel safbwynt y sefydliad ar Gynllun Curo Canser nodedig y Comisiwn Ewropeaidd. Nod y cynllun yw tynhau rheolaeth tybaco, gan fod ysmygu yn parhau i fod yn un o'r prif ffactorau risg ar gyfer marwolaethau canser, gan achosi 700,000 o farwolaethau ledled yr UE bob blwyddyn.

Cyfle olaf am adborth EHDS

Ar 3 Mai, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ymgynghoriad cyhoeddus ar y Gofod Data Iechyd Ewropeaidd (EHDS), a arhosodd ar agor tan ddoe (26 Gorffennaf). Fel menter bolisi, nod yr EHDS yw darparu fframwaith cyffredin ar draws aelod-wladwriaethau'r UE ar gyfer rhannu a chyfnewid data iechyd o safon fel cofnodion iechyd electronig, cofrestrfeydd cleifion, a data genomig, er mwyn cefnogi darparu gofal iechyd, ond hefyd hwyluso. ymchwil iechyd, llunio polisi a deddfwriaeth. Wedi'i rannu'n dair adran: mynediad a defnydd o ddata iechyd personol, gwasanaethau a chynhyrchion iechyd digidol, a Deallusrwydd Artiffisial mewn gofal iechyd, nod yr ymgynghoriad yw mesur pa opsiynau polisi sy'n cael eu ffafrio ar gyfer gweithredu'r EHDS. Disgwylir i’r cynnig deddfwriaethol sy’n deillio o’r ymgynghoriad hwn gael ei fabwysiadu ym mhedwerydd chwarter 2021. Felly heddiw (27 Gorffennaf) yw’r diwrnod olaf i gwmnïau, lobïau, a chymdeithasau ddweud wrth y Comisiwn beth yw eu barn am ei ddeddfwriaeth sydd ar ddod. Bydd yn rhaid i'r Comisiwn ddod o hyd i'r cydbwysedd cywir rhwng rhoi digon o fynediad at ddata iechyd i hybu arloesedd wrth gadw'r data hwnnw'n ddiogel ac yn breifat. 

Adroddiad cynnydd AMB

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ei 5ed adroddiad cynnydd ar weithredu'r Cynllun Gweithredu Iechyd Un Ewropeaidd yn erbyn Ymwrthedd Gwrthficrobaidd (AMR), a fabwysiadwyd ym mis Mehefin 2017. Mae amcanion allweddol y cynllun hwn wedi'u hadeiladu ar dri phrif biler: gwneud yr UE yn a rhanbarth arfer gorau; hybu ymchwil, datblygu ac arloesi ynghyd â llunio'r agenda fyd-eang. Mae mynd i'r afael ag AMB trwy ddull Un Iechyd hefyd yn flaenoriaeth i'r Comisiwn hwn, fel y nodwyd yng Nghylchlythyr y Comisiynydd Kyriakides ym mis Tachwedd 2019. Mae'r adroddiad cynnydd yn dangos bod nifer o fentrau AMB wedi'u parhau neu wedi'u rhoi ar waith yn ystod y misoedd diwethaf. Er enghraifft, mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu yn Strategaeth Fferm i Fforc yr UE darged sy'n anelu at leihau gwerthiant gwrthficrobaidd cyffredinol yr UE ar gyfer anifeiliaid a ffermir ac mewn dyframaethu erbyn 50. Cefnogir yr amcan hwn trwy weithredu'r Rheoliadau diweddar ar Mae Cynhyrchion Meddyginiaethol Milfeddygol ac ar Borthiant Meddyginiaethol y mae gweithredoedd gweithredu a dirprwyo ar eu cyfer yn cael eu drafftio ar hyn o bryd.

Cyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD i ddechrau ym mis Medi

Yn dilyn Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen a lansiad Arlywydd yr UD Joe Biden o Gyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD (TTC) yn Uwchgynhadledd yr UD-UE ym Mrwsel ym mis Mehefin, bydd y TTC, o fis Medi, yn fforwm i'r Unol Daleithiau a'r Undeb Ewropeaidd gyd-weithio cydlynu ymagweddau at faterion masnach fyd-eang, economaidd a thechnoleg allweddol ac i ddyfnhau masnach drawsatlantig a chysylltiadau economaidd yn seiliedig ar werthoedd democrataidd a rennir. Bydd y Cyngor newydd hwn yn cyfarfod o bryd i'w gilydd ar lefel wleidyddol i lywio'r cydweithrediad, a bydd, yn sgil y pandemig coronafirws, hefyd yn ceisio dod o hyd i ffyrdd i'r Unol Daleithiau a'r UE gydweithredu ar ymchwil gofal iechyd blaengar a datblygu. 

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol a Chomisiynydd Cystadleuaeth y Comisiwn Ewropeaidd, Margrethe Vestager: “Mae gennym werthoedd democrataidd cyffredin ac rydym am eu trosi’n gamau diriaethol ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd. Gweithio i ddigideiddio sy'n canolbwyntio ar bobl a marchnadoedd agored a chystadleuol. Edrychaf ymlaen yn fawr. Mae hwn yn gam gwych i’n partneriaeth o’r newydd. ”

Digideiddio'r UE

Fel rhan o strategaeth trawsnewid digidol fwy rhanbarthol, mae'r UE yn gweithio i (1) adeiladu ecosystem gefnogol ar gyfer technolegau sy'n dod i'r amlwg; (2) datblygu seilwaith digidol rhanbarthol; (3) nodi adnoddau a rennir i fuddsoddi mewn digideiddio; (4) ac ymhelaethu ar lais y rhanbarth ar faterion polisi digidol yn yr Undeb Ewropeaidd (UE) a'r berthynas drawsatlantig. Gall digideiddio wasanaethu fel lluosydd economaidd trwy greu effeithlonrwydd mewn sectorau nad ydynt yn ddigidol. Bydd sefydlogi atebion digidol rhyngweithredol i fasnach drawsffiniol yn caniatáu i'r rhanbarth gynyddu ei effeithlonrwydd economaidd a'i gystadleurwydd tymor hir. Ond mae heriau strwythurol yn niweidio'r potensial economaidd hwnnw. Mae prinder llafur, pwysau cyflog a chwyddiant, ac arloesedd cartref ar ei hôl hi yn parhau i fod yn broblemau allweddol sy'n rhwystro datblygiad economaidd - a digidol. Mae data'n dangos bod angen i'r UE ddal i fyny. Nid oes gan y gweithlu sgiliau digidol hanfodol, ac mae cwmnïau CEE yn llusgo ar ôl y rheini yng ngwledydd eraill Ewrop wrth integreiddio datrysiadau digidol.

Dadffurfiad canser yr UE

Mae Sefydliad Canser Ewrop yn llongyfarch y Comisiwn Ewropeaidd am ei gydnabyddiaeth o'r niwed cymdeithasol mawr sy'n cael ei greu trwy ddadffurfiad ar-lein a'i benderfyniad i chwarae rhan weithredol wrth frwydro yn erbyn yr effeithiau mwyaf difrifol trwy fentrau fel y Cod Ymarfer ar Ddiheintio. Gall dadffurfiad effeithio ar ofal canser mewn sawl ffordd. Mae gwybodaeth rhannol ffug neu gamarweiniol am driniaethau canser yn gyffredin, a gall cred mewn gwybodaeth anghywir / dadffurfiad iechyd newid trywydd canser unigolyn yn negyddol trwy ddylanwadu ar ei benderfyniadau meddygol. Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn aml yn gyswllt ar gyfer lledaenu dadffurfiad o'r fath. Er enghraifft, canfu un ymarfer ymchwil, o'r 20 erthygl a rennir fwyaf ar Facebook yn 2016 gyda'r gair 'canser' yn y pennawd, roedd mwy na hanner yr adroddiadau wedi'u difrïo gan feddygon ac awdurdodau iechyd 

Newyddion da i orffen - mae'r UE yn brechu 70% o oedolion gydag un ergyd

Heddiw (27 Gorffennaf) fe darodd yr UE ei darged haf o frechu 70% y cant o'i oedolion yn erbyn COVID-19 - yn dibynnu ar sut rydych chi'n ei gyfrif.

Mae saith deg y cant o oedolion yn yr UE wedi derbyn un dos, tra bod 57% wedi’u brechu’n llawn, mae Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen wedi cyhoeddi.

Fe wnaeth Von der Leyen gredydu’r UE am ddanfon brechlynnau ar ôl dechrau creigiog yn gynharach eleni, gan nodi: “Mae’r UE wedi cadw ei air ac wedi cyflawni.”

“Mae’r broses dal i fyny wedi bod yn llwyddiannus iawn - ond mae angen i ni ddal ati gyda’r ymdrech,” ysgrifennodd mewn datganiad. “Mae'r amrywiad delta yn beryglus iawn. Galwaf felly ar bawb - sydd â chyfle - i gael eu brechu. ”

Mae nod yr UE wedi bod yn darged symudol. Roedd y Comisiwn eisiau i 70% o oedolion gael eu brechu erbyn diwedd mis Medi, er iddo nodi'n ddiweddarach y gallai hyn ddigwydd ym mis Gorffennaf. Yn gynharach y mis hwn, dywedodd gweithrediaeth yr UE fod gan wledydd ddigon o bigiadau i frechu eu poblogaethau’n llawn, ond mae’r cyhoeddiad heddiw yn seiliedig ar un ergyd. 

Mae hynny i gyd o EAPM am y tro - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n aros yn ddiogel ac yn iach a chael wythnos ragorol, gwelwch chi ddydd Gwener.

Parhau Darllen

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Mae prosiect Beating Cancer Cancer yn cymryd y llwyfan gyda'r adroddiad drafft

cyhoeddwyd

on

Bore da a chroeso, cydweithwyr iechyd, i ail ddiweddariad yr wythnos Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM) - fel y mae, mae mwy na 150 o bobl bellach wedi cofrestru ar gyfer ein cynhadledd Llywyddiaeth UE Slofenaidd EAPM ar 1 Gorffennaf, felly nawr yw yr amser i ymuno â nhw ac archebu'ch lle cyn ei bod hi'n rhy hwyr, ac mae gennym ni hefyd ddiweddariad ar adroddiad drafft Senedd Ewrop ar gryfhau Ewrop yn y frwydr yn erbyn canser, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan. 

Dulliau cynhadledd EAPM - nodyn atgoffa eto...

Bydd cynhadledd EAPM yn gweithredu fel digwyddiad pontio rhwng Llywyddiaethau'r UE yn Portiwgal a Slofenia. Rhennir y gynhadledd yn sesiynau sy'n cwmpasu'r meysydd a ganlyn: Sesiwn 1: Cynhyrchu aliniad wrth reoleiddio Meddygaeth wedi'i Bersonoli: RWE a Citizen Trus; Sesiwn 2: Curo Canser y Prostad a Chanser yr Ysgyfaint - Rôl yr UE Curo Canser: Diweddaru Casgliadau Cyngor yr UE ar Sgrinio Sesiwn 3: Llythrennedd Iechyd - Deall Perchnogaeth a Phreifatrwydd Data Genetig ac yn olaf nid lleiaf, Sesiwn 4: Sicrhau Mynediad i gleifion i Uwch Diagnosteg Moleciwlaidd.

hysbyseb

Bydd pob sesiwn yn cynnwys trafodaethau panel yn ogystal â sesiynau Holi ac Ateb i ganiatáu cyfranogiad gorau posibl yr holl gyfranogwyr, felly nawr yw'r amser i gofrestru yma, a dadlwythwch eich agenda yma.

Brwydro canser - adroddiad drafft allweddol y Senedd

Fel y soniwyd mewn diweddariadau blaenorol, mae Senedd Ewrop wedi sefydlu pwyllgor arbennig ar guro canser. Mae wedi cyhoeddi ei adroddiad drafft cyntaf ar Gynllun Canser Curo'r UE ar y diwrnod olaf, sydd wedi cynnwys nifer o eitemau y mae'r EAPM wedi dadlau drostynt yn ystod y misoedd diwethaf sy'n cynrychioli materion allweddol sy'n cynrychioli natur aml-randdeiliad ei aelodaeth. 

hysbyseb

Wedi'i rannu'n nifer o erthyglau, erthygl 66 yn yr adroddiad mae sylw arbennig i aelodau EAPM, gan ddweud fel y gwna fod datblygiadau enfawr mewn bioleg wedi datgelu bod canser yn derm ymbarél ar gyfer mwy na 200 o afiechydon, ac y gellir sicrhau bod cywirdeb neu feddyginiaeth wedi'i bersonoli ar gael trwy dargedu cyffuriau amrywiol treigladau. 

Mae'r adroddiad hefyd o'r farn bod manwl gywirdeb neu feddyginiaeth wedi'i phersonoli, sy'n cynnwys dewis triniaeth yn seiliedig ar fiomarcwyr tiwmor unigol, yn ffordd addawol o wella triniaeth canser, ac yn annog aelod-wladwriaethau i hyrwyddo gweithrediad llwyfannau geneteg foleciwlaidd rhanbarthol a hwyluso mynediad cyfartal a chyflym i triniaeth wedi'i phersonoli i gleifion.   

Yn ogystal, erthygl 48 yn yr adroddiad drafft yn galw ar y Comisiwn i hyrwyddo, ac ar aelod-wladwriaethau i gryfhau, rôl meddygon teulu, pediatregwyr a gweithwyr proffesiynol gofal sylfaenol, o ystyried eu pwysigrwydd wrth atgyfeirio cleifion at brofion diagnostig ac arbenigwyr oncoleg, yn ogystal ag yn ystod cancertreatment a dilyn. -up gofal; yn galw am ddatblygu penderfyniadau amlddisgyblaethol yn fframwaith cyfarfodydd cyngerdd pwrpasol gan ddod ag amrywiol arbenigwyr canser ynghyd. 

Yn ôl erthygl 61, croesewir y cytundeb dros dro ar y Rheoliad Asesu Technoleg Iechyd (HTA) y daeth Senedd Ewrop a'r Cyngor iddo ar 22 Mehefin 2021, i gysoni mynediad at ddiagnosis a thriniaethau canser arloesol.

Yn bwysicaf oll efallai, erthygl 87 yn gweld angen brys am siarter Ewropeaidd ar hawliau cleifion canser; yn galw ar y siarter hon i ddiffinio hawliau cleifion canser ar bob cam o'u llwybr gofal, hy mynediad at atal, diagnosis cychwynnol a thrwy gydol eu triniaeth, ac iddi fod yr un mor berthnasol i holl ddinasyddion yr UE, waeth beth yw'r wlad neu'r rhanbarth lle mae maent yn byw.

Yn ogystal, erthygl 105 yn edrych at y blaenllaw 'Canser Diagnostig a Thriniaeth i Bawb' ac yn rhoi sylw i'r angen i ddefnyddio technoleg 'dilyniant y genhedlaeth nesaf' ar gyfer proffiliau genetig cyflym ac effeithlon o gelloedd tiwmor, gan ganiatáu i ymchwilwyr a chlinigwyr rannu proffiliau canser a chymhwyso. yr un dulliau diagnostig a therapiwtig tebyg neu debyg tuag at gleifion â phroffiliau canser tebyg.

Mae EAPM yn edrych ymlaen yn frwdfrydig at yr holl gynnydd sy'n cael ei wneud yn y frwydr yn erbyn canser. Yn y cyd-destun hwn, mae EAPM yn gweithio ar ddau gyhoeddiad gyda'i arbenigwyr ar NGS ac RWE a fydd yn darparu mewnbwn / arweiniad ychwanegol i'r gwleidyddion Ewropeaidd y mae EAPM yn gweithio gyda nhw. 

Cytundeb gwleidyddol HTA

Mae'r Comisiwn yn croesawu'r cytundeb gwleidyddol ar y Rheoliad Asesu Technoleg Iechyd (HTA) y daeth Senedd Ewrop a'r Cyngor iddo ar 23 Mehefin. Bydd y Rheoliad yn gwella argaeledd technolegau iechyd arloesol fel meddyginiaethau arloesol a rhai dyfeisiau meddygol ar gyfer cleifion yr UE, yn sicrhau defnydd effeithlon o adnoddau ac yn cryfhau ansawdd HTA ledled yr UE. Mae enghreifftiau o dechnolegau iechyd yn cynnwys cynhyrchion meddyginiaethol, offer meddygol a diagnosteg. Bydd hefyd yn hwyluso rhagweladwyedd busnes, yn lleihau dyblygu ymdrechion ar gyfer cyrff HTA a diwydiant ac yn sicrhau cynaliadwyedd tymor hir cydweithrediad HTA yr UE.

Wrth groesawu’r cytundeb, gwnaeth y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides y datganiad a ganlyn: “Rwy’n falch iawn bod Senedd Ewrop a’r Cyngor wedi dod i gytundeb gwleidyddol hir-ddisgwyliedig ar yr Asesiad Technoleg Iechyd Rheoliad. Bydd y Rheoliad yn gam sylweddol ymlaen i alluogi asesiadau gwyddonol ar y cyd o driniaethau addawol a dyfeisiau meddygol ar lefel yr UE. ”

Croesewir cynnydd ar frechiadau, ond anogir ymdrech bellach

Mae'r Cyngor Ewropeaidd yn croesawu'r cynnydd da ar frechu a'r gwelliant cyffredinol yn y sefyllfa epidemiolegol, gan bwysleisio'r angen i barhau ag ymdrechion brechu ac i fod yn wyliadwrus a chydlynol o ran datblygiadau, yn enwedig ymddangosiad a lledaeniad amrywiadau.

Yn ôl casgliadau drafft y Cyngor Ewropeaidd ar gyfer cyfarfod Mehefin 24-25, nododd y Cyngor ei fod yn “ailddatgan ymrwymiad yr UE i undod rhyngwladol mewn ymateb i’r pandemig”.

“Dylai pob gwlad sy’n cynhyrchu a gweithgynhyrchwyr gyfrannu’n weithredol at ymdrechion i gynyddu cyflenwad ledled y byd o frechlynnau COVID-19, deunydd crai, triniaethau a therapiwteg, a chydlynu gweithredu rhag ofn y bydd tagfeydd yn cael eu cyflenwi a’u dosbarthu,” mae’r testun drafft yn datgan.

Mae'r casgliadau hefyd yn cyfeirio at gytundebau diweddar ar deithio o fewn yr UE, gan nodi y byddai'r aelod-wledydd yn defnyddio'r mesurau hyn “mewn modd sy'n sicrhau dychweliad llawn i symud yn rhydd cyn gynted ag y bydd y sefyllfa iechyd cyhoeddus yn caniatáu.” Mae'r Cyngor hefyd yn bwriadu croesawu'r penderfyniad i sefydlu sesiwn arbennig i Gynulliad Iechyd y Byd drafod cytundeb pandemig, gyda'r UE yn dweud y bydd yn parhau i weithio tuag at nod o gytuniad.

PWY, WIPO a'r WTO yn cytuno ar gydweithrediad dwys i fynd i'r afael â phandemig COVID-19 

Ar 15 Mehefin, cyfarfu cyfarwyddwyr cyffredinol WHO, WIPO a'r WTO mewn ysbryd o gydweithrediad a chydsafiad i fapio cydweithredu pellach i fynd i'r afael â phandemig COVID-19 a'r heriau byd-eang dybryd ar groesffordd iechyd cyhoeddus, eiddo deallusol. a masnach. Yn ymwybodol iawn o'r cyfrifoldeb a rennir i gymunedau ledled y byd wrth iddynt wynebu argyfwng iechyd o ddifrifoldeb a graddfa na welwyd ei debyg o'r blaen, addawodd y sefydliadau ddod â maint llawn arbenigedd ac adnoddau'r gwahanol sefydliadau i'w dwyn i ben wrth ddod â'r pandemig COVID-19 i ben a gwella iechyd a lles pawb, ym mhob man ledled y byd.  

Tanlinellwyd yr ymrwymiad i fynediad cyffredinol, teg i frechlynnau COVID-19, therapiwteg, diagnosteg a thechnolegau iechyd eraill - ymrwymiad wedi'i angori yn y ddealltwriaeth bod hwn yn rheidrwydd moesol brys sydd angen gweithredu ymarferol ar unwaith. Yn yr ysbryd hwn, roedd cytundeb i adeiladu ymhellach ar yr ymrwymiad hirsefydlog i Gydweithrediad Tairochrog WHO-WIPO-WTO sy'n anelu at gefnogi a chynorthwyo pob gwlad wrth iddynt geisio asesu a gweithredu atebion cynaliadwy ac integredig i heriau iechyd cyhoeddus.  

O fewn y fframwaith cydweithredol presennol hwn, cytunwyd i wella a chanolbwyntio ein cefnogaeth yng nghyd-destun y pandemig trwy ddwy fenter benodol - bydd y tair asiantaeth yn cydweithredu ar drefnu gweithdai adeiladu gallu ymarferol i wella llif y wybodaeth wedi'i diweddaru ar gyfredol. datblygiadau yn y pandemig ac ymatebion i sicrhau mynediad teg i dechnolegau iechyd COVID-19. Nod y gweithdai hyn yw cryfhau gallu llunwyr polisi ac arbenigwyr mewn aelod-lywodraethau i fynd i'r afael â'r pandemig yn unol â hynny. Y gweithdy cyntaf yn y gyfres fydd gweithdy ar drosglwyddo a thrwyddedu technoleg, a drefnir ar gyfer mis Medi. 

Pryderon hir COVID

Mae mwy na 2 filiwn o oedolion yn Lloegr wedi profi symptomau coronafirws sy'n para dros 12 wythnos, fel problemau anadlu a blinder, mae data'r llywodraeth yn awgrymu. Mae'n ddwbl yr amcangyfrif blaenorol ar gyfer Covid hir. Canfu’r ymchwil gan astudiaeth React-2, nad yw wedi cael ei adolygu gan gymheiriaid eto, fod 37.7% o’r rhai a gafodd Covid symptomatig wedi profi o leiaf un symptom a barodd 12 wythnos neu fwy, tra bod gan 14.8% dri neu fwy o symptomau parhaus. “Mae maint y broblem yn eithaf brawychus,” meddai’r Athro Kevin McConway, athro emeritws ystadegau cymhwysol yn y Brifysgol Agored. Daw wrth i fwy na 16,000 o achosion Covid newydd gael eu riportio yn y DU ddydd Mercher (23 Mehefin), y ffigur dyddiol uchaf ers dechrau mis Chwefror. Roedd y ffigurau mwyaf newydd yn dangos bod 19 o bobl eraill wedi marw cyn pen 28 diwrnod ar ôl profi’n bositif am Covid-19, gan ddod â chyfanswm y DU i 128,027. Er bod ffigurau marwolaeth yn parhau i fod yn gymharol isel, ymddengys bod y cynnydd sydyn mewn achosion yr adroddwyd arnynt yn ei gwneud yn llai tebygol y bydd gweinidogion yn sgrapio'r mwyafrif o gyfyngiadau Covid sy'n weddill cyn i'r oedi cyfredol o bedair wythnos ddod i ben ar 19 Gorffennaf. 

Y Swistir i ailagor 

Tra bod gwledydd fel y DU yn gohirio eu cynllun i godi cyfyngiadau (fel y mae, tan 19 Gorffennaf yn achos y DU), mae'r Swistir wedi cyhoeddi y bydd cyfyngiadau hyd yn oed yn fwy eang nag a gynlluniwyd o'r blaen. Ni fydd yn ofynnol i ddinasyddion weithio gartref mwyach; ni fydd yn rhaid iddynt wisgo masgiau na phellter cymdeithasol mewn digwyddiadau diwylliannol a chwaraeon; a gall digwyddiadau torfol fynd rhagddynt heb gyfyngiadau ar niferoedd na'r angen am fasgiau os oes angen tystysgrifau coronafirws.

A dyna'r cyfan gan EAPM am yr wythnos hon - cael penwythnos hyfryd, aros yn ddiogel ac yn iach, a pheidiwch ag anghofio cofrestru yma, a dadlwythwch eich agenda yma, ar gyfer cynhadledd Llywyddiaeth yr UE EAPM ar 1 Gorffennaf.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd