Cysylltu â ni

Gwiriad Ffeithiau

Sut y deilliodd cymuned ar-lein MKP o 'adfeilion' rhwydwaith RET

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Canolfan Dadansoddeg a Newid Ymddygiad a Murmur

Mae'r gefnogaeth ar-lein i Blaid MK yn codi llawer o fflagiau ynghylch ei ddilysrwydd. Mae'n ymddangos bod y blaid wedi cynnull rhwydwaith a dylanwad cymuned sefydledig a oedd ar waith cyn i'r blaid gyhoeddi ei ffurfio, gan gyfrannu at ei chynnydd cyflym mewn poblogrwydd ar-lein.

Mae cyfrifon o fewn y gymuned hon (rhai'n ddienw a gyda nifer fawr o ddilynwyr) yn cael y cyfle i ddylanwadu'n anfwriadol ar ddisgwrs gwleidyddol yn y wlad.

Mae hyn yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd ar y cyd rhwng y Ganolfan Dadansoddeg a Newid Ymddygiad (CABC) a Murmur, cwmni ymchwil sy'n darparu gwasanaethau gwrando cyfryngau cymdeithasol a thirwedd digidol.

Dwyn y teitl O RET i Blaid MK: Symud Cymunedau Trydar/X Presennol i Ysgogi Negeseuon Gwleidyddol, mae'r adroddiad yn darparu dadansoddiad manwl o'r holl gymunedau gwleidyddol yn Ne Affrica i ddeall y cynnydd cyflym ym mhoblogrwydd Plaid MK ar-lein.

Mae'r sgwrs o amgylch Plaid MK wedi bod yn dominyddu penawdau ers lansiad y blaid ym mis Rhagfyr, tra bod hashnodau fel #VoteMK2024 wedi gwneud ymddangosiad parhaus yn adroddiadau etholiad y CABC.

Nododd ymchwilwyr 10 cyfrif a oedd yn ganolog i gymuned ar-lein RET ar X.com cyn 10 Rhagfyr 2024 a symudodd i gymuned Plaid MK ar ôl y dyddiad hwnnw, pan lansiwyd y blaid yn swyddogol.

hysbyseb

“Nid yw bod yn rhan o gymuned yn golygu bod cyfrif yn cytuno â’r gymuned honno. Fodd bynnag, er enghraifft, os nad yw aelod o’r gymuned yn cyd-fynd â thua 50% o’r pynciau o fewn cymuned, byddai eu rhyngweithio yn eu tynnu tuag at gymuned arall lle mae eu cyfraniad yn cael ei ymgysylltu i raddau helaethach,” darllenwch yr adroddiad.

Mae'r cyfrifon hyn yn cynnwys: @_AfricanSoil, @koko_matshela, @KhandaniM, @LandNoli, @Zungulavuyo, @SuperiorZulu, @ATMovement_SA, @mrlungisa, @ThaboMakwakwa a @gentlements.

“Nid yw hyn yn awgrymu bod unrhyw gydgynllwynio yn digwydd rhwng y cyfrifon penodol hyn; er, ni ellir ychwaith ei ddiystyru. Maent i gyd wedi glanio yn y gymuned hon oherwydd y rhyngweithio cyffredin y maent yn ei rannu o ran gyrru cynnwys tebyg i Gomisiwn gwrth-Ramaphosa neu wrth-Zondo.”

Gan leihau'r pum cyfrif craidd o fewn cymunedau amrywiol (cyn ac ar ôl 10 Rhagfyr), canfu ymchwilwyr fod cyfrifon sy'n gysylltiedig ag arweinwyr pleidiau fel Mmusi Maimane, Herman Mashaba, Julius Malema a Songezo Zibi yn ganolog i'w pleidiau. Mae'r adroddiadau sy'n gysylltiedig â'r arweinwyr hyn yn rhan o'r hyn a ystyrir yn graidd cyson.

Mae Plaid MK yn eithriad i hyn, gyda'i gyfrifon canolog yn cynnwys @_AfricanSoil, @koko_matshela a @Zungulavuyo nad ydynt yn gysylltiedig yn gyhoeddus ag arweinyddiaeth Plaid MK.              

Rhestr o ddefnyddwyr X allweddol o gymunedau dethol a “groesodd y llawr digidol” i ymuno â chymunedau gwleidyddol newydd

Ers 10 Rhagfyr 2023, mae cymuned ar-lein MK wedi canolbwyntio'n bennaf ar ei beirniadaeth o'r Arlywydd Cyril Ramaphosa a'r ANC o dan ei arweinyddiaeth ac nid y pryderon economaidd-gymdeithasol a fyddai'n effeithio ar yr etholwyr.

Y 15 pwnc gorau a drafodwyd gan gymuned RET cum MK Party ar X.com dros amser

Mae'r cyfrifon hefyd wedi canolbwyntio ar hau amheuaeth am eu cystadleuwyr gwleidyddol a system wleidyddol De Affrica ymhlith ei haelodau cymunedol, yn hytrach na siarad ag amodau economaidd-gymdeithasol De Affrica. Mae'r rhan hon o'r mapio “negyddu ac amheuaeth” i'w gweld uchod.

Ai RET yw'r unig 'gollwr'?

Efallai bod y rhwydwaith RET ar-lein wedi gwneud lle i gymuned MK Party. Fodd bynnag, erys cwestiwn a yw'r ffurfiant newydd hwn wedi bod ar draul cymuned arall.

Cyn lansio'r Blaid MK, roedd cymuned RET yn rhyngweithio â hashnodau ffafriol i'r EFF. Ymhlith yr hashnodau poblogaidd a ddefnyddiwyd roedd #RegistertoVoteEFF a #2024isOur1994 (hashnod a oedd yn wreiddiol yn slogan i ymgyrch etholiad 2024 Rise Mzansi cyn cael ei gyfethol gan yr EFF).

Gostyngodd y defnydd o'r hashnodau hyn yn gyflym iawn ar ôl lansio Plaid MK, ynghyd â chynnydd dramatig yn y defnydd o #VoteMK2024 o 19 Rhagfyr 2023.

Graff yn dangos bod cymuned Parti RET/MK wedi newid ganol mis Rhagfyr 2023 o yrru hashnodau EFF i yrru hashnod Plaid MK (hy #VoteMK2024)

Nid yw'n glir a oes cynghrair rhwng cefnogwyr ar-lein yr EFF a MK, fodd bynnag, mae'r newid hwn yn y naratif yn codi ychydig o gwestiynau fel:

  • Beth mae'n ei ddweud am y berthynas rhwng y ddwy blaid hyn pan fo cymuned yn fodlon gwthio hashnodau EFF un diwrnod a fflipio i hashnodau parti MK y diwrnod nesaf?
  • Pam na cheisiodd yr EFF ysgogi’r grŵp hwn o bobl i ddal ati i yrru eu hashnod ochr yn ochr ag un Plaid MK?

Mae ymchwilwyr hefyd wedi tynnu sylw at rai posibiliadau yn y newid hwn, gan gynnwys:

  • Nid oedd yr EFF yn ymwybodol o golled sylweddol o aelodau yn eu cymuned ar-lein;
  • Mae’r tebygrwydd o glymblaid rhwng yr EFF a Phlaid MK yn uchel os bu cydgysylltu bwriadol rhwng aelodau’r un rhwydwaith i yrru hashnod un blaid dros un arall; a/neu
  • Roedd yr EFF yn ddewis wrth gefn i'r gymuned hon ar ei hyd a, phan gyflwynwyd opsiwn gwell iddynt, fe wnaethant neidio llong, byth i edrych yn ôl.

Mae'r CABC a Murmur wedi codi pryderon ynghylch dilysrwydd y prif gyfrifon o fewn y gymuned MK ar-lein.

Er enghraifft, roedd gan @_AfricanSoil, a oedd yn un o'r rhai a gyhuddwyd ond a gafwyd yn ddieuog o atal aflonyddwch mis Gorffennaf, fwy na 160,000 o ddilynwyr eisoes ar X.com ar yr adeg y gwnaethant ddechrau gyrru cynnwys wedi'i alinio gan MK Party, tra bod @koko_matshela yn mwynhau cefnogaeth gan bron i 150,000 o ddilynwyr ar hyn o bryd. Gyda'i ddylanwad enfawr, canfuwyd bod cyfrif @_AffricanSoil wedi creu 125 o bostiadau ar 3 Chwefror 2024 yn unig.

Cyn etholiadau 29 Mai, mae ymchwilwyr wedi rhybuddio'r cyhoedd nid yn unig i wneud synnwyr o symudiad cyfrifon craidd yn y cymunedau hyn ond hefyd y cynnwys y maent yn ei yrru, cysylltiadau gwleidyddol blaenorol, a dilysrwydd y cyfrifon hyn.

“Mae’n anodd esbonio a deall sut y gallai grŵp a oedd yn aml yn defnyddio hashnodau EFF, gan gynnwys un a oedd yn alwad i gofrestru i bleidleisio i’r blaid honno, fflipio teyrngarwch dros nos a gyrru hashnod ymgyrch wleidyddol arall. ffurfio, gan annog eu un rhwydwaith i bleidleisio dros blaid arall,” darllenwch yr adroddiad.

Datgelu: Mae'r CABC, Daily Maverick a City Press ar hyn o bryd yn rhan o achosion cyfreithiol a gychwynnwyd gan Sphithiphithi Evaluator (@_AfricanSoil), Thabo Makwakwa (@ThaboMakwakwa), Modibe Modiba (@modiba10) ac Izwe Lethu (@LandNoli) sy'n ceisio adolygu a gosod ar wahân i ddau adroddiad: Dadansoddiad Rhwydwaith RET Ar-lein, A Y Dwsin Budr ac Ymhelaethiad ar Gynnwys Arfaethus yn ystod yr Achosion o Aflonyddwch yn Ne Affrica ym mis Gorffennaf 2021. Mae'r trafodion hyn yn cael eu gwrthwynebu ac mae'r CABC, Daily Maverick a City Press yn ceisio eu gosod o'r neilltu gyda chostau.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd