Cysylltu â ni

Gwiriad Ffeithiau

Mae Nova Resistência yn Her Ddifrifol i Gydlyniant Cymdeithas Brasil

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'n amhosib deall rhyfela gwybodaeth modern a dylanwad ideolegol heb ddealltwriaeth allweddol o gyrhaeddiad helaeth rhwydwaith grŵp Nova Resistência a'r rôl sydd ganddo ac y mae'n parhau i'w chwarae wrth lunio disgwrs gwleidyddol Brasil - yn ysgrifennu Bernardo Almeida.

Yn bwysig, mae amrywiaeth eang o bartneriaid anffurfiol yn chwarae rhan sylfaenol wrth helpu i barhau â'u naratifau yn y maes ar-lein. Adroddodd Canolfan Ymgysylltu Byd-eang Adran Talaith yr Unol Daleithiau hyn mewn adroddiad o'r enw, "Allforio Pro-Kremlin Disinformation: The Case of Nova Resistência in Brazil". Mae partneriaid o'r fath, er nad oes ganddynt rôl ffurfiol yn rhwydwaith Nova Resistência, yn ceisio ehangu cyrhaeddiad eu gwaith, gan gyflwyno model newydd o ddylanwad datganoledig sy'n werth ei archwilio'n fanwl i ymchwilwyr.

Oherwydd mai’r hyn a adnabyddir fel y “Maes Brwydr Digidol” yw’r brif ffordd y mae Nova Resistência yn ymestyn Ei gyrhaeddiad, rhaid iddo fod yn rhan ganolog o unrhyw ymchwil sy’n canolbwyntio ar y sefydliad. Mae hyn yn cynnwys nodi’r ffigurau cyfryngau cymdeithasol amlwg sy’n ymgysylltu â’r sefydliad ac sy’n cael eu hasesu gyda chymorth dau brif ddarn o feini prawf, y cyntaf yw graddau eu dilyn ar gyfryngau cymdeithasol, gydag o leiaf deng mil o ddilynwyr yn feini prawf ar gyfer diffiniad yn arwyddocaol. O'r amser yr ysgrifennwyd yr erthygl hon, roedd 16 o broffiliau o'r fath, pob un ohonynt yn cyfrannu at y disgwrs ar-lein mewn myrdd o ffyrdd ac mae ganddynt ddilyniant cyfunol o 2.5 miliwn. Mae'r rhain yn cynnwys ysgrifennu erthyglau, cymryd rhan mewn sesiynau Holi ac Ateb ar-lein, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i YouTube yn ogystal â mynychu cyfarfodydd personol, i gyd yn fectorau hanfodol ar gyfer lledaenu syniadau Nova Resistência yn ideolegol.

Er gwaethaf eu cefndiroedd gwleidyddol gwahanol iawn, mae cynghreiriau strategol wedi'u ffurfio rhwng yr actorion hyn ar sail gwerthoedd canfyddedig a rennir y mae llawer ohonynt yn cael eu hystyried yn alinio ag agenda Nova Resistência. Yn gyntaf ac yn bennaf, mae’r rhain yn gwthio agenda sy’n amlygu’r hyn y maent yn ei alw’n “drefn byd amlbegynol”. Mae'r farn hon yn herio goruchafiaeth y Gorllewin yn rhinwedd y modd y mae'n hyrwyddo cenedlaetholdeb Brasil. Mae'r unigolion hyn yn gwrthod hawliau lleiafrifoedd i hunan-adnabod, yn galw ar gyrff anllywodraethol tramor sy'n weithredol mewn achosion mor annadleuol â'r Amazon, ac yn dirprwyo symudiadau hawliau cynhenid. Maent yn arddel gwerthoedd crefyddol ceidwadol, yn enwedig gwerthoedd yr Eglwys Gatholig, ac yn credu y gall ffydd fod yn fecanwaith i atal pydredd cymdeithasol.

Mae ganddynt felly safiad adweithiol cryf i unrhyw beth y maent yn ei ystyried yn cynrychioli blaengaredd cymdeithasol. Er enghraifft, mae eiriol dros ryddhad rhywiol neu ddigwyddiad ffeministiaeth yn cael ei weld fel bygythiad posibl i sefydlogrwydd cymdeithas. Yn naturiol, gellir canfod y syniadau hyn hefyd yng ngwaith Aleksander Dugin, ac yn benodol ei Bedwaredd Damcaniaeth Wleidyddol. Er na fydd rhywun yn ei weld yn amlwg fel hyn yng ngwaith Dugin, mae'n eithaf hawdd ei ddarllen rhwng y llinellau.

Nid yn y byd ar-lein yn unig y mae treiddiad y rhwydwaith a ddatblygwyd gan Nova Resistência. Rydym wedi gweld ymdreiddio i strwythur llywodraethu Brasil ar lefelau amrywiol. Cymerwch Aldo Rebelo fel enghraifft, sydd, er nad yw'n dal swydd etholedig, â llawer iawn o ddylanwad o fewn llywodraeth ddinesig São Paulo. Mae Lorenzo Carrasco yn enghraifft arall o unigolyn sy'n amlwg yn effeithio ar naratifau sy'n ymwneud nid yn unig â chyrff anllywodraethol ond â symudiadau brodorol yn ehangach. Cyn belled ag arweinwyr meddwl yn llywio'r disgwrs cyhoeddus trwy eu hysgrifennu, mae gennym Bruna Frascolla ac Albert ill dau yn ysgrifennu ar gyfer cyfryngau dylanwadol, ac yn sicr yn ceisio dylanwadu ar ganlyniadau etholiadol.

hysbyseb

Rydym yn gweld effaith debyg o fewn cymdeithas Brasil, trwy ffigurau gwleidyddol fel Rui Costa Pimenta a Robinson Farinazzo, cadlywydd llynges wedi ymddeol. Mae'r rhain, trwy eu hymwneud â Nova Resistência, wedi dangos y cydadwaith cain rhwng rhwydweithiau dylanwad anffurfiol a strwythurau gwleidyddol traddodiadol.

Mae goblygiadau difrifol i ryfela gwybodaeth byd-eang y mae'n rhaid eu hystyried. Nid yw'r strategaethau a ddefnyddir gan Nova Resistência a'i chynghreiriaid yn syml. Mae'r rhain yn soffistigedig ac fe'u crëwyd gyda chymorth dealltwriaeth ddofn y mudiad o gymdeithas Brasil a byd-eang. Mae’r ffordd y mae Nova Resistência yn defnyddio ffigurau dylanwadol ar y cyfryngau cymdeithasol a materion tueddiadol o bryder er mwyn arddangos sut mae ei syniadau’n cyd-fynd â cherhyntau ideolegol ehangach yn gwbl beryglus ac yn peri pryder. Wrth gwrs, gwneir hyn i gyd heb gyfyngiadau aelodaeth ffurfiol, gan ddefnyddio model o bartneriaethau datganoledig yn seiliedig ar werth yn lle hynny. Mae hon yn her ddifrifol os ydym am roi diwedd ar eu hanwybodaeth a’u trin ideolegol.

Mae Bernardo Almeida yn ddadansoddwr llawrydd wedi'i leoli yn Rio de Janeiro, sy'n canolbwyntio ar strategaeth fawreddog Rwsia yn America Ladin. Mae ganddo MA mewn astudiaethau gwrthdaro o Brifysgol São Paulo.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd