Cysylltu â ni

Gwiriad Ffeithiau

Hyrwyddo Dynoliaeth Fwslimaidd i Ganfod Goresgyniad Rwsia Yn y Gymuned Fwslimaidd Ifanc Indonesia-Malaysia 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae goresgyniad Rwsia ar yr Wcrain wedi ennyn ymatebion helaeth gan gymunedau ledled y byd. Yn Indonesia, fe wnaethom nodi tweets 6,280 i gefnogi Rwsia ar ddechrau goresgyniad 2022. Yn y cyfamser, mae ymchwil arall yn honni bod netizens Malaysia wedi cynhyrchu 1,142 o drydariadau pro-Rwsia a dwsinau o negeseuon Facebook.

Yn seiliedig ar y data uchod, defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol Indonesia a Malaysia ymddangos yn tynnu sylw o drafod effaith ddinistriol y goresgyniad ac yn hytrach yn canolbwyntio ar natur arwynebol y cynnwys y maent yn ei ddefnyddio. O ganlyniad, mae cynulleidfaoedd yn agored i gael eu hamlygu i gynnwys sy’n symud eu sylw o realiti’r rhyfel i safbwynt y cyflawnwr.

Canfu ein hymchwil fod defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol yn mynegi naratifau Islamaidd i fynegi eu cefnogaeth i'r goresgyniad. Er mwyn ymchwilio ymhellach i'r syniad hwn, cynhaliom Drafodaeth Grŵp Ffocws (FGD) gyda myfyrwyr o ddwy Brifysgol Islamaidd yn Indonesia a Malaysia. Yna casglwyd y canfyddiadau gyda arolwg ar-lein data a ddosbarthwyd i gynulleidfa ehangach yn y ddau ranbarth. O ystyried y gallai cyfryngau cymdeithasol gael eu hystumio gan swn cymdeithasol, mae angen traws-ddadansoddiad rhwng data digidol a thraddodiadol.

Er bod cymunedau Mwslimaidd Indonesia-Malaysia yn rhannu gwerthoedd cymdeithasol, mae gwahaniaethau nodedig o ran eu canfyddiadau o oresgyniad Rwsia. Dangosodd ein canfyddiadau fod Mwslimiaid ifanc Malaysia wedi mynegi cefnogaeth i’r goresgyniad Rwsiaidd yn bennaf oherwydd teimlad “gwrth-Orllewinol”. Yn y cyfamser, mynegodd Mwslimiaid ifanc Indonesia edmygedd o ddewrder Putin wrth ymladd rhyfel.

Methodoleg

I gael y data, fe wnaethom gynnal FGDs ac arolygon ar-lein o Fwslimiaid ifanc yn Indonesia a Malaysia. Roedd yr FGDs yn cynnwys myfyrwyr o Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum yn Indonesia ac Universiti Sultan Zainal Abidin ym Malaysia, y mae gan y ddau ohonynt draddodiad hir o ymgorffori gwerthoedd Islamaidd i ddysgu. Yn y sesiwn hon, fe wnaethom ofyn cwestiynau i ymatebwyr ynghylch sut yr oeddent yn gweld goresgyniad Rwsia o'r Wcráin, ac yna trafodaeth wedi'i chymedroli gan gymheiriaid ar y pwnc. Canolbwyntiodd y cwestiynau ar sut y byddent yn disgrifio goresgyniad Rwsia o'r Wcráin a sut y byddent yn disgrifio cynnwys cysylltiedig y maent yn dod ar ei draws ar gyfryngau cymdeithasol.

hysbyseb

At hynny, fe wnaethom weinyddu un arolwg ar-lein a ddosbarthwyd trwy'r cydlynydd ysgol Islamaidd a'i anfon at 315 o ymatebwyr ar draws Rhanbarth Java a 69 o ymatebwyr o Malaysia. Cafwyd yr ymatebwyr trwy samplu ar hap ac yna eu dewis yn seiliedig ar feini prawf penodol gan gynnwys ystod oedran 15-40 a'r gofyniad i fod wedi cwblhau neu i fod yn dilyn addysg Islamaidd ffurfiol. Roedd yn ofynnol i'r cyfranogwyr ateb cyfuniad o 22 o gwestiynau penagored a chaeedig ar gyfer yr arolwg, a oedd yn cynnwys data meintiol ac ansoddol ynghylch barn ymatebwyr am oresgyniad Rwsia. Wedi hynny, dadansoddwyd data'r arolwg ansoddol gan ddefnyddio'r offeryn dadansoddi cynnwys CAQDAS (Dadansoddiad Data Ansoddol â Chymorth Cyfrifiadur), a ddefnyddir i rannu data'r arolwg yn themâu gwahanol.

Edmygedd Mwslimiaid Ifanc Indonesia o Putin

Datgelodd canlyniadau'r arolwg fod y rhan fwyaf o Fwslimiaid ifanc Indonesia yn cael eu denu i bersona macho Putin. Pan ofynnodd yr arolwg y cwestiwn: 'Ydych chi'n adnabod Vladimir Putin?' yr ateb amlycaf gan ymatebwyr (76%) oedd “Ie”, gyda gweddill yr ymatebwyr yn ateb “Nac ydw”. Yna gofynnwyd i'r ymatebwyr, 'Beth ydych chi'n ei wybod am Vladimir Putin?', a'r ateb mwyaf cyffredin oedd eu bod yn edmygu rhinweddau machismo Putin, megis ei ddewrder wrth ymladd rhyfel ac amddiffyn yr achos Islamaidd. Roedd sawl ymatebwr yn y sesiwn FGD hefyd yn cydnabod persona macho Putin. Ar ben hynny, y cwestiwn 'Ydych chi'n meddwl bod Rwsia yn wlad "cŵl"?' arweiniodd at 53% o ymatebwyr yn ateb “Ydw”, 17% yn ateb “Na”, a 30% yn nodi, “Ddim yn gwybod”. Pan ofynnwyd iddynt ymhelaethu ar eu hateb, roedd y rhan fwyaf o ymatebwyr yn meddwl bod Rwsia yn “cŵl” oherwydd safiad Putin o blaid Islam.

Ynghylch y cwestiwn 'Ydych chi'n gwybod am ymosodiad Rwsia ar yr Wcrain yn 2022?' Atebodd 72% o ymatebwyr “Ie” ac atebodd 28% “Nac ydw”. Pan ofynnwyd iddynt beth oeddent yn ei wybod am y goresgyniad, canolbwyntiodd y mwyafrif o'r ymatebwyr yn unig ar NATO ac amddiffyniad Putin o'i genedl, gan esgeuluso'r agwedd ddyngarol yn llwyr. Yn olaf, gofynnwyd i ymatebwyr a oedd y cynnwys cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddiwyd ganddynt yn cynnwys straeon am Putin yn cefnogi Islam, gyda 69% o ymatebwyr yn honni eu bod wedi dod ar draws cynnwys yn darlunio Rwsia fel un o blaid Islam, gan adlewyrchu ein hastudiaethau blaenorol.

Mwslimiaid Ifanc Malaysia a'u Teimlad Gwrth-Orllewinol

Roedd gan gymuned Fwslimaidd Malaysia bersbectif gwahanol ar oresgyniad Rwsia i'w cymheiriaid yn Indonesia. Maent yn gweld y goresgyniad Rwsia yn bennaf trwy lens gwrth-Orllewin hanesyddol. Mae hyn yn cyd-fynd â'r hyn a welsom yn y sesiwn FGD. Wrth ateb y cwestiwn, 'Ydych chi'n gweld cynnwys sy'n cynnwys y neges bod Rwsia/Pwtin yn cefnogi Islam?' Dywedodd 20% o ymatebwyr “Ydw”, atebodd 42% “Na”, a dywedodd 38% “Ddim yn gwybod”. Cwestiwn arall, 'Ydych chi'n meddwl bod Rwsia/Putin yn wlad sydd o blaid Islam?' atebwyd gyda 26% “Ie”, 46% “Na”, a 28% “Ddim yn gwybod”. Pan ofynnwyd iddynt ymhelaethu ar eu hatebion, dywedodd ymatebwyr Malaysia eu bod yn dueddol o gefnogi Rwsia oherwydd hanes trefedigaethol Malaysia gyda Phrydain Fawr. Mae'r atebion hyn yn amlygu'r gwahaniaeth mewn safbwyntiau rhwng ymatebwyr Malaysia ac Indonesia, oherwydd y gwahanol gynnwys y maent yn ei ddefnyddio.

Atebodd 100% o ymatebwyr Malaysia “Ydw” pan ofynnwyd iddynt 'Ydych chi'n adnabod Vladimir Putin?' Parhaodd y gwahaniaethau rhwng y ddwy set o ymatebwyr wrth ei ddisgrifio. Er bod ymatebwyr Indonesia wedi mynegi eu hymlyniad i macho persona Putin, roedd ymatebwyr Malaysia yn gweld Putin yn bennaf trwy ei rôl fel arlywydd yn unig. Pan ofynnwyd 'Ydych chi'n meddwl bod Rwsia yn wlad "cŵl"?' Atebodd 58% o ymatebwyr “Ydw”, atebodd 18% “Nac ydw”, a dywedodd 24% “Ddim yn gwybod”. Ar ôl ymhelaethu, roedd y rhan fwyaf o ymatebwyr yn dehongli “cŵl” o ran diwylliant Rwsia a phŵer milwrol cryf, gyda rhai yn sôn am bryder Rwsia am ei diddordeb cenedlaethol.

Atebodd 100% o ymatebwyr Malaysia hefyd “Ydw” ynghylch y cwestiwn 'Ydych chi'n gwybod am ymosodiad Rwsia ar yr Wcráin yn 2022?' Ar ben hynny, roedd ymatebwyr hefyd yn credu bod y goresgyniad wedi'i achosi gan ymagwedd y Gorllewin at Wcráin. Maen nhw hefyd yn gobeithio y bydd llywodraeth Malaysia yn cefnogi Rwsia, gan fod y Gorllewin yn cefnogi’r Wcráin.

Traws-ddadansoddiad o Ganlyniadau Arolygon

Gwelsom batrwm tebyg yn yr ymatebion ynghylch y defnydd o gyfryngau cymdeithasol ymhlith y ddwy set o ymatebwyr. Yr ymateb pennaf oedd eu bod yn cyrchu cyfryngau cymdeithasol hyd at bum awr y dydd, gyda TikTok ac Instagram y llwyfannau mwyaf poblogaidd. Dywedasant hefyd mai cyfryngau cymdeithasol oedd eu prif ffynhonnell wybodaeth am oresgyniad Rwsia. Yn seiliedig ar ddata a gasglwyd, dywedodd 100% o ymatebwyr Malaysia a 72% o ymatebwyr Indonesia eu bod wedi dod ar draws cynnwys cyfryngau cymdeithasol am y goresgyniad Rwsia. Mae ymatebwyr Indonesia yn honni eu bod wedi dod ar draws mwy o straeon sy'n canolbwyntio ar Putin, tra bod ymatebwyr Malaysia wedi nodi eu bod wedi gweld cynnwys a oedd yn beio'r Gorllewin. Er gwaethaf y gwahaniaethau hyn, dywedodd ymatebwyr Indonesia a Malaysia fod Rwsia yn wlad o blaid Islam.

Mae cysylltiad posibl yn bodoli rhwng sut mae’r cymunedau hyn yn defnyddio cynnwys cyfryngau cymdeithasol a dyfalbarhad teimlad gwrth-Orllewinol. Po fwyaf o amser a dreulir yn cyrchu cyfryngau cymdeithasol, y mwyaf yw'r risg o fod yn agored i gynnwys sy'n gysylltiedig â phropaganda. Roedd ymatebwyr Malaysia a dreuliodd o leiaf bedair awr ar gyfryngau cymdeithasol yn tueddu i weld Rwsia fel gwlad oer a gwrth-orllewinol. Yn y cyfamser, roedd ymatebwyr Indonesia yn fwy agored i aflonyddwch gwybodaeth.

Hyrwyddo Dynoliaeth

Mewn oes lle mae gwybodaeth ddigidol yn tra-arglwyddiaethu, rhaid i'r gymuned Fwslimaidd ddangos gwytnwch gwybodaeth. Mae hyn yn golygu nodi propaganda a gwahanu ffaith oddi wrth anwybodaeth. Oherwydd ei chysylltiadau cryf o undod, mae'r gymuned Fwslimaidd yn fwy agored i niwed i bropaganda cyfryngau cymdeithasol, yn enwedig ar y pwnc o Jihad. Methiant i wahaniaethu rhwng propaganda a gwirioneddol dysgeidiaeth Islamaidd gall arwain at derfysgaeth.

Dylai'r gymuned Fwslimaidd ymateb i ryfel trwy ailedrych ar ddysgeidiaeth Islamaidd drugarog, yn lle cwympo am bropaganda cyfryngau cymdeithasol. Dylai Mwslimiaid feddwl am y canlyniadau i ddynoliaeth cyn ffurfio barn ar bwnc penodol. Mae angen cefnogaeth ac amddiffyniad ar ddioddefwyr y rhyfel waeth beth fo'u cefndir hanesyddol neu wleidyddol. Gall y syniadau hyn ysbrydoli Mwslimiaid ifanc i wahaniaethu rhwng ffeithiau a phropaganda ac ymgorffori dysgeidiaeth Islamaidd wrth ymateb i oresgyniad Rwsia.

Casgliad ac Argymhellion

Mae'r ymchwil uchod yn dangos sut mae cymunedau Mwslimaidd Indonesia a Malaysia yn gweld yr ymosodiad gan Rwsia ar gyfryngau cymdeithasol. Er gwaethaf tebygrwydd rhwng y cymunedau, canolbwyntiodd ymatebwyr Indonesia yn benodol ar bersona macho Putin. Ar y llaw arall, roedd ymatebwyr Malaysia yn tueddu i fynegi eu cefnogaeth i Rwsia yn seiliedig ar syniadau gwrth-Orllewinol. O ganlyniad, rydym yn annog cymunedau Mwslimaidd yn y ddwy wlad i symud y patrwm o ddisgwrs cyfryngau cymdeithasol i drafodaeth fwy sylweddol. Mae hyrwyddo dynoliaeth yn nodwedd hanfodol o ddysgeidiaeth Islamaidd na ddylid ei hesgeuluso.

Yn y sefyllfa hon, gall deialog traws gwlad rhwng cymunedau Mwslimaidd sicrhau bod ymatebion i'r rhyfel adlewyrchu gwerthoedd Islamaidd. Mae dialog rhwng cymunedau Islamaidd, yn enwedig rhwng Mwslimiaid ifanc yn Indonesia a Malaysia, yn hanfodol er mwyn creu tir cyffredin i weld materion rhyngwladol ac ymosodiad Rwsia ar yr Wcrain gan ddefnyddio gwerthoedd Islamaidd. Mae dyngariaeth yn gysyniad cyffredinol sy'n cyd-fynd â gwerthoedd Islamaidd ac yn caniatáu i Fwslimiaid ifanc Indonesia a Malaysia anelu at ddatrys gwrthdaro a heddwch ledled y byd.

Dias PS Mahayasa is darlithydd mewn Astudiaethau Rhywedd, Adran Cysylltiadau Rhyngwladol, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia. Mae hefyd yn gwasanaethu fel Cyfarwyddwr y Ganolfan Hunaniaeth ac Astudiaethau Trefol.

Bimantoro K. Pramono yn ddarlithydd mewn Diplomyddiaeth Ddigidol yn yr Adran Cysylltiadau Rhyngwladol, Universitas Paramadina, Indonesia. Mae hefyd yn gwasanaethu fel Ymchwilydd Gwadd ar gyfer y Ganolfan Ymchwil Data a Democratiaeth ym Mhrifysgol Monash, Indonesia.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd